Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Menu

SME Fund„Ideas Powered for Business SME Fund“ yra Europos Komisijos iniciatyva, kurią įgyvendina Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO). Ja siekiama finansiškai remti mažąsias ir vidutines Europos įmones (MVĮ), išduodant intelektinės nuosavybės čekius, siekiant apsaugoti jų intelektinės nuosavybės teises, būtent prekių ženklus ir dizainus. 20 mln. EUR fondo lėšų bus skiriama dotacijoms, paskirstomoms per penkis laikotarpius (terminus) 2021 m. sausio – gruodžio mėn.
 
Paramos gavėjams bus iš dalies kompensuojamos išlaidos už intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugas (IP Scan) ir prekių ženklo bei dizaino paraiškas.
 
1 paslauga: 75 proc. nuolaida programoje dalyvaujančių nacionalinių intelektinės nuosavybės tarnybų teikiamoms intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugoms (IP Scan). 

2 paslauga: 50 proc. nuolaida nacionalinės, regioninės ir ES prekių ženklo ir dizainų paraiškos baziniams mokesčiams.
 
Kiekvienai MVĮ gali būti kompensuojama iki 1 500 EUR.

Ne. MVĮ turi pirma pateikti dotacijos paraišką (dėl intelektinės nuosavybės čekio) ir laukti sprendimo dėl dotacijos. Gavusi sprendimą dėl dotacijos, MVĮ gali teikti paraišką dėl paslaugų (prekių ženklų ir (arba) dizainų paraiškų ir (arba) išankstinio IN nustatymo paslaugos (IP scan) ar abiejų), kurias nurodė dotacijos paraiškos formoje (eForm1). Tada MVĮ gali teikti prašymą dėl atitinkamos kompensacijos.

Paraišką dėl „Ideas Powered for Business SME Fund“ dotacijos gali teikti įgaliotas ES MVĮ darbuotojas arba vykdomasis direktorius.
 
Visos mažosios ir vidutinės įmonės (Europos Sąjungoje įsteigtos MVĮ) turi teisę teikti paraišką dėl intelektinės nuosavybės čekio forma teikiamos dotacijos. MVĮ, norinčios teikti paraišką dėl IN išankstinio nustatymo paslaugos (IP Scan), turi būti įsteigtos šalyje, kurioje yra reikalavimus atitinkantis intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugas galintis teikti teikėjas, kaip nurodyta kvietime teikti paraiškas.
 
Prašome susipažinti su oficialia ES MVĮ apibrėžtimi, kad įsitikintumėte, jog jūsų bendrovė atitinka reikalavimus.

Taip, bet jei paraiška patenkinama, dotacija gali būti skiriama tik MVĮ.

MVĮ turi būti įsteigta Europos Sąjungoje.
 
Veiksniai, pagal kuriuos, nustatoma, ar, vadovaujantis ES rekomendacija 2003/361, įmonė priklauso MVĮ kategorijai, pateikiami toliau. 

Pirmasis iš penkių paraiškų teikimo terminų prasidės 2021 m. sausio 11 d., laikantis šio tvarkaraščio:MVĮ gali kreiptis dėl intelektinės nuosavybės čekio forma teikiamos dotacijos tik per paraiškų teikimo terminą ir tik naudodamasi internete pateikta forma. Paraiškos, pateiktos ne per šiuos penkis nustatytus laikotarpius, nebus svarstomos.

 

Taip. Jei per vieną terminą MVĮ teikia paraišką dėl vienos paslaugos, dėl kitos paslaugos ji gali kreiptis per kitą terminą.

Bendra didžiausia kompensacijos suma, kurią galima skirti kiekvienai MVĮ už 1 arba 2 paslaugas ar abi kartu, yra 1 500 EUR:
 
1 paslauga: 75 proc. nuolaida programoje dalyvaujančių nacionalinių intelektinės nuosavybės tarnybų teikiamoms intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugoms.
2 paslauga: 50 proc. nuolaida nacionalinės, regioninės ir ES prekių ženklo ir dizaino paraiškos baziniams mokesčiams.

1 pavyzdys. 1 paslauga: MVĮ pirma privalo sumokėti visą sumą už intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugą (IP Scan). Jei ji kainuoja 1 000 EUR, tada 75 proc. kompensacija sudarys 750 EUR. Šiuo atveju MVĮ būtų skiriama 750 EUR kompensacija.2 pavyzdys. 2 paslauga: MVĮ pirma turi sumokėti visą prekių ženklo ir dizaino paraiškos bazinį mokestį. Jei MVĮ nori įregistruoti du nacionalinius dizainus, kurių kiekvieno registracija kainuoja 250 EUR ir tuo pat metu nori įregistruoti du ES prekių ženklus, kurių kiekvieno registracija kainuoja 850 EUR, bendra visų paraiškų vertė būtų 2 200 EUR. 50 proc. kompensacija sudarytų 1 100 EUR. Šiuo atveju MVĮ moka 2 200 EUR, o jai grąžinama 1 100 EUR.3 pavyzdys. Paraiška dėl 1 ir 2 paslaugos kartu: jei MVĮ norėtų gauti abi 1 ir 2 pavyzdžiuose paminėtas paslaugas, 1 paslauga kainuotų 1 000 EUR, o 2 paslauga – 2 200 EUR, o bendra mokėtina suma būtų 3 200 EUR. Šiuo atveju didžiausia MVĮ skiriama dotacijos suma būtų 1 500 EUR.
 

Jei pareiškėjai atitinka reikalavimus, per kiekvieną terminą pateiktoms paraiškoms bus taikomas eiliškumo principas, atsižvelgiant į paraiškos pateikimo datą ir laiką.

Pareiškėjas prieš teikdamas paraišką turėtų atidžiai perskaityti toliau pateikiamą kontrolinį sąrašą, kad įsitikintų, jog gali parengti būtinus dokumentus.
 
KONTROLINIS SĄRAŠAS
 • Mano bendrovė / įmonė yra pripažinta ES mažoji arba vidutinė įmonė (MVĮ).
 • Prieš pildydamas paraiškos formą perskaičiau kvietimą teikti paraišką.
 • Žinau savo įmonės banko duomenis ir turiu banko išrašą, kuriame pateikiama ši informacija: įmonės, sąskaitos turėtojos, pavadinimas; IBAN ir BIC / SWIFT kodas.
 • Turiu savo įmonės PVM mokėtojo pažymą.
 • Žinau, dėl kokios (-ių) paslaugos (-ų) teikiu paraišką (1 paslaugos, 2 paslaugos ar abiejų), kaip nurodyta pirmiau pateiktame 1 klausime ir kvietime teikti paraiškas.
 • Žinau, dėl kokių intelektinės nuosavybės teisių (prekių ženklų ir (arba) dizaino) planuoju teikti paraišką (2 paslauga).
 • Suprantu, kad negaliu teikti paraiškos gauti paslaugas, jei jau esu gavęs nacionalinį arba ES finansavimą toms pačioms paslaugoms arba jų daliai.

 

Susipažinkite su šiuo dokumentu ir pildydami PVM lauką (įskaitant šalies kodą) elektroninėje paraiškos formoje remkitės pavyzdyje parodyta struktūra jūsų šaliai.
Pareiškėjų, kurie kompetentingos nacionalinės institucijos sprendimu atleisti nuo mokesčio mokėjimo ir kuriems suteiktas lygiavertis mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, bus prašoma pateikti atitinkamą kompetentingos nacionalinės institucijos išduotą pažymą, patvirtinančią jų įmonės teisinį egzistavimą.
Jeigu mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio ir PVM mokėtojo kodo formatas skiriasi, informacija šifruojama laikantis šių nurodymų.
 • Jeigu mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį sudaro toks pat skaitmenų skaičius, tačiau trūksta šalies kodo, šį kodą reikia įrašyti prieš numerį.Pavyzdžiui, PVM mokėtojo kodas – EU12345678, o mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris – 12345678. Pareiškėjai turi įrašyti EU12345678.
 • Jeigu mokesčių mokėtojo identifikaciniame numeryje nurodytas šalies kodas, tačiau yra mažiau skaitmenų, numerio gale prirašoma (-os) raidė (-s) „X“, kad skaitmenų skaičius būtų vienodas.Pavyzdžiui, PVM mokėtojo kodas – EU12345678, o mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris – EU123456. Pareiškėjai turi įrašyti EU123456XX.
 • Jeigu mokesčių mokėtojo identifikaciniame numeryje nėra šalies kodo ir skiriasi skaitmenų skaičius, prieš jį nurodomas šalies kodas, o numerio gale prirašoma (-os) raidė (-s) „X“, kad skaitmenų skaičius būtų vienodas.Pavyzdžiui, PVM mokėtojo kodas – EU12345678, o mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris – 123456. Pareiškėjai turi įrašyti EU123456XX.

Banko išraše reikia nurodyti bendrovės banko rekvizitus: sąskaitą turinčios įmonės pavadinimą, IBAN kodą ir BIC/SWIFT kodą. Jo pasirašyti ar versti nereikia (banko išrašo pavyzdys ir IBAN kodo pavyzdys).

