Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Menu

Pagrindiniai klausimai

 

Pagal Bendrijos dizaino reglamente pateiktą apibrėžtį „dizainas“ – tai viso gaminio ar jo dalies vaizdas, susidarantis, visų pirma, dėl paties gaminio ir (arba) jo ornamentikos, specifinių linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagų savybių.

Kad Bendrijos dizaino apsauga galiotų, dizainas turi būti naujas ir turėti išskirtinių savybių.
Skiriami dviejų rūšių Bendrijos dizainai:
  • neregistruotasis Bendrijos dizainas ir
  • registruotasis Bendrijos dizainas.

Registruotasis Bendrijos dizainas – tai dizainas, kuris įregistruotas pagal Bendrijos dizaino reglamentą. Dizainas apibrėžiamas kaip „viso gaminio ar jo dalies vaizdas, susidarantis, visų pirma, dėl paties gaminio ir (arba) jo ornamentikos, specifinių linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagų savybių“. Sužinokite, ar galite registruoti savo dizainą.

Neregistruotasis Bendrijos dizainas – tai dizainas, kuris atitinka Bendrijos dizaino reglamento reikalavimus ir kuris visuomenei tapo prieinamas jį paskelbiant, eksponuojant, naudojant versle arba atskleidžiant kitais būdais, kad apie tai įprastu būdu būtų sužinoję Bendrijoje veikiantys atitinkamos srities specialistai.
Nelaikoma, kad dizainas tapo prieinamas visuomenei, jeigu jis buvo atskleistas tik trečiajam asmeniui laikantis aiškių arba numanomų konfidencialumo sąlygų.

Apsaugos apimtis yra vienoda. Abi dizaino rūšys galioja visoje Europos Sąjungoje ir joms taikomi vienodi apsaugos reikalavimai, kaip antai naujumas ir individualios savybės.
Vis dėlto suteikiamos teisės skiriasi. RBD suteikia teisių turėtojui išimtines teises naudoti, gaminti, siūlyti, pateikti rinkai, importuoti, eksportuoti arba sandėliuoti produktus, kuriuose yra saugomas dizainas, ir produktų, kuriuose naudojamas saugomas dizainas ir kurie nesudaro bendro skirtingo įspūdžio, atveju neleisti kitiems vykdyti tokios veiklos.
NBD savininkai gali tik neleisti kitiems naudoti dizaino komercinėje veikloje, jeigu toks naudojimas atsiranda dėl kopijavimo. Pažeidimo nėra, jeigu dizainą nepriklausomai sukūrė antras dizaineris (kuris gali įrodyti, kad nežinojo, jog toks saugomas dizainas yra).

Daugiau informacijos apie dizaino koncepciją atsižvelgiant į intelektinę nuosavybę (IN).

Registruotuoju Bendrijos dizainu (RBD) suteikiamos išimtinės teisės, apimančios gaminio ar jo dalies išorės išvaizdą, kurią nulemia, visų pirma, paties gaminio linijos, kontūrai, spalvos, forma, tekstūra ir (arba) medžiagų ypatybės, ir (arba) gaminio ornamentika. Jei teisė į dizainą įregistruota, pažeidimo atveju tai suteikia dizainui neabejotinas apsaugos garantijas. RBD iš pradžių galioja 5 metus nuo paraiškos padavimo datos ir gali būti pratęsiamas kas 5 metus, tačiau iš viso ne ilgesniam nei 25 metų laikotarpiui.
 
Daugiau informacijos apie dizainus Europos Sąjungoje.

Registruotasis Bendrijos dizainas iš pradžių galioja 5 metus nuo paraiškos padavimo datos ir jo galiojimas gali būti pratęsiamas 5 metų laikotarpiams, bet ne ilgesniam nei 25 metų laikotarpiui, tuo tarpu neregistruotojo dizaino apsauga galioja tik 3 metus nuo jo pirmo viešo atskleidimo ES teritorijoje momento.

Išsamesnė informacija apie dizaino registracijos galiojimo laikotarpį ir paraiškos pateikimą.

Bendrijos dizainams taikoma bendra registracijos procedūra, kuria 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse teisių turėtojams suteikiama griežta ir vienoda apsauga.
Tai reiškia, kad taikomi supaprastinti formalumai, įskaitant:
  • vieną paraišką,
  • paraiškos pildymą viena kalba,
  • vieną administracinį centrą,
  • vieną dokumentą, kurį reikia tvarkyti,
  • vieną mokėjimą,
  • galimybę pateikti sudėtines paraiškas (t. y. į vieną paraišką įtraukti keletą dizainų, pvz., visą panašių gaminių grupę),
  • galimybę neatskleisti dizaino iki 30 mėnesių (jis neatskleidžiamas konkurentams).
RBD turėtojui suteikiama išimtinė teisė naudoti dizainą ir neleisti bet kuriai trečiajai šaliai naudoti dizainą be jo sutikimo.

Daugiau informacijos apie Bendrijos dizaino privalumus.

Ne. Konkrečioms medžiagoms negali būti suteikiama Bendrijos dizaino apsauga.
Saugoma tik gaminio, kuriam tas dizainas taikomas, išvaizda, net jei konkrečios medžiagos, pvz., mediena, gali turėti įtakos gaminio išorės išvaizdai.
Suteikta teisė į dizainą nereiškia išimtinės teisės gaminti konkretų gaminį iš medienos. Konkurentams ir toliau bus leidžiama gaminti savo gaminius iš medienos, jeigu jų dizainas atitiks naujumo ir individualių savybių reikalavimus.

Dizainų pavyzdžiai.
Dizaino pritaikymo kriterijai.

Tai, pvz., tokios automobilių dalys kaip šoniniai veidrodėliai, buferiai, variklio dangčiai ar žibintai.
Jeigu šios dalys matomos įprastai naudojant sudėtinį gaminį, jos gali būti įtraukiamos į registraciją, tačiau jų apsauga bus ribota. Tokias registruotas sudedamąsias dalis galima gaminti ir parduoti siekiant sutaisyti pirminį gaminį, nepažeidžiant registruotojo Bendrijos dizaino. Jeigu įprastai naudojant gaminį šių dalių nematyti, joms bus suteikta registracijos teikiama apsauga, bet nebus suteikta teisinė apsauga, taikoma Bendrijos dizainams, nes EUIPO prieš registraciją neatlieka jokio esminio patikrinimo.

Agreguotą sistemą sudaro įvairūs daiktai, kurie sukurti taip, kad juos įvairiais būdais būtų galima sujungti. Įprastas agreguotos sistemos pavyzdys – vaikams skirti kubeliai arba kaladėlės. Ši sąvoka taip pat ypač aktuali baldų pramonėje, nes apima tokius daiktus kaip suolai ir stalai, kuriuos gali sudaryti daug mažesnių stalų ir kuriuos galima sujungti į skirtingas struktūras.

Išsamesnė informacijai pateikiama:

Sujungiamųjų dalių dizaino savybę turi tokie gaminiai, kuriuos galima surinkti arba mechaniškai sujungti su kitu gaminiu, pvz., automobilio žvakė ar išmetimo vamzdis. Šios detalės turi būti tam tikros formos ir matmenų, kad tiktų automobiliui.
Sujungiamosios dalys paprastai nesuteikia galimybės kurti skirtingų struktūrų, kaip agreguotų sistemų atveju.
Paraiškoms dėl sujungiamųjų dalių registracijos bus taikoma registracijos teikiama apsauga, bet joms nebus suteikta teisinė apsauga, taikoma Bendrijos dizainui, nes EUIPO prieš registraciją neatlieka jokio esminio patikrinimo.

Galima gauti abiejų rūšių apsaugą.
Bendrijos dizainas bus saugomas, jeigu paduodant paraišką atitinka teisinius naujumo ir individualių savybių reikalavimus. Bendrijos dizaino suteikiama apsauga taikoma gaminio, kuriam tas dizainas pritaikytas arba panaudotas, linijoms, kontūrams, spalvoms, formai ir (arba) tekstūrai.
Trimatis ES prekių ženklas įregistruojamas, jeigu patį gaminį galima laikyti žymeniu, pagal kurį pareiškėjo prekes galima atskirti nuo panašią veiklą vykdančio kito asmens ar įmonės prekių. ES prekių ženklo suteikiama apsauga yra susijusi su paties žymens skiriamuoju požymiu, kai jis lyginamas su identiškomis reprodukcijomis ir žymenimis, turinčiais vizualių, fonetinių ar konceptualių panašumų, dėl kurių kyla supainiojimo galimybė.
Pavyzdžiui, pakuotę įmanoma apsaugoti kaip ES prekių ženklą ir kaip registruotąjį Bendrijos dizainą, jeigu ji atitinka susijusius teisinius reikalavimus: nauja forma tampa neatsiejama nuo įmonės prekių / paslaugų ir tuomet gali būti registruojama kaip prekių ženklas ir kaip Bendrijos dizainas remiantis formos individualiomis savybėmis ir naujumu.
 
Trimačių prekių ženklų pavyzdžiai pateikiami Gairių B dalies „Nagrinėjimas“ 2 skirsnio „Formalumai“ 9.3 dalyje.
Išsamesnė informacija apie dizainus.

Registruojant tam tikros formos prekių ženklą, apsaugomas žymens skiriamasis požymis, palyginti su tiems patiems gaminiams arba paslaugoms naudojamais kitais esančiais žymenimis, o registruojant dizainą, apsaugomas gaminio naujumas ir individualios savybės.
Naujumo savybė netaikoma prekių ženklams, o skiriamojo požymio savybė netaikoma dizainams.
Prekių ženklui netaikomas joks terminas (ženklo galiojimas gali būti neribotai pratęsiamas kas 10 metų), o registruotasis Bendrijos dizainas galioja daugiausia 25 metus nuo registracijos paraiškos padavimo dienos.

Patentas apima išradimo funkciją, veikimą arba konstrukciją. Patentas gali būti suteikiamas bet kokiam išradimui visose technologijų srityse, jeigu jis naujas, yra išradimo lygio ir jį galima pritaikyti pramonėje.
Daugiau informacijos apie patentus galite rasti Europos patentų registre.
Dizainu apsaugoma tik produkto išvaizda. Dizainu neapsaugoma gaminio funkcija.
Jeigu gaminiui taikoma ir patento, ir dizaino registracijos apsauga (t. y. naujas gaminys gali atlikti ir naujas funkcijas, ir būti naujos išvaizdos), labai svarbu laiku pateikti paraiškas, kad vienos ar kitos teisės paskelbimas neužkirstų kelio kitos paraiškos naujumui nustatyti.
 

Naudingasis modelis – tai naujoviškumui suteikiama išimtinė teisė. Jis yra panašus į patentą ir kartais vadinamas „mažuoju patentu“ arba „naujoviškumo patentu“. Jis gali būti suteikiamas kiekvienam asmeniui, išradusiam arba atradusiam naują ir naudingą mašiną, gaminį, medžiagos sudėtį ar kokį nors naują naudingą jų patobulinimą. Naudingieji modeliai taikomi ne visose ES valstybėse narėse, o naudingojo modelio apsaugos negalima gauti ES lygmeniu.
 
Išsamesnė informacija apie šalių ir regionų, kuriuose naudingajam modeliui suteikiama apsauga, sąrašą.

Taip. Vis dėlto paskelbimą galima atidėti iki 30 mėnesių; jūsų gaminys išliks konfidencialus, kol būsite pasirengę apie jį paskelbti. Jeigu nuspręsite RBD apskritai neskelbti, jūsų registracija pasibaigs praėjus 30 mėnesių laikotarpiui po paskelbimo atidėjimo.
Norint paskelbti dizainą praėjus paskelbimo atidėjimo laikotarpiui, reikia sumokėti atitinkamą paskelbimo mokestį ir, esant būtinybei, vėliausiai per 27 mėnesius nuo paraiškos padavimo dienos arba bet kurios prioriteto datos pateikti dizaino paveikslą (jei į paraišką buvo įtrauktas pavyzdys).
 
Išsamesnė informacija apie dizaino paskelbimą.
Išsamesnė informacija apie mokesčius ir mokėjimus.
 

Dizaineris (arba vėlesnis dizaino savininkas) per vienus metus nuo to laiko, kai pirmą kartą atskleidžia dizainą, gali paduoti paraišką dėl apsaugos, o toks dizaino atskleidimas neturi neigiamo poveikio registracijai. Tai vadinama „lengvatiniu laikotarpiu“ (kitaip tariant, dizainas 1 metus po atskleidimo laikomas nauju). Dėl šios priežasties savininkai turi galimybę apsispręsti, ar dizaino apsaugai verta skirti tiek lėšų ir laiko. To trūkumas – tam tikras teisinis neapibrėžtumas trečiųjų šalių atžvilgiu: tampa neaišku, ar dizainas bus įregistruotas, ar ne. Vis dėlto šis laikotarpis palyginti trumpas, ir per jį konkurentai negali kopijuoti dizaino dėl Bendrijos dizaino reglamentu suteiktos neregistruotosios teisės.
Tai ypač naudinga mažosioms įmonėms, nes joms dažnai trūksta lėšų finansuoti sistemingą dizainų, kurių sėkmė rinkoje neužtikrinta, registraciją.
 
Papildoma informacija.

Taip, jeigu tai padaroma per 1 metų lengvatinį laikotarpį. Kitaip tariant, RBD paraiška turi būti paduota per vienus metus nuo nacionalinio dizaino atskleidimo. Be to, jeigu pirmoji dizaino paraiška prieš tai buvo paduota mažiau nei prieš 6 mėnesius, RBD paraiškoje galima reikalauti, kad šiai ankstesnei paraiškai būtų suteikta pirmenybė.
 
Išsamesnė informacija apie dizaino paraiškos pildymo patarimus ir gerąją patirtį.

„DesignEuropa“ apdovanojimais pagerbiamas registruotojo Bendrijos dizaino (RBD) turėtojų – individualių teisių subjektų, mažųjų ar didelių įmonių – meistriškumas dizaino ir dizaino vadybos srityje.

Išsamesnė informacija apie „DesignEuropa“ apdovanojimus ir paraiškų teikimo tvarką.

Šiame puslapyje pateikti klausimai ir atsakymai naudojami tik informaciniais tikslais ir nėra teisinė nuoroda. Daugiau informacijos ieškokite Europos Sąjungos prekių ženklų ir Bendrijos dizaino reglamentuose arba prekių ženklų / dizaino rekomendacijose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip tarnyba tvarko jūsų asmens duomenis, rasite pareiškime dėl duomenų apsaugos.
 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 14-03-2019
Siekdami svetainės naudojimo patogumo techninės funkcijoms patobulinti naudojame slapukus. Taip pat naudojame analitiką. Čia rasite daugiau informacijos