Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Menu

Appoġġ personalizzat u bla ħlas
għall-Proprjetà Intellettwali

Biex titlob Appoġġ personalizzat u bla ħlas għall-Proprjetà Intellettwali, jekk jogħġbok imla din il-formola. Interessat(a), iżda tixtieq issir taf aktar minn qabel? Ara kif taħdem u l-passi differenti

intestatura tal-fornitur tal-sme 1

Imla u ssottometti l-formola Imla l-formola bl-informazzjoni mitluba

intestatura tal-fornitur tal-sme 2

Aħna nanalizzaw l-informazzjoni L-informazzjoni li tipprovdi inti se tgħinna nqabblu l-karatteristiċi tal-ħtiġijiet tiegħek

intestatura tal-fornitur tal-sme 3

Il-każ tiegħek jitqabbel mas-soluzzjoni l-aktar adattataJew jikkuntattjak amministratur tal-każijiet tar-riżoluzzjoni tat-tilwim tal-EUIPO (EDR) jew inkella tirċievi lista ta’ fornituri pro bono b'email

L-EUIPO jwettaq verifiki ta’ kontroll tal-kwalità regolari dwar il-preċiżjoni tal-informazzjoni mogħtija mill-applikanti.
Il-konsultazzjoni personalizzata bla ħlas tal-IP tal-EUIPO hija limitata għall-provvista ta’ servizz wieħed għal kull SME.
Id-disponibbiltà tas-servizz mitlub mhijiex garantita.

Dan is-servizz għandu jingħata lil dawk l-SMEs li jissodisfaw id-definizzjoni bbażata fuq ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE.

Qabel ma tapplika għas-servizz, għandek tivverifika li inti tikkwalifika bħala SME billi timla l-kwestjonarju bbażat fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Il-veraċità tal-informazzjoni pprovduta hija r-responsabbiltà tiegħek.

 
  • Eliġibbiltà
  • Dettalji
  • Kuntatt
  • Termini

Eliġibbiltà tas-servizzi

Din it-taqsima hija meħtieġa L-għażla magħżula mhijiex ammissibbli għal din it-talba
Nota 1 f’qiegħ il-paġna - Il-parteċipazzjoni f'din il-konsultazzjoni personalizzata bla ħlas tal-IP hija miftuħa taħt termini ugwali għall-persuni ġuridiċi kollha li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattati Uri Aħbi

1 Il-parteċipazzjoni f’din il-konsultazzjoni personalizzata bla ħlas tal-IP hija miftuħa b’mod ugwali għall-persuni ġuridiċi kollha li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattati. Dan jinkludi l-SMEs kollha rreġistrati fl-UE. L-SMEs irreġistrati fl-Iżlanda, fin-Norveġja u fil-Liechtenstein igawdu minn parteċipazzjoni sħiħa fis-suq uniku skont il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) u għalhekk għandhom aċċess ugwali għal din l-inizjattiva. Għall-applikanti Brittaniċi: mill-1 ta’ Frar 2020, ir-Renju Unit ma għadux Stat Membru tal-UE. Madankollu, f’konformità mal-Artikolu 126 u Artikolu 127(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ bejn l-UE u r-Renju Unit, id-dritt tal-UE jkompli japplika għal u fir-Renju Unit matul perjodu ta’ tranżizzjoni li jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2020. Għalhekk, din l-iskema testendi għall-SMEs u għar-rappreżentanti stabbiliti fir-Renju Unit matul dak il-perjodu ta’ tranżizzjoni.


Din it-taqsima hija meħtieġa L-għażla magħżula mhijiex ammissibbli għal din it-talba
Din it-taqsima hija meħtieġa L-għażla magħżula mhijiex ammissibbli għal din it-talba

Dettalji ta’ appoġġ

Din it-taqsima hija meħtieġa
Din it-taqsima hija meħtieġa
Nota 2 f’qiegħ il-paġna - Is-servizzi tal-IP Pro Bono m’għandhomx jiġu konfużi mas-servizz tar-Riżoluzzjoni Effettiva tat-Tilwim (EDR) Uri Aħbi

2 Is-servizzi tal-IP Pro Bono m’għandhomx jiġu konfużi mas-servizz tar-Riżoluzzjoni Effettiva tat-Tilwim (EDR). L-EUIPO qed joffri servizz speċjali mhux legali relatat mal-COVID-19 sabiex l-SMEs ikunu jistgħu jieħdu deċiżjoni infurmata dwar liema mekkaniżmi għas-soluzzjoni tat-tilwim għandhom jagħżlu biex isolvu kwalunkwe tilwim quddiem l-EUIPO. Dan is-servizz speċjali mhux legali jissejjaħ EDR u jista’ jintalab minn SME fil-proċedimenti tal-EUIPO li ġejjin: proċedimenti ta’ oppożizzjoni (wara l-perjodu ta’ rtirar) għall-SMEs mhux rappreżentati; proċedimenti ta’ kanċellazzjoni; proċedimenti ta’ invalidità; proċeduri tal-appell. L-EDR huwa barra mill-ambitu tal-inizjattiva preżenti IP Pro Bono. Il-funzjoni tas-servizz tal-EDR se tkun li jinforma lill-SMEs dwar il-mekkaniżmi ta' riżoluzzjoni disponibbli li ġejjin jew fl-EUIPO jew bnadi oħra: medjazzjoni, konċiljazzjoni, negozjar megħjun, evalwazzjoni newtrali bikrija, u determinazzjoni (mhux vinkolanti) tal-esperti. Wieħed mir-riżultati possibbli tal-EDR huwa li l-SME tingħata l-parir li tmur lura għas-servizz pro bono jew li tfittex parir legali. Is-servizzi tal-IP Pro Bono jistgħu madankollu jinkludu rappreżentanza professjonali tal-SMEs fi kwalunkwe wieħed mill-mekkaniżmi ta’ saldu msemmija hawn fuq u jistgħu jinkludu wkoll konsulenza dwar mekkaniżmi possibbli ta’ saldu matul il-perjodu ta’ tregwa (fi proċedimenti ta’ oppożizzjoni) u fejn il-partijiet huma rappreżentati.

Din it-taqsima hija meħtieġa

Tista' tagħżel aktar minn punt wieħed

Din it-taqsima hija meħtieġa
Din it-taqsima hija meħtieġa
Din it-taqsima hija meħtieġa

Tista' tagħżel aktar minn punt wieħed

*Dan huwa l-pajjiż/Din hija ż-żona ġeografika fejn għandek bżonn l-appoġġ għall-IP

Din it-taqsima hija meħtieġa

Dettalji ta’ kuntatt tan-negozju

Din it-taqsima hija meħtieġa Din it-taqsima hija meħtieġa
Din it-taqsima hija meħtieġa
Din it-taqsima hija meħtieġa Din it-taqsima hija meħtieġa
Din it-taqsima hija meħtieġa Jekk jogħġbok daħħal indirizz tal-email validu.

Termini tas-servizz

Jien hawnhekk nikkonferma li qrajt u naċċetta t-termini tas-servizz ta’ hawn taħt. Din it-taqsima hija meħtieġa

B’referenza għas-servizzi pro bono, l-EUIPO qed ifassal lista ta’ fornituri tas-servizzi bbażata fuq l-applikazzjonijiet li jaslu wara l-pubblikazzjoni ta’ Sejħa għal espressjoni ta’ interess (CEI). L-EUIPO impenja ruħu li jiġbor u jikklassifika l-fornituri, u li jgħin lill-SME billi jipprovdi d-dettalji ta’ kuntatt ta’ dawk li jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-SMEs.

Il-lista mhijiex maħsuba biex tkun eżawrjenti u s-servizzi tal-IP pro bono jistgħu jintalbu barra mill-inizjattiva tal-EUIPO.

Is-servizzi offruti u pprovduti mill-fornituri tal-IP pro bono mhumiex servizzi tal-EUIPO. Il-preċiżjoni tal-informazzjoni pprovduta hija r-responsabbiltà esklussiva tal-fornituri pro bono.

L-EUIPO ma jiggarantixxix id-disponibbiltà, il-livell ta’ servizz u l-provvista attwali tal-EDR jew is-servizzi tal-IP Pro Bono.

Fil-kuntest ta’ din l-inizjattiva ta’ konsultazzjoni personalizzata bla ħlas tal-IP, l-EUIPO ma qiegħed joffri l-ebda parir legali u huwa meħlus minn kwalunkwe responsabbiltà, inkluż kwalunkwe ħsara kkawżata mill-fornitur tas-servizz jew mis-servizz tal-EDR lill-SME jew lil partijiet terzi, matul, jew bħala konsegwenza tat-twettiq tas-servizz.

L-EUIPO ma jirrimborsax u lanqas ma jħallas hu l-ispejjeż imġarrba mis-servizzi pprovduti mill-SME għas-servizzi pprovduti minn partijiet terzi.

L-informazzjoni li tinsab f’dan is-sit ma għandhiex titqies bħala reklamar għal servizzi legali skont il-liġijiet u r-regoli ta’ kondotta professjonali ta’ xi wieħed mill-Istati Membri tal-UE/taż-ŻEE.

Fuq preżentazzjoni ta’ talba u abbażi tal-informazzjoni inkluża fil-formola, l-EUIPO se jikkuntattja lill-SME u se joffri appoġġ, jew billi jassenja amministratur tal-każ tal-EDR jew lista tal-fornituri tal-IP pro bono disponibbli li jissodisfaw il-kriterji tiegħu. L-għażla tal-fornitur tal-IP pro bono u l-kuntatt miegħu se jiddependu esklussivament mill-inizjattiva tal-SME. Il-konsultazzjoni personalizzata mingħajr ħlas tal-IP tal-EUIPO hija limitata għall-provvista ta’ servizz wieħed għal kull SME. Ladarba l-SME tkun irċeviet is-servizz pro bono, hija r-responsabbiltà unika tagħha li titlob u li tinnegozja aktar servizzi mħallsa direttament mal-fornitur pro bono.

Naċċetta li niġi kkuntattjat għal finijiet ta' informazzjoni u ta' sodisfazzjon tal-klijenti. Din it-taqsima hija meħtieġa

Naċċetta li jiġu ppublikati r-riżultati anonimizzati u d-dettalji tar-reazzjonijiet provduti. Din it-taqsima hija meħtieġa

Il-veraċità u l-eżattezza tal-informazzjoni. Din it-taqsima hija meħtieġa

Niddikjara li l-informazzjoni pprovduta hawnhekk hija preċiża u kompluta u hija mogħtija f'bona fede. Jiena responsabbli minn kwalunkwe żball jew ommissjoni li jista' jseħħ. Jekk xi waħda mid-dikjarazzjonijiet ipprovduti hawnhekk tirriżulta falza jew skorretta, jiena konxju/a li nista' niġi eskluż/a mill-konsultazzjoni personalizzata mingħajr ħlas tal-IP.

Jekk jogħġbok innota li ladarba din il-formola tiġi vvalidata/sottomessa, id-data kollha li tinsab fiha tiġi ġestita skont it-termini li jinsabu fid-dikjarazzjoni ta’ privatezza dwar l-ipproċessar tad-data personali.

Protezzjoni tad-data: Id-data personali miġbura għall-iskop tal-proċedura preżenti tiġi pproċessata skont ir-Regolament (UE) Nru 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data. Din id-data tiġi pproċessata mill-Uffiċċju kif indikat fl-istqarrija ta’ privatezza ppubblikata fuq is-sit web tal-Uffiċċju (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/data-protection) u fl-aħħar parti tal-formoli. Kwalunkwe talba rigward id-data personali tiegħek għandha tiġi indirizzata lill-uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Uffiċċju (UPD) fuq DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Ilmenti: f'każijiet fejn il-kunflitt ma jiġix solvut mill-Kontrollur tad-Data u/jew mill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data, dawn jistgħu jiġu indirizzati fi kwalunkwe ħin lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data: edps@edps.europa.eu

Il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar 05-10-2020
Aħna nużaw il-cookies fuq is-sit web tagħna biex jappoġġaw karatteristiċi tekniċi li jtejbu l-esperjenza tiegħek bħala utent. Nużaw ukoll l-analitika. Għal aktar informazzjoni kklikkja