Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Padėkite verslui
dalindamiesi praktine patirtimi IN srityje

Jums tai yra puiki galimybė padėti MVĮ įveikti dabartinę krizę, reikšmingai prisidėti prie MVĮ žinių apie IN teises ir galimybes jomis pasinaudoti išplėtimo, be to, jūs galite padėti MVĮ geriau suprasti savo poreikius.

Norėtumėte užsiregistruoti kaip neatlygintinų paslaugų teikėjas arba sužinoti apie tai daugiau? Žr. Kvietimu pareikšti susidomėjimą, kaip tapti tiekėju ir toliau pateiktą paraiškos formą.

Svarbu. Perskaitykite Kvietimą pareikšti susidomėjimą (KPS) dėl Neatlygintinų (pro-bono) intelektinės nuosavybės (IN) paslaugų teikimo mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

a) Reikalavimus atitinkančių paslaugų teikėjų priesaikos deklaracija:

Tik fiziniams asmenims Tik juridiniams asmenims

(toliau – asmuo)

1) patvirtina, kad pirmiau nurodytas asmuo:

1 Juridiniai asmenys turi būti įregistruoti, o fiziniai asmenys turi verstis verslo veikla arba būti įdarbinti ES / EEE valstybėje narėje.

2 Tai vienodai taikoma visoms ES / EEE valstybėms narėms.

Pasirašantis asmuo patvirtina, kad paprašius minėtas asmuo gali nedelsdamas pateikti patvirtinamuosius dokumentus, būtinus pirmiau nurodytiems teiginiams įrodyti.
Jeigu patvirtinimas pateikiamas juridinio asmens vardu, pasirašantis asmuo patvirtina, kad jis turi reikiamą atstovavimo įgaliojimą.
Jeigu paaiškėja, kad kuris nors iš patvirtinimų arba informacija, kurie pateikiami dalyvavimo šioje procedūroje sąlygoms patenkinti, yra melagingi ar klaidingi, pirmiau nurodyto asmens kandidatūra gali būti atmesta.


Dėmesio. Pagal ESPŽR 120 straipsnio 1 dalies b punktą arba RBD 78 straipsnio 4 dalį į sąrašą įtraukti atstovai laikomi atitinkančiais minėtus reikalavimus, todėl neprivalo pateikti priesaikos deklaracijos.

b) Dalyvavimo forma

Galite pažymėti daugiau nei vieną punktą

3 Nemokamos IN paslaugos neturėtų būti painiojamos su alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) paslaugomis. EUIPO teikia specialias su COVID-19 susijusias neteisines paslaugas MVĮ, kad jos galėtų priimti deramus sprendimus dėl to, kokį ginčų sprendimo mechanizmą pasirinkti sprendžiant EUIPO bet kokius ginčus. Ši speciali neteisinė paslauga vadinama alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) paslauga, ir MVĮ gali ja pasinaudoti EUIPO vykdant šias procedūras: neatstovaujamų MVĮ protesto (pasibaigus apsigalvojimo laikotarpiui), panaikinimo, negaliojimo ir apeliacijos procedūras. Šiuo metu įgyvendinama neatlygintinai teikiamų IN paslaugų iniciatyva neapima AGS paslaugų.
Teikiant MVĮ skirtas AGS paslaugas siekiama informuoti MVĮ apie šiuos ginčų sprendimo EUIPO ar kitoje tarnyboje mechanizmus: mediacija, taikinimas, pagalba derybose, išankstinis nešališkas įvertinimas ir (neįpareigojantis) eksperto įvertinimas. Klausimus dėl AGS siųskite mums e. ;paštu ADR-Info@euipo.europa.eu. Vienas iš galimų MVĮ skirtų AGS paslaugų rezultatų – MVĮ patariama kreiptis nemokamos IN paslaugos arba teisinės konsultacijos.
Vis dėlto, teikiant nemokamas IN paslaugas taip pat gali būti teikiamos profesionalaus MVĮ atstovavimo paslaugos įgyvendinant kurį nors iš minėtų ginčo sprendimo mechanizmų; apsigalvojimo laikotarpiu (protesto nagrinėjimo procese) gali būti konsultuojama dėl galimo ginčo sprendimo mechanizmo pasirinkimo, dalyvaujant šalių atstovams.


Galite pažymėti daugiau nei vieną punktą

Galite pažymėti daugiau nei vieną punktą

Galite pažymėti daugiau nei vieną punktą

Galite pažymėti daugiau nei vieną punktą

Galite pažymėti daugiau nei vieną punktą

Kontaktiniai duomenys:
Patvirtinu, kad perskaičiau ir sutinku su paslaugų teikimo sąlygomis (žr. Kvietimą pareikšti susidomėjimą)

Patvirtinu, kad, mano žiniomis, šioje formoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli, išsami ir pateikta sąžiningai. Prisiimu visą atsakomybę už bet kokias klaidas, praleidimus ar melagingus teiginius ir už šioje formoje pateiktą informaciją. Patvirtinu, kad EUIPO jokiu būdu negali būti laikoma atsakinga už tai. Įsipareigoju nedelsdamas informuoti EUIPO apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus. Suprantu ir sutinku, kad EUIPO negali būti laikoma atsakinga už nuostolius ar žalą, kurią sukelia neatlygintinų paslaugų teikėjas. Taip pat patvirtinu, kad EUIPO negali būti laikoma atsakinga už žalą, kurią trečiosioms šalims padarė paslaugos teikėjas teikdamas neatlygintinas paslaugas arba žalą, kuri yra tokių paslaugų pasekmė. Suprantu, kad galiu būti pašalintas iš neatlygintinų IN paslaugų teikimo iniciatyvos, jeigu paaiškėja, kad kuris nors iš patvirtinimų arba informacija, pateikiami tenkinant dalyvavimo šioje procedūroje sąlygas, yra melagingi ar klaidingi.

Suprantu, kad įtraukimas į neatlygintinų IN paslaugų teikėjų sąrašą nereiškia, kad EUIPO pripažįsta ir patvirtina kokybę.

Šioje svetainėje pateikta informacija neturi būti laikoma teisinių paslaugų reklama pagal bet kurios ES / EEE valstybės narės įstatymus ir profesinės etikos taisykles.

Sutinku teikti neatlygintinas IN paslaugas remdamasis kvietimu pareikšti susidomėjimą ir šioje formoje nurodytomis sąlygomis. Neatlygintinomis paslaugomis pasinaudojusi MVĮ prisiima visą atsakomybę dėl kreipimosi tiesiogiai į neatlygintinų paslaugų teikėją ir susitarimo su juo dėl tolesnių mokamų paslaugų teikimo. (Žr. MVĮ apibrėžtį remiantis Komisijos rekomendacija 2003/361/EB).

Sutinku, kad su manimi būtų susisiekta dėl informacijos ir pasitenkinimo paslaugomis apklausos.

Sutinku, kad būtų skelbiami nuasmeninti rezultatai ir gauti atsiliepimai.

Sutinku, kad mano vardas, pavardė arba, atitinkamais atvejais, mano teisinių paslaugų įmonės pavadinimas būtų skelbiamas EUIPO svetainėje neatlygintinų paslaugų teikėjų sąraše, kad vartotojai galėtų matyti, kokie neatlygintinų paslaugų teikėjai dalyvauja šioje iniciatyvoje. Šiuo sutikimu EUIPO neįpareigojama išsaugoti duomenis savo svetainėje.

Atminkite, kad patvirtinus / pateikus šią formą, visi joje esantys duomenys bus tvarkomi remiantis privatumo patvirtinimo dėl asmens duomenų tvarkymo sąlygomis. 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.