Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Registracijos procedūra

Ką tik pateikėte prekių ženklo paraišką. Kokie tolesni veiksmai?

Gavusi paraišką, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) peržiūri jūsų prekių ženklą ir patikrina, ar galima jį registruoti. Tai daroma keliais etapais.

Chronologiškai etapai išsidėsto tokia tvarka: ekspertizės laikotarpis, protesto laikotarpis ir, galiausiai, registravimas. Ekspertizės laikotarpis prasideda, kai paraiška gaunama, o baigiasi, kai ji paskelbiama. Protesto laikotarpis prasideda, kai paraiška paskelbiama, ir baigiasi pasibaigus protesto laikotarpiui. Po to prekių ženklas registruojamas. Įregistruotas prekių ženklas paskelbiamas.

Ekspertizės laikotarpis

Protesto laikotarpis

Registracija

  • Paraiškos gavimas

  • Paraiškos skelbimas

  • Protesto laikotarpio pabaiga

  • Įregistruoto ženklo paskelbimas

 

Kas vyksta ekspertizės laikotarpiu?

Toliau pateikiame procedūrinę schemą, kurioje apžvelgiami EUIPO veiksmai ekspertizės laikotarpiu. Šie veiksmai atliekami beveik tuo pat metu. Paraiškos nagrinėjimo pažangą galite stebėti internetu – pasitelkę „eSearch“ (elektroninės paieškos) funkciją arba prisijungę prie savo User Area.

Toliau aprašomi veiksmai, atliekami su paraiškomis, kurios pateikiamos tiesiogiai EUIPO. Susipažinkite su etapais, taikomais Europos Sąjungai (ES) skirtoms tarptautinėms paraiškoms.

Chronologiškai etapai išsidėsto tokia tvarka: paraiškos pateikimo datos nustatymas, klasifikavimo, formalumų, absoliučių pagrindų tikrinimas, vertimas ir paieška. Spustelėjus kiekvieną iš šių etapų, pateikiama daugiau informacijos. Pabaigus visus šiuos etapus, prekių ženklas paskelbiamas.

Protesto laikotarpis

 
 

Jeigu rasime klaidų arba turėsime pranešti jums apie protestą, atsiųsime oficialų pranešimą į jūsų User Area, nurodydami, ką radome. Per dviejų mėnesių laikotarpį galėsite pašalinti trūkumus ir pateikti atsakymą. Galite prašyti pratęsti pradinį dviejų mėnesių laikotarpį, kad galėtumėte parengti atsakymą. Pirmą kartą laikotarpis paprastai pratęsiamas automatiškai, tačiau antrą kartą jau reikės nurodyti laikotarpio pratęsimą pagrindžiančias priežastis.

Vykdydami kai kurias procedūras, mūsų ekspertai susisieks su pareiškėjais (arba jų atstovais) telefonu, kad išspręstų paprastus nesutarimus.

Jeigu manysime, kad jūsų atsakyme nevisiškai atsakoma į mums rūpimus klausimus, arba jeigu atsakymo nepateiksite, priimsime galutinį sprendimą, kuriuo jūsų paraiška arba jūsų paraiškoje pateiktas reikalavimas (pavyzdžiui, prašymas pripažinti prioritetą) bus iš dalies arba visiškai atmestas. Prireikus taip pat galime padaryti jūsų paraiškoje pateiktos informacijos pakeitimų (pavyzdžiui, panaikinti aprašą arba pridėti pretenziją dėl spalvos). Atminkite: jeigu būsite nepatenkinti rezultatu arba manysite, kad įvyko klaida, turite teisę pateikti apeliacinį skundą.

Jeigu jūsų paraiška atmetama, jūsų ES prekių ženklų paraišką vis dar galima paversti (IN sąsaja) nacionalinėmis paraiškomis, jei nėra konflikto.

Jeigu nebus pareikšta prieštaravimų, jūsų prekių ženklą paskelbsime 23 oficialiosiomis ES kalbomis. Tai reiškia, kad bus viešai paskelbta apie tai, jog pateikėte paraišką dėl šio konkretaus prekių ženklo, susijusio su nurodytomis prekėmis ir (arba) paslaugomis.

Kas vyksta protesto laikotarpiu?

Paskelbus prekių ženklo paraišką, trečiosioms šalims, kurių nuomone, jūsų prekių ženklas neturėtų būti registruojamas, suteikiamas trijų mėnesių laikotarpis pareikšti protestą.

Paprastai protestai grindžiami dviem motyvais:

Trečioji šalis yra anksčiau įgijusi teisę (arba teises) ir mano, kad jūsų teisė, jeigu ji būtų įregistruota, prieštarautų jos teisei (teisėms).

Kad jūsų ženklas nebūtų įregistruotas, ji turi pareikšti protestą dėl jūsų prekių ženklo, užpildžiusi tam tikrą formą ir sumokėjusi 320 EUR dydžio mokestį. Jei pareiškiamas protestas, jūsų ženklui bus taikoma protesto procedūra ir ją turite sėkmingai pereiti. Protestas gali būti pareikštas per tris mėnesius nuo prekių ženklo paskelbimo.
 

Protesto procedūra

Rinkoje jau esančių prekių ženklų savininkai pateikia protestus dėl vienos iš penkių ES prekių ženklų paraiškų. Tokių ginčų sprendimą priimame abiem šalims – pareiškėjui ir protestą pareiškusiam asmeniui – pateikus įrodymus ir argumentus. Pareiškėjas gali sumažinti protestų pavojų, jeigu prieš teikdamas paraišką atliks galimų konfliktų paiešką.
 

Toliau pateiktame paveiksle nurodyti įvairūs protesto procedūros etapai.

Procedūra prasideda paraiškos paskelbimu ir baigiasi registruoto ženklo paskelbimu. Ji sudaryta iš tokių etapų: protesto pateikimo, priimtinumo patikros, apsigalvojimo laikotarpio, protestavimo procesinių veiksmų ir protesto procedūros pabaigimo. Spustelėjus kiekvieną iš šių etapų, pateikiama daugiau informacijos.

Apsigalvojimo laikotarpis

Ekspertizės laikotarpis

Registracija


 

Visi sprendimai dėl protesto skelbiami internete. Visos šalys, kurių atžvilgiu buvo priimtas nepalankus sprendimas, turi teisę paduoti apeliacinį skundą.

Jeigu protestas priimtas, jūsų ES prekių ženklų paraišką vis dar galima paversti (IN sąsaja) nacionalinėmis paraiškomis, jei nėra konflikto.

Trečioji šalis mano, kad jūsų prekių ženklas neturėjo būti priimtas

Ji gali pasitelkti bet kokį absoliutų pagrindą, kuris jai atrodo tinkamas. Absoliutus pagrindas – tai reikalavimai, kuriuos turi atitikti jūsų prekių ženklas, pvz., kad jis turėtų skiriamųjų požymių ir nebūtų aprašomasis veiklos, kuria verčiatės, atžvilgiu, taip pat kad jis būtų aiškiai atvaizduotas. Norėdama pareikšti protestą dėl jūsų prekių ženklo, ji turėtų perduoti Tarnybai atitinkamą pranešimą, kuriame būtų paaiškinta, kodėl, jos nuomone, prekių ženklas neturėtų būti registruojamas. Mes tai vadiname trečiųjų šalių pastabomis ir už jas neimame jokio mokesčio. Tačiau tokios pastabos turėtų būti teikiamos tik tada, kai yra rimtų priežasčių ginčyti esamą prekių ženklą.

Gavusi pastabų, Tarnyba išduos pastabas pateikusiam asmeniui („stebėtojui“) gavimo pažymą, o pastabos bus perduotos pareiškėjui. Po to pastabas pateikusi šalis negaus jokių kitų EUIPO pranešimų. Tai reiškia, kad stebėtojui nebus pranešta apie paraiškos pakartotinės ekspertizės rezultatus. Tačiau stebėtojai, norintys sužinoti tolesnį susijusios ES prekių ženklų paraiškos likimą, galės gauti informacijos apie jos statusą pasitelkę „eSearch“ (elektroninės paieškos) funkciją.

Registracijos įrodymas

Jeigu niekas nepareiškia protesto arba nė viena trečioji šalis nepateikia pastabų, jūsų prekių ženklas įregistruojamas ir apie registraciją paskelbiama. Tai daroma tam, kad kitų prekių ženklų savininkai ir plačioji visuomenė žinotų, jog šis konkretus prekių ženklas priklauso jums.

Paskelbimas apie įregistravimą yra nemokamas. Jums taip pat bus išduotas registracijos pažymėjimas.

Siūlome atsisiųsti pažymėjimą per dvi dienas nuo paskelbimo. Registracijos pažymėjimo popierinių kopijų neišduodame. Tačiau galima pareikalauti patvirtintos arba nepatvirtintos registracijos pažymėjimo kopijos. Jos gali prireikti, jeigu norėsite pateikti prašymą pripažinti jūsų ES prekių ženklo prioritetą. Tam tikrose jurisdikcijose priimama nuoroda į mūsų duomenų bazę („eSearch“), kitose prašoma pateikti oficialų dokumentą, kurį galite gauti pateikę prašymą susipažinti su bylomis.

Kaip užginčyti Tarnybos sprendimą?

Šalys, kurių atžvilgiu priimtas nepalankus galutinis sprendimas, gali pateikti apeliaciją. Naudodamiesi priemone „eAppeal“ galite pateikti elektroninę apeliaciją. Apeliaciją dabar galima pateikti greitai ir paprastai. Prie „eAppeal“ galite prisijungti tiesiogiai iš savo „User Area“ internetinių paslaugų skilties, per mūsų skiltį „Formos ir dokumentų pateikimas“, ir per „Veiksmų ir pranešimų“ skiltį prisijungus prie bylos priemonėje „eSearch Plus“.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.