Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Registrirajte se
postupkom „Fast Track”

Želite li zaštititi svoj žig ili dizajn?

ŽIG DIZAJN

Registracija
žiga
Što može biti
žig?
Koje su
pogodnosti?

Zahvaljujući jedinstvenoj registraciji, žig Europske unije jamči vam isključiva prava u svim sadašnjim i budućim državama članicama Europske unije. Prijava vrijedi 10 godina i može se neograničeno produljivati za dodatna razdoblja od 10 godina.

Želimo vam ponuditi brzo i pouzdano rješenje za registraciju vašeg žiga Europske unije.

Svoju prijavu možete izraditi i podnijeti u tri jednostavna koraka putem obrasca predviđenog za mala i srednja poduzeća te pojedince sa sjedištem ili prebivalištem u Europskom gospodarskom prostoru bez pomoći stručnjaka za žigove.

 
 

Registracija
dizajna
Što može
biti dizajn?
Koje su
pogodnosti?

Želimo vam ponuditi brzo i pouzdano rješenje za registraciju vašeg dizajna Europske unije.

Prijavu možete sastaviti i predati u četiri koraka sa smjernicama. Potrebno vam je sljedeće:

 • vaše ime i adresa,
 • vaš dizajn (7 pregleda).
 • Je li vaš dizajn nov? Ovdje pretražite kako biste doznali je li vaš dizajn dostupan.
 • Što radi vaše poduzeće? Prodajete li proizvode? Nudite li usluge? Ovdje pretražite odgovarajuće pojmove.
 • Osnovna je naknada za registraciju i objavu dizajna 350 eura.

Prijavite registrirani dizajn Zajednice u četiri koraka

Naš ubrzani postupak za registraciju dizajna „Fast Track”

Prijava logotipa ubrzanim postupkom „Fast Track”
 
 • Prijavu možete sastaviti i predati u svega desetak minuta.
 • Kroz postupak prijave vodimo vas korak po korak.
 • Saznajte više o opciji „Fast Track”.
 • Plaćanje je moguće samo kreditnom karticom ili s vašeg tekućeg računa. Bankovni prijenosi nisu mogući.

U EUIPO-u podnositeljima prijave dizajna nudimo mogućnost brže registracije dizajna. Taj ubrzani postupak nazivamo „Fast Track”.

Nakon što EUIPO zaprimi vašu prijavu, naši je ispitivači provjeravaju. Ako zadovoljava određene standarde te ako nisu utvrđeni nikakvi nedostatci, vaša se prijava obrađuje brže i vaš dizajn može biti registriran u roku od dva radna dana.

Dodatne informacije o standardima naših usluga dostupne su u EUIPO-ovoj Povelji o uslugama na našoj stranici o pitanjima kvalitete.

 

Koji su uvjeti za ubrzanu registraciju?

Ako biste željeli registrirati svoj dizajn postupkom ubrzane registracije „Fast Track”, trebate samo:

 • upotrijebiti naš internetski obrazac za prijavu u četiri koraka
 • koristiti se bazom podataka DesignClass pri navođenju proizvoda na koje se vaš dizajn odnosi;
 • dostaviti sve relevantne priloge želite li podnijeti zahtjev za pravo prvenstva;
 • platiti prijenosom sa svog tekućeg računa ili kreditnom karticom;
 • koristiti se identifikacijskim brojevima iz EUIPO-ove baze podataka ako ste zastupnik.

Što može biti dizajn Zajednice?
Ovo je izgled vašeg proizvoda ili ambalaže. Registrirani dizajn štiti vaše ulaganje u izgled proizvoda i zaustavlja druga poduzeća u kopiranju izgleda. Pruža vrijednost vašem poduzeću i razlikuje ga od drugih diljem cijele Europske unije!

 

Uvjeti za opciju Fast Track

U Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) podnositeljima prijave žiga nudimo mogućnost bržeg ispitivanja i brže objave njihovih prijava ako udovoljavaju uvjetima za primjenu opcije Fast Track.

Kad EUIPO primi prijavu, naše je osoblje ispituje kako bi ocijenilo je li vjerojatno da se radi o valjanom žigu. Što je prijava složenija, našem osoblju treba više vremena da bi je ispitalo. Zbog toga će EUIPO zaprimljene prijave koje ispunjavaju određene uvjete obraditi brže te će one u kraćem će vremenu doseći prvi korak u postupku registracije, a to je objava prijave. Taj ubrzani postupak nazivamo Fast Track.


Razdoblje ispitivanja kraće je uz Fast Track

 

Koje su prednosti postupka?

 • Brži je. Vaša prijava može biti objavljena u upola kraćem roku ili još brže od toga u odnosu na uobičajene prijave.
 • Sigurniji je. Za prijavu koja se obrađuje po postupku Fast Track svoje proizvode i usluge trebate odabrati iz baze podataka s pojmovima koje su već prihvatili EUIPO i svi nacionalni uredi za intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji, a koja je poznata kao usklađena baza podataka (HDB). Na taj način u velikoj se mjeri smanjuju potencijalni nedostatci pa možete biti sigurni ste ispravno odabrali.

Dodatne informacije o standardima naših usluga dostupne su u EUIPO-ovoj Povelji o uslugama na našoj stranici o kvaliteti.

 

Kako mogu ispuniti uvjete za opciju Fast Track?

Postoje dva glavna uvjeta za uspješnu ubrzanu prijavu primjenom postupka Fast Track:

 • trebate odabrati proizvode i usluge na koje će se odnositi vaš žig iz baze podataka s pojmovima koje je EUIPO već prihvatio. Obrazac za prijavu u pet koraka osmišljen je kako bi vas usmjeravao pri izboru i omogućio obradu vaše prijave postupkom Fast Track.
 • Odgovarajuću pristojbu trebate uplatiti unaprijed; naši ispitivači mogu početi ispitivati vašu prijavu tek nakon što je uplata provedena. Pod uvjetom da platite odmah i da nema nedostataka u trenutku podnošenja ili tijekom ispitivanja vaše prijave, ona će biti obrađena postupkom Fast Track.

Ako plaćate sredstvima s tekućeg računa, imajte na umu da će vaš račun odmah biti terećen. Ako plaćate bankovnom doznakom, morate izvršiti doznaku neposredno nakon podnošenja prijave. 

Iako neke prijave možda ispunjavaju uvjete za opciju Fast Track u trenutku podnošenja, kasnije mogu izgubiti taj status. Primjerice, možda se utvrdi neki nedostatak, poput činjenice da žig koji biste željeli registrirati nije dovoljno razlikovan. Ako vaša prijava više ne ispunjava neki od uvjeta za opciju Fast Track, o tome ćete biti pismeno obaviješteni.

 

Fast Track: Potpuni popis uvjeta

 1. Podnositelj prijave mora imati sjedište ili prebivalište u Europskom gospodarskom prostoru (EGP). Ako to nije slučaj, podnositelj prijave mora imenovati ovlaštenog zastupnika.
 2. Žig ne smije biti zajednički žig ili certifikacijski žig.
 3. Nemojte u svojoj prijavi zatražiti pretraživanje na nacionalnoj ili europskoj razini.
 4. U pogledu zahtjeva za priznavanje prava prvenstva ili senioriteta:
  • ne smiju postojati zahtjevi za priznavanje prava prvenstva / senioriteta ili
  • ako je naznačen zahtjev za priznavanje prava prvenstva / senioriteta, žigovi na kojima se zahtjev temelji mogu biti preuzeti iz baze podataka TMView tijekom procesa prijave ili
  • ako je naznačen zahtjev za priznavanje prava prvenstva / senioriteta, a povezani žig (ili žigovi) ne postoji u bazi TMView, mora se priložiti odgovarajuća potvrda.
 5. Ako se zahtijeva izložbeno pravo prvenstva, prijava postupkom Fast Track i dalje je moguća ako se u privitku dostavi odgovarajuća potvrda.
 6. Žig mora biti u jednom od sljedećih oblika: verbalni / figurativni / žig koji čini oblik / zvučni.
 7. Ako je riječ o figurativnom žigu / žigu koji čini oblik, zahtjevi za zaštitu boje više nisu mogući.
 8. Ako se radi o figurativnom žigu / žigu koji čini oblik / zvučnom žigu, moraju se dostaviti odgovarajući i valjani prilozi.
 9. Svi pojmovi na popisu proizvoda i usluga moraju biti odabrani iz baze podataka s pojmovima koje je EUIPO već prihvatio.
 10. Plaćanje treba izvršiti na jedan od prihvaćenih načina. Međutim, plaćanje preko tekućeg računa treće osobe nije dopušteno u postupku Fast Track.
 11. Na plaćanje pristojbi primjenjuju se sljedeći uvjeti:
  • kreditna kartica: nema posebnih uvjeta.
  • bankovne doznake: podnositelj prijave mora (1) upotrijebiti oznaku platne transakcije koju je generirao obrazac i broj žiga kao identifikaciju spisa; (2) obvezati se da će odmah uplatiti iznos; te (3) po mogućnosti izvršiti zasebno plaćanje za svaku podnesenu prijavu.
  • za vlasnike tekućeg računa podnositelj prijave mora odabrati opciju Teretiti odmah na obrascu za plaćanje.
 12. Ako jezik prijave nije jedan od pet službenih jezika EUIPO-a (engleski, francuski, njemački, talijanski i španjolski), podnositelj prijave mora prihvatiti prijevod koji osigurava EUIPO na drugi jezik koji je jedan od prihvaćenih pet jezika.

Napomena: uplate bankovnom doznakom uz naznaku odgovarajuće oznake transakcije moraju prispjeti u EUIPO u roku od devet dana nakon podnošenja prijave. U protivnom EUIPO ne može jamčiti obradu u skladu sa standardima pravovremenosti postupka Fast Track.

Ispis potpunog popisa uvjeta
 

Sve napomene o vremenskim rokovima ilustrativne su i nisu obvezujuće za Ured.

Što sve može biti žig EU-a

Žig Europske unije može se sastojati od bilo kojeg znaka, posebno riječi (uključujući osobnih imena) ili crteža, slova, brojki, boja, oblika proizvoda ili njihova pakiranja ili zvukova:

Na temelju Uredbe o izmjeni tj. Uredbe (EU) 2015/2424, od 1. listopada 2017. ukida se obveza grafičkog prikaza.

To u praksi znači da ćete žig moći prijaviti bez obveze grafičkog prikaza ako vaš žig pripada jednoj od kategorija žigova koje Ured prihvaća te se može prikazati u prihvaćenim formatima.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Koju biste vrstu žiga željeli zaštititi?

Ovisno o tome što želite zaštititi (riječ, brojku, boju itd.), na raspolaganju su vam različite vrste žiga. Pogledajte svoje mogućnosti.

Znakovi koji čine žig moraju biti prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika.

Da bi se mogao registrirati, vaš žig mora biti razlikovan i ne smije opisivati ono što prodajete.

 
 

Vaš bi žig trebao biti razlikovan

Potrošači trebaju moći prepoznati vaš znak kao ono što on jest, primjerice oznaka podrijetla. On vas treba razlikovati od ostalih trgovačkih društava na tržištu kako biste mogli zaštititi i izgraditi identitet i vrijednost svoje marke.

Vaš žig ne bi smio opisivati ono što prodajete

Vaš žig ne bi smio držati monopol nad znakom koji samo opisuje proizvode i/ili usluge koje pružate. Takvi bi znakovi trebali ostati raspoloživi svima: i vama i vašim konkurentima.

 

Još uvijek nije jasno? Sljedeći bi primjer trebao raspršiti sve preostale dvojbe

Nerazlikovan
Potrošač ne bi smatrao ovu bocu, kako je ovdje prikazana, kao razlikovni znak koji može

Vino

Previše opisan
U ovom slučaju, potrošači ne bi ovu bocu smatrali razlikovnom, a riječ „vino” samo opisuje sadržaj boce. Oni bi to smatrali opisom proizvoda.

Primjer kakav bi vaš žig trebao biti, razlikovan i ne previše opisan

Joe
Bloggs

Žig koji je moguće registrirati
Međutim, u ovom primjeru, iako boca sama po sebi možda nije razlikovna, dodatak razlikovnog naziva na naljepnicu potrošače bi naveo da to smatraju žigom koji označuje točno određenu marku.

 

EUIPO će odbiti vašu prijavu žiga ako smatra da on ne udovoljava ovim i određenim drugim uvjetima. Ako želite, možete provjeriti i druge razloge zbog kojih bi vaš žig mogao biti odbijen (nazivamo ih još i apsolutnim razlozima).

Ako niste sigurni, zatražite stručan savjet. Mi vam takav savjet ne možemo pružiti.

 

Koje vrste žigova mogu registrirati?

Tri  su vrste žigova koje se mogu registrirati: pojedinačni žigovi, certifikacijski žigovi i zajednički žigovi.

Pojedinačnim se žigom razlikuju proizvodi i usluge jednog trgovačkog društva od onih drugog društva.

Međutim, to ne znači da pojedinačan žig mora biti u vlasništvu jedne osobe: pojedinačni žigovi mogu biti u vlasništvu jedne ili više pravnih ili fizičkih osoba. To znači da postoji više podnositelja prijava.

Početna osnovna pristojba za prijavu pojedinačnog žiga iznosi 850 EUR (elektroničkim putem).

Zajedničkim se žigom razlikuju proizvodi i usluge skupine trgovačkih društava ili članova udruženja od konkurentskih. Zajednički žigovi mogu se upotrebljavati za izgradnju povjerenja potrošača u proizvode ili usluge koji se pružaju pod zajedničkim žigom. Vrlo se često upotrebljavaju za identificiranje proizvoda koji dijele određenu značajku.

Samo udruženja proizvođača, davatelja usluga ili trgovaca te pravne osobe na koje se primjenjuje javno pravo mogu podnijeti prijavu za zajednički žig.

Pristojba za prijavu zajedničkog žiga iznosi 1 500 EUR (elektroničkim putem).

Od 1. listopada 2017. EUIPO prihvaća certifikacijske žigove Oni su nova vrsta žigova na razini EU-a, iako već godinama postoje u nacionalnim sustavima. Oni se upotrebljavaju kao oznaka da su proizvodi i usluge u skladu s uvjetima certifikacije institucije ili organizacije za izdavanje odobrenja; znak su kontrolirane kvalitete.

Sve fizičke ili pravne osobe, uključujući institucije, nadležna tijela i tijela na koja se primjenjuje javno pravo, mogu podnijeti prijavu za certifikacijske žigove EU-a pod uvjetom da ne obavljaju poslovnu djelatnost koja uključuje ponudu proizvoda i usluga vrste koja je certificirana žigom.

Pristojba za prijavu certifikacijskog žiga iznosi 1 500 EUR (elektroničkim putem).

Potpuni popis pristojbi za žigove 

 

 

Definicija dizajna

Zaštita dizajna značajna je prednost u poslovanju poduzeća svih veličina, a ne samo onih većih.

Istraživanje EUIPO-a pokazuje da mala i srednja poduzeća koja su nositelji dizajna imaju 17 % veći prihod po zaposleniku od malih i srednjih poduzeća koja nisu nositelji nikakvih prava intelektualnog vlasništva.

Dizajni su jasno definirani u Europskoj uniji:

„Vanjski izgled proizvoda u cijelosti ili dijela proizvoda koji proizlazi iz njegovih obilježja, posebno crta, obrisa, boja, oblika, teksture i/ili materijala samoga proizvoda i/ili njegove ornamentacije”.

Članak 3. Uredbe o dizajnu

 

Primjeri dizajna

Gotovo svaki industrijski ili zanatski proizvod može ispunjavati uvjete za zaštitu dizajna (osim računalnih programa)

Traženje primjera pakiranja proizvoda

Pakiranje proizvoda

RCD 002710731-0001
Traženje primjera proizvoda / skupa proizvoda

Proizvod / skup proizvoda

RCD 002490193-0001
Traženje primjera složenih proizvoda

Složeni proizvodi

RCD 000408166-0001
Traženje primjera dijelova proizvoda

Dijelovi proizvoda

RCD 229752-0001
 
Traženje primjera računalnih ikona

Računalne ikone

RCD 003001494-0002
Traženje primjera oblika slova

Oblici slova

RCD 004007441-0016
Traženje primjera crteža i umjetničkih djela

Grafički dizajn

RCD 004547370-0002
 
 

Malo teorije

Intelektualno vlasništvo

Ideja o intelektualnom vlasništvu (IV) jednostavna je i postoji odavno. Sa svih smo strana okruženi intelektualnim vlasništvom.

Ono ne uključuje samo misli i ideje; intelektualno vlasništvo definira i štiti ljudske inovacije i kreacije

 • Žigovi potrošače upućuju na podrijetlo proizvoda
 • Dizajn određuje kako proizvodi izgledaju
 • Autorsko pravo povezuje se s umjetničkim stvaralaštvom, kao što su knjige, glazba, slike, skulpture i filmovi
 • Patenti štite tehničke izume u svim područjima tehnologije

Intelektualno vlasništvo nagrađuje inovatore i svima omogućuje da ostvaruju korist od vlastitih postignuća.

 

Intelektualno vlasništvo na karti metroa: dizajneri često ponovno stvaraju ideje kako bi napravili nešto novo, korisno i jedinstveno. Preuzmite ovu kartu – ona će vam pomoći da registrirate svoja prava.


Vremenska crta različitih postupaka povezanih s intelektualnim vlasništvom prikazana na temelju koncepta karte metroa

 

Drugi izvori o intelektualnom vlasništvu

 

4 Reasons 4 Trademarks

rademarks are one of several intellectual property rights that help protect and enhance your brands. They help consumers identify products and services with the entity from which they originate. Organisations rely on trademarks to distinguish themselves from their competitors, to create an association between their trademarks and product quality, and to build their reputation and consumer loyalty. So, there are good reasons to consider how you develop a trademark protection strategy and safeguard your brand.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


4 Reasons 4 Design Rights

Design rights are one of several intellectual property rights. They are exclusive rights that protect the appearance of a product, or a part of it, provided it is new and has individual character that sets it apart from any pre-existing designs that could be known about (however old). Businesses register designs to strengthen their competitive advantage, prevent work from being copied and build assets for value creation.

This means that the absence of design protection can be detrimental on those dimensions.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.