Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Palīdziet uzņēmumiem, piedāvājot
savas zināšanas par intelektuālo īpašumu

Šī ir jums nozīmīga iespēja atbalstīt MVU krīzes laikā, sniedzot ievērojamu ieguldījumu, lai optimizētu MVU izpratni par intelektuālo īpašumu un tā izmantošanu un vienlaikus palīdzētu labāk izprast, kādas ir MVU vajadzības.

Vēlaties pieteikties kā bezmaksas pakalpojumu sniedzējs vai vēlaties uzzināt vairāk? Lūdzam skatīt sadaļas Uzaicinājums izteikt ieinteresētību, Kā tas darbojas un pieteikuma veidlapu.

Svarīga piezīme. Lai sniegtu ar intelektuālo īpašumu saistītus bezmaksas pakalpojumus maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), lūdzam izlasīt uzaicinājumu izteikt ieinteresētību.

a) Apliecinājums ar goda vārdu tiem, kuri atbilst atbilstības prasībām

Tikai fiziskām personām Tikai juridiskām personām

(“Persona”)

1) paziņo, ka iepriekšminētā persona:

1 Juridiskām personām jābūt reģistrētām, fiziskām personām jābūt uzņēmējdarbības vai nodarbinātības vietai kādā no ES/EEZ dalībvalstīm.

2 Tas vienlīdz attiecas uz jebkuru ES/EEZ dalībvalsti.

Parakstītājs paziņo, ka iepriekšminētā persona pēc pieprasījuma un bez kavēšanās var iesniegt nepieciešamos apliecinošos dokumentus, lai pierādītu iepriekš minētos apgalvojumus.
Ja deklarācija tiek iesniegta juridiskas personas vārdā, parakstītājs paziņo, ka viņam vai viņai ir vajadzīgās pārstāvības pilnvaras.
Iepriekšminētā persona var saņemt atteikumu, ja kāds no paziņojumiem vai informācija, kas sniegta, lai atbilstu nosacījumiem dalībai šajā procedūrā, izrādās nepatiesa vai nepareiza.


Ievērojiet. Uzskata, ka pārstāvji, kuri iekļauti sarakstos saskaņā ar ESPZR 120. panta 1. punkta b) apakšpunktu vai Kopienas dizainparaugu regulas 78. panta 4. punktu, atbilst iepriekšminētajām prasībām un tāpēc viņiem nav jāiesniedz apliecinājums ar goda vārdu.

b) Dalības veidlapa

Varat atlasīt vairāk nekā vienu vienumu

3 Ar intelektuālo īpašumu saistītus bezmaksas pakalpojumus nejaukt ar strīdu alternatīvas izšķiršanas pakalpojumu. EUIPO piedāvā īpašu nejuridisku Covid-19 pakalpojumu, lai MVU varētu pieņemt informētu lēmumu par to, kādus strīdu izšķiršanas mehānismus izvēlēties strīdu izšķiršanai EUIPO. Šo īpašo nejuridisko Covid-19 pakalpojumu sauc par strīdu alternatīvu izšķiršanu, un MVU to var pieprasīt šādos EUIPO procesos: iebildumu lietas izskatīšana (pēc nogaidīšanas (“cooling ;off”) perioda) nepārstāvētiem MVU; anulēšanas procedūra; spēkā neesamības paziņošanas procedūra; apelācijas tiesvedība. Strīdu alternatīva izšķiršana neietilpst šajā ar intelektuālo īpašumu saistītu bezmaksas pakalpojumu iniciatīvas darbības jomā.
Strīdu alternatīvas izšķiršanas pakalpojuma funkcija ir informēt MVU par šādiem strīdu izšķiršanas mehānismiem, kas ir pieejami EUIPO vai citās iestādēs: mediācija, samierināšana, sarunas ar atbalstu, agrīna neitrāla novērtēšana un (nesaistošs) eksperta lēmums. Jebkurus jautājumus par strīdu alternatīvu izšķiršanu uzdodiet, sūtot tos pa e‑pastu ADR-Info@euipo.europa.eu. Viens no iespējamiem strīdu alternatīvas izšķiršanas rezultātiem ir tāds, ka MVU saņem ieteikumu izmantot ar intelektuālo īpašumu saistītu bezmaksas pakalpojumu vai sarunāt juridisku konsultāciju.
Tomēr ar intelektuālo īpašumu saistīti bezmaksas pakalpojumi var ietvert MVU profesionālu pārstāvību jebkurā no iepriekšminētajiem strīdu izšķiršanas mehānismiem, un tie var ietvert arī konsultācijas par iespējamiem strīdu izšķiršanas mehānismiem nogaidīšanas periodā (iebildumu procesos) un gadījumus, kad puses ir pārstāvētas.


Varat atlasīt vairāk nekā vienu vienumu

Varat atlasīt vairāk nekā vienu vienumu

Varat atlasīt vairāk nekā vienu vienumu

Varat atlasīt vairāk nekā vienu vienumu

Varat atlasīt vairāk nekā vienu vienumu

Kontaktinformācija:
Ar šo es apstiprinu, ka esmu iepazinies/-usies ar pakalpojuma noteikumiem un tiem piekrītu (lūdzam skatīt uzaicinājumu izteikt ieinteresētību).

Es apstiprinu, ka šajā veidlapā sniegtā informācija, cik man zināms, ir patiesa, precīza un pilnīga un ka tā ir sniegta godprātīgi. Es esmu pilnībā atbildīgs/-a par visām kļūdām, izlaidumiem vai nepatiesiem apgalvojumiem un par šajā veidlapā sniegto informāciju, un es apstiprinu, ka par to atbildīgu nekādā gadījumā nevar uzskatīt EUIPO Ja sniegtajā informācijā tiktu veiktas izmaiņas, es apņemos par to savlaicīgi informēt EUIPO. Es saprotu un pieņemu, ka nevar uzskatīt EUIPO par atbildīgu par bezmaksas pakalpojumu sniedzēja radītajiem zaudējumiem vai bojājumiem. Tāpat es apstiprinu, ka nevar uzskatīt EUIPO par atbildīgu par zaudējumiem, ko pakalpojumu sniedzējs ir radījis trešām personām bezmaksas pakalpojuma sniegšanas laikā vai tā rezultātā. Es apzinos, ka varu tikt izslēgts/-a no ar intelektuālo īpašumu saistītu bezmaksas pakalpojumu sniegšanas iniciatīvas, ja kāds no paziņojumiem vai informācija, kas sniegta, lai atbilstu nosacījumiem dalībai šajā procedūrā, izrādās nepatiesa vai nepareiza.

Es atzīstu, ka iekļaušana ar intelektuālo īpašumu saistītu bezmaksas pakalpojumu sniedzēju sarakstā nenozīmē nekādu EUIPO sniegtu kvalitātes atzīšanu vai sertifikāciju.

Šajā tīmekļa vietnē esošo informāciju nedrīkst uzskatīt par juridisko pakalpojumu reklamēšanu saskaņā ar jebkuras ES/EEZ dalībvalsts likumiem un noteikumiem par profesionālo darbību.

Es piekrītu piedāvāt ar intelektuālo īpašumu saistītus bezmaksas pakalpojumus bez maksas, kā definēts uzaicinājumā izteikt ieinteresētību un šajā veidlapā atrunātajos noteikumos. Kad MVU ir saņēmis bezmaksas pakalpojumu, tas ir pilnībā atbildīgs par turpmāku apmaksātu pakalpojumu pieprasīšanu un apspriešanu tieši ar bezmaksas pakalpojumu sniedzēju. (Skatīt MVU definīciju, pamatojoties uz Komisijas Ieteikumu 2003/361/EK).

Es piekrītu, ka ar mani sazināsies, lai iegūtu informāciju un uzziņu par klientu apmierinātību.

Es piekrītu, ka tiek publicēti anonimizēti rezultāti un sīkāka informācija par saņemtajām atsauksmēm.

Es piekrītu, ka mans vārds un uzvārds vai attiecīgā gadījumā mana juridiskā biroja nosaukums tiek publicēts bezmaksas pakalpojumu sniedzēju sarakstā EUIPO tīmekļa vietnēs, lai informētu lietotājus par sarakstu ar bezmaksas pakalpojumu sniedzējiem, kuri piedalās šajā iniciatīvā. Šī piekrišana neparedz pienākumu EUIPO saglabāt datus savā tīmekļa vietnē.

Lūdzam ņemt vērā, ka pēc šīs veidlapas apstiprināšanas/iesniegšanas visi tajā esošie dati tiks pārvaldīti saskaņā ar noteikumiem, kas iekļauti paziņojumā par privātumu attiecībā uz personas datu apstrādi. 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.