Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

 

Pieejamība

Sākot ar 2010. gada janvāri, visām Eiropas iestāžu jaunajām tīmekļa vietnēm jābūt izveidotām atbilstoši Tīmekļa satura pieejamības pamatnostādņu (WCAG) 2.0, AA līmenim.

Tīmekļa pieejamības mērķis ir nodrošināt visiem lietotājiem vienādu piekļuvi tīmeklī pieejamajai informācijai un tā funkcionalitātēm. Konkrētāk – tīmekļa pieejamība nozīmē, ka cilvēki ar dažādām iespējām un ierobežojumiem var uztvert, saprast, navigēt un iesaistīties tīmekļa darbībās.

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām , ko ir parakstījusi Eiropas Savienība, personas ar invaliditāti ir personas, kurām ir ilgstoši fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu orgānu traucējumi, kas mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var apgrūtināt minēto personu pilnvērtīgu un efektīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē vienlīdzīgi ar citiem.

Interneta lietotājiem var būt problēmas lietot tīmekli sakarā ar dažāda veida invaliditāti, funkcionāliem ierobežojumiem, vides faktoriem vai tehnoloģijas jautājumiem:

  • personas ar invaliditāti: redzes, dzirdes, fiziski, kognitīvi traucējumi
  • gados vecāki cilvēki, cilvēki ar zemu pamatprasmju līmeni, citi
  • ar tehnoloģiju saistīti ierobežojumi vai nesaderība: pārlūkprogrammas, platformas, ierīces, mobilais tīmeklis
  • vides faktori: atrašanās vieta, apgaismojums, troksnis, lēni sakari

Avots: Eiropas Komisija – Informācijas sniedzēju rokasgrāmata

Tehnisku apsvērumu dēļ šīs lapas nav saskaņā ar WCAG 2.0:

  • Lapas ar video saturu
  • Tiešsaistes veidlapas
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.