Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

SME Fund 2023

MVU fonds sniedz finansiālu atbalstu ES mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas atrodas Eiropas Savienībā (ES), lai aizsargātu to intelektuālā īpašuma (IĪ) tiesības. MVU var pieteikties vaučeriem, kas nodrošinās piekļuvi samaksāto nodevu daļējai atmaksai. Fonds piedāvā turpmāk minēto.

Par IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumiem (IP Scan):

 • 90 % atlīdzināšana par IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumiem (IP Scan), ko nodrošina ES valsts IĪ birojs. Pakalpojums jāpieprasa tās valsts IĪ birojā, kurā atrodas uzņēmums, ar noteikumu, ka šis birojs piedāvā pakalpojumus saskaņā ar MVU fonda iniciatīvu. Plašāku informāciju varat atrast IP Scan tīmekļa vietnē.

Par preču zīmēm un dizainparaugiem:

 • 75 % atlīdzināšana par ES preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma nodevām, papildu klašu nodevām un izskatīšanas, reģistrācijas, publicēšanas un publicēšanas atlikšanas nodevām;
 • 75 % atlīdzināšana par valsts vai reģionālās preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma nodevām, papildu klašu nodevām un izskatīšanas, reģistrācijas, publicēšanas un publicēšanas atlikšanas nodevām;
 • 50 % atlīdzināšana par preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma pamatnodevām, attiecināšanas nodevām un turpmākām attiecināšanas nodevām ārpus ES. Nodevas par attiecināšanu uz ES dalībvalstīm nav iekļautas, jo izcelsmes iestāde pieprasa nodevas par pakalpojumu.

Maksimālā atlīdzināmā summa vienam MVU:

 • 1350 EUR par darbībām, kas saistītas ar IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumiem (IP Scan);
 • 1000 EUR par darbībām, kas saistītas ar preču zīmēm un dizainparaugiem.


Jūs varat pieteikties no 2023. gada 23. janvāra līdz 2023. gada 8. decembrim.

MVU fondā 2023. gadam ir ierobežoti līdzekļi. Ja līdzekļi būs izsmelti, pieteikšanās tiks slēgta pirms norādītā datuma. Ja līdzekļi tiek izlietoti konkrētam vaučeram, MVU fonda tīmekļa vietnē tiks publicēts informatīvs paziņojums un attiecīgā vaučera pieteikumi tiks bloķēti.Visi MVU, kas veic uzņēmējdarbību ES, ir tiesīgi pieteikties dotācijai. Var pieteikties īpašnieki vai ārējie pilnvarotie pārstāvji. Pārstāvis ir jebkura trešā persona – fiziska vai juridiska persona – ko MVU ir pienācīgi pilnvarojis to likumīgi pārstāvēt. Ja uzņēmums, kas piesakās MVU fondā, izmanto ārēja pārstāvja pakalpojumus, tad, aizpildot elektronisku pieteikuma veidlapu, jāiesniedz “godprātīga apliecinājuma” (veidlapa) dokuments, ko attiecīgi parakstījušas abas puses. Visas dotāciju atlīdzības tiek ieskaitītas tieši pieteikumā norādītajā MVU bankas kontā.Jūsu uzņēmumam jābūt MVU, kas izveidots ES. Lūdzam pārskatīt MVU oficiālo ES definīciju, lai nodrošinātu, ka jūsu uzņēmums ir tiesīgs pieprasīt dotāciju no MVU fonda. Kopumā ES MVU tiek iedalīti tādās kategorijās, kā norādīts turpmāk:

Uzņēmuma kategorija

Darbinieku skaits

Gada apgrozījums

Gada kopsavilkuma bilance

Vidējs uzņēmums

< 250

≤ 50 miljoni EUR

≤ 43 miljoni EUR

Mazs uzņēmums

< 50

≤ 10 miljoni EUR

≤ 10 miljoni EUR

Mikrouzņēmums

< 10

< 2 miljoni EUR

< 2 miljoni EURNē, tie nevar pieteikties MVU fondā, ja vien tie nav iesaistīti saimnieciskā darbībā. Lai MVU būtu tiesības pieteikties MVU fonda dotācijai, tam ir jābūt iesaistītam saimnieciskā darbībā neatkarīgi no tā juridiskās formas. Tādējādi tam ir jābūt iesaistītam tirdzniecībā vai darbībā, kas tiek veikta par atlīdzību vai finansiālu ieinteresētību tirgū. Turklāt uzņēmumu nevar uzskatīt par MVU, ja 25 % vai vairāk kapitāla vai balsstiesību kopā vai atsevišķi tieši vai netieši kontrolē viena vai vairākas valsts struktūras. Sīkāku informāciju skatiet MVU oficiālajā definīcijā, ko noteikusi Eiropas Komisija.Jā, bet gūt labumu no dotācijas, ja to piešķir, var tikai MVU.

Ja uzņēmums izmanto ārēja pārstāvja (advokāta, konsultanta, IĪ konsultanta u. tml.) pakalpojumus, aizpildot MVU fonda pieteikuma veidlapu, jāiesniedz “godprātīga apliecinājuma” (veidlapa) deklarācija, ko attiecīgi parakstījušas abas puses. Šis dokuments ir jāparaksta pilnvarotam MVU dalībniekam (īpašniekam, ģenerāldirektoram, izpilddirektoram u. tml.), dodot ārējam pārstāvim tiesības rīkoties uzņēmuma vārdā, kas sniedz pieprasījumu fondam. Tas ir jāparaksta arī pilnvarotajam pārstāvim.

Nav iebildumu pret to, ka MVU ieceļ juridisku struktūrvienību kā tās pārstāvi MVU fondā, ja “godprātīga apliecinājuma” deklarācijā ir iekļauts pie šīs struktūrvienības piederošas fiziskas personas vārds, uzvārds un paraksts.Jā, ārējais pārstāvis var reģistrēt un apmaksāt preču zīmes un dizainparauga nodevas MVU vārdā. Šis pārstāvis MVU vārdā var aizpildīt arī atlīdzības pieprasījuma veidlapu. Tomēr atlīdzināšana tiks veikta tieši uz MVU bankas kontu – lēmuma par dotācijas piešķiršanu labuma guvēja kontu.Jā. Ja iepriekšējos gados (2022. gadā vai pat 2021. gadā) jums jau ir piešķirta dotācija no MVU fonda konkrētam darbības veidam, jums varat pieteikties arī MVU fonda dotācijas saņemšanai 2023. gadā neatkarīgi no tā, vai esat uzsācis kāda pakalpojuma sniegšanu vai jau esat saņēmis atlīdzinājumu iepriekšējos gados. Šīs iniciatīvas ir savstarpēji neatkarīgas. ES esošie MVU katru gadu var pieteikties MVU fonda finansējuma saņemšanai, ciktāl tie atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, pat ja iepriekšējos uzaicinājumos pieteikumi ir apmierināti vai noraidīti. Pieteikuma iesniegšanas posmā saņēmējiem ir arī jānorāda, vai tajā pašā finanšu gadā attiecībā uz tiem pašiem darbību veidiem viņi ir bijuši pieteikušies kādam citam ES finansējumam saistībā ar intelektuālā īpašuma aizsardzību vai ir to saņēmuši.Pirms pieteikuma iesniegšanas MVU fondam rūpīgi izlasiet šo kontrolsarakstu. Tas palīdzēs nodrošināt, ka esat savākuši vajadzīgos dokumentus, lai tos iekļautu elektroniskajā pieteikuma veidlapā.

KONTROLSARAKSTS

 • Pieteikuma iesniedzējam uzņēmumam jābūt mikrouzņēmumam, mazam vai vidējam uzņēmumam (MVU), kas atrodas ES dalībvalstī.
 • Pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas jums ir jāizlasa uzaicinājums iesniegt priekšlikumus.
 • Ja pieteikumu MVU fondam iesniedz ārējais pārstāvis, kas darbojas pieteikuma iesniedzēja uzņēmuma vārdā, jāiesniedz “godprātīga apliecinājuma” (veidlapa) deklarācija, ko attiecīgi parakstījušas abas puses. Šis dokuments ir jāparaksta pilnvarotam MVU dalībniekam (īpašniekam, ģenerāldirektoram, izpilddirektoram u. tml.), dodot ārējam pārstāvim tiesības rīkoties uzņēmuma vārdā.
 • Jums ir jābūt uzņēmuma bankas datiem kopā ar bankas konta izrakstu, kuru izdevusi banka un kurā norādīta šāda informācija: bankas nosaukums un logotips, lai identificētu dokumenta avotu, uzņēmuma kā bankas turētāja nosaukums, pilns IBAN numursar valsts kodu un BIC/SWIFT kods.
 • Jums ir jābūt uzņēmuma PVN vai NMIN apliecībai,, ko izsniegusi kompetentā valsts iestāde. Nodokļu maksātāja identifikācijas numuram un uzņēmuma nosaukumam, kas norādīts MVU fonda pieteikuma veidlapā, ir jābūt tādiem pašiem kā attiecīgajā apliecībā norādītajiem.
 • Jūs nevarat pieprasīt dotāciju no MVU fonda, ja jau esat saņēmis ES finansējumu par to pašu darbību vai tās daļu.

Piezīme. Pirms MVU fonda pieteikuma iesniegšanas procesa uzsākšanas jums jau vajadzētu būt skaidrai IĪ aizsardzības stratēģijai. Jums vajadzētu būt visai informācijai par visiem jūsu IĪ aktīviem un dizainparaugiem (piemēram, preču zīmēm un logotipiem, izgudrojumiem, jaunajām tehnoloģijām, oriģinālo programmatūru, novatoriskiem dizainparaugiem, unikāliem procesiem u. tml.), kas ir gatavi reģistrācijai. Ja piesakāties MVU fonda finansējumam un IĪ aktīvi, kurus vēlaties reģistrēt, vēl nav pilnībā gatavi reģistrācijai, jūs, iespējams, zaudēsit dārgo laiku, un jūsu vaučeru derīguma termiņš pa šo laiku var beigties.Dotācijas tiek sadalītas vaučeru veidā, kurus var izmantot dažādām IĪ darbībām.

 1. IP Scan vaučeru (maksimāli līdz 1350 EUR) var izmantot IP Scan pakalpojumiem ES dalībvalsts IĪ birojā, kas piedāvā šo pakalpojumu saskaņā ar MVU fonda iniciatīvu. IP Scan izmaksas būs atšķirīgas atkarībā no valsts. Sīkāku informāciju par to valstu sarakstu, kuras piedāvā šo pakalpojumu, un par izmaksām skatīt šeit: IP Scan valstis un izmaksas).
 2. Preču zīmi un dizainparaugu vaučeru (maksimāli 1000 EUR) var izmantot preču zīmju un/vai dizainparaugu reģistrēšanai, lai tos aizsargātu valsts, reģionālā, ES un/vai starptautiskā līmenī.

Lūdzam pārbaudīt sedzamo nodevu sarakstu uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.Atlīdzināšanu varat pieprasīt jūs kā dotācijas labuma guvējs vai arī MVU vārdā to var izdarīt ārējais pārstāvis, ja vien ir pilnvarots rīkoties MVU vārdā. Atlīdzības summas vienmēr tiks iemaksātas tieši jūsu MVU bankas kontā.Nē, jums vispirms jāpiesakās attiecīgajam MVU fonda vaučeram un jāgaida, kamēr EUIPO sniegs atbildi ar novērtējuma rezultātu un lēmumu par dotācijas piešķiršanu. Atlīdzināmas ir tikai attiecināmās nodevas par tādām darbībām, kas sāktas pēc lēmuma par dotācijas piešķiršanu paziņošanas labuma guvējam.Nē, jums ir jāgaida līdz pozitīva lēmuma par dotācijas piešķiršanu un attiecīgā vaučera vai attiecīgo vaučeru saņemšanai. Novērtējuma rezultāti un lēmums par dotācijas piešķiršanu tiks pienācīgi elektroniski paziņoti uz e-pasta adresēm, kas norādītas pieteikumā MVU fondam.Jā, MVU fonda rīcībā ir 25 miljoni EUR par 1. un 2. vaučeru (IP Scan, preču zīme, dizainparaugs. Dotācijas ir pieejamas visu 2023. gadu rindas kārtībā, līdz ir izlietoti visi pieejamie līdzekļi.Nē, MVU fonda vaučeri sedz tikai attiecināmās nodevas par preču zīmju un dizainparaugu pieteikšanu reģistrācijai vai izdevumus, kas saistīti ar IP Scan pakalpojumiem, kurus sniedz iesaistītie ES valstu IĪ biroji.Tas ir atkarīgs no uzņēmuma vajadzībām. Jūs varat apsvērt iespēju pieteikties IP Scan pakalpojumam, lai noteiktu labāko IĪ stratēģiju jūsu uzņēmumam.

Vispirms jums ir jānosaka, kur jūs vēlaties pārdot, izplatīt, izmantot un licencēt savas preces vai pakalpojumus. Vai jūsu uzņēmējdarbība ir starptautiska uzņēmējdarbība, vai arī tā attiecas tikai uz vienu reģionu vai valsti? Vai darbojaties tiešsaistē? Ņemiet vērā, ka reģistrētās intelektuālā īpašuma tiesības ir teritoriāli ierobežotas. Tas nozīmē, ka jums ir jāreģistrē savas tiesības konkrētā teritorijā.

Jūs varat reģistrēt savas tiesības valsts, reģionālā vai ES līmenī. Ņemiet vērā, ka varat arī izvēlēties reģistrēt savu preču zīmi vai dizainparaugu vairākās dalībvalstīs. Piemēram, ja jums jādarbojas divās valstīs, varat reģistrēt savas tiesības šajās divās valstīs atsevišķi, izmantojot divas dažādas procedūras.

Ja jūsu prece vai pakalpojums tiks pārdots, izplatīts, lietots vai licencēts daudzās dalībvalstīs, varat apsvērt iespēju iegūt aizsardzību ES līmenī, izmantojot ESPZ vai RKD sistēmu EUIPO.

Turklāt, ja ir nepieciešams norādīt valsti ārpus ES, varat izmantot Madrides vai Hāgas sistēmas, kas pieejamas Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijā (WIPO).

Visos gadījumos lūdzam izmantot bezmaksas IĪ atbalsta pakalpojumu (bezmaksas personalizētu atbalstu intelektuālā īpašuma jautājumos) un/vai IP Scan pakalpojumu. Papildus šiem diviem pakalpojumiem jūs varat arī sazināties ar savas valsts IĪ biroju, lai saņemtu papildu atbalstu.Jūs varat atrast sīkāku informāciju par Ideas Powered for business MVU fondu uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

Ja jums ir jautājumi, varat iepazīties ar mūsu bieži uzdotajiem jautājumiem vai tērzēt ar EUIPO tiešsaistē angļu, franču, vācu, itāļu vai spāņu valodā. Jums nepieciešama papildu palīdzība, varat sazināties ar EUIPO Informācijas centru pa tālruni +34 965139100, kas pieejams no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot oficiālās brīvdienas, no plkst. 8.30 līdz 18.30 (GMT+1).

Ir īpaša e-pasta adrese, information@euipo.europa.eu, ko var izmantot, lai nosūtītu e-pastu uz EUIPO jebkurā no ES oficiālajām valodām.
Lai pagarinātu vaučera derīguma termiņu, jums ir jāpiekļūst savam MVU fonda kontam. Pašā vaučerā parādīsies poga “Pagarināt derīguma termiņu”. To var izdarīt tikai sākotnējā divu mēnešu perioda pēdējā mēneša laikā. 

IETVERTĀS DARBĪBAS

 

IĪ pirmsdiagnostikas (IP Scan) pakalpojums


 

IĪ pirmsdiagnostika ir MVU intelektuālā īpašuma stratēģijas izstrādes pamatinstruments. Izraudzītie IĪ eksperti no valstu intelektuālā īpašuma birojiem analizē jūsu MVU uzņēmējdarbības modeli, preces un/vai pakalpojumus, lai izveidotu IĪ stratēģiju, kas pielāgota jūsu MVU vajadzībām.

Šis pakalpojums var jums palīdzēt izlemt, kādām IĪ tiesībām pieteikties, kā attīstīt sava uzņēmuma IĪ portfeli un kā plānot nākotni, ja IĪ tiesības jau ir reģistrētas.

MVU, kas vēlas pieteikties IĪ pirmsdiagnostikas (IP Scan) pakalpojumam, jābūt reģistrētiem valstī, kurā ir pieejams atbilstošs IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumu sniedzējs, kā norādīts uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

IP Scan nav juridisks pakalpojums un nav posms pirms dokumentu iesniegšanas, jaunumu meklēšana vai jaunāko sasniegumu meklēšana. Lai iegūtu sīkāku informāciju par IP Scan pakalpojumu un tā priekšrocībām, apmeklējiet IP Scan lapu.MVU fonda ietvaros IP Scan pakalpojumu nepiedāvā visās ES dalībvalstīs. Lai uzzinātu, vai jūsu valstī šādu pakalpojumu piedāvā valsts IĪ birojs vai pilnvarots ārējais partneris, skatiet šo tabulu.

Ņemiet vērā, ka dažu valstu IĪ biroji varētu piedāvāt līdzīgus IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumus, kas ir ārpus MVU fonda darbības jomas. Ja vēlaties veikt IP Scan, varat sazināties ar savas valsts IĪ biroju, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Lai uzzinātu, vai šāda darbība tiek piedāvāta jūsu valstī un vai MVU fonds sedz tās izmaksas, skatiet šo tabulu.

Valstu IĪ biroji, kas piedāvā IP Scan pakalpojumu, ko sedz MVU fonds

Valstu IĪ biroji, kas piedāvā IP Scan līdzīgu pakalpojumu, bet ko nesedz MVU fonds

Beļģija

Dānija

Bulgārija

Spānija

Horvātija

Francija

Čehijas Republika

Luksemburga 1

Vācija

Luksemburga 2

Īrija

Ungārija

Kipra

Austrija

Latvija

Polija

Lietuva

Slovēnija

Portugāle

Slovākija

Somija

ZviedrijaKad saņemat lēmumu par dotācijas piešķiršanu IP Scan pakalpojumam, varat sazināties ar savas valsts intelektuālā īpašuma biroju, lai pieprasītu pakalpojumu. Valsts intelektuālā īpašuma birojs norīkos IĪ ekspertu, kurš strādās ar jums, sniedzot IP Scan pakalpojumu.

MVU fonda segtais IP Scan pakalpojums netiek piedāvāts visās ES dalībvalstīs. Dažu valstu IĪ biroji varētu piedāvāt līdzīgus IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumus, kas ir ārpus MVU fonda darbības jomas. Lai pārbaudītu, vai IP Scan pakalpojums jūsu valstī ir pieejams, lūdzam skatīt jautājumu “Kas veic IP Scan?”.Pēc tam, kad esat sazinājies ar savas valsts intelektuālā īpašuma biroju, lai uzsāktu IP Scanf pakalpojumu, tiks norīkots IĪ eksperts, kurš uzsāks ciešu sadarbību ar jums.

Pirmkārt, jums tiks lūgts aizpildīt pašnovērtējuma aptauju. Pēc tam IĪ eksperts rīkos pārrunas ar jums, lai noteiktu uzņēmumam vispiemērotāko IĪ uzņēmējdarbības stratēģiju. Pēc tam IĪ eksperta sagatavotajam ziņojumam tiks veikta “kvalitātes pārbaude”, ko veic valsts IĪ birojs.

Valsts IĪ birojs jums izsniegs pakalpojuma sniegšanas un maksājuma veikšanas apliecinājuma dokumentu, kas ļaus jums pieprasīt samaksāto nodevu atlīdzināšanu no MVU fonda konta.

Ņemiet vērā, ka IP Scan pakalpojuma sniegšanai nepieciešamais laiks katrā konkrētā gadījumā būs atkarīgs no uzņēmuma. Tas var ilgt no dažām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem.IP Scan pakalpojumā ir iekļautas visas IĪ tiesības: patenti, preču zīmes, dizainparaugi, funkcionāli modeļi, augu šķirnes, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nereģistrēti/nereģistrējami aktīvi, piemēram, komercnoslēpumi, autortiesības, nereģistrēti dizainparaugi, uzņēmumu nosaukumi un domēnu nosaukumi. 

Preču zīmju un dizainparaugu reģistrācija


 

Jūs varat pieprasīt nodevu atlīdzināšanu par šādām vienībām.

Ar preču zīmju un dizainparaugu vaučeru:

 • 75 % atlīdzināšana par ES preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma nodevām, papildu klašu nodevām un izskatīšanas, reģistrācijas, publicēšanas un publicēšanas atlikšanas nodevām;
 • 75 % atlīdzināšana par valsts vai reģionālās preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma nodevām, papildu klašu nodevām un izskatīšanas, reģistrācijas, publicēšanas un publicēšanas atlikšanas nodevām;
 • 50 % atlīdzināšana par preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma pamatnodevām, attiecināšanas nodevām un turpmākām attiecināšanas nodevām ārpus ES. Nodevas par attiecināšanu uz ES dalībvalstīm nav iekļautas, jo izcelsmes iestāde pieprasa nodevas par pakalpojumu.

Pārbaudiet limitus un sedzamo nodevu sarakstu uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

Izvēlētais teritoriālais aizsardzības līmenis būs atkarīgs no MVU uzņēmējdarbības stratēģijas un izaugsmes plāniem. Ja jūs nezināt, kāda veida vaučeram pieteikties, IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojums (IP Scan) varētu palīdzēt veikt pareizu izvēli.

Ir pieejams arī bezmaksas IĪ atbalsta pakalpojums (bezmaksas personalizēts atbalsts intelektuālā īpašuma jautājumos) MVU, kam šajā ziņā ir vajadzīga palīdzība.Nē, pārreģistrācijas nav atmaksājamas.Jā, bet pirms pieteikuma iesniegšanas MVU fonda dotācijas saņemšanai jums ir jānodrošina, ka jums ir ražotāju, izgatavotāju, pakalpojumu sniedzēju vai tirgotāju apvienību, kā arī publisko tiesību juridisko personu pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numurs (PVN) vai nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (NMIN). Lai iegūtu sīkāku informāciju, apmeklējiet sertifikācijas un kolektīvo preču zīmju tīmekļa vietni.Jūsu uzņēmums var reģistrēt neierobežotu IĪ tiesību (preču zīmju vai dizainparaugu) skaitu. Tomēr kopējā summa par katru vaučera veidu ir ierobežota līdz:

 • 1350 EUR, lai daļēji segtu IP Scan maksas;
 • 1000 EUR, lai daļēji segtu attiecināmās preču zīmju un dizainparaugu maksas.

Pārbaudiet limitus un sedzamo nodevu sarakstu uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.Preču zīmju un dizainparaugu pieteikumiPasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) izmanto divus risinājumus preču zīmju un dizainparaugu reģistrācijai tiešsaistē.

Attiecībā uz preču zīmēm jūs varat aplūkot BUJ par Madrides sistēmu preču zīmju starptautiskajai reģistrācijai. Attiecībā uz dizainparaugiem lūdzam skatīt jautājumus un atbildes par Hāgas rūpniecisko dizainparaugu starptautiskās reģistrācijas sistēmu.Atlīdzināmās nodevas ir tās nodevas, ko iekasē par pieteikumiem (tostarp pamatnodevas, nodeva par attiecināšanu un papildu attiecināšanas nodevas saskaņā ar starptautisko preču zīmju sistēmu (Madrides sistēmu) vai starptautisko dizainparaugu sistēmu (Hāgas sistēmu). Nodevas par attiecināšanu uz ES valstīm, kā arī apstrādes nodevas, ko iekasē izcelsmes iestāde, netiek atlīdzinātas.Nē, pārreģistrācijas nav atmaksājamas.Nodevas par attiecināšanu ir jāmaksā, ja ir izraudzīta līgumslēdzēja puse. Tās iekasē valsts, kurā tiek lūgta starptautiskā aizsardzība.

Papildu nodeva par attiecināšanu tiek izmantota, lai pievienotu papildu valstis/reģionus jūsu esošajai starptautiskās preču zīmes reģistrācijai (t. i., paplašinātu tās ģeogrāfisko aizsardzības darbības jomu).

Jā, nodevas par attiecināšanu un papildu nodevas par attiecināšanu ir attiecināmās nodevas, ko var atlīdzināt, ja vien izraudzītās valstis nav ES dalībvalstis.Nē, attiecinājumi uz ES valstīm nav iekļauti. Jūs varat iesniegt pieteikumu ES valsts vai reģionālā intelektuālā īpašuma birojā vai EUIPO, ja vēlaties, lai jūsu preču zīme vai dizainparaugs tiktu aizsargāts visā Eiropas Savienībā.

Piemēram, iedomājieties vīna uzņēmumu, kas ir ieinteresēts paplašināt savas preču zīmes aizsardzību starptautiskā mērogā, attiecinot to arī uz Franciju, Itāliju, Argentīnu un Čīli. Šajā gadījumā varētu atlīdzināt attiecināšanas nodevas tikai Argentīnā un Čīlē.Nē, attiecināšana uz Eiropas Savienību nav iekļauta. Ja vēlaties, lai jūsu preču zīme vai dizainparaugs tiktu aizsargāts visā Eiropas Savienībā, jums tas ir jāpiesaka EUIPO. 

PIETEIKŠANĀS PROCESS UN NEPIECIEŠAMĀ INFORMĀCIJA


 

MVU fonda konts ir vienīgā vieta, kurā lietotāji var:

 • pieteikties konkrētajam(-iem) vaučera(-u) veidam(-iem), kas jūs interesē, aizpildot MVU fonda dotācijas pieteikuma veidlapu;
 • aizpildīt atlīdzības veidlapu, lai pieprasītu daļēji atlīdzināt samaksātās nodevas;
 • pārbaudīt vaučera(-u) derīguma termiņu;
 • vajadzības gadījumā pagarināt vaučera(-u) derīguma termiņu;
 • pārbaudīt vaučera(-u) bilanci;
 • atteikties no atlikušā(-o) vaučera(-u) atlikuma.


Ir ļoti svarīgi, lai pieteikuma veidlapas laukā “Uzņēmuma nosaukums” norādītais nosaukums būtu tieši tāds pats kā uzņēmuma nosaukums PVN/NMIN apliecībā un bankas konta izrakstā. Pārliecinieties, ka visa informācija sakrīt. Uzņēmuma PVN/NMIN apliecībai jābūt valsts kompetentās iestādes izsniegtam oficiālam dokumentam.

Ir jānorāda jūsu uzņēmuma bankas konta pilns IBAN numurs tieši tā, kā tas norādīts jūsu uzņēmuma bankas konta izrakstā (norādot arī valsts kodu). Bankas sertifikātā jābūt bankas nosaukumam un tās logotipam, lai identificētu dokumenta avotu.

Attiecībā uz ārējo pārstāvju “godprātīga apliecinājuma” deklarācija – tā ir pienācīgi jāparaksta abām pusēm. Šis dokuments jāparaksta pilnvarotam MVU loceklim (piemēram, īpašniekam, ģenerāldirektoram, izpilddirektoram), kā arī ārējam pārstāvim, kuram piešķirtas tiesības rīkoties uzņēmuma vārdā.

Visiem dokumentiem vajadzētu būt skaidri salasāmiem, un tie nedrīkst būt aizsargāti ar paroli. Ja ir nepieciešams noskenēt fizisku dokumentu, izmantojiet skeneri un saglabājiet to PDF formātā.Jūs varat un jums ir jānorāda vairāk nekā viena e-pasta adrese, lai nodrošinātu, ka visi paziņojumi tiek saņemti. Ja neilgi pēc pieteikuma iesniegšanas nesaņemat nevienu e-pastu no MVU fonda grupas, lūdzu, pārbaudiet sava surogātpasta mapi vai sazinieties ar EUIPO informācijas centru pa tālruņa numuru +34 965139100, kas pieejams no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot oficiālās brīvdienas, no plkst. 8.30 līdz 18.30 (GMT+1). Varat nosūtīt arī e-pasta pieprasījumu jebkurā no ES oficiālajām valodām uz e-pasta adresi: information@euipo.europa.eu.Jums ir jānorāda uzņēmuma nosaukums tieši tā, kā tas ir norādīts jūsu MVU PVN/NMIN apliecībā un bankas konta izrakstā.Iepazīstieties ar šo dokumentu, lai uzzinātu pareizos PVN numuru formātus ES valstīm, kopā ar valsts kodu.

Pieteikuma iesniedzējiem, kurus valsts kompetentā iestāde atbrīvojusi no nodokļa un kuriem kā ekvivalents ir nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (NMIN), būs jāiesniedz attiecīgā apliecība, ko izdevusi viņu kompetentā valsts iestāde un kas apliecina, ka viņu uzņēmums juridiski pastāv. Ja nodokļa maksātāja identifikācijas numura struktūra atšķiras no PVN numura struktūras, ievērojiet šādus norādījumus, kodējot informāciju:

 • Ja nodokļu maksātāja identifikācijas numuram ir tāds pats ciparu skaits, bet trūkst valsts koda, pirms tā jānorāda valsts kods. Piemērs: PVN maksātāja numura struktūra ir ES12345678, un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ir 12345678. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāievada ES12345678.
 • Ja nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ietver valsts kodu, bet tam nav tāds pats ciparu skaits, pēc tam jāseko burtam “X”, līdz ir sasniegts vajadzīgais ciparu skaits. Piemērs: PVN numura struktūra ir ES12345678, un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ir ES123456. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāievada ES123456XX.
 • Ja nodokļu maksātāja identifikācijas numurā nav iekļauts valsts kods un tam nav tāds pats ciparu skaits, pirms tā jānorāda valsts kods un tam jāseko burtam “X”, līdz ir sasniegts vajadzīgais ciparu skaits. Piemērs: PVN numura struktūra ir ES12345678, un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ir 123456. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāievada ES123456XX.


Jūsu uzņēmuma bankas sertifikātā vai bankas konta izrakstā jānorāda konta īpašnieks (tam ir jāsakrīt ar uzņēmuma nosaukumu), bankas nosaukums, pilns IBAN konta numurs (kopā ar valsts kodu) un BIC/SWIFT kods, kas pieņem EUR valūtu un SEPA bankas pārskaitījumus. Bankas sertifikātā jābūt bankas nosaukumam un tās logotipam, lai identificētu dokumenta avotu. Bankas zīmogs un bankas pārstāvja paraksts nav vajadzīgs (piemēru skatīt šeit). 

GRANTA PIEŠĶIRŠANAS PROCEDŪRA


 
 1. Iesniedzot MVU fonda dotācijas pieteikumu, jūs saņemsiet pieteikuma apstiprinājuma e-pastu uz jūsu norādīto(-ajām) e-pasta adresi(-ēm). Šī e-pasta saņemšana var aizņemt līdz 60 minūtēm.

Šis e-pasts nav jāuztver par apliecinājumu, ka pieteikums ticis apstiprināts, bet tikai, ka tas ir iesniegts. Pieteikumu iesniedzējus informēs par novērtēšanas procesa rezultātiem individuāli ar atsevišķu e-pastu, kā noteikts uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

 1. Ja neesat saņēmis e-pastu 60 minūšu laikā, pārliecinieties, ka jūsu profilā ir norādīta pareiza e-pasta adrese. EUIPO iesaka, aizpildot pieteikuma veidlapu, norādīt vairāk nekā vienu e-pasta adresi.
 2. Pārbaudiet sava e-pasta surogātpasta/nevēlamo/nevēlamo vēstuļu mapi. EUIPO iesaka EUIPO paziņojumus pievienot drošo sūtītāju sarakstam, lai turpmāk izvairītos no šīs problēmas.
 3. Ja viss iepriekšminētais ir pārbaudīts, bet joprojām neesat saņēmis pieteikuma apstiprinājuma e-pastu, lūdzam sazināties ar information@euipo.europa.eu, lai saņemtu palīdzību.EUIPO izskata visus iesniegtos pieteikumus. Ja par dokumentiem vai informāciju, kas sniegta MVU fonda dotācijas pieteikumā, būs vajadzīgi papildu precizējumi, jūs saņemsiet paziņojumu pa e-pastu un SMS veidā (ja esat piekritis iespējai saņemt paziņojumu, izmantojot SMS).Ja pēc pieteikuma iesniegšanas nolēmāt NETURPINĀT procesu, lūdzam nosūtīt e-pastu uz adresi grants.smefund@euipo.europa.eu, pievienojot pieteikuma apstiprinājuma e-pastu un norādot: “Vēlos atsaukt savu pieteikumu MVU fonda dotācijas saņemšanai”. Pieteikumus var atsaukt tikai, pirms EUIPO paziņo pieteikumu iesniedzējiem lēmumu par dotācijas piešķiršanu. Ja esat saņēmis pozitīvu lēmumu par dotācijas piešķiršanu un nolemjat to neizmantot, jums jāvēršas MVU fonda kontā un jāiesniedz atteikums no vaučera.Vienkārši ievērojiet e-pasta pieprasījumā par papildu informāciju iekļautos norādījumus. Pārliecinieties, ka esat sniedzis pareizu informāciju, kā norādīts e-pastā, un pievienojis nepieciešamos dokumentus, ja tādi ir nepieciešami. EUIPO attiecīgi atjauninās jūsu pieteikumu un to atkārtoti izvērtēs.Pēc pieteikuma izskatīšanas vērtēšanas EUIPO jūs informēs par izvērtēšanas rezultātu, kas var būt viens no šādiem: dotācijas piešķiršana, papildu informācijas pieprasījums vai atteikums piešķirt dotāciju. Šie paziņojumi tiks nosūtīti pa e-pastu un SMS veidā (ja esat piekritis iespējai saņemt paziņojumu, izmantojot SMS). Iespējams, ka savā e-pastā jūs saņemsit arī paziņojumus par vaučera(-u) derīguma termiņa beigām. 

VAUČERA IZMANTOŠANA


 

Kad esat saņēmis no EUIPO pozitīvu lēmumu par dotācijas piešķiršanu un atbilstošos piešķirtos vaučerus, jums ir jāiesniedz pieteikums un jāapmaksā vismaz viena darbība pirms vaučera derīguma termiņa beigām.

Vaučeri ir derīgi divus mēnešus no dienas, kad paziņots lēmums par dotācijas piešķiršanu, lai gan derīguma termiņu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem. Vaučera derīguma termiņa pagarinājums jāveic tieši MVU fonda kontā, un to var veikt sākotnējā divu mēnešu derīguma termiņa pēdējā mēnesī.

Pirms vaučera derīguma termiņa beigām jums jāpieprasa attiecīgo samaksāto nodevu atlīdzināšana. Lai to izdarītu, jums ir jāaizpilda “atlīdzības pieprasījuma veidlapa” tieši MVU fonda kontā (pievienojot prasīto maksājuma pierādījumu). Tas aktivizēs vaučeru un uzsāks “izmantošanas periodu”. Pēc aktivizēšanas jums būs:

 • preču zīmju un dizainparaugu vaučeriem – sešu mēnešu izmantošanas periods, lai samaksātu un pieprasītu atlīdzināt samaksātās papildu nodevas (tās var būt turpmākās nodevas vai nodevas par jaunu IĪ tiesību pieteikumiem).

IP Scan vaučerus tiešā veidā aktivizē EUIPO, kad attiecīgais valsts IĪ birojs mums paziņo, ka pakalpojumu ir pieprasījis uzņēmums, kuram piešķirta dotācija.

Pieteikuma iesniedzējiem ir arī papildu septiņu dienu termiņš, lai pieprasītu papildu atlīdzināšanu par nodevām, kas samaksātas pirms vaučera derīguma termiņa beigām, bet par kurām viņi vēl nav pieprasījuši atlīdzināšanu.

 Jā, vaučeru derīguma termiņš ir divi mēneši, bet to derīguma termiņu var pagarināt par vēl diviem mēnešiem, ja pieprasījums iesniegts sākotnējā divu mēnešu perioda pēdējā mēneša laikā.

Jums ir jāpiesakās vismaz vienai darbībai un jāpieprasa tās atlīdzināšana derīguma termiņa laikā, citādi vaučera derīguma termiņš beigsies un jums nebūs tiesību saņemt atlīdzību par samaksātajām nodevām.Ja dotācijas saņēmējs vaučeru neizmanto un tā derīguma termiņš beidzas, piešķirtais budžets tiek atbrīvots un šie līdzekļi ir pieejami jaunu MVU fonda finansējuma saņēmēju finansēšanai.Nē, katru vaučera veidu vienam un tam pašam uzņēmumam var piešķirt tikai vienu reizi uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus spēkā esības laikā. Tas nav atkarīgs no turpmākās vaučera izmantošanas (vai tā derīguma termiņa beigām).Pieteikuma MVU fondā iesniedzējam var piešķirt tikai vienu dotāciju par katru vaučera veidu gadā. Ja jūsu vaučera derīguma termiņš ir beidzies, jo tas nav ticis aktivizēts, jums nav tiesību atkārtoti pieteikties uz to pašu vaučeru 2023. gada MVU fondā.Nē, iepriekš minētajā laikposmā jūs varat pieprasīt darbību veikšanu un attiecīgo atlīdzināšanu par attiecināmām nodevām, kas samaksātas jebkurā laikā. Skatiet attiecīgos iepriekšējos biežāk uzdotos jautājumus.Vaučeri nav viens no otra atkarīgi, un tiem var pieteikties vienlaicīgi vai dažādos laikos 2023. gada MVU fonda darbības ietvaros (no 2023. gada 23. janvāra līdz 2023. gada 8. decembrim). Katru vaučeru var pieprasīt tikai vienreiz.Jums joprojām tiks atlīdzinātas pieprasītās nodevas. Dotāciju piešķiršanas procesā netiek nošķirti sekmīgie un nesekmīgi pieteikumi. Pārliecinieties, ka esat pieprasījis atmaksāt visas attiecināmās nodevas, kas samaksātas pirms vaučera(-u) derīguma termiņa beigām.Katras iesaistītās valsts intelektuālā īpašuma birojs informēs EUIPO par IP Scan pakalpojumiem, ko pieprasījuši uzņēmumi, kuriem piešķirta dotācija. Tas aktivizē vaučeru uz sešu mēnešu periodu. EUIPO nosūtīs paziņojumu, kas apstiprina vaučera aktivizēšanu, uz pieteikumā norādītajām e-pasta adresēm. 

ATLĪDZINĀŠANAS PROCESS


 

Kad maksājuma pieprasījums ir iesniegts, EUIPO veic tā izvērtējumu, kurā ietverti šādi elementi:

 • veikto darbību izvērtējums: ja īsi pēc pieteikuma iesniegšanas nesaņemat e-pastu no MVU fonda grupas, lūdzu, pārbaudiet sava surogātpasta mapi vai sazinieties ar EUIPO Informācijas centru (lai pārbaudītu, vai tie atbilst darbībām, kas noteiktas uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus un noteiktas lēmumā par dotācijas piešķiršanu);
 • deklarēto nodevu atbilstības izvērtējums, tostarp pamatojuma dokumentu pārbaude.

Tāpēc, iesniedzot maksājuma pieprasījumus, ir svarīgi sniegt pareizu informāciju un pamatojuma dokumentus.

Ja pieprasījums ir nepilnīgs vai ir jāprecizē, EUIPO sazināsies ar labuma guvēju un informēs par to, kāda informācija ir jāiesniedz, lai pabeigtu pieprasījumu.

Kad maksājuma pieprasījums un tam pievienotie dokumenti ir apstiprināti, maksājamā summa tiks pārskaitīta uz labuma guvēja bankas kontu (kas norādīts pieteikumā MVU fondam vai grozīts maksājuma pieprasījumā). EUIPO elektroniski (uz e-pasta kontaktadresi, kas norādīta MVU fonda kontā) paziņos labuma guvējam, ka maksājums ir veikts. Ja maksājuma pieprasījumā ir iekļautas izmaksas, kas nav pilnībā vai daļēji atlīdzināmas, tā iemesli tiks paskaidroti attiecīgajā paziņojumā.Vispirms piesakieties MVU fonda kontā https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund.

Tad noklikšķiniet uz īpašā(-ajiem) vaučera(-iem), kas jums piešķirts(-i), un noklikšķiniet uz “Atlīdzināšanas pieprasījuma veidlapa”.

Pēc tam aizpildiet veidlapu, norādot visas veiktās ar IĪ saistītās darbības, par kurām vēlaties saņemt atlīdzinājumu. Pārliecinieties, ka ir aizpildīti visi obligātie lauki, un vajadzības gadījumā augšupielādējiet pamatojuma dokumentus.

Pēc iesniegšanas ar automātisku e-pasta vēstuli jūs tiksit informēts, ka atlīdzības pieprasījums ir veiksmīgi iesniegts EUIPO. Jūsu pieprasījums ir jāizvērtē un jāapstiprina.

Ja nesaņemat šo apstiprinājuma e-pastu stundas laikā, lūdzu, sazinieties, rakstot uz šādu e-pasta adresi: information@euipo.europa.euThe required information and documents are as follows.

 

 

 • For a reimbursement related to an IP Scan:

  • You must fill in the date of completion of the requested IP pre-diagnosis service (IP Scan) from the national intellectual property office, and the amount paid.

  • You must also submit the ‘IP Scan report proof of payment’ provided and signed by the national intellectual property office.

 • For a reimbursement related to EU trade mark and/or design registration applications:

  • You must fill in the application number, the filing date (application date), and the fees breakdown (basic, class and other fees) related to the registration. Please use the ‘Add another’ button for each registration claimed.

  • It is not necessary to upload any documents as the information is available in the EUIPO’s IP Tool.

 • For a reimbursement related to national trade mark and/or design registration applications:

  • You must fill in the application number, the application date, the country where you are applying for registration, and the fees breakdown (basic, class and other fees) related to the registration.

  • You must also submit the document provided by the national intellectual property office confirming the implementation, the amount paid, and the fees breakdown (basic, class and other fees) related to the application for registration. Please use the ‘Add another’ button for each registration claimed.

 • For a reimbursement related to international trade mark and/or design registration applications at the World Intellectual Property Office (WIPO):

  • You must fill in the application date, the application number, the designated non-EU country or countries, and the fees (in CHF) related to the application for registration.

  • You must also submit both the receipt of international registration and the receipt of payment provided by WIPO that confirms the implementation, the amount paid, and the date of payment.

  • The fees subject to reimbursement are those registered using the systems administered by WIPO:

- the international trade mark system (Madrid System);

- the international design system (The Hague System).Nē, jums ir jāgaida līdz pozitīva lēmuma par dotācijas un vaučera(-u) piešķiršanu saņemšanai. Ja ar IĪ saistītā darbība tiek uzsākta pirms lēmuma par dotācijas piešķiršanu paziņošanas (pirms datuma, kurā stājas spēkā vaučers(-i)), saistītās nodevas tiks uzskatītas par neattiecināmām un līdz ar to neatmaksājamām.Visus maksājumus veic labuma guvēja bankas kontā, kas norādīts pieteikumā vai grozīts maksājuma pieprasījumā.

Bankas kontam jābūt labuma guvēja, t. i., MVU, kontam, nevis kāda pārstāvja kontam.

Ja bankas konts, piesakoties vaučeram(-iem), nav pareizs, labuma guvējs tiks pienācīgi informēts paziņojumā par lēmumu par dotācijas piešķiršanu. Tāpēc labuma guvējam, iesniedzot atlīdzības pieteikumu, ir jānorāda pareizs bankas konta konts, kurā tiek pieņemta EUR valūta un SEPA bankas pārskaitījumi. Pretējā gadījumā EUIPO nevarēs veikt maksājumu.Termiņš, kurā EUIPO jāveic maksājumi, ir 30 dienas no atlīdzības pieprasījuma iesniegšanas dienas.

Apmaksas veikšanas periods sāksies no saņemšanas brīža tikai tad, ja nodevas (par pakalpojumiem IP Scan izmantošanas gadījumā) ir pilnībā samaksātas izdevējiestādēm (valsts IĪ birojiem, EUIPO, WIPO), kas apstiprina reģistrācijas procesu vai sniegto pakalpojumu. Ja, lai pabeigtu pieteikuma iesniegšanu, maksājums vēl ir jāveic, atlīdzības pieprasījums netiek uzskatīts par spēkā esošu un atlīdzināšanas veikšanas periods tiek apturēts, kamēr iepriekš minētais maksājums nav veikts un biroji to nav apstiprinājuši.

Ja tiks nosūtīts papildu informācijas pieprasījums, EUIPO apturēs arī maksājuma termiņu. Apturēšana stājas spēkā dienā, kad EUIPO nosūta paziņojumu. Atlikušais maksājuma periods atsākas ar dienu, kurā ir saņemta pieprasītā informācija vai pārskatītie dokumenti.

EUIPO pa e-pastu paziņos labuma guvējam, ka maksājums ir veikts.

Atlīdzināšanas maksājuma periods beidzas, kad EUIPO maksājumu ir pārskaitījis uz labuma guvēja bankas kontu. Ja galamērķa banka maksājumu noraida/atgriež atpakaļ un EUIPO ir jāpieprasa paskaidrojumi un/vai atkārtoti jāapstrādā maksājums, šis papildu posms netiek iekļauts atlīdzināšanas maksājuma periodā.Jā, bet tikai tad, ja jūsu kuponam vēl nav beidzies derīguma termiņš. Izmantošanas periodā ir iespējams pieprasīt atlīdzināt visas veiktās ar IĪ saistītās darbības, nepārsniedzot vaučera(-u) summu.Turpmāk minētās ir visbiežāk pieprasītās neattiecināmās izmaksas, ko neatlīdzina no MVU fonda:

 • izmaksas, kas radušās, pirms MVU saņēmis paziņojumu par dotācijas piešķiršanu;
 • PVN izmaksas, kā norādīts lēmuma par dotācijas piešķiršanu 4. panta 5. punktā (jo īpaši tās, kas saistītas ar IP Scan pakalpojumiem);
 • advokāta (vai pārstāvja) honorāri;
 • nodevas par funkcionāliem modeļiem;
 • reģistrācijas atjaunošanas nodevas;
 • nepareizs vaučers – izmaksas par darbībām, kas saistītas ar vienu vaučeru, nevar tikt atlīdzinātas saskaņā ar citu vaučeru, un otrādi (t. i., nevar atlīdzināt maksājumu par ESPZ, ja ir piešķirts IP Scan vaučers);
 • preču zīmju un dizainparaugu reģistrācijas nodevas ES ir attiecināmas tikai tad, ja tās iesniegtas, valsts IĪ birojā, nevis WIPO (t. i., Itālijas preču zīmi / dizainparaugu nevar atlīdzināt, ja to reģistrē, izmantojot WIPO);
 • starptautiskās reģistrācijas nodevas par preču zīmēm vai dizainparaugiem ārpus ES ir attiecināmas tikai tad, ja tās iesniegtas, izmantojot WIPO pārvaldītās sistēmas, nevis IĪ birojos ārpus ES (t. i., starptautisku preču zīmi/dizainparaugu Kolumbijā nevar atlīdzināt, ja tas ir reģistrēts Kolumbijas valsts IĪ birojā).


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.