Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie


De inhoud van deze pagina is alleen beschikbaar in het English, Español, Deutsch, Français en Italiano.

Kamers van beroep

“Wij streven vastberaden naar versterking van de rol van de kamers van beroep als een kwalitatief hoogstaand, doeltreffend, samenhangend en modern orgaan voor de beslechting van geschillen over intellectuele eigendom.”
João Negrão, president van de kamers van beroep

De kamers van beroep zijn bevoegd zich uit te spreken over beroepen tegen beslissingen in eerste aanleg van EUIPO aangaande Uniemerken en ingeschreven Gemeenschapsmodellen. De beslissingen van de kamers van beroep kunnen op hun beurt worden aangevochten voor het Gerecht, en tegen de uitspraken daarvan kan dan weer hogere voorziening kan worden ingesteld bij Hof van Justitie van de Europese Unie (EU) wat rechtsvragen betreft. De kamers van beroep zijn onafhankelijk en zijn bij hun beslissingen niet gebonden aan enige instructie.

 

Verordening

De kamers van beroep vallen onder de GUMV. Deze verordening is van toepassing op de behandeling van beroepen op grond van zowel de Uniemerken- als de Modellenverordening.

 

Reglement voor de procesvoering

Het Reglement voor de procesvoering bij de kamers van beroep bestaat uit een alomvattende reeks voorschriften voor beroepsprocedures met betrekking tot zowel Uniemerken als ingeschreven Gemeenschapsmodellen.

 

Presidium

Het presidium is verantwoordelijk voor de regels en de organisatie van de kamers van beroep, met inbegrip van het toewijzen van leden aan de verschillende kamers en het specificeren van de regels voor de toewijzing van zaken aan de kamers. Het bestaat uit de president van de kamers van beroep – die ook voorzitter van het presidium is – alsook de voorzitters van de afzonderlijke kamers en leden die per kalenderjaar worden gekozen door alle leden van de kamers (met uitzondering van de president en de voorzitters van de afzonderlijke kamers).

Het presidium neemt hier elk jaar een besluit over. Er zijn momenteel vier kamers van beroep die zich uitsluitend bezighouden met merken en één kamer van beroep voor modellen. Voorts kan de grote kamer iedere zaak behandelen, of deze nu betrekking heeft op merken of op modellen.

Besluiten van het presidium

 

Leden van de kamers van beroep

De president van de kamers van beroep wordt benoemd door de Raad van de Europese Unie. De president heeft leidinggevende en organisatorische bevoegdheden en zit het presidium en de grote kamer van beroep voor. De voorzitters van de kamers van beroep worden eveneens benoemd door de Raad van de Europese Unie. Zij hebben leidinggevende en organisatorische verantwoordelijkheden voor hun eigen kamer en benoemen de rapporteur in iedere beroepszaak. De leden van de kamers van beroep worden door de raad van bestuur van het Bureau benoemd.

 

Actieplan van de kamers van beroep voor 2021-2026

Kwaliteitsvolle merken- en modellendiensten verlenen aan bedrijven die bescherming zoeken voor de resultaten van hun investeringen in innovatie is van essentieel belang en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) streeft ernaar dit te verwezenlijken. In dit verband spelen de kamers van beroep (KvB’s), door te voorzien in onafhankelijke, doeltreffende en professionele geschillenbeslechting, een belangrijke rol in het stelsel van intellectuele eigendom.

Het actieplan voor 2021-2026 van de KvB’s vormt in dat opzicht een interne routekaart, waarin het traject wordt uitgestippeld dat de kamers de komende jaren zullen volgen, en wordt bepaald hoe zij hun toekomstige uitdagingen zullen aanpakken en vooral hoe zij zullen bijdragen aan het SP2025. In die zin beoogt het plan de activiteiten van de KvB’s verder te ontwikkelen door een reeks initiatieven voor de komende vijf jaar te presenteren met het oog op de verwezenlijking van een vernieuwde visie voor de kamers van beroep als een kwalitatief hoogstaand, doeltreffend, samenhangend en modern orgaan voor de beslechting van geschillen over intellectuele eigendom.

Het actieplan is erop gericht:

  • ervoor te zorgen dat de kamers van beroep in staat zijn het hoofd te bieden aan een toenemend aantal steeds complexere beroepsprocedures, en tijdig kwalitatief goede beslissingen te nemen, ten behoeve van de gebruikers;
  • de kwaliteit te verbeteren door een consistentere en coherentere besluitvormingspraktijk te ontwikkelen die nog meer in overeenstemming is met de rechtspraak van het Gerecht en het Hof van Justitie, teneinde gebruikers een hogere mate van voorspelbaarheid en rechtszekerheid te bieden met betrekking tot de algemene werkzaamheden van EUIPO;
  • de aandacht te doen uitgaan naar het tijdig nemen van kwalitatief hoogstaande beslissingen en tegelijkertijd verantwoording aan het publiek kunnen geven – hierbij schuilt een bijkomende uitdaging in de noodzaak om de transparantie te vergroten en de verantwoordingsplicht voor alle activiteiten van de kamers van beroep te waarborgen;
  • bij te dragen aan de bevordering en verspreiding van het gebruik van alternatieve geschillenbeslechting bij EUIPO, teneinde de partijen geschikte mechanismen en instrumenten aan te reiken om in een vroeg stadium deskundige en snelle oplossingen voor hun conflicten te vinden, zodat bedrijven – en met name kmo’s – worden ondersteund;
  • samen te werken met externe partners, zoals beroepsinstanties van nationale IE-bureaus, Europese en nationale rechtbanken en gebruikersverenigingen, om een voortdurende uitwisseling van deskundigheid en kennis mogelijk te maken, alsmede de verdere uitbreiding van gemeenschappelijke praktijken op het gebied van merken en modellen te vergemakkelijken.

In het kader van deze doelstellingen is het actieplan opgebouwd rond 5 aandachtsgebieden en 19 onderling verbonden kerninitiatieven voor acties die in nauwe samenwerking met interne en externe partners zullen worden uitgevoerd.

 

 

 

Productiviteit van de kamers van beroep

 

 

 

Boards of Appeal publications

Yearly overview of CJ/GC case-law* Show Hide
 
Yearly overview of Boards of Appeal decisions* Show Hide
 
Boards of Appeal Case-law Research Reports** Show Hide
 
Boards of Appeal studies *** Show Hide


* The summaries and/or key points are provided for information purpose only and do not necessarily reproduce the exact wording of the decisions / judgments. The hyperlinks in case references lead to the Office’s eSearch Case Law database, giving users an easy access to decisions and judgments, together with any available translations.

** These reports are the result of discussions within the Consistency Circles and the General Consistency Meeting of the Boards of Appeal and reflect the views at the given date. They are working document and should not be considered to have any binding effect on the Boards of Appeal. For queries or feedback please contact BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

***These studies reflect the opinion of the experts that have prepared them. Their purpose is to provide information and facilitate understanding of market realities and the legal and economic regulations and practices on specific issues in the Member States. In no way they should be considered as the opinion of the Boards of Appeal or having any kind of binding effect on the Boards

 

 

Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie