Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

Laika ierobežojumi un termiņi

 
Termiņus Birojā var dalīt šādās divās kategorijās:
  • obligātie termiņi — ES Preču zīmju regulā (ESPZR) un ES Preču zīmju īstenošanas regulā (ESPZĪR) vai Kopienas Dizainparaugu regulā un Kopienas Dizainparaugu īstenošanas regulā (KDĪR) noteiktie termiņi;
  • termiņi, kurus noteicis Birojs un kurus zināmos apstākļos var pagarināt.
Lai uzzinātu vairāk par ES preču zīmju termiņiem, skatiet Pamatnostādnes, A daļa, Vispārīgi noteikumi, 1. sadaļa, Saziņas līdzekļi, termiņi.
Lai uzzinātu vairāk par Kopienas dizainparaugu termiņiem, skatiet Pamatnostādnes, A daļa, Vispārīgi noteikumi, 1. sadaļa, Saziņas līdzekļi, termiņi.

Izņemot termiņus, kuri skaidri norādīti ESPZR vai ESPZĪR, Biroja noteiktāo termiņu ilgums ir no 1 līdz 6 mēnešiem, ja attiecīgajai personai Eiropas Ekonomikas zonā ir pastāvīgā dzīvesvieta vai galvenā uzņēmējdarbības vieta, vai pastāvošs uzņēmums. Ja attiecīgajai personai Eiropas Ekonomikas zonā nav pastāvīgās dzīvesvietas vai galvenās uzņēmējdarbības vietas, vai pastāvoša uzņēmuma, termiņu ilgums ir no 2 līdz 6 mēnešiem. Saskaņā ar vispārējo praksi piešķirto termiņu ilgums ir 2 mēneši.
Izņemot termiņus, kuri skaidri norādīti Kopienas Dizainparaugu regulā un KDĪR, Biroja noteikto termiņu ilgums ir no 1 līdz 6 mēnešiem, ja attiecīgajai personai Eiropas Ekonomikas zonā ir pastāvīga dzīvesvieta vai tajā atrodas galvenā uzņēmējdarbības vieta, vai pastāvošs uzņēmums. Ja attiecīgajai personai Eiropas Ekonomikas zonā nav pastāvīgās dzīvesvietas vai galvenās uzņēmējdarbības vietas, vai pastāvoša uzņēmuma, termiņu ilgums ir no 2 līdz 6 mēnešiem. Saskaņā ar vispārējo praksi piešķirto termiņu ilgums ir 2 mēneši.

Ex parte procesā un inter partes procesā (ja ir iesaistītas divas vai vairākas puses) termiņa pagarinājuma pieprasījums ir jāiesniedz pirms termiņa beigām.
Lai saņemtu plašāku informāciju par ES preču zīmēm saistībā ar inter partes procesu un termiņu pagarināšanu, skatiet Pamatnostādnes, C daļa, Iebildumi, 1. sadaļa, Procesuālie jautājumi. Lai saņemtu plašāku informāciju par Kopienas dizainparaugiem saistībā ar šo jautājumu, skatiet Pamatnostādnes, Dizainparauga spēkā neesamības paziņošanas pieteikumu izskatīšana, 4.1.6.  punkts.

Termiņa beigu gadījumā tai iesaistītajai pusei, kura termiņu ir nokavējusi, vēl iespējami šādi divi rīcības virzieni:
  • attiecīgā puse var vai nu pieprasīt procesa turpināšanu (saskaņā ar ESPZR 105. pantu), un šādā gadījumā ir nepieciešama tikai noteiktu formālo prasību izpilde;
  • vai arī tā var pieprasīt restitutio in integrum (saskaņā ar ESPZR 104. pantu ES preču zīmēm un saskaņā ar Kopienas Dizainparaugu regulas 67. pantu Kopienas dizainparaugiem), un šādā gadījumā ir jāizpilda formālās prasības un pamatprasības (piemēram, informēšana par visu nepieciešamo pasākumu veikšanu).
Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet Pamatnostādnes, A  daļa, Vispārīgi noteikumi, 8. sadaļa, Restitutio in Integrum.

Paziņojums par iebildumiem ir jāiesniedz 3  mēnešu laikā pēc ES preču zīmes pieteikuma publicēšanas ES Preču zīmju biļetena A  daļā.

Paziņojums par apelāciju jāiesniedz 2 mēnešu laikā no apstrīdētā lēmuma paziņošanas dienas, un apelācijas pamatojums jāuzrāda 4 mēnešu laikā no tās pašas apstrīdētā lēmuma paziņošanas dienas.

Ja ES preču zīmes pieteikums ir noraidīts ar Biroja lēmumu vai ES preču zīme zaudē spēku Biroja vai ES preču zīmju tiesas lēmuma rezultātā, pārvēršanas pieprasījums jāiesniedz 3 mēnešu laikā no dienas, kurā šāds lēmums ieguvis galīga lēmuma spēku.

Pārvēršanas pieprasījums ir jāiesniedz 3 mēnešu laikā no dienas, kurā ticis atsaukts ES preču zīmes pieteikums vai no kuras ES preču zīme vairs nav spēkā.

Ja ES preču zīmes pieteikums vai Kopienas dizainparauga pieteikums neatbilst ES Preču zīmju regulā vai Kopienas Dizainparaugu regulā noteiktajām prasībām, Birojs lūgs pieteikuma iesniedzējam novērst trūkumus vai samaksāt nepieciešamo summu 2 mēnešu laikā pēc pieteikuma par attiecīgo trūkumu saņemšanas.

Nav noteikta termiņa, lai iesniegtu pieteikumu par ES preču zīmes īpašnieka tiesību atcelšanu vai par preču zīmes spēkā neesamības paziņošanu.

Nav noteikta termiņa, lai iesniegtu prasību par Kopienas dizainparauga spēkā neesamības paziņošanu.

Šajā lapā sniegtie jautājumi un atbildes kalpo tikai informatīvam mērķim, un tie nav uzskatāmi par tiesisku atsauces dokumentu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet noteikumus par Eiropas Savienības preču zīmi un Kopienas dizainparaugu vai norādes par preču zīmēm / dizainparaugiem.

Plašākai informācijai par veidu, kā Birojs rīkojas ar jūsu personas datiem, lūdzu, skatiet mūsu Datu aizsardzības paziņojumu.
 

Lapa pēdējoreiz atjaunināta 11-05-2018
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit