Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Ginčai

Dabar, kai jau turite registruotojo Bendrijos dizaino teises, jomis remdamiesi galite ginčyti galimai konfliktuojančias teises ..., tačiau jūsų registruotasis Bendrijos dizainas irgi gali būti ginčijamas arba „puolamas".

Tokie „puolimai" gali vykti įvairiais lygmenimis – tiek Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje EUIPO, tiek nacionaliniuose teismuose. Toliau aprašomi procedūriniai veiksmai keliant bylą Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje. Informaciją apie procedūrinius veiksmus teismuose rasite skyriuje „Jūsų teisių apsauga".

Kitaip nei prekių ženklų atveju, kai ginčas gali kilti dar prieš įregistruojant prekių ženklą, dizainai gali būti ginčijami tik juos įregistravus. Toks ginčijimas teisine kalba vadinamas prašymu pripažinti RBD negaliojančiu. Toliau paaiškinsime RBD pripažinimo negaliojančiu procedūrą asmens, kuris prašo pripažinti RBD negaliojančiu, ir RBD savininko požiūriais.


RBD pripažinimo negaliojančiu procedūros inicijavimas

Kaip pateikti prašymą pripažinti RBD negaliojančiu

Naudoti oficialią prašymo pripažinti RBD negaliojančiu formą nėra privaloma, tačiau primygtinai rekomenduojama, nes naudojant šią formą palengvinamas prašymų tvarkymas ir išvengiama klaidų. Prašymas, įskaitant patvirtinamuosius dokumentus, turėtų būti pateiktas dviem rinkiniais: tai suteikia galimybę vieną rinkinį saugoti Tarnybos archyve, o kitą perduoti RBD savininkui, neprarandant kokybės dėl dauginimo.

Prašymą pripažinti negaliojančiu EUIPO galima pateikti paštu.

Jeigu Jums neaišku, kaip užpildyti prašymo dėl registruotojo Bendrijos dizaino pripažinimo negaliojančiu formą, pasiskaitykite šios formos pildymo pastabas. Be to, rekomenduojame prieš teikiant prašymą pripažinti RBD negaliojančiu kreiptis teisininko konsultacijos.

Prašymo dėl RBD pripažinimo negaliojančiu pateikimo mokestis – 350 EUR. Prašymai bus laikomi pateiktais, tik sumokėjus visą mokestį.

RBD pripažinimo negaliojančiu procedūra

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba RBD savininkui perduoda prašymą pripažinti RBD negaliojančiu ir suteikia jam dviejų mėnesių laikotarpį atsakymui pateikti. Jeigu RBD savininkas nusprendžia neatsakyti, EUIPO priima sprendimą remdamasi asmens, prašančio pripažinti RBD negaliojančiu, pateiktu prašymu. Jeigu RBD savininkas nusprendžia pateikti atsakymą, jo pastabos nedelsiant perduodamos asmeniui, prašančiam pripažinti RBD negaliojančiu.

Jeigu EUIPO nusprendžia, kad gauta pakankamai informacijos priimti sprendimą, ji taip ir padaro. Jeigu informacijos nepakanka, gali būti vykdomas dar vienas apsikeitimas raštais.

Kiekviena šalis gali prašyti pratęsti terminą, jeigu jai nepakanka dviejų mėnesių laikotarpio. Paprastai pirmasis prašymas pratęsti terminą patenkinamas automatiškai. Kiti prašymai pratęsti terminą patenkinami tik tuo atveju, jeigu jie pakankamai ir tinkamai pagrindžiami.

Grafike parodyta RBD pripažinimo negaliojančiu procedūra. Pirmasis jos etapas – pranešimas dėl RBD pripažinimo negaliojančiu, į kurį RBD savininkas turi atsakyti per du mėnesius. Kitas etapas – RBD savininko pastabų pateikimas asmeniui, prašančiam pripažinti RBD negaliojančiu. Nuo šio momento asmuo, prašantis pripažinti RBD negaliojančiu, turi ne daugiau kaip du mėnesius pateikti atsakymą.

 • 2 mėnesiai
 • 2 mėnesiai
 • Pranešimas dėl RBD pripažinimo negaliojančiu
 • Laikotarpis, per kurį RBD savininkas turi pateikti atsakymą
 • RBD savininko pastabų pateikimas asmeniui, prašančiam pripažinti RBD negaliojančiu
 • Galutinis terminas, iki kurio asmuo, prašantis pripažinti RBD negaliojančiu, turi pateikti atsakymą

Negaliojimo pagrindai

Reglamento dėl Bendrijos dizaino 25 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyti įvairūs pagrindai, kuriais galima remtis. Dažniausiai remiamasi tuo, kad dizainas nėra naujas arba neturi ypatingų savybių. Kitus pagrindus galima rasti gairėse.

Prašymą pripažinti RBD negaliojančiu gali pateikti bet kas. Kad galėtumėte pateikti tokį prašymą, neprivalote būti anksčiau įgytos teisės SAVININKAS. Jums tereikia įrodyti, kad dizainas nėra naujas arba neturi ypatingų savybių. Šiuo tikslu privalote įrodyti, kad toks pat arba panašus dizainas (nesvarbu, ar jis Jūsų, ar ne) egzistavo anksčiau už dizainą, dėl kurio teikiamas prašymas pripažinti RBD negaliojančiu.


Įrodymas

Kad prašymas pripažinti RBD negaliojančiu remiantis naujumo arba ypatingų savybių trūkumu būtų patenkintas, reikia įrodyti du dalykus:

EUIPO įvertins bendrą įspūdį tik tuo atveju, jeigu ankstesnis dizainas buvo atskleistas.

Ankstesnio dizaino atskleidimas

Būtina pateikti ankstesnio (-ių) dizaino (-ų) atvaizdą ir papildomus atskleidimą įrodančius dokumentus.

Toliau pateiktame sąraše nurodyti dokumentų, kurie gali būti naudojami šiuo tikslu, pavyzdžiai. Gairėse paaiškinta, kaip EUIPO juos įvertina ir kokią reikšmę teikia kiekvienam iš jų.

 • Oficialus paskelbimas: ankstesnio dizaino paskelbimas kokios nors pasaulio šalies intelektinės nuosavybės apsaugos įstaigos leidinyje, pavyzdžiui, prekių ženklų ir patentų biuleteniuose, paprastai laikomas atskleidimu.

 • Parodos ir naudojimas prekyboje: dizaino viešas demonstravimas visuomenei kurioje nors pasaulio šalyje vykstančioje tarptautinėje parodoje, kaip ir naudojimas prekyboje, paprastai laikomas atskleidimu.

 • Atskleidimas internete: iš esmės atskleidimas internete laikomas modernumo dalimi. Laikoma, kad internete arba internetinėse duomenų bazėse atskleista informacija yra prieinama visuomenei tą dieną, kai informacija buvo paskelbta internete. Tačiau dėl interneto pobūdžio gali būti sunku nustatyti tikslią informacijos viešo paskelbimo datą: ne visos svetainės nurodo, kada informacija buvo paskelbta.

 • Pareiškimai raštu (prisiekus ar patvirtinus – rašytiniai patvirtinimai): iš esmės rašytiniai patvirtinimai nėra pakankami ankstesnio dizaino atskleidimo įrodymai. Tačiau jais gali būti pagrindžiamas ir (arba) paaiškinamas kitų dokumentų teisingumas.

Bendras informuoto vartotojo įspūdis

Lygindama du dizainus, EUIPO taiko tokius pat kriterijus, kokie turėtų būti taikomi atliekant anksčiau įgytų teisių paiešką ir ieškant galbūt panašių teisių. Daugiau informacijos, kaip įvertinti bendrą įspūdį, pateikta gairėse.

RBD pripažinimo negaliojančiu procedūros išvados

RBD pripažinimo negaliojančiu procedūros pabaiga

 • Procedūra pabaigiama vienai šaliai (arba abiem šalims) nusprendus nutraukti procedūrą (šalims draugiškai susitarus; asmeniui, kuris pateikė prašymą dėl RBD pripažinimo negaliojančiu, atsiėmus prašymą arba RBD savininkui atsisakius Bendrijos dizaino).
 • Arba procedūra pabaigiama EUIPO priėmus sprendimą, kuriuo baigiama procedūra. Kiekviena RBD pripažinimo negaliojančiu procedūros šalis turi teisę pateikti apeliaciją dėl jai nepalankaus sprendimo.

Negaliojančiu pripažintas Bendrijos dizainas laikomas niekada neegzistavusiu.

Kas padengia išlaidas?

Išlaidas turinti padengti šalis priklauso nuo priimto sprendimo arba nuo to, kas nutraukia procedūrą.

EUIPO priimtas sprendimas paprastai gali turėti dvejopų pasekmių:

RBD nepripažįstamas negaliojančiu

Prašymą pateikęs asmuo sumoka RBD savininkui atstovavimo išlaidas – paprastai 400 EUR.

RBD pripažįstamas negaliojančiu

RBD savininkas padengia prašymą pateikusio asmens išlaidas – paprastai 750 EUR; iš jų 350 EUR yra prašymo pripažinti RBD negaliojančiu mokestis, 400 EUR – atstovavimo išlaidos.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.