Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Menu

Zoeken naar beschikbaarheid

 


Een manier om te controleren of een merk of model al is ingeschreven is het raadplegen van de volgende gratis online-gegevensbanken van het Bureau: TMview, DesignView en/of eSearch plus.

EUIPO biedt een overeenstemmingsrapport met daarin een overzicht van merken die mogelijk gevolgen hebben voor uw aanvraag. Oudere merken kunnen uw aanvraag in gevaar brengen. In het overzicht worden zowel de aangevraagde merknamen als de aangevraagde waren en diensten in aanmerking genomen.
Houd er rekening mee dat dit overzicht niet uitputtend is. Ook als er geen resultaten naar voren komen, kan uw merk worden aangevochten.
Daarnaast kunnen alle gebruikers met behulp van eSearch plus en TMview, de online gegevensbanken van het Bureau, zoeken op beschikbaarheid . Alle gebruikers kunnen deze gegevensbanken gratis doorzoeken.

Ja, indien de aanvrager daarom in zijn uitgebreide aanvraagformulier heeft gevraagd. Voor elke aanvraag van een Uniemerk en internationale inschrijving waarin de Europese Unie wordt aangewezen stelt het Bureau tijdens de onderzoeksprocedure een rechercheverslag van de Europese Unie op. Dit verslag maakt melding van oudere gelijke of overeenstemmende Uniemerken, aanvragen van Uniemerken en internationale inschrijvingen waarin de Europese Unie wordt aangewezen voor gelijke en overeenstemmende klassen van waren en diensten. Het zoekprogramma omvat oudere merken met waren en diensten die in dezelfde klasse vallen, alsmede in conflicterende klassen die meestal overeenstemmende waren en diensten bevatten.
Raadpleeg voor meer informatie het onderdeel Inschrijvingsprocedure op onze website.

Nee, EUIPO verricht geen zoekopdrachten op individueel verzoek. Particuliere ondernemingen die geen zakelijke band hebben met EUIPO, doen dat wel.
Daarnaast kunnen alle gebruikers met behulp van eSearch plus, de online gegevensbank van het Bureau, en DesignView gratis zoeken.
Voor meer informatie over de gegevensbanken en tools van EUIPO kunt u het onderdeel Gegevensbanken op onze website raadplegen.
Meer informatie over de Inschrijvingsprocedure voor Gemeenschapsmodellen.

De recherche naar beeldmerken, driedimensionale merken of beeldelementen in merken die zowel grafische elementen als letters en/of cijfers bevatten, wordt uitgevoerd op basis van de internationale classificatie zoals vastgelegd in de Overeenkomst van Wenen voor de classificatie van beeldelementen van merken. (Raadpleeg de EUIPO-handleiding Wenen-classificatie voor nadere informatie). EUIPO hanteert een versie van de Wenen-classificatie van beeldelementen die is aangepast aan zijn specifieke behoeften, zodat zoekopdrachten efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar Direct aan EUIPO verschuldigde taksen.

EU-rechercheverslagen zijn inbegrepen in de indieningstaks. Nationale rechercheverslagen zijn optioneel. Beide verslagen moeten worden aangevraagd op het moment van indiening van de aanvraag van een Uniemerk of, voor internationale inschrijvingen waarin de Europese Unie wordt aangewezen, binnen één maand nadat het dossier door de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) aan EUIPO is overgedragen. De taks voor nationale rechercheverslagen bedraagt 12 EUR per deelnemend bureau.
Sinds 1 januari 2014 voeren zes nationale bureaus die deelnemen aan dit facultatieve zoeksysteem zoekopdrachten uit in hun nationale registers: Denemarken, Hongarije, Litouwen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië. De vergoeding voor nationale rechercheverslagen bedraagt op dit moment in totaal dus 72 EUR.

Zie voor meer informatie over rechercheverslagen de Richtsnoeren, Deel B, Onderzoek, Afdeling 1, Procedure.

Het Bureau stuurt een waarschuwingsbrief naar de houders van oudere Uniemerken over aanvragen van Uniemerken die mogelijk botsen met hun rechten. De brief is louter informatief van aard en mag nooit worden beschouwd als een conclusie dat er feitelijk sprake is van een conflict of dat de merken en waren en diensten in kwestie gelijk zijn of overeenstemmen. Een dergelijke conclusie kan alleen worden getrokken op basis van een eindbeslissing in een oppositie- of doorhalingsprocedure binnen EUIPO.

Zie voor meer informatie over dit thema de Richtsnoeren, Deel B, Onderzoek, Afdeling 1, Procedure.

EURid is een organisatie zonder winstoogmerk die door de Europese Commissie is aangewezen voor het beheer van de .eu-domeinnaam. De organisatie speelt een belangrijke rol bij de bescherming van de rechten van .eu-domeinhouders tegen fraude.
Nieuws over .eu-domeinen.

De vragen en antwoorden op deze pagina dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen juridisch referentiepunt. Raadpleeg de Uniemerkenverordening en de Gemeenschapsmodellenverordening of de Richtsnoeren voor Uniemerken / Gemeenschapsmodellen voor meer informatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop het Bureau omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we naar de Verklaring inzake gegevensbescherming.
 

Meest recente pagina 14-03-2019
Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie
x