Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Menu

SME FundHet Ideas Powered for Business SME Fund is een initiatief van de Europese Commissie dat wordt uitgevoerd door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) om het Europese midden- en kleinbedrijf (mkb) financieel te ondersteunen met IE-vouchers voor de bescherming van zijn intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten), te weten merken en modellen. Het fonds zal 20 miljoen EUR aan subsidies toewijzen, en doet dat in vijf fasen (perioden) van januari t/m december 2021.
 
Begunstigden ontvangen een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten van pre-diagnostische IE-diensten (IP Scan) en van de aanvraagtaks voor merken en modellen.
 
Dienst 1: 75 % korting op pre-diagnostische IE-diensten (IP Scan) die worden aangeboden door deelnemende nationale IE-bureaus. 

Dienst 2: 50% korting op de basistaks voor de aanvraag van nationale, regionale en Uniemerken en -modellen. 

Per mkb-bedrijf is een maximaal vergoedingsbedrag van 1 500 EUR beschikbaar.

Nee. Mkb-bedrijven/kmo’s moeten eerst subsidie aanvragen en het besluit daarover afwachten. Nadat het subsidiebesluit is ontvangen, kunnen de mkb-bedrijven/kmo’s de diensten aanvragen (merken en/of modellen en/of een pre-diagnostische IE-dienst (IP Scan) of een combinatie van beide) die zij in het aanvraagformulier voor subsidies (eForm1) hebben aangegeven. Tot slot kunnen ze de bijbehorende terugbetaling aanvragen.

Een bevoegde werknemer of de CEO van mkb-bedrijven in de EU kan de aanvraag voor een subsidie van het Ideas Powered for Business SME Fund indienen.
 
Alle mkb-bedrijven die gevestigd zijn in de Europese Unie mogen subsidie aanvragen in de vorm van een IE-voucher. Mkb-bedrijven die een pre-diagnostische IE-dienst (IP Scan) willen aanvragen, moeten gevestigd zijn in het land waar een erkende pre-diagnostische IE-aanbieder beschikbaar is, zoals gepubliceerd in de oproep tot het indienen van voorstellen.
 
Controleer de officiële Europese definitie van een mkb-bedrijf om na te gaan of uw bedrijf in aanmerking komt.

Ja, maar als subsidie wordt toegekend, kan deze alleen door de kmo worden gebruikt.

Het mkb-bedrijf moet gevestigd zijn in de Europese Unie.
 
De factoren aan de hand waarvan wordt bepaald of een onderneming een mkb-bedrijf is, zoals vastgelegd in EU-aanbeveling 2003/361, luiden als volgt.


De eerste van vijf aanvraagperioden gaat, overeenkomstig het volgende tijdschema, in op 11 januari 2021:De mkb-bedrijven kunnen alleen subsidie aanvragen in de vorm van een IE-voucher tijdens een open periode en uitsluitend met gebruikmaking van het daarvoor bestemde onlineformulier. Aanvragen die buiten de vijf aangegeven perioden worden ingediend, worden niet in aanmerking genomen.

 

Ja. Als een mkb-bedrijf een dienst aanvraagt in de ene periode, kan het een aanvraag voor de andere dienst indienen in een daaropvolgende periode.

Ieder mkb-bedrijf kan een maximumvergoeding krijgen van in totaal 1 500 EUR voor dienst 1 of dienst 2 of een combinatie van beide diensten:

Dienst 1: 75 % korting op pre-diagnostische IE-diensten (IP Scan) die worden aangeboden door deelnemende nationale IE-bureaus.
Dienst 2: 50 % korting op de basistaks voor de aanvraag van nationale, regionale en Uniemerken en -modellen.

Voorbeeld 1. Dienst 1: Het mkb-bedrijf moet eerst de totale kosten van de pre-diagnostische IE-dienst (IP Scan) betalen. Als dit 1 000 EUR kost, staat een terugbetaling van 75 % gelijk aan 750 EUR. In dit geval zou het mkb-bedrijf dus 750 EUR vergoed krijgen.Voorbeeld 2. Dienst 2: Het mkb-bedrijf moet eerst de totale kosten van de basistaks voor de aanvraag van de merken en modellen betalen. Als het mkb-bedrijf twee nationale modellen wil registreren die elk 250 EUR kosten en tegelijkertijd twee Uniemerken wil registreren die elk 850 EUR kosten, komen de totale kosten van alle aanvragen op 2 200 EUR. De terugbetaling van 50 % staat dan gelijk aan 1 100 EUR. In dit geval betaalt het mkb-bedrijf 2 200 EUR en krijgt het 1 100 EUR terugbetaald.Voorbeeld 3. Dienst 1 en dienst 2 gecombineerd: Als het mkb-bedrijf gebruik wil maken van beide in de voorbeelden 1 en 2 genoemde diensten, zouden de kosten neerkomen op 1 000 EUR voor dienst 1 en 2 200 EUR voor dienst 2, waarmee de totale kosten 3 200 EUR zouden bedragen. In dit geval krijgt het mkb-bedrijf het maximumsubsidiebedrag van 1 500 EUR vergoed.
 

Als aanvragers in aanmerking komen, worden de aanvragen per aanvraagperiode behandeld op basis van het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, dus op basis van de datum en tijd van indiening van de aanvraag.

De aanvrager moet, voordat hij/zij de aanvraag indient, de volgende checklist zorgvuldig doornemen, zodat hij/zij zeker weet dat hij/zij over de benodigde documenten beschikt.

CHECKLIST 
 • Mijn bedrijf/onderneming is een in de EU gevestigd mkb-bedrijf.
 • Ik heb de oproep tot het indienen van voorstellen gelezen alvorens het aanvraagformulier in te vullen.
 • Ik heb de bankgegevens van mijn bedrijf bij de hand en een bankafschrift waarop het volgende is vermeld: naam van het bedrijf als rekeninghouder, IBAN-code en BIC/SWIFT-code.
 • Ik heb de btw-verklaring van mijn bedrijf.
 • Ik weet welke dienst(en) ik wil aanvragen (dienst 1, dienst 2 of beide), zoals bedoeld in vraag 1 hierboven en in de oproep tot het indienen van voorstellen.
 • Ik weet welke IE-rechten (merken en/of modellen) ik wil aanvragen (dienst 2).
 • Ik begrijp dat ik geen diensten kan aanvragen als ik al nationale of EU-financiering voor dezelfde of een deel van dezelfde diensten heb ontvangen.

Bekijk dit document en vul het btw-veld in het online-aanvraagformulier in (inclusief de landcode) met inachtneming van de structuur die wordt getoond in het voorbeeld voor uw land.
Aanvragers die door hun bevoegde nationale autoriteit worden vrijgesteld van belasting en houder zijn van een gelijkwaardig fiscaal identificatienummer, moeten het door hun bevoegde nationale autoriteit afgegeven betreffende certificaat overleggen waaruit blijkt dat hun bedrijf rechtsgeldig is geregistreerd.
Indien de structuur van het fiscaal identificatienummer verschilt van de structuur van het btw-nummer, dient u de volgende instructies te volgen bij het coderen van de informatie.
 • Als het fiscaal identificatienummer hetzelfde aantal cijfers heeft maar geen landcode bevat, moet het nummer worden voorafgegaan door de landcode.Voorbeeld: de structuur van het btw-nummer is EU12345678 en het fiscaal identificatienummer is 12345678. Aanvragers moeten EU12345678 invullen.
 • Als het fiscaal identificatienummer de landcode bevat maar niet hetzelfde aantal cijfers heeft, moet het nummer worden gevolgd door de letter “X” totdat het vereiste aantal cijfers is bereikt.Voorbeeld: de structuur van het btw-nummer is EU12345678 en het fiscaal identificatienummer is EU123456. Aanvragers moeten EU123456XX invullen.
 • Als het fiscaal identificatienummer geen landcode bevat en niet hetzelfde aantal cijfers heeft, moet het nummer worden voorafgegaan door de landcode en gevolgd door de letter “X” totdat het vereiste aantal cijfers is bereikt.Voorbeeld: de structuur van het btw-nummer is EU12345678 en het fiscaal identificatienummer is 123456. Aanvragers moeten EU123456XX invullen.

Op het bankafschrift moet het volgende zijn vermeld: de bankgegevens van het bedrijf met de naam van het bedrijf als rekeninghouder, de IBAN-code en de BIC/SWIFT-code. Het afschrift hoeft niet te worden ondertekend of vertaald (voorbeeld van een bankafschrift en voorbeeld van een IBAN-nummer).

Houd er rekening mee dat het tot 60 minuten kan duren voordat u de bevestiging ontvangt.
Controleer of u het juiste e-mailadres hebt opgegeven. Het is raadzaam meer dan één e-mailadres in te vullen.
Controleer uw map met spam of ongewenste e-mail.
Hebt u de ontvangstbevestiging nog steeds niet ontvangen, neem dan contact op met information@euipo.europa.eu.

Dit e-mailbericht mag niet worden beschouwd als een indicatie dat de aanvraag ontvankelijk is, maar uitsluitend dat het is ingediend. Aanvragers worden individueel in kennis gesteld van de resultaten van het beoordelingsproces, zoals vermeld in punt 4.5 van de oproep tot het indienen van voorstellen.

Dit zijn de stappen die de mkb-bedrijven moeten volgen om subsidie aan te vragen:
 
1. ANadat u de oproep tot het indienen van voorstellen op onze webpagina over subsidies hebt gelezen, vult u het online aanvraagformulier voor subsidies (eForm1) in en dient u dit samen met de vereiste documenten in. Neem onze checklist in vraag 9 zorgvuldig door voordat u een aanvraag indient. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een subsidiebesluit dat is ondertekend door EUIPO. Bewaar dit goed, want u hebt dit later nodig! Wordt uw aanvraag niet goedgekeurd, dan wordt u geïnformeerd over de redenen voor het negatieve besluit.
 
2. Vervolgens vraagt u, binnen 30 dagen na ontvangst van het subsidiebesluit, uw merk en/of model en/of pre-diagnostische IE-dienst (IP Scan) aan en betaalt u hiervoor. 

Merken en modellen kunnen worden aangevraagd bij elk nationaal IE-bureau in de EU (nationaal niveau), bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (dat België, Nederland en Luxemburg omvat; regionaal niveau), of bij EUIPO (dat alle EU-lidstaten omvat).
 
Pre-diagnostische IE-diensten (IP Scan) zijn beschikbaar bij de nationale bureaus die deze dienst aanbieden (zie onderstaande lijst).
 
3. Tot slot dient u, nadat u voor de diensten hebt betaald, uw formulier voor betalingsverzoek (eForm2) in via de link in uw subsidiebesluit. Dit moet vóór 31 december 2021 gebeuren. Op voorwaarde dat de ingediende informatie en documenten worden goedgekeurd, wordt de betaling binnen één maand gedaan.

Ja. Vanaf de dag dat u het subsidiebesluit ontvangt, hebt u 30 dagen de tijd om de diensten die u in de aanvraag hebt vermeld, aan te vragen. Anders mag u geen verzoek tot terugbetaling voor de dienst(en) indienen.

Als u na het indienen van uw aanvraag besluit NIET verder te gaan, stuur dan een e-mail naar information@euipo.europa.eu met de ontvangstbevestiging van uw aanvraag in de bijlage en met de vermelding “Ik wil mijn aanvraag voor subsidie in het kader van het mkb-fonds intrekken”.
 
Als u uw aanvraag intrekt, kunt u niet deelnemen in de huidige periode. U kunt opnieuw een aanvraag indienen in een volgende periode.

Nee, tenzij zij een economische activiteit uitoefenen. Zie de door de Europese Commissie bepaalde definitie van een kmo.

Het mkb-bedrijf ontvangt een e-mail waarin de ontvangst van zijn aanvraag wordt bevestigd.
 
Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt het mkb-bedrijf een subsidiebesluit dat is ondertekend door EUIPO. Wordt de aanvraag niet goedgekeurd, dan wordt het mkb-bedrijf geïnformeerd over de redenen voor het negatieve besluit.

Dienst 1: Pre-diagnostische IE-dienst (IP Scan)

Een IE-pre-diagnose staat centraal in het opbouwen van een IE-strategie van een mkb-bedrijf. IE-deskundigen kijken naar het bedrijfsmodel, de producten en/of diensten en de groeiplannen van het mkb-bedrijf om een IE-strategie te formuleren.
 
Deze dienst kan het mkb-bedrijf helpen beslissen welke IE-rechten het wil aanvragen, hoe het zijn IE-portefeuille moet ontwikkelen als het al geregistreerde rechten heeft, en hoe zijn strategie voor de toekomst eruit moet komen te zien.

Alle intellectuele-eigendomsrechten (octrooien, merken, modellen, gebruiksmodellen, plantenrassen, geografische aanduidingen) vallen onder de pre-diagnostische IE-dienst (IP scan), met inbegrip van de niet-geregistreerde/niet-inschrijfbare rechten (bv. handelsgeheimen, ©, niet-geregistreerde modellen) en bedrijfsnamen, domeinnamen, enz.