 1. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šis procesas gali užtrukti iki 60 minučių.
 2. Patikrinkite, ar nurodėte teisingą e. pašto adresą. Rekomenduojama nurodyti daugiau nei vieną e. pašto adresą.
 3. Patikrinkite nepageidaujamų (spam/junk/unwanted) elektroninių laiškų aplanką.
 4. Jei vis dar negavote patvirtinimo, rašykite adresu information@euipo.europa.eu.
Šis e. laiškas neturėtų būti laikomas patvirtinimu, kad paraiška priimtina, o tik kad ji buvo pateikta. Kiekvienas pareiškėjas bus informuotas atskiru e. laišku apie vertinimo proceso rezultatus, kaip nurodyta kvietimo teikti pasiūlymus 4.5 skirsnyje.
 

MVĮ, teikdamos dotacijos paraišką, turi atlikti toliau nurodytus veiksmus.
 
1. Perskaitę kvietimą teikti paraiškas mūsų dotacijų tinklalapyje, užpildykite ir išsiųskite internetinę dotacijos paraiškos formą (eForm1) kartu su būtinais dokumentais. Prieš teikdami paraišką, atidžiai perskaitykite 9 klausime pateiktą kontrolinį sąrašą. Jei būsite atrinkti, gausite EUIPO pasirašytą sprendimą dėl dotacijos. Išsaugokite jį, nes jums jo vėliau prireiks! Neatrinkti pareiškėjai bus informuoti apie neigiamo sprendimo priežastis.
 
2. Tada per 30 dienų nuo sprendimo dėl dotacijos gavimo pateikite prekių ženklo, ir (arba) dizaino, ir (arba) intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugų (IP Scan) paraišką ir už jas sumokėkite. 

Prekių ženklų ir dizainų paraišką galima pateikti bet kurioje nacionalinėje ES intelektinės nuosavybės tarnyboje (nacionaliniu lygmeniu), Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje (Belgijos, Nyderlandų, Liuksemburgo atvejais; regioniniu lygmeniu), arba pas mus EUIPO (visų ES valstybių narių atvejais).
 
Intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugas (IP Scan) galite gauti šią paslaugą teikiančiose nacionalinėse tarnybose (žr. toliau pateiktą sąrašą).
  
3. Galiausiai, sumokėję už paslaugas, iki 2021 m. gruodžio 31 d. pateikite mokėjimo prašymą (eForm 2), naudodamiesi sprendime dėl dotacijos pateikta nuoroda. Patvirtinus pateiktą informaciją ir dokumentus, mokėjimas bus atliktas per 1 mėnesį.

Taip. Per 30 dienų nuo sprendimo dėl dotacijos gavimo dienos turite kreiptis dėl savo paraiškoje nurodytų paslaugų. Kitu atveju neteksite teisės prašyti atitinkamos kompensacijos.

Jei pateikę paraišką nusprendėte proceso nebetęsti, siųskite e. laišką adresu information@euipo.europa.eu, pridėdami paraiškos gavimą patvirtinantį e. laišką, ir nurodykite: „Norėčiau atsiimti savo paraišką MVĮ fondo dotacijai gauti“.
 
Atsiėmę paraišką per šį terminą dalyvauti nebegalėsite. Tačiau galite iš naujo pateikti paraišką per bet kurį kitą terminą.

Ne, išskyrus atvejus, kai jie vykdo ekonominę veiklą. Žr. Europos Komisijos nustatytą MVĮ apibrėžtį.

MVĮ gaus el. laišką, kuriuo bus patvirtinta, kad jos paraiška gauta.
 
Jei MVĮ bus atrinkta, ji gaus EUIPO pasirašytą sprendimą dėl dotacijos. Neatrinkti pareiškėjai bus informuoti apie neigiamo sprendimo priežastis.

1 paslauga: intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslauga (IP Scan)

Intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslauga yra labai svarbi plėtojant MVĮ intelektinės nuosavybės strategiją. Intelektinės nuosavybės specialistai nagrinėja MVĮ verslo modelį, produktus ir (arba) paslaugas bei plėtros planus, siekdami parengti joms skirtą intelektinės nuosavybės strategiją.
 
Ši paslauga gali padėti MVĮ nuspręsti, dėl kokių intelektinės nuosavybės teisių pateikti paraišką, kaip išplėtoti savo intelektinės nuosavybės teisių paketą, jei jos jau turi registruotų teisių, ir kaip planuoti savo ateities strategiją.

Visoms IN teisėms (patentams, prekių ženklams, dizainui, naudingiesiems modeliams, augalų veislėms, geografinėms nuorodoms) taikoma išankstinio nustatymo paslauga (IP scan), įskaitant neregistruotas ir neregistruotinas teises (pvz., komercines paslaptis, ©, neregistruotus dizainus), įmonių pavadinimus, domenų pavadinimus ir kt.

IN išankstinio nustatymo paslaugas teikia dalyvaujančių intelektinės nuosavybės tarnybų darbuotojai arba šių tarnybų pasirinkti pripažinti išorės ekspertai. Atminkite, kad kai kurios nacionalinės IN tarnybos gali teikti intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugas (angl. IP Scan) už MVĮ fondo ribų. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo nacionalinę IN tarnybą.

Bet kuri MVĮ, norinti pateikti paraišką dėl intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugos (IP Scan) savo šalyje, visų pirma turi patikrinti, ar ši paslauga pagal schemą „Ideas Powered for Business SME Fund“ teikiama jos nacionalinėje intelektinės nuosavybės tarnyboje.
 
Jei taip, MVĮ gali kreiptis į nacionalinę intelektinės nuosavybės tarnybą prašydama suteikti šią paslaugą. Paslaugą suteiks intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo specialistas (paskirtas nacionalinės tarnybos), kuris surengs pokalbius su MVĮ, siekdamas daugiau apie ją sužinoti verslo ir intelektinės nuosavybės požiūriu.
 
Galiausiai, intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo specialistas pateiks ataskaitą su išvadomis dėl MVĮ intelektinės nuosavybės teisių ir siūlomomis rekomendacijomis dėl MVĮ priklausančių intelektinės nuosavybės teisių valdymo ateityje.
 
Paslaugos atlikimo sparta priklausys nuo MVĮ; tai gali trukti nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių.

2 paslauga: prekių ženklo ir dizaino paraiškosMVĮ gali pateikti paraišką gauti 50 proc. nuolaidą prekių ženklo ir dizaino paraiškos (nacionalinės, regioninės ir ES) baziniams mokesčiams.
 
Prekių ženklų ir dizaino paraišką galima pateikti bet kurioje nacionalinėje ES intelektinės nuosavybės tarnyboje (nacionaliniu lygmeniu), Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje (Belgijos, Nyderlandų, Liuksemburgo atvejais; regioniniu lygmeniu) arba pas mus EUIPO (visų ES valstybių narių atvejais).
 
Teritorinis pasirinktos apsaugos lygis priklausys nuo MVĮ verslo strategijos ir augimo planų. Jei MVĮ nėra įsitikinusi, dėl kokios paslaugos pateikti paraišką ir kur kreiptis, intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslauga (IP Scan) gali būti naudinga padedant apsispręsti.

MVĮ arba MVĮ vardu veikiantis atstovas.

 • Už prekių ženklų paraiškas: teikiant paraišką mokamas bazinis mokestis, į kurį neįtrauktas mokestis už papildomas prekių ir paslaugų klases.
 • Už dizaino paraiškas: teikiant paraišką mokamas bazinis mokestis, į kurį neįtraukti jokie papildomi paskelbimo arba atidėjimo mokesčiai.

Intelektinės nuosavybės teisių (prekių ženklų ir dizaino), dėl kurių MVĮ gali pateikti paraišką, skaičius nėra ribojamas. Tačiau MVĮ bus kompensuojama 50 proc. paraiškos bazinių mokesčių siekianti suma, kuri negali viršyti 1 500 EUR.

No, the grant is only available for new trade mark and/or design applications.  

Prekių ženklų paraiškos neskirstomos pagal tai, ar jos buvo patenkintos, ar ne. Jei dotacijos paraiška (dėl intelektinės nuosavybės čekio) patvirtinta, pateikus paraišką ir sumokėjus paraiškos bazinį mokestį MVĮ gali pateikti paraišką dėl bazinio mokesčiio 50 proc. kompensacijos.

Reimbursement process

 • E. paštu gausite sprendimo dėl dotacijos patvirtinimą.
 • Po šio pranešimo turėsite 30 dienų kreiptis paslaugų  ir už jas sumokėti.
 • Norėdami pateikti mokėjimo prašymą, pasinaudokite sprendime dėl dotacijos pateikta nuoroda.
 • Gausite e. laišką, kuriame bus patvirtinta, kad mokėjimo prašymas gautas. Atkreipkite dėmesį į tai, kad tai gali užtrukti iki 60 minučių.
 • Patvirtinus pateiktą informaciją ir pateiktus dokumentus, mokėjimas į jūsų banko sąskaitą bus atliktas per vieną mėnesį.

Jums bus apie tai pranešta e. paštu.

Kompensuoti išlaidas gali prašyti paramą gaunanti MVĮ, o jos atstovas tai gali padaryti jos vardu. Tačiau išlaidos visada kompensuojamos į MVĮ banko sąskaitą.

Visos mokėjimo prašymų formos turi būti pateiktos iki 2021 m. gruodžio 31 d. Po šios datos pateikti mokėjimo prašymai nebus priimami ir kompensacijos nebus mokamos.

Dotacija bus pervesta į paraiškos formoje (eForm 1) nurodytą bendrovės banko sąskaitą.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 26-01-2021
Siekdami svetainės naudojimo patogumo techninės funkcijoms patobulinti naudojame slapukus. Taip pat naudojame analitiką. Čia rasite daugiau informacijos