Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Nemokama individualiai pritaikyta
pagalba intelektinės nuosavybės klausimais

Norėdami gauti nemokamą individualiai pritaikytą pagalbą intelektinės nuosavybės klausimais, užpildykite šią formą. Susidomėjote, bet norite sužinoti daugiau? Skaitykite, kaip teikiamos šios paslaugos ir kokie yra etapai

Antraštė – MVĮ paslaugų teikėjas 1

Užpildykite ir pateikite formą Įrašykite prašomą informaciją

Antraštė – MVĮ paslaugų teikėjas 2

Išnagrinėjame informaciją Jūsų pateikta informacija padės mums nustatyti jūsų poreikius

Antraštė – MVĮ paslaugų teikėjas 3

Surandame jums tinkamiausią sprendimą Su jumis susisieks EUIPO ginčų sprendimo bylas nagrinėjantis pareigūnas arba e. paštu gausite nemokamų paslaugų teikėjų sąrašą

EUIPO atlieka reguliarius pareiškėjų pateiktos informacijos tikslumo patikrinimus.
Vienai MVĮ teikiama tik viena nemokama individuali EUIPO konsultacija IN klausimais.
Galimybė gauti prašomą konsultaciją negarantuojama.


Ši paslauga turi būti teikiama MVĮ, kurios atitinka pagal Komisijos rekomendaciją 2003/361/EB nustatytą apibrėžtį.

Prieš kreipdamiesi dėl paslaugos, turėtumėte išsiaiškinti, ar atitinkate MVĮ keliamus reikalavimus, ir užpildyti pagal Europos Komisijos rekomendaciją parengtą klausimyną. Privalote pateikti teisingą informaciją.

 
  • Tinkamumas
  • Išsami informacija
  • Kontaktai
  • Terminai

Galimybė gauti paslaugą

Šis laukelis privalomas Pasirinktas variantas šiam prašymui netinka
Išnaša1 – Dalyvauti šioje nemokamoje individualiai pritaikytoje IN konsultacijoje vienodai gali visi juridiniai asmenys, kuriems taikomos Sutartys Rodyti Slėpti

1 Dalyvauti šioje nemokamoje individualiai pritaikytoje IN konsultacijoje vienodai gali visi juridiniai asmenys, kuriems taikomos Sutartys. Tai apima visas ES įregistruotas MVĮ. Islandijoje, Norvegijoje ir Lichtenšteine įregistruotos MVĮ visomis teisėmis dalyvauja bendroje rinkoje pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimą, todėl vienodomis sąlygomis gali naudotis šia iniciatyva. Pastaba Jungtinės Karalystės pareiškėjams: nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė nėra ES valstybė narė. Tačiau pagal ES ir Jungtinės Karalystės susitarimo dėl išstojimo 126 straipsnį ir 127 straipsnio 1 dalį ES teisė pereinamuoju laikotarpiu, kuris baigsis 2020 m. gruodžio 31 d., toliau taikoma Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje. Todėl ši tvarka šiuo pereinamuoju laikotarpiu taikoma Jungtinėje Karalystėje įsisteigusioms MVĮ ir atstovams.


Šis laukelis privalomas Pasirinktas variantas šiam prašymui netinka
Šis laukelis privalomas Pasirinktas variantas šiam prašymui netinka

Papildoma informacija

Šis laukelis privalomas
Šis laukelis privalomas
Išnaša2 – Nemokamos IN paslaugos neturėtų būti painiojamos su alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) paslaugomis Rodyti Slėpti

2 Nemokamos IN paslaugos neturėtų būti painiojamos su alternatyvus ginčų sprendimo (AGS) paslaugomis. EUIPO teikia specialias su COVID-19 susijusias neteisines paslaugas MVĮ, kad jos galėtų priimti deramus sprendimus dėl to, kokį ginčų sprendimo mechanizmą pasirinkti sprendžiant EUIPO bet kokius ginčus. Ši speciali neteisinė paslauga vadinama alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) paslauga, ir MVĮ gali ja pasinaudoti EUIPO vykdant šias procedūras: neatstovaujamų MVĮ protesto (pasibaigus apsigalvojimo laikotarpiui), panaikinimo, negaliojimo ir apeliacijos procedūras. Šiuo metu įgyvendinama neatlygintinai teikiamų IN paslaugų iniciatyva neapima AGS paslaugų.
Teikiant MVĮ skirtas AGS paslaugas siekiama informuoti MVĮ apie šiuos ginčų sprendimo EUIPO ar kitoje tarnyboje mechanizmus: mediacija, taikinimas, pagalba derybose, išankstinis nešališkas įvertinimas ir (neįpareigojantis) eksperto įvertinimas. Klausimus dėl AGS siųskite mums e. paštu ADR-Info@euipo.europa.eu. Vienas iš galimų MVĮ skirtų AGS paslaugų rezultatų – MVĮ patariama kreiptis nemokamos IN paslaugos arba teisinės konsultacijos.
Vis dėlto, teikiant nemokamas IN paslaugas taip pat gali būti teikiamos profesionalaus MVĮ atstovavimo paslaugos įgyvendinant kurį nors iš minėtų ginčo sprendimo mechanizmų; apsigalvojimo laikotarpiu (protesto nagrinėjimo procese) gali būti konsultuojama dėl galimo ginčo sprendimo mechanizmo pasirinkimo, dalyvaujant šalių atstovams.

Šis laukelis privalomas

Galite pažymėti daugiau nei vieną punktą

Šis laukelis privalomas
Šis laukelis privalomas
Šis laukelis privalomas

Galite pažymėti daugiau nei vieną šalį

*Tai šalis ir (arba) geografinė vieta, kurioje jums reikia pagalbos intelektinės nuosavybės klausimu.

Šis laukelis privalomas

*Nemokama individuali konsultacija IN klausimais (kuriai nepriklauso alternatyvus ginčų sprendimas) skirta padėti MVĮ, nukentėjusioms nuo COVID-19 sukeltos krizės. Nerekomenduojame prašyti šios paslaugos, jei jūsų įmonei jau atstovauja intelektinės nuosavybės srities teisininkas.

Įmonės kontaktai

Šis laukelis privalomas Šis laukelis privalomas
Šis laukelis privalomas
Šis laukelis privalomas Šis laukelis privalomas
Šis laukelis privalomas Įrašykite veikiantį e. pašto adresą.

Naudojimo sąlygos

Patvirtinu, kad perskaičiau ir sutinku su toliau pateiktomis naudojimo sąlygomis Šis laukelis privalomas

Atsižvelgdama į paraiškas, gautas paskelbus kvietimą pareikšti susidomėjimą, EUIPO rengia nemokamų paslaugų teikėjų sąrašą. EUIPO įsipareigojo surinkti duomenis apie paslaugų teikėjus ir juos suklasifikuoti, kad padėtų MVĮ ir suteiktų joms paslaugų teikėjų, kurie atitinka MVĮ poreikius, kontaktus.

Sąrašas nėra išsamus ir nemokamų IN paslaugų teikėjų galima ieškoti savarankiškai be EUIPO pagalbos.

Nemokamų IN paslaugų teikėjų siūlomos ir teikiamos paslaugos nėra EUIPO paslaugos. Už teisingos informacijos pateikimą atsako tik nemokamų paslaugų teikėjai.

EUIPO negarantuoja VGS arba nemokamų IN paslaugų prieinamumo, paslaugų kokybės lygio ar faktinio teikimo.

Įgyvendindama šią nemokamą individualaus konsultavimo IN klausimais iniciatyvą, EUIPO neteikia jokios teisinės konsultacijos ir neprisiima jokios atsakomybės, įskaitant atsakomybę už žalą, kurią paslaugos teikėjas arba EGS paslaugos teikėjas padarė MVĮ arba trečiosioms šalims teikdamas arba suteikęs paslaugą.

EUIPO neatlygins ar neprisiims atsakomybės už jokias išlaidas, kurias MVĮ patyrė naudodamosi trečiųjų šalių suteiktomis paslaugomis.

Šioje svetainėje pateikta informacija neturi būti laikoma teisinių paslaugų reklama pagal kurios nors ES / EEE valstybės narės įstatymus ir profesinės etikos taisykles.

Gavusi prašymą ir remdamasi formoje pateikta informacija, EUIPO susisieks su MVĮ ir pasiūlys pagalbą paskirdama VGS bylas nagrinėjantį pareigūną arba pateikdama prieinamų nemokamų IN paslaugų teikėjų, atitinkančių kriterijus, sąrašą. Nemokamų IN paslaugų teikėją MVĮ pasirinks ir su juo susisieks tik savo iniciatyva. EUIPO nemokama individuali konsultacija IN klausimais kiekvienai MVĮ gali būti suteikta tik vieną kartą. Nemokamą paslaugą gavusi MVĮ, prireikus, turi pati tiesiogiai kreiptis į nemokamų paslaugų teikėją ir susitarti su juo dėl tolesnių mokamų paslaugų teikimo.

Sutinku, kad į mane būtų kreiptasi informacijos rinkimo ir paslaugų įvertinimo apklausos tikslais. Šis laukelis privalomas

Sutinku, kad būtų skelbiami nuasmeninti gautų atsiliepimų rezultatai ir duomenys. Šis laukelis privalomas

Informacijos teisingumas ir tikslumas. Šis laukelis privalomas

Pareiškiu, kad šioje formoje pateikta informacija yra tiksli, išsami ir pateikta sąžiningai. Prisiimu atsakomybę už bet kokias klaidas arba nepateiktą informaciją. Suprantu, kad paaiškėjus, jog šioje formoje padaryti pareiškimai yra melagingi arba neteisingi, man gali būti atsisakyta suteikti nemokamą individualią IN konsultaciją.

Atminkite, kad patvirtinus / pateikus šią formą, visi joje esantys duomenys bus tvarkomi laikantis privatumo pareiškimo dėl asmens duomenų tvarkymo sąlygų.

Duomenų apsauga Vykdant šią procedūrą surinkti asmens duomenys bus tvarkomi pagal 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Minėtus duomenis Taryba tvarkys laikydamasi Tarnybos svetainėje (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/data-protection) ir formų pabaigoje skelbiamo pareiškimo dėl privatumo nuostatų. Visas užklausas dėl savo asmens duomenų tvarkymo siųskite Tarnybos duomenų apsaugos pareigūnui (DAP) e. paštu DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Skundai. Jei kilusio konflikto neišsprendžia duomenų valdytojas ir (arba) DAP, skundus bet kada galima siųsti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui e. paštu edps@edps.europa.eu.

Testimonials

“With the help of EDR services, we have concluded our trademark opposition with a satisfactory ending for both parties. The service was very informative and supportive throughout the whole process, making an overwhelming situation more comfortable and easier to resolve. I am really happy with this EUIPO mediation service.”

Salty Pelican SL, Portugal

“Great initiative for start-ups and new companies.”

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

“We are very satisfied with IP pro bono experience.”

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

“Extremely super service, you rarely see that small companies are so actively helped. During this time, we are also very grateful for any free help. Everything really good.“

VENDING2BE, Austria

“Very interesting initiative of the EUIPO to help SMEs to solve their doubts about intellectual property and above, at zero cost.”

RDC, Spain

Siekdami svetainės naudojimo patogumo techninės funkcijoms patobulinti naudojame slapukus. Taip pat naudojame analitiką. Čia rasite daugiau informacijos