Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

SME FundIdeas Powered for Business SME Fund ir Eiropas Komisijas iniciatīva, ko īsteno Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), lai finansiāli atbalstītu Eiropas mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) ar IĪ kuponiem viņu intelektuālā īpašuma (IĪ) tiesību, proti, preču zīmju un dizainparaugu, aizsardzībai. Fonds piešķirs 20 miljonus EUR grantiem, ko sadalīs piecos posmos (logos) no 2021. gada janvāra līdz decembrim.
 
Saņēmējiem tiks daļēji atlīdzināts par IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumu (IP Scan) un preču zīmju un dizaina pieteikumu izmaksām.
 
1. pakalpojums: 75 % atlaide IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumiem (IP Scan), ko piedāvā iesaistītie valstu IĪ biroji.
 
2. pakalpojums: 50 % atlaide valsts, reģionālo un ES preču zīmju un dizainparaugu pieteikumu pamatmaksām.
 
Katram MVU var atlīdzināt ne vairāk kā 1500 EUR.

Nē. MVU vispirmsjāpiesakāsgrantam (IĪ kuponam) un jāgaidalēmums par grantapiešķiršanu. Kadsaņemtslēmums par grantapiešķiršanu, MVU varpieteiktiespakalpojumiem (prečuzīmēm un/vai dizainparaugu pieteikumiem un/vai IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumam (IP Scan), vai abiempakalpojumiem), kurustasnorādījisgrantapieteikumaveidlapā (e-veidlapa1). Visbeidzot, MVU varpieteiktiesattiecīgajaiatlīdzināšanai.

ES MVU pilnvarots darbinieks vai izpilddirektors var aizpildīt Ideas Powered for Business SME Fund granta pieteikuma veidlapu.
 
Visiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU, kas reģistrēti Eiropas Savienībā, ir tiesīgi pieteikties grantam IĪ kupona veidā. MVU, kuri vēlas pieteikties IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumiem (IP Scan), jābūt reģistrētiem valstī, kurā ir pieejams atbilstošs IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumu sniedzējs, kā publicēts uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.
 
Lūdzu, pārbaudiet ES MVU oficiālo definīciju, lai pārliecinātos, ka jūsu uzņēmums atbilst prasībām.
 

Jā, tomēr, ja pieteikums tiek apstiprināts, tikai MVU var gūt labumu no granta.

Attiecīgajam MVU ir jābūt reģistrētam Eiropas Savienībā.
 
Aspekti, kas norāda, vai uzņēmums ir MVU, kā noteikts ES Ieteikumā 2003/361, ir šādi.


Pirmais no pieciem pieteikumu iesniegšanas logiem tiks atvērts 2021. gada 11. janvārī saskaņā ar šādu grafiku:MVU var pieteikties grantam ar IĪ kuponu tikai atvērta loga laikā un tikai, izmantojot norādīto tiešsaistes veidlapu. Pieteikumi, kas iesniegti ārpus pieciem norādītajiem laikposmiem, netiks izskatīti.

 

Jā. Ja MVU pieprasa vienu pakalpojumu vienā logā, tas var pieteikties citam pakalpojumam nākamajā logā.

Katram MVU var atlīdzināt kopējo summu 1500 EUR apmērā par 1. pakalpojumu vai 2. pakalpojumu, vai abiem pakalpojumiem kopā.

1. pakalpojums: 75 % atlaide IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumiem (IP Scan), ko piedāvā iesaistītie valstu IĪ biroji.
2. pakalpojums: 50 % atlaide valsts, reģionālo un ES preču zīmju un dizainparaugu pieteikumu pamatmaksām.

1. piemērs. 1. pakalpojums: vispirms MVU jāsedz IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumu (IP Scan) kopējās izmaksas. Ja tas maksā 1000 EUR, tad 75 % atlīdzība būtu vienāda ar 750 EUR. Šajā gadījumā MVU tiktu atlīdzināti 750 EUR.2. piemērs. 2. pakalpojums: vispirms MVU jāsedz preču zīmju un dizainparaugu pieteikumu pamatmaksu kopējās izmaksas. Ja MVU vēlas reģistrēt divus valsts dizainparaugus, par katru maksājot 250 EUR, un tajā pašā laikā vēlas reģistrēt divas ES preču zīmes, par katru maksājot 850 EUR, visu pieteikumu kopējās izmaksas būtu 2200 EUR. 50 % atlīdzība būtu vienāda ar 1100 EUR. Šajā gadījumā MVU maksā 2200 EUR, un tam atlīdzina 1100 EUR.


 
3. piemērs. Abi pakalpojumi kopā. Ja MVU vēlas pieteikties abiem — 1. un 2. — piemērā minētajiem pakalpojumiem, izmaksas būtu 1000 EUR par 1. pakalpojumu un 2200 EUR par 2. pakalpojumu, tādējādi kopējās izmaksas būtu 3200 EUR. Šajā gadījumā MVU tiktu atlīdzināta maksimālā granta summa, kas noteikta 1500 EUR apmērā.
 

Ja pretendenti ir tiesīgi iesniegt pieteikumu, katrā pieteikumu iesniegšanas logā tiks piemērots “pirmais nācis, pirmo apkalpo” princips, ņemot vērā pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku.

Pretendentam pirms pieteikuma iesniegšanas ir rūpīgi jāizlasa šis kontrolsaraksts, lai nodrošinātu vajadzīgās dokumentācijas sagatavošanu.
 
KONTROLSARAKSTS
 • Mans uzņēmums ir reģistrēts kā ES mazais vai vidējais uzņēmums (MVU).
 • Esmu izlasījis uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, pirms sāku aizpildīt pieteikuma veidlapu.
 • Es zinu sava uzņēmuma bankas datus, un man ir bankas konta izraksts, kurā norādīta šāda informācija: uzņēmuma kā konta turētāja nosaukums, IBAN kods un BIC/SWIFT kods.
 • Man ir mana uzņēmuma PVN apliecība.
 • Es zinu, uz kuru(-iem) pakalpojumu(-iem) es plānoju pieteikties (1. pakalpojums, 2. pakalpojums vai abi), kā minēts iepriekš 1. jautājumā un uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.
 • Es zinu, uz kādām IĪ tiesībām (preču zīmēm un/vai dizainparaugiem) es plānoju pieteikties (2. pakalpojums).
 • Es saprotu, ka nevaru pieprasīt pakalpojumus, ja jau esmu saņēmis valsts vai ES finansējumu par to pašu pakalpojumu vai tā daļu.

Lūdzam iepazīties ar šo dokumentu un ievērot jūsu valsts parauga struktūru, aizpildot PVN lauku tiešsaistes pieteikuma veidlapā (tostarp valsts kodu).
Pieteikuma iesniedzējiem, kurus valsts kompetentā iestāde atbrīvojusi no nodokļa un kuriem kā ekvivalents ir nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, lūgs iesniegt attiecīgo sertifikātu, ko izdevusi viņu kompetentā valsts iestāde un kas apliecina, ka viņu uzņēmums juridiski pastāv.
Ja nodokļa maksātāja identifikācijas numura struktūra atšķiras no PVN numura struktūras, ievērojiet šādus norādījumus, kodējot informāciju.
 • Ja nodokļu maksātāja identifikācijas numuram ir tāds pats ciparu skaits, bet trūkst valsts koda, pirms tā jānorāda valsts kods.Piemērs: PVN maksātāja numura struktūra ir ES12345678, un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ir 12345678. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāievada ES12345678.
 • Ja nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ietver valsts kodu, bet tam nav tāds pats ciparu skaits, pēc tam jāseko burtam “X”, līdz ir sasniegts vajadzīgais ciparu skaits.Piemērs: PVN numura struktūra ir ES12345678, un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ir ES123456. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāievada ES123456XX.
 • Ja nodokļu maksātāja identifikācijas numurā nav iekļauts valsts kods un tam nav tāds pats ciparu skaits, pirms tā jānorāda valsts kods un tam jāseko burtam “X”, līdz ir sasniegts vajadzīgais ciparu skaits.Piemērs: PVN numura struktūra ir ES12345678, un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ir ES123456. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāievada ES123456XX.

Bankas konta izrakstā jābūt uzņēmuma bankas rekvizītiem ar uzņēmuma nosaukumu kā konta īpašnieku, IBAN kodu un BIC/SWIFT kodu. Tas nav jāparaksta vai jātulko (bankas konta izraksta piemērs un IBAN numura piemērs).

Atcerieties, ka process var ilgt līdz 60 minūtēm.
Pārbaudiet, vai esat norādījis(-usi) pareizu e-pasta adresi. Ieteicams norādīt vairākas e-pasta adreses.
Pārbaudiet savu surogātpastu/reklāmsūtījumus/nevajadzīgo e-pastu.
Ja joprojām neesat to saņēmis, sazinieties ar information@euipo.europa.eu.

Šis e-pasts nav jāuztver par apliecinājumu, ka priekšlikums ir pieņemams, bet tikai, ka tas ir iesniegts. Pieteikumu iesniedzējus informēs individuāli ar atsevišķu e-pastu par novērtēšanas procesa rezultātiem, kā noteikts uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 4.5. iedaļā.

Lai pieteiktos grantam, MVU ir jāveic šādas darbības.
 
1. Kad esat izlasījis uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus mūsu grantu tīmekļa lapā, aizpildiet un iesniedziet tiešsaistes granta pieteikuma veidlapu (e-veidlapa1) kopā ar pieprasīto dokumentāciju. Pirms pieteikuma iesniegšanas izlasiet 9. jautājumā minēto kontrolsarakstu. Labvēlīga lēmuma gadījumā jūs saņemsiet EUIPO parakstītu lēmumu par granta piešķiršanu. Noglabājiet to drošā vietā, jo tas jums noderēs vēlāk! Nelabvēlīga lēmuma gadījumā pieteikuma iesniedzējus informēs par šāda lēmuma iemesliem.
 
2. Tad 30 dienu laikā pēc lēmuma par granta piešķiršanu saņemšanas iesniedziet pieteikumu un samaksājiet par savu preču zīmi un/vai dizainparaugu un/vai IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumu (IP Scan). 

Preču zīmju un dizainparaugu pieteikumus var iesniegt jebkurā ES valsts intelektuālā īpašuma birojā (valsts līmenī), Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojā (aptver Beļģiju, Nīderlandi un Luksemburgu; reģionālā līmenī) vai pie mums EUIPO (aptver visas ES dalībvalstis).
 
IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumi (IP Scan) ir pieejami valstu birojos, kas piedāvā šo pakalpojumu (skatīt sarakstu zemāk).
  
3. Visbeidzot, kad esat samaksājis par pakalpojumiem, iesniedziet maksājuma veidlapas pieprasījumu (e-veidlapa2) līdz 2021. gada 31. decembrim, izmantojot saiti, kas iekļauta jums nosūtītajā lēmumā par granta piešķiršanu. Maksājums tiks veikts 1 mēneša laikā, ja būs apstiprināta iesniegtā informācija un dokumentācija.

Jā. Lai pieteiktos pakalpojumiem, kurus norādījāt pieteikumā, jūsu rīcībā ir 30 dienas no tās dienas, kad saņēmāt lēmumu par granta piešķiršanu. Pretējā gadījumā jums nebūs tiesību pieprasīt attiecīgo atlīdzību.

Ja pēc sava pieteikuma iesniegšanas jūs nolemjat NETURPINĀT, sūtiet e-pastu uz information@euipo.europa.eu, pievienojot e-pastu par jūsu pieteikuma saņemšanu un norādot, ka vēlaties atsaukt savu pieteikumu no MVU fonda dotācijas.
 
Ja jūs atsaucat savu pieteikumu, jūs nevarēsiet piedalīties šajā logā. Tomēr jūs varat atkārtoti iesniegt pieteikumu jebkurā no turpmākajiem logiem.

Ne, išskyrus atvejus, kai jie vykdo ekonominę veiklą. Žr. Europos Komisijos nustatytą MVĮ apibrėžtį.

MVU saņems e-pasta ziņojumu ar apstiprinājumu par iesniegtā pieteikuma saņemšanu.
 
Labvēlīga lēmuma gadījumā MVU saņems EUIPO parakstītu lēmumu par granta piešķiršanu. Nelabvēlīga lēmuma gadījumā pieteikuma iesniedzējus informēs par šāda lēmuma iemesliem.

1. pakalpojums: IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumi (IP Scan)

IĪ pirmsdiagnostikai ir galvenā nozīme MVU IĪ stratēģijas veidošanā. IĪ speciālisti aplūko MVU uzņēmējdarbības modeli, produktus un/vai pakalpojumus un izaugsmes plānus, lai tiem izstrādātu IĪ stratēģiju.
 
Šis pakalpojums var palīdzēt MVU izlemt, uz kurām IĪ tiesībām pieteikties, kā attīstīt savu IĪ portfeli, ja tam jau ir reģistrētas tiesības, un kā plānot savu turpmāko stratēģiju.
 

IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojums (IP Scan) aptver visas intelektuālā īpašuma tiesības (patentus, preču zīmes, dizainparaugus, funkcionālos modeļus, augu šķirnes, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes), tostarp nereģistrētus/nereģistrētus (piemēram, komercnoslēpumus, ©, nereģistrētus dizainparaugus) un uzņēmumu nosaukumus, domēnu nosaukumus u. tml.

IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumus veic darbinieki no tiem IĪ birojiem, kuri piedalās, vai atzīti ārējie eksperti, kurus šie biroji izvēlējušies. Atcerieties, ka dažu valstu IĪ biroji varētu piedāvāt IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumus (IP Scan) ārpus MVU fonda jomas. Plašākai informācijai sazinieties ar savas valsts IĪ biroju.

Visiem MVU, kuri vēlas pieteikties IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumiem (IP scan) savā valstī, vispirms jāpārbauda, vai pakalpojums ir pieejams viņu valsts IĪ birojā saskaņā ar Ideas Powered for Business SME Fund shēmu.
 
Ja tas ir pieejams, MVU var vērsties savas valsts IĪ birojā, lai pieprasītu pakalpojumu. Pakalpojumu sniegs IĪ pirmsdiagnostikas speciālists (to norīko valsts birojs), kurš organizēs intervijas ar MVU, lai iegūtu vairāk informācijas par to no uzņēmējdarbības un IĪ viedokļa.
 
Visbeidzot, IĪ pirmsdiagnostikas speciālists sniegs ziņojumu, kurā izklāstīs secinājumus par MVU IĪ tiesībām un ierosinās ieteikumus turpmākai MVU piederošo IĪ tiesību pārvaldībai.
 
Pakalpojuma veikšanai vajadzīgais laiks atšķiras atkarībā no MVU, un tas var ilgt no vairākām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem.
 

2. pakalpojums: preču zīmju un dizainparaugu pieteikumiMVU var pieteikties preču zīmju un/vai dizainparauga (valsts, reģionālā un/vai ES) pieteikumu pamatmaksu atlīdzināšanai 50 % apmērā.
 
Preču zīmju un dizainparaugu pieteikumus var iesniegt jebkurā ES valsts intelektuālā īpašuma birojā (valsts līmenī), Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojā (aptver Beļģiju, Nīderlandi un Luksemburgu; reģionālā līmenī) vai EUIPO (aptver visas ES dalībvalstis).
 
Izvēlētais teritoriālais aizsardzības līmenis būs atkarīgs no MVU uzņēmējdarbības stratēģijas un izaugsmes plāniem. Ja MVU nezina, kam un kur pieteikties, IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojums (IP scan) varētu palīdzēt to izlemt.

MVU vai pārstāvis MVU vārdā

 • Attiecībā uz preču zīmju pieteikumiem tā ir pamatmaksa, ko maksā pieteikuma iesniegšanas brīdī, izņemot preču un pakalpojumu papildu klases.
 • Attiecībā uz dizainparaugu pieteikumiem tā ir pamatmaksa, ko maksā pieteikuma iesniegšanas brīdī, izņemot papildu publicēšanas vai atlikšanas maksas.

MVU var pieteikties neierobežotam IĪ tiesību (preču zīmes un dizainparaugi) skaitam. Tomēr MVU tiks atlīdzināti 50 % no pieteikumu pamatmaksām, nepārsniedzot 1500 EUR.

No, the grant is only available for new trade mark and/or design applications.  

Prečuzīmespieteikumaprocedūrasiznākumsnetiekņemtsvērā. Labvēlīga lēmuma par granta piešķiršanu (IĪ kupona) gadījumā pēc pieteikšanās prečuzīmei un tās apmaksas, MVU var pieprasīt pamata pieteikuma maksas atlīdzību 50 % apmērā.

Reimbursement process

 • Jūs saņemsiet dotācijas lēmuma apstiprinājumu pa e-pastu.
 • Pēc šā paziņojuma datuma jums ir 30 dienu, lai iesniegtu pieteikumu un samaksātu par pakalpojumiem.
 • Lai iesniegtu maksājuma pieprasījumu, izmantojiet saiti savā dotācijas lēmumā.
 • Jūs saņemsiet e-pastu ar apliecinājumu, ka jūsu maksājuma pieprasījums ir saņemts. Atcerieties, ka tas var ilgt līdz 60 minūtēm.
 • Pēc informācijas un iesniegto dokumentu apstiprināšanas maksājums tiek veikts uz jūsu bankas kontu viena mēneša laikā.

Jums to paziņos ar e-pastu.

MVU kā labuma guvējs var pieprasīt atmaksu vai MVU vārdā to var pieprasīt tā pārstāvis. Tomēr atmaksātā summa vienmēr tiks ieskaitīta MVU bankas kontā.

Visi maksājuma veidlapas pieprasījumi (e-veidlapa2) ir jāiesniedz līdz 2021. gada 31. decembrim. Pēc šā datuma iesniegtie maksājuma pieprasījumi netiks pieņemti, un atlīdzināšana nebūs iespējama.

Grants tiks ieskaitīts pieteikuma veidlapā (e-veidlapa1) norādītajā uzņēmuma bankas kontā.

Lapa pēdējoreiz atjaunināta 26-01-2021
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit