Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Gratis gepersonaliseerde
ondersteuning op het gebied van intellectuele eigendom

Vul dit formulier in en vraag gratis gepersonaliseerde ondersteuning op het gebied van intellectuele eigendom aan. Bent u geïnteresseerd, maar wilt u eerst meer informatie? Bekijk hoe het werkt en wat de verschillende stappen zijn

mkb dienstverlener koptekst 1

Vul het formulier in en dien het vervolgens in Vul de gevraagde informatie in het formulier in

mkb dienstverlener koptekst 2

Wij analyseren de informatie Met behulp van de door u verstrekte informatie zoeken wij de dienstverlening die het beste aansluit bij de kenmerken van uw behoeften

mkb dienstverlener koptekst 3

Uw zaak wordt gekoppeld aan de meest geschikte oplossingU wordt benaderd door een EUIPO-geschilbehandelaar of u ontvangt per e-mail een lijst met verleners van pro-Deodiensten

EUIPO voert regelmatig kwaliteitscontroles uit op de juistheid van de informatie die aanvragers verstrekken.
Het door EUIPO aangeboden gratis gepersonaliseerde IE-advies beperkt zich tot één dienst per kmo.
De beschikbaarheid van het gevraagde advies is niet gegarandeerd.

Deze dienstverlening is bedoeld voor kleine en middelgrote ondernemingen (mkb/kmo's) volgens de definitie die is gebaseerd op Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie.

Voordat u deze dienstverlening aanvraagt, dient u na te gaan of u kunt worden aangemerkt als een kmo. Dit doet u door de vragenlijst (gebaseerd op de Aanbeveling van de Europese Commissie) in te vullen. U bent verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte informatie.

 
  • Toelating
  • Gegevens
  • Contact
  • Voorwaarden

Toelating tot dienstverlening

Dit veld is verplicht De gekozen optie is niet toegestaan voor deze aanvraag
Voetnoot 1 - Deelname aan dit initiatief voor gratis gepersonaliseerd IE-advies staat onder gelijke voorwaarden open voor alle rechtspersonen binnen het toepassingsgebied van de verdragen Tonen Verbergen

1 Deelname aan dit initiatief voor gratis gepersonaliseerd IE-advies staat onder gelijke voorwaarden open voor alle rechtspersonen binnen het toepassingsgebied van de verdragen. Hiertoe behoren alle in de EU geregistreerde kmo’s. Overeenkomstig de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) nemen in IJsland, Noorwegen en Liechtenstein geregistreerde kmo's volledig deel aan de eengemaakte markt, waardoor zij gelijke toegang hebben tot dit initiatief. Voor Britse belangstellenden: sinds 1 februari 2020 is het VK niet langer een lidstaat van de EU. Het EU-recht blijft overeenkomstig artikel 126 en artikel 127, lid 1, van het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK echter van toepassing op en in het VK gedurende een overgangsperiode die op 31 december 2020 eindigt. Deze regeling is dus ook toegankelijk voor kmo's en vertegenwoordigers die tijdens deze overgangsperiode in het VK gevestigd zijn.


Dit veld is verplicht De gekozen optie is niet toegestaan voor deze aanvraag
Dit veld is verplicht De gekozen optie is niet toegestaan voor deze aanvraag

Informatie over ondersteuning

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Voetnoot2 – De pro-Deodiensten inzake IE mogen niet worden verward met de dienst voor alternatieve geschillenbeslechting Tonen Verbergen

2 De pro-Deodiensten inzake IE mogen niet worden verward met de dienst voor alternatieve geschillenbeslechting. EUIPO biedt een speciale niet-juridische dienst aan in verband met COVID-19 om kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in staat te stellen een geïnformeerd besluit te nemen over de meest geschikte regeling voor de beslechting van geschillen bij EUIPO. Deze speciale niet-juridische dienst wordt dienst voor alternatieve geschillenbeslechting (AGB) genoemd. Kmo’s kunnen hierom verzoeken in de volgende EUIPO-procedures: de oppositieprocedure (na de afkoelingsperiode) voor kmo’s die niet worden vertegenwoordigd; de doorhalingsprocedure; de nietigverklaringsprocedure; de beroepsprocedure. De AGB valt buiten het kader van dit initiatief voor pro-Deodiensten inzake IE.
De AGB voor kmo’s is bedoeld om kleine en middelgrote ondernemingen te informeren over de volgende regelingen voor geschillenbeslechting bij EUIPO of elders: bemiddeling, verzoening, begeleide onderhandelingen, vroegtijdige neutrale evaluatie en (niet-bindend) deskundigenonderzoek. Voor al uw vragen over de AGB kunt u een e-mail sturen naar ADR-Info@euipo.europa.eu. Een mogelijke uitkomst van de AGB voor kmo’s is dat kmo’s wordt aangeraden een beroep te doen op de pro-Deodienst inzake IE of juridisch advies in te winnen.
De pro-Deodiensten inzake IE kunnen evenwel de beroepsmatige vertegenwoordiging van kmo’s bij bovengenoemde regelingen voor geschillenbeslechting omvatten, alsook advisering over mogelijke regelingen voor geschillenbeslechting tijdens de afkoelingsperiode (in de oppositieprocedure) en in het kader van vertegenwoordiging van de partijen.

Dit veld is verplicht

U kunt meer dan één optie kiezen.

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

U kunt meer dan één optie kiezen.

*Dit is het land/geografische gebied waar u IE-ondersteuning nodig hebt

Dit veld is verplicht

*De dienst voor gratis persoonlijk IE-advies biedt hulp aan kmo’s in verband met de door COVID-19 veroorzaakte crisis (NB: alternatieve geschillenbeslechting valt niet onder deze dienst). Gebruikmaking van deze dienst wordt niet aangeraden als uw bedrijf al wordt vertegenwoordigd door een in intellectuele-eigendomsrecht gespecialiseerde advocaat.

Zakelijke contactgegevens

Dit veld is verplicht Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht Voer een geldig e-mailadres in.

Algemene voorwaarden

Ik bevestig hierbij dat ik de onderstaande algemene voorwaarden heb gelezen en dat ik deze aanvaard. Dit veld is verplicht

EUIPO is bezig met het opstellen van een lijst met pro-Deodienstverleners op basis van de aanmeldingen die zijn ontvangen na de bekendmaking van een Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling. EUIPO heeft zich ertoe verbonden de dienstverleners te verzamelen en in te delen en de kmo's te assisteren door de contactgegevens te verstrekken van de dienstverleners die aansluiten bij hun behoeften.

De lijst is niet-uitputtend en er kan ook buiten dit EUIPO-initiatief gebruik worden gemaakt van IE pro-Deodiensten.

De diensten van de IE pro-Deodienstverleners zijn geen EUIPO-diensten. De nauwkeurigheid van de verstrekte informatie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de pro-Deodienstverleners.

EUIPO biedt geen garanties voor de beschikbaarheid, het serviceniveau of de daadwerkelijke verlening van de EGB of de IE pro-Deodiensten.

EUIPO biedt in het kader van dit initiatief voor gratis gepersonaliseerd IE-advies geen juridisch advies aan en is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder schade die door de dienstverlener of door de EGB-dienst wordt toegebracht aan de kmo of aan derden tijdens, of als gevolg van, de dienstverlening.

EUIPO gaat niet over tot het vergoeden of het dragen van kosten als gevolg van door de kmo verleende diensten in verband met dienstverlening door derden.

De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als reclame voor juridische diensten volgens de wetgeving en de beroepsgedragsregels van de lidstaten van de EU/EER.

Nadat er een aanvraag hiertoe is ingediend, zal EUIPO, op grond van de informatie in het formulier, contact opnemen met de kmo en deze ondersteuning bieden door een geschilbehandelaar in effectieve geschillenbeslechting toe te wijzen of een lijst te sturen met de beschikbare IE pro-Deodienstverleners. Het selecteren en benaderen van de IE pro-Deodienstverlener gebeurt uitsluitend op initiatief van de kmo. Het door EUIPO aangeboden gratis gepersonaliseerde IE-advies beperkt zich tot één dienst per kmo. Na het ontvangen van de pro-Deodienst is het aan de kmo om voor eventuele nadere bezoldigde diensten rechtstreeks contact op te nemen en te onderhandelen met de pro-Deodienstverlener.

Ik aanvaard dat er contact met mij wordt opgenomen voor informatie en voor klanttevredenheidsdoeleinden. Dit veld is verplicht

Ik aanvaard dat de geanonimiseerde resultaten en bijzonderheden van ontvangen feedback worden gepubliceerd. Dit veld is verplicht

Waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de informatie Dit veld is verplicht

Ik verklaar dat de hier opgegeven informatie nauwkeurig en volledig is en te goeder trouw is verstrekt. Ik ben verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies. Ik ben mij ervan bewust dat ik uitgesloten kan worden van het initiatief voor gratis gepersonaliseerd IE-advies, indien de hier gegeven verklaringen vals of onjuist blijken te zijn.

Zodra dit formulier wordt gevalideerd/ingediend, worden alle gegevens hierin beheerd volgens de voorwaarden die zijn vervat in de privacyverklaring over de verwerking van persoonsgegevens.

Gegevensbescherming: Persoonsgegevens die verzameld worden in het kader van de onderhavige procedure, zullen worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en van de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Het Bureau zal deze persoonsgegevens verwerken zoals aangegeven in de privacyverklaring die op de website van het Bureau (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/data-protection) en aan het einde van de formulieren wordt vermeld. Elk verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens moet worden gericht tot de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van het Bureau via DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Klachten: indien het conflict niet door de verwerkingsverantwoordelijke en/of de functionaris voor gegevensbescherming kan worden opgelost, kan te allen tijde een klacht worden ingediend bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming: edps@edps.europa.eu

Testimonials

‘With the help of EDR services, we have concluded our trademark opposition with a satisfactory ending for both parties. The service was very informative and supportive throughout the whole process, making an overwhelming situation more comfortable and easier to resolve. I am really happy with this EUIPO mediation service.’

Salty Pelican SL, Portugal

‘Great initiative for start-ups and new companies.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘We are very satisfied with IP pro bono experience.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘Extremely super service, you rarely see that small companies are so actively helped. During this time, we are also very grateful for any free help. Everything really good.’

VENDING2BE, Austria

‘Very interesting initiative of the EUIPO to help SMEs to solve their doubts about intellectual property and above, at zero cost.’

RDC, Spain

Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie