Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

News

marts 19, 2020 Par EUIPO

Termiņa pagarinājums saistībā ar COVID 19: skartie termiņi, pagarinājuma raksturs un paziņojumi lietotājiem


 

Lai sniegtu lietotājiem papildu norādījumus par Lēmumu Nr. EX-20-3, ar ko koronavīrusa uzliesmojuma dēļ pagarina termiņus, kuri beidzas laikposmā no 2020. gada 9. marta līdz 2020. gada 30. aprīlim, ir sagatavots šis skaidrojums par pagarinājuma skartajiem termiņiem, pagarinājuma būtību un lietotājiem nosūtīto paziņojumu pielāgošanas pasākumiem.

I. PAGARINĀJUMA SKARTIE TERMIŅI

Saskaņā ar Biroja izpilddirektora 2020. gada 16.marta Lēmuma Nr. EX-20-3 1. pantu līdz 1. maijam (praktiski līdz 4. maijam, jo 1. maijs ir valsts svētki, kam seko sestdiena un svētdiena)” tiek pagarinātivisi termiņi, kas beidzas laikposmā no 2020. gada 9. marta līdz 30. aprīlim ieskaitot, un tas ietekmē visas izskatīšanā Birojā iesaistītās puses”.

ESPZR 101. panta 4. punktā, kas pilnvaro izpilddirektoru pagarināt termiņus ārkārtas notikumu gadījumā, ir lietota līdzīga valoda, atsaucoties arī uz “visiem termiņiem” un “visām izskatāmās lietas pusēm”.

Atsauce uz “visiem termiņiem” ir lasāma burtiski, un tā ietver visus procesuālos termiņusneatkarīgi no tā, vai tos ir noteicis Birojs, vai arī tie ir likumā noteikti (t. i., tie ir tieši noteikti regulās).

Skaidrības labad šis formulējums attiecas uz:

 • termiņiem, ko nosaka jebkura Biroja instance jebkurā EUIPO procesā, tostarp Apelācijas padomēs.
 • Termiņi, ko tieši nosaka ar ESPZR, ESPZĪR vai ESPZDR, kā arī KDR un KDĪR
   
  • tostarp tie, kas izriet no Parīzes konvencijas vai citiem starptautiskiem līgumiem, un
  • neatkarīgi no tā, vai tie ir izslēgti no restitutio in integrum ESPZR 104. panta 5. punkta un KDR 67. panta 5. punkta nozīmē
    
 • Pagarinājums īpaši attiecas uz šādiem likumā noteiktiem termiņiem:
   
  • Maksa par pieteikumu (ESPZR 32. pants)
  • Prioritātes tiesības (ESPZR 34. panta 1. punkts un KDR 41. pants)
  • Izstādīšanas prioritāte (ESPZR 38. panta 1. punkts un KDR 44. pants)
  • Iebildumu periods (ESPZR 46. panta 1. punkts)
  • Nodeva par iebilduma iesniegšanu (ESPZR 46. panta 3. punkts)
  • Pagarināšanas pieprasījums (ESPZR 53. panta 3. punkts un KDR 13. pants)
  • Apelācijas un pamatojuma iesniegšana, apelācijas nodevas samaksa (ESPZR 68. panta 1. punkts un KDR 57. pants),
  • Pārvēršana (ESPZR 139. pants)
  • Dizainparauga publicēšanas atlikšana (KDR 50. pants).

Tomēr lēmumā minētā atsauce uz “izskatīšanu Birojā” nozīmē, ka termiņa pagarinājums neattiecas uz tiesvedībām, kas attiecas uz lietu izskatīšanu citās iestādēs, pat ja tie ir minēti regulās. Tas īpaši attiecas uz termiņu

 • prasības celšanai Vispārējā tiesā par Apelācijas padomju lēmumiem (ESPZR 72. panta 5. punkts un KDR 61. pants).

Visbeidzot, ir jānorāda, ka izteiciens “izskatīšana Birojā” attiecas tikai uz preču zīmju un dizainparaugu jautājumiem, kas nozīmē, ka izpilddirektora lēmums neattiecas arī uz termiņiem, kas saistīti ar tematiem, kuri nav ietverti ESPZR vai KDR (piemēram, nodarbinātība vai iepirkumi) vai kuri ir saistīti ar citiem jautājumiem (piemēram, Biroja pārvaldība).

II.  PAGARINĀJUMA BŪTĪBA

Izpilddirektora piešķirto termiņu pagarināšana nekavējoties novērš attiecīgo termiņu izbeigšanos, kad tam bija sākotnēji jānotiek, un nosaka jaunu termiņu, kas piemērojams visiem, proti, 2020. gada 1. maiju (faktiski 4. maiju).

Spēkā stāšanās ir automātiska un tieši izriet no izpilddirektora lēmuma. Tādējādi iesaistītajām pusēm nav jāiesniedz Birojam pieprasījums pagarināt termiņu, lai tas stātos spēkā.

Tādēļ procesa pusēm tiek ieteikts neiesniegt nevajadzīgus lūgumus par termiņa pagarināšanu.

Tomēr jāatzīmē, ka gadījumā, ja puses var ievērot vai nu sākotnējo, vai pagarināto termiņu un izvēlēties šajā laikā izpildīt savus procesuālos pienākumus, procedūra noritēs parastajā kārtībā un visi iesniegtie dokumenti tiks regulāri izskatīti.

III. LIETOTĀJIEM NOSŪTĪTIE PAZIŅOJUMI

Pagarināšanas tūlītējā ietekme nozīmē arī to, ka lietotāji, uz kuriem attiecas termiņi, netiks informēti par pagarinājuma piešķiršanu, nosūtot individuālus paziņojumus.

Birojs ir darījis visu iespējamo, lai pielāgotu savas IT sistēmas tā, lai garantētu netraucētu apstrādi attiecībā uz termiņiem, kuriem bija jābeidzas pirms pagarinājuma datuma. Tomēr maz ticamā gadījumā, ja Biroja paziņojums neatbilst attiecīgajam pagarinājumam, Birojs nekavējoties izskatīs attiecīgo gadījumu, izdarot labojumus vai nu pēc savas iniciatīvas, vai pēc lietotāja rakstiska pieprasījuma, kurā norādīts attiecīgais lietas numurs.

IV. Ietekme uz norēķinu kontiem

Lai precizētu ietekmi uz norēķinu kontu nepietiekamu līdzekļu procedūru, kā norādīts minētajā procedūrā, ja kādā konkrētā datumā maksa tiek nesekmīgi debetēta, Birojs nāks klajā ar paziņojumu par nepietiekamiem līdzekļiem. Klientam viena mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas ir jāpapildina konts ar pietiekamiem līdzekļiem, lai segtu nodevas un administratīvos maksājumus.

Tomēr pēc termiņa pagarināšanas Birojs līdz pagarinājuma perioda beigām, t. i., līdz 2020. gada 4. maijam, nesniegs paziņojumus par nepietiekamiem līdzekļiem norēķinu kontos.

Klienti var izmantot informāciju par norēķinu kontu, kas pieejama lietotāja vidē, lai sekotu līdzi kontu atlikumiem, uzzinātu par iespējamo līdzekļu trūkumu un veiktu papildinājumus. Tas ļaus viņiem izvairīties no debeta maksājumu bloķēšanas, administratīvajiem maksājumiem, kas saistīti ar paziņojumiem par līdzekļu nepietiekamību, un pēc tam nodrošinās preču zīmju vai dizainparaugu tālāku izskatīšanu.

Termiņi, kas norādīti paziņojumos par nepietiekamiem līdzekļiem un kas noteikti pirms 2020. gada 9. marta un attiecas uz laikposmu no 9. marta līdz 30. aprīlim, tiek automātiski pagarināti līdz 2020. gada 1. maijam.

 


 
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit