Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

EUIPO

Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā.

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Strīdi

Tagad, kad Jums pieder reģistrēts Kopienas dizainparaugs (RKD), to var izmantot par pamatu, lai apstrīdētu iespējami konfliktējošas tiesības, tomēr arī Jūsu dizainparaugs var tikt apstrīdēts vai pakļauts "uzbrukumam".

Šādu "uzbrukumu" izskatīšana var notikt dažādos līmeņos — vai nu Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO) vai valstu tiesās. Turpmāk ir aprakstīts, kā rīkoties, ja lietu izskata EUIPO. Informāciju par tiesu darbībām lūdzam skatīt sadaļā "Rūpes par Jūsu tiesībām".

Atšķirībā no preču zīmēm, attiecībā uz kurām strīdi var rasties pirms preču zīmes reģistrācijas, dizainparaugus var apstrīdēt tikai pēc to reģistrēšanas. Juridiskajā valodā šādu apstrīdēšanu dēvē par "pieteikumu par spēkā neesamības paziņošanu". Turpmāk ir izskaidrota spēkā neesamības paziņošanas procedūra gan no pieteikuma iesniedzēja, gan RKD īpašnieka viedokļa.


Spēkā neesamības paziņošanas procedūras uzsākšana

Kā iesniegt pieteikumu par spēkā neesamības paziņošanu?

Oficiālās veidlapas izmantošana, lai iesniegtu pieteikumu par spēkā neesamības paziņošanu, nav obligāta, tomēr ir ļoti ieteicams to izmantot, jo tā atvieglo pieteikuma apstrādi un ļauj izvairīties no kļūdām. Pieteikums, tostarp, pievienotie dokumenti, jāiesniedz divos eksemplāros. Tas nodrošina iespēju vienu eksemplāru glabāt Biroja arhīvā, bet otru pārsūtīt RKD īpašniekam, nezaudējot pieteikuma kvalitāti kopēšanas dēļ.

Pieteikumu atzīšanai par spēkā neesošu var nosūtīt EUIPO pa pastu.

Lūdzu, skatiet piezīmes pieteikuma veidlapā attiecībā uz RDK spēkā neesamības paziņošanu, ja Jums rodas šaubas saistībā ar tās aizpildīšanu. Pirms pieteikšanās paziņošanai par spēkā neesamību ieteicams arī saņemt juridisku konsultāciju.

Nodeva par pieteikšanos spēkā neesamības paziņošanai ir 350 EUR. Kamēr nodeva nav samaksāta pilnā apmērā, pieteikumus neuzskata par iesniegtiem.

Spēkā neesamības paziņošanas process

Pieteikumu par spēkā neesamības paziņošanu EUIPO pārsūta RKD īpašniekam, atvēlot viņam divus mēnešus laika atbildes sniegšanai. Ja RKD īpašnieks nesniedz atbildi, EUIPO pieņem lēmumu, pamatojoties uz pieteikumu, ko iesniedzis spēkā neesamības paziņošanas pieprasītājs. Ja RKD īpašnieks sniedz atbildi, tad viņa apsvērumi tiek nekavējoties paziņoti pieteikuma iesniedzējam.

Ja EUIPO uzskata, ka lēmuma pieņemšanai ir pietiekami daudz informācijas, tas pieņem lēmumu. Ja tas tā nenotiek, iespējams veikt vēl vienu korespondences apmaiņas kārtu.

Jebkura puse var pieprasīt termiņa pagarinājumu, ja divu mēnešu termiņš nav pietiekams. Parasti pēc pirmā pieprasījuma termiņa pagarinājumu piešķir automātiski. Nākamos pieprasījumus apmierina tikai tad, ja tie ir pietiekami un pienācīgi pamatoti.

Laika grafikā ir attēlots spēkā neesamības paziņošanas process. Pirmais solis ir "Pieteikums par spēkā neesamības paziņošanu", un RKD īpašniekam tiek doti divi mēneši laika atbildes sniegšanai. Nākamais solis ir "RKD īpašnieka apsvērumu paziņošana pieteikuma iesniedzējam". No šā brīža "Galīgais termiņš pieteikuma iesniedzēja atbildes sniegšanai" ir divi mēneši.

 • 2 mēneši.
 • 2 mēneši.
 • Pieteikums par spēkā neesamības paziņošanu
 • Termiņš RKD īpašnieka atbildes sniegšanai
 • RKD īpašnieka apsvērumu paziņošana pieteikuma iesniedzējam
 • Galīgais termiņš pieteikuma iesniedzēja atbildes sniegšanai

Spēkā neesamības iemesli

Regulas par dizainparaugiem 25. panta 1. punkta b) apakšpunktā ir norādīti dažādi iemesli, uz kuriem var atsaukties. Visbiežāk izmantotais iemesls ir tāds, ka dizainparaugs nav jauns vai tam nav individuālas būtības. Citi iemesli ir atrodami rokasgrāmatā.

Ikviens var iesniegt pieteikumu par spēkā neesamības paziņošanu. Lai iesniegu šādu pieteikumu, nav nepieciešams, ka Jums PIEDER agrākas tiesības. Jums ir tikai jāpierāda, ka dizainparaugs nav jauns vai ka tam nav individuālas būtības, un to Jūs varat izdarīt, pierādot, ka tāds pats vai līdzīgs dizainparaugs, neatkarīgi no tā, vai tas ir Jūsējais, ir pastāvējis pirms dizainparauga, pret kuru tiek vērsts pieteikums par spēkā neesamības paziņošanu.


Pierādīšana

Lai pieteikums par spēkā neesamības paziņošanu, kas iesniegts, pamatojoties uz to, ka dizainparaugs nav jauns vai tam nav individuālas būtības, būtu veiksmīgs, ir jāpierāda divi fakti:

EUIPO novērtē vispārējo iespaidu tikai tad, ja ir notikusi agrāka dizainparauga nodošana atklātībā.

Agrāka dizainparauga nodošana atklātībā

Ir vajadzīgs(-i) agrākā(-o) dizainparauga(-u) attēlojums(-i), kas papildināts(-i) ar dokumentāriem pierādījumiem par nodošanu atklātībā.

Turpmāk ir uzskaitīti to dokumentu piemēri, kurus var izmantot šim mērķim. Rokasgrāmatā ir paskaidrots, kā EUIPO novērtē šādus dokumentus un cik lielu nozīmi piešķir katram no tiem.

 • Oficiāla publicēšana: agrāka dizainparauga publicēšanu jebkura intelektuālā īpašuma biroja biļetenā jebkur pasaulē parasti uzskata par nodošanu atklātībā, kā arī publikācijas preču zīmju un patentu biļetenos var uzskatīt par nodošanu atklātībā.

 • Izstādes un izmantošana tirdzniecībā: ja dizainparaugs ir darīts pieejams sabiedrībai starptautiskā izstādē jebkur pasaulē, to parasti uzskata par nodošanu atklātībā, kā arī dizainparauga izmantošanu tirdzniecībā var uzskatīt par nodošanu atklātībā.

 • Nodošana atklātībā internetā: principā nodošana atklātībā internetā ir daļa no agrākā stāvokļa. Informāciju, kas atklāta internetā vai tiešsaistes datubāzēs, uzskata par publiski pieejamu no informācijas izvietošanas datuma. Tomēr, ņemot vērā interneta būtību, ir sarežģīti noteikt faktisko dienu, kad informācija darīta pieejama sabiedrībai, — ne visās tīmekļa lapās norāda to publicēšanas dienu.

 • Rakstiski, ar zvērestu apstiprināti vai apliecināti paziņojumi (rakstveida liecības): lai pierādītu agrāka dizainparauga nodošanu atklātībā, principā nepietiek tikai ar rakstveida liecībām, kas apliecinātas ar zvērestu. Tomēr tās var tikt izmantotas, lai apstiprinātu un/vai precizētu citu dokumentu pareizību.

Vispārējais iespaids uz informētu lietotāju

Salīdzinot divus dizainparaugus, EUIPO vadās pēc tiem pašiem kritērijiem, ko izmanto, veicot agrāku tiesību un iespējami līdzīgu tiesību meklēšanu. Vairāk informācijas par to, kā novērtēt vispārējo iespaidu, var atrast rokasgrāmatā.

Spēkā neesamības paziņošanas procedūras noslēgšana

Spēkā neesamības paziņošanas procedūras pabeigšanas iemesli ir šādi:

 • vai nu tāpēc, ka viena no pusēm (vai abas puses) nolemj izbeigt procedūru (tāpēc, ka puses ir panākušas mierizlīgumu, tāpēc, ka spēkā neesamības paziņošanas pieprasītājs ir atsaucis savu pieteikumu, arī tāpēc, ka RKD īpašnieks atsakās no Kopienas dizainparauga),
 • vai arī tāpēc, ka EUIPO izdod lēmumu, ar kuru procedūra tiek noslēgta. Jebkurai pusei, kas iesaistīta spēkā neesamības paziņošanas procedūrā, ir tiesības pārsūdzēt lēmumu, kas to nelabvēlīgi ietekmē.

Uzskata, ka Kopienas dizainparaugs, kas paziņots par spēkā neesošu, nekad nav pastāvējis.

Kurš sedz izmaksas?

Tas, kura puse sedz izmaksas, ir atkarīgs no lēmuma iznākuma vai no tā, kurš izbeidz procedūru.

Kad EUIPO izdod lēmumu, parasti ir iespējami divi dažādi iznākumi:

RKD netiek paziņots par spēkā neesošu —

pieteikuma iesniedzējs sedz reprezentācijas izmaksas RKD īpašniekam — parasti 400 EUR;

RKD tiek paziņots par spēkā neesošu —

RKD īpašnieks sedz izmaksas pieteikuma iesniedzējam — parasti 750 EUR, ko veido spēkā neesamības paziņošanas pieteikuma nodeva 350 EUR apmērā un reprezentācijas izmaksas 400 EUR apmērā.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.