De pre-diagnostische IE-diensten worden uitgevoerd door het personeel van de deelnemende bureaus voor intellectuele eigendom of door erkende externe deskundigen die door deze bureaus worden geselecteerd. Sommige nationale IE-bureaus kunnen IEPD-diensten (“IP Scan”) aanbieden die buiten het toepassingsgebied van het mkb-fonds vallen. Neem contact op met uw nationale IE-bureau voor meer informatie.

Elk mkb-bedrijf dat een pre-diagnostische IE-dienst (IP Scan) in zijn land zou willen aanvragen, moet eerst controleren of de dienst verleend wordt door zijn nationale IE-bureau in het kader van de subsidieregeling van het Ideas Powered for Business SME Fund.
 
Als de dienst beschikbaar is, kan het mkb-bedrijf contact opnemen met het nationale IE-bureau om de dienst aan te vragen. De dienst wordt verleend door een pre-diagnostische IE-deskundige (toegewezen door het nationale bureau), die gesprekken voert met het mkb-bedrijf om meer te weten te komen vanuit een zakelijk en IE-perspectief.
 
Tot slot overlegt de pre-diagnostische IE-deskundige een verslag met daarin zijn/haar bevindingen over de IE-rechten van het mkb-bedrijf en zijn/haar aanbevelingen voor het toekomstige beheer van de IE-rechten die het mkb-bedrijf bezit.
 
De tijd die nodig is voor het uitvoeren van de dienst verschilt per mkb-bedrijf en kan enkele weken tot verscheidene maanden in beslag nemen.

Dienst 2: Aanvragen van merken en modellenHet mkb-bedrijf kan een terugbetaling van 50 % van de basistaks voor de aanvraag van merken en/of modellen (nationaal, regionaal en/of EU) aanvragen.
 
Merken en modellen kunnen worden aangevraagd bij elk nationaal IE-bureau in de EU (nationaal niveau), bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (dat België, Nederland en Luxemburg omvat; regionaal niveau), of bij EUIPO (dat alle lidstaten van de EU omvat).
 
Het gekozen territoriale niveau van bescherming hangt af van de bedrijfsstrategie en de groeiplannen van het mkb-bedrijf. Als het mkb-bedrijf niet goed weet wat het moet aanvragen en waar, kan een pre-diagnostische IE-dienst (IP Scan) deze beslissing vergemakkelijken

De kmo of de vertegenwoordiger van de kmo.

 • Voor merkaanvragen: de basistaks die wordt betaald op het moment van de aanvraag, met uitzondering van bijkomende categorieën goederen en diensten.
 • Voor modelaanvragen: de basistaks die wordt betaald op het moment van de aanvraag, zonder eventuele aanvullende publicatie‑ of opschortingstaksen.

Er is geen limiet aan het aantal IE-rechten (merken en modellen) dat een kan aanvragen. Het krijgt echter 50 % van de basisaanvraagtaks terugbetaald, met een maximum van 1 500 EUR.

No, the grant is only available for new trade mark and/or design applications.  

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen succesvolle en niet-succesvolle merkaanvragen. Als de subsidieaanvraag (IE voucher) wordt goedgekeurd nadat het merk is aangevraagd en betaald, kan het mkb/de kmo de terugbetaling vragen van 50 % van de basistaks.

Reimbursement process

 • U ontvangt per e-mail de bevestiging van de goedkeuring van het subsidiebesluit.
 • Na ontvangst van deze kennisgeving hebt u 30 dagen de tijd om de diensten aan te vragen en te betalen.
 • Gebruik voor het indienen van uw betalingsverzoek de link in uw subsidiebesluit.
 • U ontvangt een e-mail ter bevestiging van ontvangst van uw betalingsverzoek. Houd er rekening mee dat het tot 60 minuten kan duren voordat u de bevestiging ontvangt.
 • Op voorwaarde dat de ingediende informatie en documenten worden goedgekeurd, wordt de betaling binnen één maand gedaan.

U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

Als begunstigde kan de kmo het verzoek om terugbetaling indienen. De vertegenwoordiger van de kmo kan dit ook namens de kmo doen. Het bedrag wordt echter altijd overgemaakt naar de bankrekening van de kmo.

Alle formulieren voor betalingsverzoek (eForm2) moeten uiterlijk 31 december 2021 zijn ingediend. Betalingsverzoeken die na deze datum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen en er zal dan ook geen terugbetaling plaatsvinden.

De subsidie wordt gestort op de bankrekening van de onderneming die vermeld staat op het aanvraagformulier (eForm1).

Meest recente pagina 26-01-2021
Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie