Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

Pamatjautājumi

 

Saskaņā ar Kopienas dizainparauga regulu “dizainparaugs” ir visa ražojuma vai tā daļas izskats, kas radies no paša ražojuma un/vai tā rotājumu iezīmēm, jo īpaši līnijām, kontūrām, krāsām, formas, virsmas struktūras un/vai materiāla.

Lai saņemtu Kopienas dizainparauga aizsardzību, dizainparaugam jābūt jaunam un ar individuālu būtību.
Kopienas dizainparaugiem ir divi veidi:
  • nereģistrēts Kopienas dizainparaugs un
  • reģistrēts Kopienas dizainparaugs.

Reģistrēts Kopienas dizainparaugs ir dizainparaugs, kas reģistrēts tā, kā tas noteikts Kopienas dizainparauga regulā. Dizainparaugs ir definēts kā “visa ražojuma vai tā daļas izskats, kas radies no paša ražojuma un/vai tā rotājumu iezīmēm, jo īpaši līnijām, kontūrām, krāsām, formas, virsmas struktūras un/vai materiāla”. Uzziniet, vai jūsu dizainparaugs ir kvalificējams reģistrācijai.

Nereģistrēts Kopienas dizainparaugs ir dizainparaugs, kas atbilst Kopienas dizainparauga regulas prasībām un kas ir darīts pieejams sabiedrībai, to publicējot, izstādot, izmantojot tirdzniecībā vai citādi atklājot tādā veidā, ka parastā uzņēmējdarbības gaitā par šiem notikumiem ir varējis uzzināt to personu loks, kuras ir specializējušās attiecīgajā nozarē un darbojas Kopienā.
Tomēr neuzskata, ka dizainparaugs ir darīts pieejams sabiedrībai tikai tādēļ, ka tas ir atklāts trešai personai ar tieši vai netieši izteiktiem konfidencialitātes nosacījumiem.

Abiem minētajiem dizainparaugu veidiem ir viens un tas pats aizsardzības apjoms. Abiem ir vienota būtība visā Eiropas Savienībā un tās pašas prasības attiecībā uz aizsardzību, piemēram, prasības par novitāti un individuālu būtību.
Tomēr piešķirtās tiesības atšķiras. RKD dod to īpašniekiem ekskluzīvas tiesības izmantot, izgatavot, piedāvāt, laist tirgū, importēt, eksportēt vai uzglabāt ražojumus, kuros aizsargātais dizainparaugs ir iekļauts, kā arī neļaut citiem veikt minētās darbības ar ražojumiem, kuros aizsargātais dizainparaugs ir iekļauts un kuri nerada atšķirīgu vispārējo iespaidu.
NKD īpašnieki var neļaut citiem izmantot dizainparaugu komerciālā līmenī vienīgi tad, ja izmantošanu rada dizainparauga kopēšana. Tādēļ par tiesību pārkāpumu neuzskata to, ja tādu pašu dizainparaugu neatkarīgi izveido kāds cits autors (kurš var pierādīt, ka viņam nav bijis zināms par aizsargātā dizainparauga esamību).

Iepazīstieties ar papildu informāciju par koncepciju, kas ir pamatā dizainparaugam intelektuālā īpašuma (IĪ) kontekstā.

Reģistrēts Kopienas dizainparaugs (RKD) piešķir ekskluzīvas tiesības attiecībā uz ražojuma vai tā daļas ārējo izskatu, kas radies no paša ražojuma un/vai tā rotājumu iezīmēm, jo īpaši līnijām, kontūrām, krāsām, formas, virsmas struktūras un/vai materiāla. Fakts, ka tiesības ir reģistrētas, piešķir dizainparaugam lielu noteiktību, ja notiek tiesību pārkāpums. RKD ir sākotnēji derīgs piecus gadus no pieteikuma iesniegšanas datuma, un tā reģistrāciju var atjaunot uz piecu gadu periodiem, nepārsniedzot 25 gadus.
 
Skatiet papildu informāciju par dizainparaugiem Eiropas Savienībā.

Reģistrēts Kopienas dizainparaugs ir sākotnēji derīgs piecus gadus no pieteikuma iesniegšanas datuma, un tā reģistrāciju var atjaunot uz piecu gadu periodiem, nepārsniedzot 25 gadus, savukārt nereģistrēts dizainparaugs nodrošina aizsardzību tikai uz trim gadiem, sākot ar datumu, kad par to pirmoreiz publiski paziņots ES teritorijā.

Skatiet papildu informāciju par dizainparauga reģistrācijas derīguma ilgumu un pieteikšanos.

Kopienas dizainparaugiem izmanto vienotu reģistrācijas procedūru, kas nodrošina to īpašniekiem spēcīgu un vienotu aizsardzību Eiropas Savienības 27 dalībvalstīs.
Tās ir vienkāršotas formalitātes ar:
  • vienotu pieteikšanos,
  • vienotu pieteikumu iesniegšanas valodu,
  • vienotu administratīvo centru,
  • vienotu dokumentāciju, kas jāpārvalda,
  • vienotu maksājumu sistēmu,
  • iespēju iesniegt kombinētus pieteikumus (t. i., vienā pieteikumā iekļaut vairākus dizainparaugus, piemēram, līdzīgu ražojumu plašu klāstu),
  • iespēju neizpaust informāciju par dizainparaugu līdz 30 mēnešiem (tādējādi neatklājot to konkurentiem).
RKD piešķir tā īpašniekam ekskluzīvas tiesības to izmantot un neļaut trešām personām to izmantot bez viņa piekrišanas.

Papildu informācija atrodama sadaļā Kopienas dizainparauga priekšrocības.

Nē. Konkrētus materiālus ar Kopienas dizainparaugu aizsargāt nevar.
Aizsargāts tiek ar dizainparaugu saistītā ražojuma izskats, lai gan konkrētu materiālu, piemēram, koksnes, izmantošana var pievienot kādu iezīmi šim ārējam izskatam.
Piešķirtās tiesības neietver ekskluzīvas tiesības ražot konkrētu produktu no koksnes. Konkurentiem parasti ļauj ražot viņu produktu no koksnes, ja viņu dizainparaugs atbilst novitātes un individuālās būtības prasībām.

Dizainparaugu piemēri.
Dizainparauga pieteikuma kritēriji.

Piemērs būtu automobiļu detaļas, piemēram, sānu spoguļi, buferi, motora pārsegi vai lukturi.
Ja tās ir redzamas kompleksa ražojuma normālā lietojuma laikā, nav teikts, ka nevar tās reģistrēt, tomēr tām būs ierobežota aizsardzība. Ir iespējams izgatavot un pārdot šādas reģistrētas sastāvdaļas, jo īpaši lai remontētu oriģinālo izstrādājumu, nepārkāpjot reģistrētā Kopienas dizainparauga tiesības. Ja tās nav redzamas normālā lietojuma laikā, tās netiek izslēgtas no aizsardzības reģistrācijas dēļ, taču tām nepiemēro juridisko aizsardzību, ko piešķir Kopienas dizainparaugiem, jo EUIPO pirms reģistrācijas neveic nekādu ekspertīzi pēc būtības.

Modulārā sistēma ir vairāki priekšmeti, kas projektēti tā, lai tos varētu savienot vairākos veidos. Tipisks piemērs būtu bērnu klucīši vai flīzes. Šis jēdziens jo īpaši attiecas uz mēbeļu nozari, jo iekļauj dažādus priekšmetus, piemēram, rakstāmgaldus un galdus, kas var sastāvēt no vairākiem mazākiem galdiem, kurus var samontēt alternatīvās konfigurācijās.

Papildu informācija ir atrodama:

Starpsavienojumi ir ražojuma iezīmes, kas nodrošina iespēju to samontēt vai mehāniski savienot ar citu ražojumu, piemēram, kā spraudkontaktu vai izplūdes cauruli. Tiem ir jābūt ar konkrētu formu un izmēriem, lai atbilstu automobilim.
Starpsavienojumi parasti neietver alternatīvas konfigurācijas, kā tas ir moduļu sistēmu gadījumā.
Pieteikumus “starpsavienojumu” reģistrācijai neizslēdz no aizsardzības reģistrācijas dēļ, taču tiem nepiemēro juridisko aizsardzību, ko piešķir Kopienas dizainparaugiem, jo EUIPO pirms reģistrācijas neveic jebkādu ekspertīzi pēc būtības.

Ir iespējams iegūt abus aizsardzības veidus.
Kopienas dizainparaugs ir aizsargāts, ja pieteikuma iesniegšanas laikā tas atbilst tiesību aktu prasībām attiecībā uz novitāti un individuālo raksturu. Aizsardzība, ko nodrošina ar Kopienas dizainparaugu, attiecas uz tā ražojuma līnijām, kontūrām, krāsām, formu un/vai struktūru, kuram to piemēro vai kurā to iekļauj.
Trīsdimensiju ES preču zīmi reģistrē, ja izstrādājums pats ir uzskatāms par zīmi, kas atšķir pieteikuma iesniedzēja preces no citas personas vai uzņēmuma precēm līdzīgā darbības jomā. ES preču zīmes piešķirtā aizsardzība ir saistīta ar pašas zīmes atšķirtspēju, salīdzinot ar identisku attēlu un zīmēm ar tādu vizuālo, fonētisko vai konceptuālo līdzību, kas izraisītu sajaukšanas iespēju.
Piemēram, ir iespējams aizsargāt iepakojumu gan kā ES preču zīmi, gan kā reģistrētu Kopienas dizainparaugu, ja tas atbilst attiecīgām tiesību aktu prasībām. Jaunā forma kļūst par sinonīmu uzņēmuma precēm/pakalpojumiem, un pēc tam to var reģistrēt kā preču zīmi un arī kā Kopienas dizainparaugu, jo tai ir individuāls raksturs un novitāte.
 
Skatīt trīsdimensiju preču zīmju piemērus vietnē: Pamatnostādnes. B daļa “Izskatīšana”, 2. sadaļa “Formalitātes”, 9.3. punkts.
Papildu informācija par dizainparaugiem.

Telpiskas preču zīmes reģistrācija aizsargā šīs zīmes atšķirtspēju, salīdzinot to ar citām esošajām zīmēm, ko izmanto tām pašām precēm vai pakalpojumiem, bet dizainparauga reģistrācija aizsargā izstrādājuma novitāti un individuālo raksturu.
Novitātes kritēriju nepiemēro preču zīmēm, bet atšķirtspējas kritēriju nepiemēro dizainparaugiem.
Preču zīmei nav laika ierobežojuma (to var atjaunināt bezgalīgi, uz desmit gadu periodiem), bet reģistrētam Kopienas dizainparaugam ir ne vairāk kā 25 gadu termiņš, skaitot no iesniegšanas datuma.

Patents attiecas uz izgudrojuma funkciju, darbību vai konstrukciju. Patentu var piešķirt jebkuram izgudrojumam, jebkurā tehnoloģiju jomā, ja tas ir jauns, ir izgudrojuma līmenī un ir derīgs rūpnieciskai izmantošanai.
Papildu informācija par patentiem ir pieejama vietnē: Eiropas Patentu reģistrs.
Dizainparaugs attiecas tikai uz ražojuma izskatu. Dizainparaugs neaizsargā ražojuma funkciju.
Aizsargājot izstrādājumu gan ar patenta, gan dizainparauga reģistrāciju (t. i., jaunam izstrādājumam tik pat labi var būt gan jaunas funkcijas, gan arī jauns izskats), būtisks ir pieteikuma iesniegšanas laiks, jo ir jānodrošina, lai publicēšana par kādu no tiesībām neliedz konstatēt novitāti citā pieteikumā.
 

Ar lietderīgo modeli saprot ekskluzīvas tiesības, kas piešķirtas attiecībā uz inovāciju. Tas ir līdzīgs patentam, un dažkārt to sauc par “mazo patentu” vai “inovāciju patentu”. To var piešķirt jebkuram, kurš izgudro vai atklāj jaunu un noderīgu mehānismu, ražošanas izstrādājumu, vielas sastāvu vai jebkuru citu jaunu un noderīgu uzlabojumu. Lietderīgie modeļi neeksistē visās ES dalībvalstīs, un lietderīgā modeļa aizsardzību nevar iegūt ES līmenī.
 
Papildu informācija par sarakstu ar valstīm un reģioniem, kas nodrošina lietderīgā modeļa aizsardzību.

Jā. Tomēr publicēšanu var atlikt līdz pat 30 mēnešiem, ja produktam saglabā konfidencialitāti līdz brīdim, kad esat gatavs to publiskot. Ja izvēlaties vispār nepublicēt RKD, reģistrācija pēc 30 mēnešu atlikšanas perioda zaudē spēku.
Lai publicētu dizainparaugu pēc publicēšanas atlikšanas perioda, Jums jāsamaksā attiecīga publikācijas nodeva un attiecīgā gadījumā jāiesniedz šā dizainparauga attēlojums (ja pieteikumā iekļauj paraugu) 27 mēnešu laikā pēc iesniegšanas vai jebkura cita prioritātes datuma.
 
Papildu informācija par Jūsu dizainparauga publicēšanu.
Papildu informācija par nodevām un maksājumiem.
 

Dizainparauga autors (vai turpmākais dizainparauga īpašnieks) var pieteikties uz dizainparauga aizsardzību laikā līdz vienam gadam pēc pirmās šā dizainparauga publiskošanas, un viņa paša veiktā publiskošana neliedz veikt reģistrāciju. To sauc par “labvēlības periodu” (citiem vārdiem, dizainparaugu uzskata par jaunu vienu gadu pēc tā publiskošanas). Tas dod īpašniekiem iespēju izlemt, vai viņiem ir vērts iegūt dizainparaugam aizsardzību, vai nē. Trūkums ir juridiskā nenoteiktība trešām personām par to, vai šo dizainparaugu reģistrēs. Tomēr tas tā ir tikai salīdzinoši īsu laiku, kamēr konkurenti nedrīkst brīvi kopēt šo dizainparaugu, jo nav reģistrētas tiesības, kas paredzētas Kopienas dizainparaugu regulā.
Tas ir īpaši noderīgi maziem uzņēmumiem, kam bieži vien nepietiek līdzekļu sistemātiskas dizainparaugu reģistrācijas finansēšanai, jo tie ne vienmēr gūst panākumus tirgū.
 
Papildu informācija.

Jā, ievērojot vienu gadu ilgu labvēlības periodu. Citiem vārdiem, RKD pieteikums ir jāiesniedz viena gada laikā pēc valsts dizainparauga publiskošanas. Turklāt, ja pirmais dizainparauga pieteikums ir iesniegts mazāk nekā pirms sešiem mēnešiem, RKD pieteikumā ir iespējams pieprasīt prioritātes tiesības pār šo iepriekšējo pieteikumu.
 
Papildu informācija ir pieejama vietnē: dizainparaugu pieteikumu iesniegšanas padomi un labā prakse.

Reģistrētu Kopienas dizainparaugu (RKD) īpašniekiem pasniedz Eiropas dizaina balvas (DesignEuropa Awards) neatkarīgi no tā, vai viņi ir individuāli tiesību subjekti, mazi vai lieli uzņēmumi, lai atzīmētu izcilus sasniegumus dizaina un dizaina pārvaldības jomā.

Papildu informācija par Eiropas dizaina balvām un pieteikšanās kārtību.

Šajā lapā sniegtie jautājumi un atbildes kalpo tikai informatīvam mērķim, un tie nav uzskatāmi par tiesisku atsauces dokumentu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet noteikumus par Eiropas Savienības preču zīmi un Kopienas dizainparaugu vai norādes par preču zīmēm / dizainparaugiem.

Plašākai informācijai par veidu, kā Birojs rīkojas ar jūsu personas datiem, lūdzu, skatiet mūsu Datu aizsardzības paziņojumu.
 

Lapa pēdējoreiz atjaunināta 14-03-2019
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit