Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

Pieteikšanās un reģistrācijas procedūra

 


Pieteikumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona no jebkuras pasaules valsts.
Papildu informācija

ES preču zīmju pieteikumus var iesniegt tikai Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO). Pieteikumu var iesniegt, izmantojot kādu no šiem iesniegšanas veidiem:
 • e-iesniegšana — tiešsaistes pieteikumi, izmantojot lietotāja vidi User Area,
 • pasts,
 • īpašs kurjeru dienests.

Nē. Pieteikumus var iesniegt, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (tostarp EUIPO tiešsaistes rīkus, kā norādīts atbildē uz jautājumu “Kā var iesniegt Eiropas Savienības preču zīmes pieteikumu?“), pa pastu vai ar kurjera starpniecību. Neviens dokuments, kas paredzēts konkrētai lietai, netiek pieņemts pa e-pastu.

ES preču zīmes pieteikumu var iesniegt jebkurā no Eiropas Savienības 23 valodām kā “pirmajā valodā”.
Jāizvēlas arī otrā valoda no šīm piecām Biroja valodām: angļu, franču, vācu, itāļu vai spāņu valoda. Otrajai valodai ir jāatšķiras no pirmās izvēlētās valodas, un tā tiks izmantota kā iespējamo iebildumu un/vai anulēšanas procedūru valoda.

Pieteikuma iesniegšanas datums būs vai nu vēlāks par to datumu, kad pieteikums faktiski tika saņemts Birojā, vai arī pieteikums vispār tiks noraidīts. EUIPO nosūtīs nepilnību vēstuli un aicinās nodrošināt atbilstību neizpildītajām prasībām divu mēnešu laikā. Šis termiņš nav pagarināms. Pēc tam kad prasības būs izpildītas, pieteikuma datums, kurā ir sniegta visa obligātā informācija un ir veikts maksājums, kļūs par pieteikuma iesniegšanas datumu. Ja prasības nav izpildītas (visus nosacījumus, kādiem jāatbilst pieteikumiem, skatīt ES Preču zīmju regulas 31. pantā, sīkāku informāciju skatīt Pamatnostādņu B daļas “Izskatīšana” 2. sadaļas “Formalitātes” 4.  punktā), ESPZ pieteikums netiks uzskatīts par pieteikumu ESPZ saņemšanai (“neuzskata par iesniegtu”) un visi veiktie maksājumi tiks atlīdzināti.

Mūsu  Veidlapu un pieteikumu lapā atradīsiet visas mūsu tiešsaistes veidlapas, kā arī PDF veidlapas tiem pakalpojumiem, kuri vēl nav iekļauti tiešsaistes risinājumā.
Sarakste par konkrētu dokumentu vienmēr jāveic, izmantojot: Lūdzam vienmēr minēt lietas numuru.
* Personīga piegāde: par katru dokumentu, ko vēlaties iesniegt, lūdzu, aizpildiet un piegādājiet mūsu Document Delivery Receipt (dokumentu piegādes apstiprinājumu) divos eksemplāros. Ņemiet vērā, ka no 2017. gada 1. oktobra ar ES preču zīmēm saistītu dokumentu personīga piegāde vairs netiek pieņemta. Šādi personīgi piegādāti dokumenti netiks uzskatīti par saņemtiem.
Ja starp šīs publikācijas angļu valodas versiju un jebkuras citas valodas versiju ir pretrunas vai neatbilstības, noteicošā ir angļu valodas versija.
Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet BUJ par jauno ES Preču zīmju regulu.

Katrā ESPZ pieteikumā ir jābūt iekļautam preču un pakalpojumu sarakstam. Tas ir nosacījums, lai tiktu saskaņots iesniegšanas datums. Saraksts ir jāklasificē saskaņā ar Nicas nolīgumu. Nicas klasifikācijas ietvaros preces tiek iekļautas 1. līdz 34. klasē un pakalpojumi — 35. līdz 45. klasē. Katrai klasei ir klases virsraksts, kas sniedz vispārēju informāciju par attiecīgajām precēm un pakalpojumiem.
Ir ļoti svarīgi pieteikties tādām preču un pakalpojumu klasēm, kas atbilst jūsu uzņēmumam, jo tas tiešā veidā ietekmēs jūsu ES preču zīmes aizsardzības efektivitāti.
Plašāka informācija par Nicas klasifikāciju ir pieejama Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) tīmekļa vietnē http://www.wipo.int

Aizpildot elektronisko pieteikumu, lietotāji var atlasīt iepriekš apstiprinātus terminus, lai izveidotu savu preču un pakalpojumu sarakstu. Šie termini ir iegūti no Saskaņotās datubāzes (HDB), un tie tiks automātiski pieņemti klasifikācijas mērķiem. Šo iepriekš apstiprināto terminu izmantošana sekmēs raitāku preču zīmes reģistrēšanas procesu. HDB ir apkopoti termini, kas klasifikācijas mērķiem ir pieņemti visos ES birojos.
Pirms pieteikuma iesniegšanas lietotāji var:
 • veikt meklēšanu HDB saturā, izmantojot Biroja TMclass rīku;
 • izmantot Goods and Services builder (rīku preču un pakalpojumu sarakstu veidošanai), kas palīdzēs orientēties preču un pakalpojumu saraksta izveides procesā, izmantojot terminoloģiju no HDB.

Jā, jebkuru zīmi, kas atbilst ES Preču zīmju regulas prasībām, var reģistrēt kā preču zīmi. Reģistrējot sava uzņēmuma nosaukumu un/vai logotipu, jūs iegūsiet labāku sava zīmola un reputācijas aizsardzību. Ar reģistrācijas palīdzību jūs varat novērst situācijas, kad trešās personas izmanto vai reģistrē preču zīmes, kas ir identiskas vai maldinoši līdzīgas jūsu preču zīmēm.
 

Ja radušās domstarpības par interneta domēna nosaukumu, lūdzu, skatiet WIPO ADR (Alternative Dispute Resolution) (strīdu alternatīva izšķiršana).

ES preču zīmes pieteikumā ietverto sākotnējo preču un pakalpojumu sarakstu nevar paplašināt, bet tikai ierobežot. Proti, Jūs nevarat pievienot preces/pakalpojumus vai klases sākotnēji iesniegtajam pieteikumam, taču Jūs varat iesniegt jaunu tās pašas preču zīmes pieteikumu, ietverot papildu klases.

Pieteikuma iesniegšanas brīdī maksātā pieteikuma pamata nodeva attiecas tikai uz vienu klasi. Ja vēlaties iekļaut vairāk nekā vienu preču vai pakalpojumu klasi, tad nodeva ir jāmaksā par katru papildu klasi. Plašāka informācija.
Ja Jūs pēc ES preču zīmes pieteikuma reģistrēšanas vēlaties tam pievienot jaunas preču un/vai pakalpojumu klases, tad Jums ir jāiesniedz jauns ES preču zīmes pieteikums, norādot jaunās klases, ko vēlaties iekļaut pieteikumā.
Plašāka informācija par preču un/vai pakalpojumu klasēm.

Var veikt tikai nelielas izmaiņas, ja tās būtiski nemaina zīmi.
Biroja attieksme pret grozījumiem zīmes attēlojumā ir ļoti stingra. Plašāku informāciju skatiet Pamatnostādņu B  daļas “Ekspertīze” 2.  sadaļas “Formalitātes” 15.  punktā.

Lai Jūsu pieteikumu izskatītu paātrināti, Jums ir jārīkojas šādi.
 • Maksājiet iepriekš — ja maksājat no norēķinu konta, lūdzu, ņemiet vērā, ka Jums ir jāpiekrīt Jūsu konta tūlītējai debetēšanai. Ja maksājat ar bankas pārskaitījumu, pārskaitījums ir jāveic uzreiz pēc pieteikuma iesniegšanas. Lūdzu, izmantojiet maksājuma apliecinājumā norādīto bankas darījuma kodu.
 • Izmantojiet sagatavoto veidlapu, ar kuru Jums jādodas uz savu banku (tā pieejama apstiprinājuma ziņojumā, ko saņemat pēc pieteikuma iesniegšanas).
 • Ievērojiet Fast Track noteikumus*, atlasot pareizās preces un pakalpojumus (plašāku informāciju skatiet Saskaņotajā datubāzē).

* Ja ekspertīzes laikā nerodas nekādi iebildumi, Jūsu lietu izskata paātrinātā kārtībā.

Plašāka informācija par visu reģistrācijas procesu, ietverot visas procedūras, ko veic līdz publicēšanas brīdim.

 

Jā, varat. Tomēr, ja iesniedzat pieteikumu no valsts, kas ir ārpus EEZ (Eiropas Ekonomikas zona), Birojs nosūtīs jums paziņojumu ar prasību par pārstāvja iecelšanu noteiktā termiņā.
Papildu informācija:

Birojs noraidīs jūsu preču zīmes pieteikumu, ja tiks uzskatīts, ka tas neatbilst noteiktām prasībām, kuras tiek sauktas arī par absolūtiem pamatojumiem.

ESPZR 7. pantā ir norādīti atteikuma absolūtie pamatojumi. Preču zīmju pieteikumi, kuri šajā posmā nav noraidīti, tiek publicēti. Skatiet pilnu reģistrācijas darbplūsmu.

Absolūtais atteikuma pamatojums ir jānošķir no relatīvā atteikuma pamatojuma, kas tiek pārbaudīts vienīgi gadījumā, ja pēc ESPZ pieteikuma publicēšanas jebkura trešā persona iesniedz vienu vai vairākus iebildumus, pamatojoties uz vienu vai vairākām konfliktējošām agrākām tiesībām, piemēram, iepriekšēju preču zīmi.

EUIPO nepārbauda ex officio relatīvos atteikuma pamatojumus. To var ierosināt tikai trešās personas iebildumu procedūrās vai anulēšanas procedūrās pēc ES preču zīmes reģistrēšanas. Uzziniet, kādas ir attiecīgās nodevas, un apskatiet atšķirības, izvēloties Reģistrācijas procesa tīmekļa lapas cilni “iebildumi”.

Jā. Birojs noraida ES preču zīmes pieteikumu, ja atteikuma pamatojums attiecas tikai uz kādu Eiropas Savienības daļu. Ja, piemēram, preču zīmi veido produkta apzīmējums vienā Eiropas Savienības dalībvalsts oficiālajā valodā, Birojs noraidīs ES preču zīmes pieteikumu.
Agrākas tiesības, kas tiek izvirzītas iebildumā vai pieteikumā par zīmes atzīšanu par spēkā neesošu, skar ES preču zīmes reģistrēšanu pat tad, ja tās pastāv tikai vienā Eiropas Savienības dalībvalstī. Bet gadījumi, kad pieteikums jānoraida, jo preču zīme veido jēdzienu, kuram nav atšķirtspējas vai kurš ir aprakstošs vai vispārīgs tikai vienā Eiropas Savienības valodā (un nevis vienā no galvenajām pasaules tirdzniecības valodām), nav tik bieži. Šādos gadījumos iebildums vai spēka neesamības atzīšanas procedūra EUIPO sniegs pietiekami plašu rīcības brīvību izlīguma panākšanai.

Plašāka informācija par ES preču zīmes izmantošanu un aizsardzību.

Noraidītu ES preču zīmes pieteikumu vai ES preču zīmi, kas atzīta par spēkā neesošu vai anulēta, var pārveidot par valsts preču zīmes pieteikumu visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurās nepiemēro atteikuma pamatojumu. Nākamajā valsts preču zīmes pieteikumā tiks saglabāts ES preču zīmes pieteikuma iesniegšanas datums.

Pārvēršana ir procedūra, kuru var piemērot Eiropas Savienības preču zīmēm (ESPZ) un starptautiskām reģistrācijām (SR).

Ja ES preču zīme pārstāj pastāvēt, to var pārvērst par preču zīmi, kas ir derīga noteiktās dalībvalstīs. Pārvēršana ir īpaši noderīga, lai pārvarētu iespējamās problēmas ar ESPZ vienotību.

Piemēram, ja Eiropas Savienības preču zīmei ir problēma ar reģistrāciju tikai vienā vai dažās valstīs absolūta pamatojuma dēļ vai sakarā ar iebildumu, kas balstīts uz agrākām tiesībām, kuras derīgas tikai vienā valstī vai noteiktās valstīs, ESPZ pieteikuma iesniedzējs var pieteikt ESPZ pārvēršanu par individuālu valsts preču zīmes pieteikumu citās valstīs, kurās nav piemērojami šie pamatojumi.

Starptautisko reģistrāciju var pārvērst par ES dalībvalstu valsts preču zīmes pieteikumu un Madrides nolīguma puses apzīmējumu vai Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Madrides protokola nolīguma puses apzīmējumu.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet Pamatnostādņu E daļas “Reģistra darbības” 2. sadaļu “Pārvēršana”.

Tādu starptautisku reģistrāciju (SR) pārvēršanu, kura attiecināta uz ES, nedrīkst sajaukt ar “pārveidošanu”, kas ir ar Madrides protokolu (MP) ieviesta juridiska procedūra, lai mīkstinātu saskaņā ar Madrides nolīgumu pastāvošā 5 gadu pakļautības perioda sekas.
Pārveidošana ļauj pieteikumu preču zīmei, kas saņem “centrālu uzbrukumu”, pārveidot par tiešu ESPZ pieteikumu, bet neļauj attiecinājumu uz ES pārvērst pieteikumos valstīs.
Sīkāku informāciju par pārvēršanas principiem un formalitātēm skatiet Pamatnostādņu E  daļas “Reģistra darbības” 2.  sadaļā “Pārvēršana” un M  daļā “Starptautiskās preču zīmes”.

Lai jūsu pieteikumu izskatītu paātrinātā kārtībā Fast Track, jums ir jāveic maksājums pieteikuma iesniegšanas brīdī vai uzreiz pēc tam, ja maksājat ar bankas pārskaitījumu (šeit atrodama sīkāka informācija par bankas pārskaitījumiem un saraksts ar paātrinātās kārtības Fast Track nosacījumiem). Klasifikācijas vajadzībām jums būs arī jāizmanto EUIPO apstiprināto terminu datubāze HDB.
 

Paātrinātai reģistrācijas procedūrai Fast Track ir izstrādāta piecu posmu veidlapa, tāpēc tajā ir obligāti aizpildāmās ailes un iepriekš formulēti varianti, kas nodrošina, ka jūsu pieteikums tiks izskatīts, cik ātri vien iespējams.

Mūsu paplašinātā veidlapa  ir izstrādāta, lai jūs informētu par to, vai jūsu pieteikumu var izskatīt paātrinātā kārtībā Fast Track. Ja jūsu pieteikums neatbilst kādam no paātrinātās kārtības Fast Track nosacījumiem, tas tiek norādīts veidlapā. Tad jūs varat izlemt, vai veikt veidlapā norādītās izmaiņas vai turpināt parasto pieteikuma procedūru. Standarta pieteikumus parasti publicē 8–11 nedēļu laikā pēc maksājuma veikšanas.

Ja jūsu preču zīmes pieteikums atbilst paātrinātās kārtības Fast Track nosacījumiem, datubāzē eSearch plus virs jūsu preču zīmes termiņa parādīsies paātrinātās kārtības Fast Track logotips.

Lai gan daži pieteikumi var atbilst paātrinātās kārtības Fast Track nosacījumiem to iesniegšanas brīdī, vēlāk tie var zaudēt atbilstību šiem nosacījumiem. Iemesls tam var būt nepilnības, kas atklātas, veicot absolūto pamatojumu pārbaudi, piemēram, maksājumu kavējumi, preču un pakalpojumu ierobežojuma pieprasījums vai citas nepilnības, piemēram, risināms jautājums saistībā ar pārstāvi.

Šeit pieejams saraksts ar visiem paātrinātās kārtības Fast Track nosacījumiem.

Pieteikuma iesniedzēji vai to pārstāvji attiecīgā pieteikuma veidlapas ailē var norādīt paši savu atsauces numuru, kas sastāv no ne vairāk kā 20 rakstzīmēm, piemēram, iniciāļus, burtu virkni, skaitļus u. c. Šī atsauce var jums noderēt, lai atšķirtu dažādus jūsu iesniegtos pieteikumus.

“ID numurs” ir Biroja piešķirts numurs pieteikuma iesniedzēju un pārstāvju identificēšanai.

Kad EUIPO jau ir piešķīris pieteikuma iesniedzējam vai pārstāvim “ID numuru”, turpmākajos pieteikumos pietiek ar to, ka tiek norādīts attiecīgais ID numurs kopā ar pieteikuma iesniedzēja /pārstāvja vārdu.

Ja ID numura nav, jāaizpilda visi lauki par pieteikuma iesniedzējiem/pārstāvjiem.

ID numuriem varat izsekot, sameklējot savu preču zīmi EUIPO tiešsaistes datubāzēs eSearch plus vai TMview.

Jūs varat iesniegt pieteikumu: Pēc tam kad jūsu pieteikums būs apstiprināts, sistēma izveidos jums paredzētu ESPZ pieteikuma numuru.
 

ES preču zīmi var izveidot no visiem apzīmējumiem, ko var attēlot grafiski, jo īpaši no vārdiem, tostarp personvārdiem, modeļiem, burtiem, cipariem, krāsām, preču vai to iepakojuma formas, vai skaņām ar nosacījumu,
 • ka tās ir atšķiramas starp dažādu uzņēmumu precēm un pakalpojumiem; un
 • preču zīme ir atveidota tā, lai kompetentās iestādes un sabiedrība varētu skaidri un precīzi noteikt aizsardzības priekšmetu.
Preču zīmju atveidojumā jāizmanto vispārpieejamas tehnoloģijas, kas ļauj preču zīmi skaidri, precīzi, autonomi, viegli piekļūstami, saprotami, noturīgi un objektīvi reproducēt reģistrā. Uzziniet vairāk par EUIPO pieņemtajiem failu formātiem preču zīmes pieteikuma iesniegšanai. Jūs arī varat skatīt Biroja izpilddirektora 2017. gada 22. septembra LēmumuNr. EX-17-6 par tehniskajām specifikācijām attiecībā uz pielikumiem, kas ir iesniegti datu nesējos.

Eiropas Savienības Preču zīmju īstenošanas regulā (ESPZĪR) ir paredzēti konkrēti noteikumi un prasības, kas attiecas uz izplatītākajiem preču zīmju veidiem.

Vairāk piemēru par preču zīmēm un to veidiem var atrast mūsu tīmekļa vietnē.

Pieteikuma apstiprinājumā būs norādīts tikai tas, ka ir iesniegta grafiska zīme. Tas ir tāpēc, ka termins “grafiska zīme” attiecas uz “kombinētām” vai “stilizētām” zīmēm, “vārdu + logotipu” u. tml. (grafisku zīmju piemērus skatiet mūsu tīmekļa vietnē). Saskaņā ar EUIPO praksi preču zīme ir grafiska, ja to veido:
 • vienīgi grafiski elementi,
 • vārdisku un grafisku vai citādi uzskatāmi raksturojošu elementu kombinācijas,
 • vārdiski elementi, kas atveidoti ar nestandarta burtiem,
 • krāsaini vārdiski elementi,
 • vārdiski elementi vairāk nekā vienā rindā,
 • burti no tādu valodu alfabētiem, kas nav ES oficiālās valodas,
 • zīmes, kuras nevar attēlot ar tastatūras palīdzību,
 • iepriekš minēto elementu kombinācijas.
Pieteikuma veidlapā ir pievienots apzīmējums “grafiska zīme ar vārdiskiem elementiem”, lai pieteikuma iesniedzēji varētu ievadīt vārdiskos elementus.
Papildu informācija par ES juridiskajiem dokumentiem preču zīmju jomā.

Nē, aizsardzība attiecas uz abu elementu kombināciju, kas redzama zīmes atveidojumā kopumā. Skatiet piemērus mūsu tīmekļa vietnē.

Grafiska zīme.

Vairs nav iespējams norādīt krāsas, kas ir redzamas grafiskās ES preču zīmēs.

Apraksts vairs nav obligāti jāpievieno neviena veida ES preču zīmei. Saskaņā ar Eiropas Savienības Preču zīmju īstenošanas regulas (ESPZĪR) 3. pantu fakultatīvi aprakstu var pievienot novietojuma zīmes, raksta jeb ornamenta zīmes, krāsas zīmes, ko veido krāsu kombinācija, un kustības zīmes atveidojumam. Ja šo zīmju atveidojumam pievieno aprakstu, aprakstam jāatbilst atveidojumam un tas nedrīkst paplašināt tā darbības jomu.

Jā, Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu pieteikumu, taču nodevas, ja tās ir samaksātas, netiek atlīdzinātas, izņemot gadījumu, ja atsaukumu saņem pieteikuma iesniegšanas dienā (GMT +1). Par pieteikuma atsaukšanu nav jāmaksā. Atsaukumu tiešā veidā var iesniegt lietotnē eSearch plus, sadaļā “Darbības un paziņojumi” izvēloties attiecīgo darbību, ko vēlaties veikt ar ES preču zīmi.Paziņojumam jābūt skaidram un nepārprotamam, piemēram, “Es atsaucu ES preču zīmes pieteikumu Nr. XYZ”.
Tā kā Birojam nav papīra formāta veidlapas ES preču zīmes pieteikuma atsaukšanai, Jūs varat nosūtīt paziņojumu no savas lietotāja vides vai vēstuli (e-pastus nepieņem).

Pašlaik pastāv trīs ES preču zīmju veidi, proti, individuālās, kolektīvās un sertifikācijas zīmes.

Kolektīvā zīme var būt jebkāda zīme (piem., vārdiska, grafiska, telpiska utt.), ja tā pieder publisko tiesību juridiskai personai vai apvienībai un tiek lietota, lai atšķirtu minētās apvienības locekļu preces un pakalpojumus no citu uzņēmumu precēm un pakalpojumiem. Kolektīvām ES preču zīmēm pieteikumu var iesniegt tikai ražotāju apvienības, ražotāji, pakalpojumu sniedzēji vai tirgotāji, kā arī juridiskas personas, kurām piemēro publisko tiesību aktus.

Nē, vārds “kolektīva” nenozīmē, ka zīme pieder vairākām personām (pieteikuma līdziesniedzējiem/līdzīpašniekiem) vai ka tā ir attiecināma/attiecas uz vairāk nekā vienu valsti (ES preču zīmju sistēma automātiski ietver visas ES valstis).

Saskaņā ar Eiropas Savienības Preču zīmju regulu (ESPZR) uz kolektīvo zīmju aizsardzību attiecas īpaši noteikumi. Norāde, kas kalpo preču vai pakalpojumu ģeogrāfiskās izcelsmes norādīšanai, nav šķērslis kolektīvās zīmes reģistrēšanai. Turpretī individuālas ES preču zīmes gadījumā ģeogrāfisku norādi nevar reģistrēt.

Kolektīvās zīmes pieteikuma iesniedzējam divos mēnešos no pieteikuma iesniegšanas dienas jāiesniedz zīmes izmantošanu reglamentējošie noteikumi.
Papildu informāciju varat atrast Eiropas Savienības Preču zīmju regulas (ESPZR) 74. līdz 82. pantā  un Pamatnostādņu B daļas “Izskatīšana” 4. sadaļas “Absolūtie atteikuma pamatojumi” 15. nodaļā “Eiropas Savienības kolektīvās zīmes”.

Jā, pamatnodeva ES kolektīvajai preču zīmei, kuras pieteikums iesniegts elektroniski , ir mazāka nekā ES kolektīvajai preču zīmei, kuras pieteikums iesniegts papīra formātā.

Lai saņemtu plašāku informāciju par dažādiem maksājumiem, lūdzu, skatiet sadaļu nodevas, kuras ir tieši maksājamas EUIPO tīmekļa lapā.

Prioritāti var pieprasīt attiecībā uz vienu vai vairākiem iepriekšējiem preču zīmju pieteikumiem, proti, valsts (vai Beniluksa valstu) pieteikumu, kas iesniegts tādā valstī vai tādas valsts vārdā, kas ir Parīzes konvencijas dalībvalsts, PTO dalībvalsts, valsts, attiecībā uz kuru Komisija apstiprinājusi savstarpējības režīmu, vai arī attiecībā uz ES preču zīmes pieteikumu.

“Konvencijas prioritātes” tiesības ir tiesības, kuras ir ierobežotas laikā un kuras izraisa preču zīmes pirmais parastais pieteikums. Parasts valsts pieteikums ir ikviens tāds pieteikums, kas ir piemērots, lai noteiktu datumu, kurā pieteikums ir iesniegts attiecīgajā valstī, neatkarīgi no tā, kāds varētu būt pieteikuma turpmākais liktenis (Parīzes konvencijas 4. panta 3. punkts). Šo prioritāti var pieprasīt 6 mēnešu laikā pēc pirmā pieteikuma iesniegšanas.

Prioritātes prasības ir jāiesniedz kopā ar ES preču zīmes pieteikumu vai izmantojot atsevišķu paziņojumu, kuru iesniedz tajā pašā datumā, kad tiek iesniegts ESPZ pieteikums. Papildu informācija par “konvencijas prioritātes” prasību principiem un formalitātēm ir atrodama Pamatnostādņu B daļas “Pārbaude” 2. sadaļas “Formalitātes” 15. punktā “(Konvencijas) prioritāte”, kā arī konkrētajā sadaļā pie BUJ saistībā ar tiesību aktu reformu.
 

Prioritātes prasības ir jāiesniedz kopā ar ES preču zīmes pieteikumu, un tajās ir jāiekļauj iepriekšējā pieteikuma datums, numurs un valsts.

Jāņem vērā, ka Birojs publicē prioritātes prasību “kā iesniegtu”, un tas nozīmē, ka Birojs neapstiprina prioritātes prasības spēkā esamību.

Lai saņemtu informāciju par pierādījumiem, kas jāsniedz (attiecīgā pirmā pieteikuma kopija, valodas un laika ierobežojumi), pieprasot prioritāti vai senioritāti, skatiet Biroja priekšsēdētāja 2005. gada 1. jūnija Lēmumu Nr.  EX-05-5.

Lai saņemtu papildu skaidrojumu, skatiet Pamatnostādņu B daļas “Pārbaude” 2. sadaļu “Formalitātes”.
Lai saņemtu papildu informāciju par to, kā savam tiešsaistes pieteikumam pievienot prioritātes prasību, lūdzu, izmantojiet Paplašināto veidlapu.

Ja pieteikuma iesniedzējs ES preču zīmes saņemšanai ir izstādījis preces vai pakalpojumus ar preču zīmi, uz kuru pieteikums iesniegts, oficiāli atzītā starptautiskā izstādē, pieteikuma iesniedzējs var pretendēt uz izstādīšanas prioritāti 6 mēnešu laikā kopš pirmās izstādīšanas datuma. Jāiesniedz izstādīšanas pierādījumi.
Papildu informācija par “izstādīšanas prioritātes” prasību principiem un formalitātēm ir atrodama Pamatnostādņu B daļas “Pārbaude” 2. sadaļas “Formalitātes”, 16. punktā “Izstādīšanas prioritāte”.
 

Ja Eiropas Savienības preču zīmes pieteikuma iesniedzējam vai tās īpašniekam jau ir iepriekšēja identiska valsts vai starptautiska preču zīmes reģistrācija, kas ir spēkā vienā vai vairākās dalībvalstīs attiecībā uz identiskām precēm un pakalpojumiem, viņš var pretendēt uz šīs preču zīmes senioritāti ES preču zīmes pieteikumā 2 mēnešu laikā pēc tā iesniegšanas vai jebkurā laikā pēc ES preču zīmes reģistrācijas, saglabājot savas iepriekšējās tiesības arī tad, ja netiek atjaunota viņa agrākā preču zīme.
Sīkāka informācija par senioritātes prasību principiem un formalitātēm ir atrodama Pamatnostādņu B daļas “Pārbaude” 2. sadaļas “Formalitātes”, 17. punktā “Senioritāte”.

Šo prasību papildinošie dokumenti principā ir jāiesniedz 3 mēnešu laikā pēc senioritātes prasības iesniegšanas datuma.
Lai saņemtu informāciju par pierādījumiem, kas jāsniedz, pieprasot prioritāti vai senioritāti, skatiet Biroja priekšsēdētāja 2005. gada 1. jūnija Lēmumu Nr.  EX-05-5.
Lai saņemtu papildu skaidrojumu, skatiet Pamatnostādņu B daļas “Pārbaude” 2. sadaļu “Formalitātes”.
Lai saņemtu papildu informāciju par to, kā savam tiešsaistes pieteikumam pievienot senioritātes prasību, lūdzu, izmantojiet Paplašināto veidlapu.

Prioritātes tiesības nozīmē to, ka, nosakot, kuras tiesības ir agrākas, par prioritātes datumu uzskata ES preču zīmes pieteikuma iesniegšanas datumu.
Senioritātes vienīgās sekas saskaņā ar ES Preču zīmju regulu ir tad, ja Eiropas Savienības preču zīmes īpašnieks atsakās no agrākās preču zīmes vai ļauj tai zaudēt spēku; šajos gadījumos uzskata, ka īpašniekam joprojām ir tādas pašas tiesības kā tad, ja agrākā preču zīme joprojām būtu reģistrēta.
Jāņem vērā, ka senioritāti var pieprasīt tikai agrākai reģistrācijai, nevis agrākam pieteikumam.

Tas ir datums, kurā ES preču zīme tiek iekļauta Eiropas Savienības Preču zīmju reģistrā (pirms tiek dota piekrišana reģistrācijas publicēšanai Eiropas Savienības Preču Zīmju Biļetenā (ESPZ Biļetens)). Reģistrācijas sertifikātā šis datums atrodams aiz vārda “Reģistrēts” pirmās lappuses apakšējā kreisajā stūrī.
ES preču zīmes reģistrēšana piešķir tās īpašniekam uz to ekskluzīvas tiesības. Tiesības, ko piešķir ES preču zīme, var izmantot attiecībā uz trešām personām no preču zīmes reģistrācijas publikācijas brīža.

Lai iegūtu papildu informāciju par ES preču zīmes reģistrācijas procedūru, lūdzu, apmeklējiet Reģistrācijas procesa tīmekļa vietnes sadaļu.

ESPZ reģistrācijas procedūru veido trīs galvenās daļas:
 1. pieteikuma pārbaude,
 2. iebildums (tikai gadījumā, ja uz ES preču zīmes pieteikumu ir attiecināts iebildums),
 3. reģistrācija.

Eiropas Savienības preču zīme (ESPZ) ir spēkā 10  gadus. To var neierobežoti atjaunot katru reizi uz 10  gadiem. Sešus mēnešus pirms reģistrācijas termiņa beigām EUIPO rakstiski informēs īpašnieku, viņa pārstāvi vai citu(-us) reģistrētu(-us) tiesību subjektu(-us) par to, ka ir jāveic pārreģistrācija. Šādas informācijas nesniegšana neietekmē reģistrācijas beigšanos un nerada nekādu atbildību Birojam.
Pārreģistrācijas pieprasījumu var iesniegt tiešsaistē, izmantojot pārreģistrācijas pieprasījuma veidlapu.

Lai iegūtu papildu informāciju par ES preču zīmju pārreģistrāciju, lūdzu, skatiet šādas tīmekļa vietnes sadaļas:

Iegūta atšķirtspēja ir apgalvojums, ko pauž, reģistrējot preču zīmi, kura pati par sevi nav atšķirīga, bet kas ir kļuvusi atšķirīga, lietojot tirgū.
 
Lai preču zīmi varētu reģistrēt, tai vajadzētu piemist „raksturīgai atšķirtspējai”, t. i., tai vajadzētu būt atšķirīgai, nevajadzētu būt aprakstošai un tai nevajadzētu būt veidotai no vārdiem vai apzīmējumiem, ko parasti lieto ikdienas valodā. Tomēr, atkāpjoties no šī noteikuma, zīmi var reģistrēt, ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz pierādījumus par preču zīmes izmantošanas rezultātā iegūto atšķirtspēju. Šajā gadījumā ir jāpierāda, ka vismaz ievērojama daļa attiecīgās sabiedrības uztver zīmi kā preču zīmi (t. i., ka pieteikumā iekļautās preces un pakalpojumus identificē kā raksturīgus konkrētam uzņēmumam).
 
Birojs pārbauda preču zīmes iegūto atšķirtspēju tikai tad, ja to skaidri pieprasa pieteikuma iesniedzējs. Pats pēc savas iniciatīvas Birojs to nedarīs. Pieprasījumu par iegūto atšķirtspēju iesniedz kā papildprasījumu vai kā pamatprasījumu.
 
Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam ieskatīties mūsu Vadlīnijās par preču zīmēm.

Ja jūs aizpildāt pamatprasījumu, Birojs vienlaikus lemj par pašas zīmes atšķirtspēju un par izmantošanas rezultātā iegūto atšķirtspēju. Tādā veidā tiek pieņemts viens lēmums par abiem aspektiem. Šo lēmumu var pārsūdzēt.
 
Ja esat iesniedzis/-gusi papildprasījumu, pieteikuma izskatīšana tiek sadalīta divos posmos. Vispirms Birojs pieņem lēmumu tikai par pašu zīmes atšķirtspēju un tad, kad šis lēmums kļūst galīgs, tas izskata tikai prasību par iegūto atšķirtspēju un pieņem oficiālu lēmumu šajā jautājumā. Katru lēmumu var pārsūdzēt atsevišķi un atbilstoši tā termiņam.
 
Pieteikuma iesniedzējs pats izlemj, kāda veida prasījumus iesniegt. Tas ir atkarīgs no viņa interesēm, piemēram, reģistrācijas procesa ātruma, izmantošanas rezultātā iegūtās atšķirtspējas pamatojuma pierādījumu vākšanas grūtībām vai pat no tā, ka ir svarīgi pieņemt galīgu lēmumu par zīmes iegūto atšķirtspēju.
 
Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam ieskatīties mūsu Vadlīnijās par preču zīmēm.

Birojs izskata iespējamo preču zīmes atšķirtspēju, pamatojoties tikai uz pieprasījuma iesniedzēja nepārprotamu apgalvojumu.
 
Prasības var iesniegt reģistrācijas pieteikumā vai tik ilgi, kamēr nav beidzies termiņš, kura laikā jāiesniedz novērojumi atbildē uz Biroja pirmo iebildumu vēstuli.
 
Ar pašu prasību vien nepietiek. Skaidri un precīzi jānorāda, vai tas ir pamatprasījums vai papildprasījums. Ja prasības veids nav skaidrs, Birojs sagatavo vēstuli par nepilnībām un pieteikuma iesniedzējam piešķir termiņu paskaidrojumu sniegšanai.
 
Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam ieskatīties mūsu Vadlīnijās par preču zīmēm.

Ja prasība tika iesniegta ar pieteikumu, kad Birojs cēla iebildumus pret preču zīmi, pieteikuma iesniedzēju aicinās noteiktā termiņā iesniegt attiecīgos pierādījumus un savus apsvērumus par iebildumu.
 
Ja pieteikuma iesniedzējs, atbildot uz pirmo iebildumu vēstuli, iesniedz pamatprasījumu, bet tajā pašā laikā nesniedz pierādījumus, Birojs izdod paziņojumu, pieprasot pieteikuma iesniedzējam iesniegt pierādījumus divu mēnešu laikā

Ja esat iesniedzis/-gusi papildprasījumu, pieteikumu izskata divos posmos. Kad pirmais posms ir noslēgts, t. i., ir pieņemts galīgs lēmums par raksturīgo atšķirtspēju, un ir ņemtas vērā visas pārsūdzības iespējas, Birojs uzsāk preču zīmes atšķirtspējas otro posmu, informējot pieteikuma iesniedzēju par tiesvedības atsākšanu un nosakot termiņu, kādā jāiesniedz lietošanas pierādījumi.

Šajā lapā sniegtie jautājumi un atbildes kalpo tikai informatīvam mērķim, un tie nav uzskatāmi par tiesisku atsauces dokumentu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet noteikumus par Eiropas Savienības preču zīmi un Kopienas dizainparaugu vai norādes par preču zīmēm / dizainparaugiem.

Plašākai informācijai par veidu, kā Birojs rīkojas ar jūsu personas datiem, lūdzu, skatiet mūsu Datu aizsardzības paziņojumu.
 

Lapa pēdējoreiz atjaunināta 11-05-2018
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit