Jaunā ES Preču zīmju regula Izmaiņas ir piemērojamas no 2017. gada 1. oktobra

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2424, ar ko groza Regulu par Kopienas preču zīmi (grozījumu regula), stājās spēkā 2016. gada 23. martā.

Cita starpā ar grozījumu regulu mainīja: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja nosaukumu; biroja administrēto preču zīmju nosaukumu uz nosaukumu "Eiropas Savienības preču zīme"; maksu sistēmu par preču zīmēm. Izmaiņas skāra arī pārbaudes procedūras, absolūto pamatojumu, iebildumus un anulēšanu, relatīvo pamatojumu un pārsūdzības. Pārskatu par izmaiņām var aplūkot šeit.

Grozījumu regulā ir vairāki noteikumi, kas stāsies spēkā no 2017. gada 1. oktobra, jo tie ir jāizstrādā ar sekundārajiem tiesību aktiem.

Sekundāros tiesību aktus veido Īstenošanas regula un Deleģētā regula, kas atceļ Regulu (EK) Nr. 2868/95 un Regulu (EK) Nr. 216/96.

Sekundārajos tiesību aktos ir sīki izstrādāti pārejas noteikumi, kuros noteikts kādos gadījumos jaunās procesuālās normas attiecas uz procedūru (Pārejas noteikumu tabula).

Likumdošanas reformu procesā tiek atzīti ESPZ sistēmas panākumi, apstiprinot, ka tās galvenie principi ir izturējuši laika pārbaudījumu un joprojām atbilst uzņēmējdarbības vajadzībām un gaidām. Tomēr tas ir vērsts uz to, lai turpinātu šo sekmīgi iesākto darbu, padarot to efektīvāku un konsekventāku kopumā un pielāgojot to interneta laikmetam.

Likumdošanas reformu procesa galvenais mērķis ir vienkāršot procedūras un vairot juridisko noteiktību, kā arī skaidri definēt visus biroja uzdevumus, tostarp sadarbības sistēmu un prakses konverģenci starp biroju un ES dalībvalstu intelektuālā īpašuma birojiem.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Šīs sadaļas saturs ir paredzēts, lai sniegtu vispārīgu informāciju un vairotu izpratni par ES Preču zīmju regulu. Tas nav juridiski saistošs.
Mēs visiem lietotājiem stingri iesakām iepazīties ar Regulu (ES) 2015/2424, kas ir pieejama visās ES valodās.
Lūgums ņemt vērā, ka Biroja Vadlīnijas joprojām ir galvenais atskaites punkts Eiropas Savienības preču zīmju sistēmas lietotājiem un profesionāliem konsultantiem, kuri vēlas pārliecināties, ka viņu rīcībā ir jaunākā informācija par EUIPO izskatīšanas praksi.

Informācija par izmaiņām, kas stājās spēkā 2016. gada 23. martā, ir atrodama šeit.