Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Bezmaksas personalizēts
intelektuālā īpašuma atbalsta pakalpojums

Lai pieprasītu personalizētu bezmaksas intelektuālā īpašuma atbalsta pakalpojumu, lūdzam aizpildīt šo veidlapu. Esat ieinteresēts, bet vēlaties vispirms uzzināt vairāk? Skatiet, kā tas darbojas, un dažādos soļus

MVU pakalpojumu sniedzēju galvene 1.

Aizpildiet un iesniedziet veidlapu Aizpildiet veidlapā pieprasīto informāciju

MVU pakalpojumu sniedzēju galvene 2.

Mēs analizējam informāciju Jūsu sniegtā informācija mums palīdzēs piemeklēt jums vajadzīgos raksturlielumus

MVU pakalpojumu sniedzēju galvene 3.

Jūsu lietai ir piemeklēts labākais pieejamais risinājumsAr jums sazināsies vai nu EUIPO strīdu izšķiršanas lietas izskatītājs, vai jūs saņemsiet bezmaksas pakalpojumu piedāvātāju sarakstu pa e-pastu

EUIPO veic kandidātu iesniegtās informācijas pareizības regulāras kvalitātes pārbaudes.
Vienam MVU ir pieejams viens EUIPO bezmaksas personalizētais IĪ konsultāciju pakalpojums.
Pieprasītās konsultācijas pieejamība netiek garantēta.

Šis pakalpojums ir pieejams tiem MVU, kas atbilst definīcijai Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK.

Pirms pieteikšanās uz pakalpojumiem jums jāaizpilda uz Komisijas ieteikuma pamata izstrādāta anketa, lai pārbaudītu, ka varat kvalificēties kā MVU. Jūs esat atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu.

 
  • Atbilstība
  • Plašāka informācija
  • Kontaktinformācija
  • Noteikumi

Pakalpojuma pieejamība

Šis lauks ir obligāts Jūsu izvēlētais variants šim pieprasījumam nav derīgs
Zemsvītras piezīme 1 – Dalība šajās personalizētajās konsultācijās par intelektuālo īpašumu ar vienādiem nosacījumiem ir pieejama ikvienai juridiskai personai, kas ietilpst Līgumu piemērošanas jomā Parādīt Paslēpt

1 Dalība šajās bezmaksas personalizētajās IĪ konsultācijās ar vienlīdzīgiem noteikumiem attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, kas ietilpst Līgumu darbības jomā. Minētais iekļauj visus Eiropas Savienībā reģistrētos MVU. MVU, kas reģistrēti Islandē, Norvēģijā un Lihtenšteinā, var neierobežoti piedalīties vienotajā tirgū saskaņā ar Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, tāpēc vienlīdzīgi var piedalīties šajā iniciatīvā. Pretendentiem no Apvienotās Karalistes: kopš 2020. gada 1. februāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts. Tomēr saskaņā ar ES un Apvienotās Karalistes izstāšanās līguma 126. pantu un 127. panta 1. punktu ES tiesību akti paliek spēkā Apvienotajā Karalistē un turpina attiekties uz to pārejas perioda laikā, kas beigsies 2020. gada 31. decembrī. Tādējādi šī programma attiecas uz MVU un pārstāvjiem, kuri šajā pārejas periodā reģistrēti Apvienotajā Karalistē.


Šis lauks ir obligāts Jūsu izvēlētais variants šim pieprasījumam nav derīgs
Šis lauks ir obligāts Jūsu izvēlētais variants šim pieprasījumam nav derīgs

Detalizēta informācija par atbalstu

Šis lauks ir obligāts
Šis lauks ir obligāts
Zemsvītras piezīme2 Ar intelektuālo īpašumu saistītus bezmaksas pakalpojumus nejaukt ar alternatīvas strīdu izšķiršanas (ESI) pakalpojumu Parādīt Paslēpt

2 Ar intelektuālo īpašumu saistītus bezmaksas pakalpojumus nejaukt ar strīdu alternatīvas izšķiršanas pakalpojumu. EUIPO piedāvā īpašu nejuridisku Covid-19 pakalpojumu, lai MVU varētu pieņemt informētu lēmumu par to, kādus strīdu izšķiršanas mehānismus izvēlēties strīdu izšķiršanai EUIPO. Šo īpašo nejuridisko Covid-19 pakalpojumu sauc par strīdu alternatīvu izšķiršanu, un MVU to var pieprasīt šādos EUIPO procesos: iebildumu lietas izskatīšana (pēc nogaidīšanas (“cooling off”) perioda) nepārstāvētiem MVU; anulēšanas procedūra; spēkā neesamības paziņošanas procedūra; apelācijas process. Strīdu alternatīva izšķiršana neietilpst šajā ar intelektuālo īpašumu saistītu bezmaksas pakalpojumu iniciatīvas darbības jomā.
Strīdu alternatīvas izšķiršanas pakalpojuma funkcija ir informēt MVU par šādiem strīdu izšķiršanas mehānismiem, kas ir pieejami EUIPO vai citās iestādēs: mediācija, samierināšana, sarunas ar atbalstu, agrīna neitrāla novērtēšana un (nesaistošs) eksperta lēmums. Jebkurus jautājumus par strīdu alternatīvu izšķiršanu uzdodiet, sūtot tos pa e‑pastu ADR-Info@euipo.europa.eu. Viens no iespējamiem strīdu alternatīvas izšķiršanas rezultātiem ir tāds, ka MVU saņem ieteikumu izmantot ar intelektuālo īpašumu saistītu bezmaksas pakalpojumu vai sarunāt juridisku konsultāciju.
Tomēr ar intelektuālo īpašumu saistīti bezmaksas pakalpojumi var ietvert MVU profesionālu pārstāvību jebkurā no iepriekšminētajiem strīdu izšķiršanas mehānismiem, un tie var ietvert arī konsultācijas par iespējamiem strīdu izšķiršanas mehānismiem nogaidīšanas periodā (iebildumu procesā) un gadījumus, kad puses ir pārstāvētas.

Šis lauks ir obligāts

Varat atlasīt vairāk nekā vienu vienumu

Šis lauks ir obligāts
Šis lauks ir obligāts
Šis lauks ir obligāts

Varat atlasīt vairāk nekā vienu vienumu

*Šī ir valsts/ģeogrāfiskā teritorija, kurā jums vajadzīgs IĪ atbalsts.

Šis lauks ir obligāts

*Bezmaksas IĪ personalizētu konsultāciju (kas neietver alternatīvas strīdu izšķiršanas pakalpojumu) veido palīdzība MVU saistībā ar Covid-19 izraisīto krīzi. Mēs neiesakām pieprasīt šo pakalpojumu, ja jūsu uzņēmumu jau pārstāv intelektuālā īpašuma jurists.

Uzņēmēja kontaktinformācija

Šis lauks ir obligāts Šis lauks ir obligāts
Šis lauks ir obligāts
Šis lauks ir obligāts Šis lauks ir obligāts
Šis lauks jāaizpilda obligāti Lūdzam norādīt derīgu e-pasta adresi.

Pakalpojuma nosacījumi

Es apstiprinu, ka esmu izlasījis un piekrītu zemāk norādītajiem pakalpojuma nosacījumiem. Šis lauks ir obligāts

Saistībā ar šiem bezmaksas pakalpojumiem EUIPO šobrīd gatavo pakalpojumu sniedzēju sarakstu, pamatojoties uz pieteikumiem, kas saņemti pēc Uzaicinājuma izteikt ieinteresētību publicēšanas. EUIPO ir uzņēmies pienākumu savākt informāciju par pakalpojumu sniedzējiem un tos klasificēt, kā arī sniegt atbalstu MVU, piedāvājot viņiem detalizētu informāciju par pakalpojumu sniedzējiem, kuri atbilst MVU vajadzībām.

Saraksts nav izsmeļošs. Ar intelektuālo īpašumu saistītus bezmaksas pakalpojumus var izmantot arī ārpus EUIPO iniciatīvas.

Intelektuālā īpašuma bezmaksas pakalpojumu sniedzēju piedāvātie un sniegtie pakalpojumi nav EUIPO pakalpojumi. Par sniegtās informācijas pareizību pilnībā ir atbildīgi bezmaksas pakalpojumu sniedzēji.

EUIPO negarantē nedz ESI vai ar intelektuālo īpašumu saistītu bezmaksas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, nedz arī šā pakalpojuma faktisku sniegšanu.

Šīs ar intelektuālo īpašumu saistītu bezmaksas pakalpojumu iniciatīvas kontekstā EUIPO nesniedz nekāda veida juridiskās konsultācijas un neuzņemas nekādu atbildību par jebkura veida zaudējumiem, kas MVU vai trešām personām var rasties pakalpojumu sniedzēja dēļ, ESI pakalpojuma sniegšanas laikā vai pakalpojuma sniegšanas rezultātā.

EUIPO nekompensē un neuzņemas MVU radušās izmaksas par trešo personu sniegtajām konsultācijām.

Šajā tīmekļa vietnē esošā informācija nav jāuzskata par juridisko pakalpojumu reklamēšanu saskaņā ar jebkuras ES/EEZ dalībvalsts likumiem un noteikumiem par profesionālo darbību.

Pēc pieprasījuma iesniegšanas, pamatojoties uz veidlapā norādīto informāciju, EUIPO sazinās ar MVU un piedāvā atbalstu, ieceļot par ESI lietu atbildīgo personu vai norādot sarakstu ar pieejamajiem IĪ bezmaksas konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem, kuri atbilst MVU kritērijiem. Konkrēta IĪ bezmaksas konsultāciju pakalpojuma sniedzēja izvēle un sazināšanās ar viņu ir MVU brīva izvēle. Vienam MVU ir pieejams viens EUIPO bezmaksas personalizētais IĪ konsultāciju pakalpojums. Kad MVU ir saņēmis bezmaksas pakalpojumu, tas ir pilnībā atbildīgs par turpmāku apmaksātu pakalpojumu pieprasīšanu un apspriešanu tieši ar bezmaksas pakalpojumu sniedzēju.

Es piekrītu, ka ar mani sazinās, lai iegūtu informāciju un uzziņu par klientu apmierinātību. Šis lauks ir obligāts

Es piekrītu, ka tiek publicēti anonimizēti rezultāti un sīkāka informācija par saņemtajām atsauksmēm. Šis lauks ir obligāts

Informācijas patiesums un pareizība. Šis lauks ir obligāts

Es paziņoju, ka šajā pieprasījumā norādītā informācija ir precīza un pilnīga un sniegta pēc labas ticības. Es uzņemos atbildību par sekām, kas var rasties kļūdainas informācijas vai informācijas iztrūkuma dēļ. Ja kāds no šiem paziņojumiem izrādās nepatiess vai nekorekts, es apzinos, ka mani var izslēgt no to personu loka, kuriem ir pieejamas bezmaksas personalizētās konsultācijas IĪ jautājumos.

Lūdzam ņemt vērā, ka pēc šīs veidlapas apstiprināšanas/iesniegšanas visi tajā esošie dati tiek pārvaldīti saskaņā ar noteikumiem, kas iekļauti paziņojumā par privātumu attiecībā uz personas datu apstrādi.

Datu aizsardzība: Personas datus, kas iegūti šīs procedūras nolūkā, apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti. EUIPO apstrādā minētos personas datus, kā norādīts paziņojumā par privātumu, kas publicēts biroja vietnē (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement) un veidlapu beigās. Visi pieprasījumi par personas datiem jāiesniedz biroja datu aizsardzības speciālistam, nosūtot uz e‑pastu DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Sūdzības: gadījumos, kad datu pārzinis un/vai datu aizsardzības speciālists nav atrisinājis konfliktu, sūdzības jebkurā laikā var tikt sūtītas Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam uz adresi:edps@edps.europa.eu

Testimonials

“With the help of EDR services, we have concluded our trademark opposition with a satisfactory ending for both parties. The service was very informative and supportive throughout the whole process, making an overwhelming situation more comfortable and easier to resolve. I am really happy with this EUIPO mediation service.”

Salty Pelican SL, Portugal

“Great initiative for start-ups and new companies.”

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

“We are very satisfied with IP pro bono experience.”

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

“Extremely super service, you rarely see that small companies are so actively helped. During this time, we are also very grateful for any free help. Everything really good.“

VENDING2BE, Austria

“Very interesting initiative of the EUIPO to help SMEs to solve their doubts about intellectual property and above, at zero cost.”

RDC, Spain

Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit