Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Menu

Konkretus duomenų apsaugos / privatumo pareiškimas dėl iš karto pateikiamai grįžtamajai informacijai apie pagalbą ir dažnai užduodamus klausimus (DUK) taikomos procedūros


Už duomenų tvarkymą atsako Klientų aptarnavimo departamento (KAD) direktorius, kuris atlieka duomenų valdytojo funkcijas.
 
Šiai duomenų tvarkymo operacijai taikomas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. Šiame pranešime informacija pateikiama pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 11 ir 12 straipsnius.

1. Koks yra duomenų tvarkymo operacijos tikslas?
Šios iš karto pateikiamos grįžtamosios informacijos funkcijos paskirtis – įvertinti naudotojų pasitenkinimą EUIPO svetainės skilties „Pagalba ir dažnai užduodami klausimai“ turiniu. Šioje dalyje galėsite įvertinti, ar skiltyje „Pagalba ir dažnai užduodami klausimai“ pateikti klausimai jus tenkina, ar ne. Jei atsakymai jūsų netenkina, paprašysime pateikti savo kontaktus (t. y. vardą, pavardę, telefono numerį ir e. pašto adresą).   Atkreipkite dėmesį, kad jeigu aiškiai nurodysite kontaktus, kuriais būtų galima susisiekti vėliau, EUIPO su jumis susisieks telefonu arba e. paštu, kad geriau suprastų jūsų pateiktą grįžtamąją informaciją.
 
2. Kokius asmens duomenis tvarkome?
Tvarkomi šie duomenys:
  • Pasitenkinimo lygiai ir pastabos dėl klausimynų
  • Duomenys apie naudotojus automatiškai renkami EUIPO svetainės portale, kai atsakoma į klausimyno klausimus (pvz., kalba, data ir laikas).
  • Jei naudotojai prisijungę, tvarkomi mūsų sistemoje jau turimi duomenys pagal ID, šalį, naudotojo rūšį ir porūšį
  • Aiškiai pateikti kontaktai ir kiekviename naudotojų prašyme dėl tolesnių priemonių pateikti kontaktai: vardas, pavardė, e. pašto adresas ir telefono numeris 

3. Kas gali susipažinti su duomenimis ir kam jie atskleidžiami?
Su jūsų duomenimis gali susipažinti tik specialius įgaliojimus turintys EUIPO vidaus darbuotojai (dirbantys KAD), kurie asmeniškai dalyvauja atliekant šių duomenų analizę. Su trečiosiomis šalimis jokiais tikslais jokiais asmens duomenimis nesidalijama.
 
4. Kaip užtikriname jūsų duomenų apsaugą?
Visi su iš karto pateiktos grįžtamosios informacijos procedūromis susiję asmens duomenys saugomi saugiose IT priemonėse („ShareDox“ / „Survey System“) laikantis Tarnyboje taikomų saugumo standartų, taip pat konkrečiuose elektroniniuose aplankuose, prie kurių prieiga suteikiama tik įgaliotiems gavėjams.
 
Atitinkamo lygmens prieigos teisės suteikiamos kiekvienu konkrečiu atveju tik minėtiems gavėjams. Prieiga prie duomenų bazės yra apsaugota slaptažodžiu naudojant bendros registruotosios prieigos sistemą.
 
5. Kaip galiu susipažinti su savo duomenimis, juos patikrinti, keisti arba ištrinti?
Teisė susipažinti su savo duomenimis, juos taisyti, blokuoti arba ištrinti jums suteikiama pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 13, 14, 15 ir 16 straipsnius; šiuo tikslu turite pateikti rašytinį prašymą duomenų valdytojui, t. y. Klientų aptarnavimo departamento direktoriui, ir aiškiai nurodyti, ko prašote, šiuo e. pašto adresu euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
6. Kokie yra šių duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai?
Asmens duomenys renkami ir tvarkomi pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmens duomenų apsaugos, ypač pagal 5 straipsnio a ir d punktus
 
Daugiau bendro pobūdžio informacijos galite rasti EUIPO asmens duomenų politikos nuostatose. Jei turite papildomų klausimų arba prašymų, susijusių su pateikta informacija, susisiekite su duomenų valdytoju.
 
7. Kiek laiko saugome jūsų duomenis?
Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek laiko, kiek tai būtina jų tvarkymo tikslams pasiekti: trejus metus saugoma demografinė informacija (nes ji laikoma registro duomenimis), penkerius metus saugoma apklausoje dalyvavusių naudotojų susietieji pasitenkinimo duomenys, neribotą laikotarpį saugomi anoniminiai pasitenkinimo duomenys.
 
8. Kontaktinė informacija
Jeigu norite pateikti kokių nors užklausų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, siųskite jas duomenų valdytojui – Klientų aptarnavimo departamento direktoriui – šiuo e. pašto adresu euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
Į EUIPO duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis bet kokiu klausimu, susijusiu su asmens duomenų apsauga:   DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
 
Apeliacijos:
Jei kilusio konflikto neišsprendžia duomenų valdytojas ir (arba) duomenų apsaugos pareigūnas, skundus bet kuriuo metu galima siųsti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui: edps@edps.europa.eu
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 18-04-2018
Siekdami svetainės naudojimo patogumo techninės funkcijoms patobulinti naudojame slapukus. Taip pat naudojame analitiką. Čia rasite daugiau informacijos