Naujasis ES prekių ženklų reglamentas 2017 m. spalio 1 d. įsigaliosiantys pakeitimai

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo, (Pakeitimų reglamentas) įsigaliojo 2016 m. kovo 23 d.

Be kita ko, Pakeitimų reglamentu pakeistas: tarnybos pavadinimas – į Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą; tarnybos tvarkomo prekių ženklo pavadinimas – į Europos Sąjungos prekių ženklą; ir mokesčių už prekių ženklus sistema. Taip pat pakeista nagrinėjimo procedūrų, absoliučių pagrindų, protesto ir registracijos panaikinimo, santykinių pagrindų taikymo ir apeliacijų nagrinėjimo tvarka. Visų pokyčių apžvalgą galima rasti čia.

Daug Pakeitimų reglamento nuostatų įsigalios 2017 m. spalio 1 d., nes jos turi būti išsamiau aptartos antrinės teisės aktuose.

Antrinės teisės aktai – tai Įgyvendinimo ir Deleguotasis reglamentai, kuriais panaikinami (EB) Nr. 2868/95 ir (EB) Nr. 216/96.

Antriniuose teisės aktuose išdėstytos išsamios pereinamojo laikotarpio nuostatos, kuriose nurodyta, kada procedūroms taikomos naujos procedūrinės taisyklės (Pereinamojo laikotarpio nuostatų lentelė).

Vykdant teisės aktų reformą pripažįstama , kad ESPŽ sistema veikia sėkmingai, patvirtinama, kad esminiai jos principai ilgainiui pasiteisino ir toliau atitinka verslo poreikius ir lūkesčius. Pasinaudojant tais pasiekimais, šia reforma siekiama visą sistemą padaryti dar veiksmingesnę ir nuoseklesnę, kad ji atitiktų interneto eros reikalavimus.

Pakeitimų reglamentu visų pirma siekiama racionalizuoti procedūras ir užtikrinti didesnį teisinį tikrumą, taip pat aiškiai apibrėžti visus Tarnybos uždavinius ir Tarnybos bei valstybių narių intelektinės nuosavybės tarnybų bendradarbiavimo ir praktikos derinimo sistemą.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Šiame skirsnyje pateikiama bendro pobūdžio informacija ir trumpa ES prekių ženklų reglamento apžvalga. Ši informacija neturi juridinės galios.
Visiems esamiems ir būsimiems naudotojams rekomenduojame susipažinti su Reglamentu (ES) Nr. 2015/2424, kuris išverstas į visas ES kalbas.
Atkreipiame dėmesį, kad Tarnybos rekomendacijos – tai pagrindinis informacinis dokumentas Bendrijos prekių ženklų sistemos naudotojams ir profesionaliems konsultantams, kurie nori gauti naujausią informaciją apie EUIPO taikomas nagrinėjimo procedūras.

Informaciją apie pokyčius, įsigaliojusius 2016 m. kovo 23 d., rasite čia.