Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Menu

Nieuws

maart 19, 2020 Over het EUIPO

Verlenging van termijnen in verband met COVID-19: betrokken termijnen, aard van de verlenging en mededelingen aan gebruikers


 

Om gebruikers verdere richtsnoeren te bieden bij Besluit nr. EX-20-3 betreffende verlenging van de tussen 9 maart 2020 en 30 april 2020 aflopende termijnen in verband met de uitbraak van het coronavirus, wordt de volgende verduidelijking gegeven over de termijnen waarop de verlenging betrekking heeft, de aard van de verlenging, de maatregelen om de aan gebruikers toegezonden mededelingen aan te passen en de gevolgen voor rekeningen-courant.

Ι. TERMIJNEN WAAROP DE VERLENGING BETREKKING HEEFT

Artikel 1 van Besluit nr. EX-20-3 van de uitvoerend directeur van het Bureau van 16 maart 2020 voorziet in een verlenging tot 1 mei (in de praktijk tot 4 mei, omdat 1 mei een feestdag is, gevolgd door een weekend) voor “alle termijnen die aflopen in de periode van 9 maart tot en met 30 april 2020 en die alle partijen in een procedure voor het Bureau betreffen”.

In artikel 101, lid 4, van de UMV, dat de uitvoerend directeur de bevoegdheid verleent om in geval van uitzonderlijke omstandigheden termijnen te verlengen, wordt een soortgelijke formulering gebruikt: hierin wordt ook verwezen naar “alle termijnen” en “alle partijen in de procedure”.

De verwijzing naar “alle termijnen” moet letterlijk worden gelezen en omvat alle proceduretermijnen, ongeacht of deze door het Bureau zijn vastgesteld of wettelijk van aard zijn (d.w.z. rechtstreeks in de verordeningen zijn vastgelegd).

Ter verduidelijking, hier wordt het volgende mee bedoeld:

 • termijnen die worden vastgesteld door een instantie van het Bureau in een procedure voor EUIPO, met inbegrip van zijn kamers van beroep;
 • termijnen die rechtstreeks door de UMV, de UMUV, de GUMV, de GMV of de IGMUV worden opgelegd,
   
  • met inbegrip van de termijnen die voortkomen uit het Verdrag van Parijs of andere internationale verdragen en
  • ongeacht of zij zijn uitgesloten van herstel in de vorige toestand in de zin van artikel 104, lid 5, van de UMV en artikel 67, lid 5, van de GMV.
    
 • Onder de verlenging vallen in het bijzonder de wettelijke termijnen betreffende:
   
  • betaling van de indieningstaks (artikel 32, UMV);
  • recht van voorrang (artikel 34, lid 1, UMV, en artikel 41, GMV);
  • voorrang in geval van tentoonstelling (artikel 38, lid 1, UMV en artikel 44, GMV);
  • oppositietermijn (artikel 46, lid 1, UMV);
  • betaling van de oppositietaks (artikel 46, lid 3, UMV);
  • verzoek tot vernieuwing (artikel 53, lid 3, UMV en artikel 13, GMV);
  • indiening van een beroep en de uiteenzetting van de gronden, betaling van de beroepstaks (artikel 68, lid 1, UMV en artikel 57, GMV);
  • omzetting (artikel 139, UMV);
  • opschorting van de publicatie van het model (artikel 50, GMV).

De verwijzing in het besluit naar “een procedure voor het Bureau” betekent echter dat termijnen die betrekking hebben op procedures voor andere instanties niet vallen onder de verlenging, ook al worden deze procedures in de verordeningen vermeld. Dit geldt in het bijzonder voor de termijn voor:

 • het instellen van beroep tegen de beslissingen van de kamer van beroep bij het Gerecht (artikel 72, lid 5, UMV, en artikel 61, GMV).

Ten slotte moet erop worden gewezen dat “een procedure voor het Bureau” alleen betrekking heeft op merken en modellen. Dit betekent dat termijnen die onderwerpen betreffen die niet door de UMV of GMV worden geregeld (zoals arbeidsgerelateerde zaken of aanbestedingen) of die betrekking hebben op andere aangelegenheden (b.v. het bestuur van het Bureau), niet vallen onder het besluit van de uitvoerend directeur.

II.  AARD VAN DE VERLENGING

De door de uitvoerend directeur toegekende verlenging van de termijnen treedt onmiddellijk in werking, met als gevolg dat de desbetreffende termijnen niet op de oorspronkelijke vervaldag vervallen. De nieuwe vervaldatum is vastgesteld op 1 mei 2020 (in de praktijk 4 mei) en geldt voor alle termijnen.

De verlenging treedt automatisch in werking en vloeit rechtstreeks voort uit het besluit van de uitvoerend directeur. De betrokken partijen zijn niet verplicht een verzoek in te dienen bij het Bureau om de verlenging van de termijn in werking te doen treden.

Partijen in een lopende procedure wordt daarom verzocht geen onnodige verzoeken tot verlenging in te dienen.

Indien de partijen echter in staat zijn de oorspronkelijke of de verlengde termijn te halen en zij hun procedurele verplichtingen in die periode nakomen, verloopt de procedure op de gebruikelijke wijze en worden de ingediende documenten onderzocht volgens de normale gang van zaken.

III. MEDEDELINGEN AAN GEBRUIKERS

De onmiddellijke inwerkingtreding van de verlenging houdt ook in dat gebruikers voor wier termijnen de verlenging geldt, niet op de hoogte worden gebracht van de toekenning van de verlenging middels een individuele mededeling.

Het Bureau heeft zijn uiterste best gedaan zijn IT-systeem zodanig aan te passen dat de termijnen die vóór de verlengingsdatum zouden verstrijken probleemloos worden behandeld. In het onwaarschijnlijke geval dat een mededeling van het Bureau niet in overeenstemming is met de verleende verlenging, zal het Bureau de zaak onmiddellijk oplossen door ofwel ambtshalve, ofwel op schriftelijk verzoek van de gebruiker onder vermelding van het betrokken dossiernummer, een gerectificeerde mededeling te doen uitgaan.

IV. GEVOLGEN VOOR REKENINGEN-COURANT

Ter verduidelijking van de gevolgen voor de behandeling van de procedure bij ontoereikend saldo op een rekening-courant gaat het Bureau, zoals aangegeven in de procedure, over tot een kennisgeving van ontoereikend saldo indien op een bepaalde datum een bedrag niet kan worden gedebiteerd. De cliënt heeft na ontvangst van de kennisgeving één maand de tijd om de rekening aan te vullen met voldoende middelen om de taksen en administratieve kosten te betalen.

Ingevolge de verlenging van de termijnen zal het Bureau tot het einde van de verlengingsperiode, dat wil zeggen 1 mei (in de praktijk 4 mei 2020) echter geen kennisgevingen doen van ontoereikend saldo op rekeningen-courant.

Klanten kunnen gebruikmaken van de informatie over rekeningen-courant in de User Area om het saldo van hun rekeningen nog eens te controleren om een mogelijk tekort aan middelen op te merken en rekeningen aan te vullen. Hiermee kunnen klanten voorkomen dat debiteringen worden geblokkeerd en dat administratieve kosten voor kennisgevingen van ontoereikend saldo in rekening worden gebracht, en zo de voortgang van de dossiers voor merken en modellen verzekeren.

Uiterste data die vermeld zijn in voor 9 maart 2020 verstuurde kennisgevingen van ontoereikend saldo en die tussen 9 maart en 30 april vallen, worden automatisch verlengd tot 1 mei 2020.

 


 
Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie