Grafiskā atveidojuma prasības atcelšana

Grafiskais atveidojums — zīmes veidi

Grafiskā atveidojuma prasība vairs netiek piemērota, iesniedzot preču zīmes pieteikumu, sākot ar 2017. gada 1. oktobri (ieskaitot). Tas nozīmē, ka no šā datuma apzīmējumus var atveidot jebkurā piemērotā veidā, izmantojot vispārpieejamu tehnoloģiju, ja vien atveidojums ir skaidrs, precīzs, autonoms, viegli pieejams, saprotams, noturīgs un objektīvs.

Tā rezultāts ir “ko redzi, to dabū” tipa sistēma, kura tiecas padarīt ESPZ reģistra preču zīmju ierakstus skaidrākus, pieejamākus un vieglāk meklējamus.

ES Preču zīmju īstenošanas regulas (ESPZĪR) 3. pantā ir paredzēti īpaši noteikumi un prasības dažu populārāko preču zīmju veidu atveidojumam, tostarp vairākas tehniskas prasības atbilstoši attiecīgo preču zīmju īpašajai iedabai un pazīmēm.

Mērķis ir palielināt juridisko noteiktību lietotājiem un samazināt formalitāšu dēļ iesniegto iebildumu īpatsvaru.

Turpmāk sniegtajā tabulā ietverts saraksts ar populārākajiem preču zīmju veidiem, to atveidojumiem, informāciju par apraksta nepieciešamību un EUIPO pieņemto formātu, aizpildot preču zīmi 2017. gada 1. oktobrī vai vēlāk.

Preču zīmes veids Vai nepieciešams apraksts? Nepieciešamais formāts
Vārdiska N/A ParādītPaslēpt

Definīcija

“...preču zīme, ko veido tikai vārdi vai burti, cipari, citas standarta tipogrāfiskās zīmes vai to kombinācijas...”

Atveidojums

Zīmes reprodukcija ir standarta raksts un izkārtojums, bez grafiskiem elementiem vai krāsām.

Grafiska JPEG ParādītPaslēpt

Definīcija

“...preču zīme, kurā ir izmantotas nestandarta rakstzīmes, stilizācija vai izkārtojums, vai grafisks elements, vai krāsa, ietverot zīmes, kuras sastāv vienīgi no grafiskiem elementiem vai vārdisku un grafisku elementu kombinācijas...”

Atveidojums

EUIPO prakses maiņa — krāsu pieprasījums vairs nav iespējams, atveidojumam nepieciešamības gadījumā jāsatur krāsas un visi zīmes elementi.

Forma JPEG OBJ STL X3D ParādītPaslēpt

Definīcija

“..preču zīme, ko "veido trīsdimensiju objekts, piemēram, tvertne, iepakojums, pats produkts vai tā veidols, vai tā šādu objektu ietver ...” Formulējums “šādu objektu ietver” nozīmē to, ka zīme var aptvert ne tikai formas per se, bet arī formas, kurās ir vārdi vai figurāli elementi, etiķetes u. c.

Atveidojums

“..grafiska formas reprodukcija, tostarp datorģenerēti attēli, vai fotoreprodukcija.” Grafiskajā reprodukcijā vai fotoreprodukcijā var būt ietverti vairāki rakursi (līdz sešiem), ja tā nav iesniegta elektroniski.” Ja atveidojums netiek iesniegts elektroniski, tas var ietvert ne vairāk kā sešus dažādus rakursus, kas jāiesniedz vienā JPEG datnē.

Novietojums Neobligāts (iepriekš obligāts) JPEG ParādītPaslēpt

Definīcija

“..preču zīmi veido īpašais veids, kādā tā novietota uz produkta vai piestiprināta pie tā..”

Atveidojums

“...reprodukcija, kurā pienācīgi norādīts zīmes novietojums un tās izmēri vai proporcija attiecībā pret konkrēto preci”.
Elementus, kuri nav reģistrācijas priekšmets, “vizuāli izslēdz no aizsardzības, vēlams, atveidojot tos ar pārtrauktām vai punktētām līnijām”.

Raksta zīme jeb ornamenta zīme Neobligāts JPEG ParādītPaslēpt

Definīcija

“...preču zīmi veido tikai regulāri atkārtotu elementu kopums...”

Atveidojums

Atveidojumam nepieciešama “reprodukcija, kas parāda atkārtojuma rakstu”.

Krāsa (viena) JPEG ParādītPaslēpt

Definīcija

“..preču zīmi veido tikai viena krāsa (bez kontūrām) ...”

Atveidojums

“Krāsas reprodukcija un minētās krāsas norāde, atsaucoties uz vispārpieņemtu krāsu kodu.”
Prakses maiņa — līdz 2017. gada 1. oktobrim krāsu kods nebija obligāts. No 2017. gada 1. oktobra krāsu kods ir obligāts.

Krāsa (kombinācija) Neobligāts (iepriekš obligāts) JPEG ParādītPaslēpt

Definīcija

“.. preču zīmi veido tikai krāsu kombinācija bez kontūrām..”

Atveidojums

“Reprodukcija, kurā redzams krāsu kombinācijas sistemātisks izkārtojums vienveidīgā un iepriekšnoteiktā veidā, un minēto krāsu norāde, atsaucoties uz vispārpieņemtu krāsu kodu.”
Prakses maiņa — līdz 2017. gada 1. oktobrim krāsu kods nebija obligāts. No 2017. gada 1. oktobra krāsu kods ir obligāts.

Skaņa JPEG MP3 (maks. 2 Mb) Parādīt Paslēpt

Definīcija

“..preču zīme, kas sastāv tikai no skaņas vai skaņu kombinācijas..”

Atveidojums

“...iesniedzot audiodatni, kurā skaņa reproducēta, vai skaņas precīzu atveidojumu nošu rakstā.”
Prakses maiņa — līdz 2017. gada 1. oktobrim prasības bija: i) nošu raksts (ar neobligātu skaņas datni) vai ii) sonogrāfs, kuram bija jāpievieno skaņas datne.

Kustības zīme Neobligāts (iepriekš obligāts) JPEG MP4 (maks. 20 Mb) Parādīt Paslēpt

Definīcija

“..preču zīme, kuru veido zīmes elementu kustība vai stāvokļa maiņa vai kura šādus elementus ietver..”

Atveidojums

“Video datne, kas parāda kustību vai stāvokļa maiņu, vai virkne nekustīgu secīgu attēlu, kuri parāda kustību un var būt numurēti.” Nekustīgu attēlu gadījumā tos var numurēt vai arī tiem var pievienot aprakstu, kurā secība paskaidrota.

Multivides zīme MP4 (maks. 20 Mb) Parādīt Paslēpt

Definīcija

“..preču zīmi veido kustības un skaņas kombinācija vai tā šādus elementus ietver..”

Atveidojums

“..audiovizuāla datne, kas satur attēla un skaņas kombināciju”.

Hologrāfiska zīme JPEG MP4 (maks. 20 Mb) Parādīt Paslēpt

Definīcija

“..preču zīme, kuru veido elementi ar hologrāfiskām pazīmēm..”

Atveidojums

“...videodatne vai grafiska vai fotogrāfiska reprodukcija, kas satur nepieciešamos rakursus hologrāfiskā efekta noteikšanai visā pilnībā.”

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Šīs sadaļas saturs ir paredzēts, lai sniegtu vispārīgu informāciju un vairotu izpratni par ES Preču zīmju regulu. Tas nav juridiski saistošs.
Mēs visiem lietotājiem stingri iesakām iepazīties ar Regulu (ES) 2015/2424, kas ir pieejama visās ES valodās.
Lūgums ņemt vērā, ka Biroja Vadlīnijas joprojām ir galvenais atskaites punkts Eiropas Savienības preču zīmju sistēmas lietotājiem un profesionāliem konsultantiem, kuri vēlas pārliecināties, ka viņu rīcībā ir jaunākā informācija par EUIPO izskatīšanas praksi.

Informācija par izmaiņām, kas stājās spēkā 2016. gada 23. martā, ir atrodama šeit.

Lapa pēdējoreiz atjaunināta 01-10-2020