Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Iskoristite svoje stručno znanje
u području intelektualnog vlasništva kako biste pomogli poduzetnicima

Ovo je iznimna prilika da podržite MSP-ove tijekom ove krize, značajno doprinesete optimizaciji njihova razumijevanja i primjene prava intelektualnog vlasništva i istodobno pomognete boljem razumijevanju potreba MSP-ova.

Želite li se upisati kao pružatelj besplatne pravne pomoći ili biste htjeli saznati više? Vidjeti Poziv na iskaz interesa, način korištenja i obrazac za prijavu u nastavku.

Važna napomena: pročitajte Poziv na iskaz interesa za pružanje besplatne pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva (IV) malim i srednjim poduzećima (MSP).

a) Izjava časti osoba koje ispunjavaju kriterije prihvatljivosti:

Samo za fizičke osobe Samo za pravne osobe

(„osoba“)

(1) izjavljuje da navedena osoba:

1 Pravne osobe trebaju biti registrirane, a fizičke osobe trebaju imati mjesto poslovanja ili mjesto zaposlenja u državi članici EU-a/EGP-a.

2 Jednako se primjenjuje na bilo koju državu članicu EU-a/EGP-a.

Potpisnik izjavljuje da gore navedena osoba može na zahtjev i bez odgode pružiti potrebne popratne dokumente kojima se dokazuju navedene izjave.
Ako se izjava podnosi u ime pravne osobe, potpisnik izjavljuje da ima potrebno ovlaštenje za zastupanje.
Navedena osoba može biti odbijena ako se koja od izjava ili informacija danih kao uvjet sudjelovanja u ovom postupku dokaže lažnom ili netočnom.


Imajte na umu: smatra se da zastupnici upisani na popise iz članka 120. stavka 1. točke (b) Uredbe o žigu EU-a ili članka 78. stavka 4. Uredbe o dizajnu Zajednice ispunjavaju navedene zahtjeve zbog čega ne moraju podnositi izjavu časti.

b) Oblik sudjelovanja

Možete odabrati više od jedne stavke

3 Usluge besplatne pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva ne smiju se miješati s uslugom alternativnog rješavanja sporova (ARS). EUIPO pruža posebnu uslugu vezanu uz COVID-19 koja nije pravne naravi, kako bi MSP-ovima omogućio donošenje informirane odluke o odabiru mehanizama rješavanja spora za rješavanje svih sporova pred EUIPO-om. Ova posebna usluga koja nije pravne naravi naziva se alternativno rješavanje sporova i mogu je zatražiti mala i srednja poduzeća u sljedećim postupcima pri EUIPO-u: postupak prigovora (nakon razdoblja „hlađenja”) za mala i srednja poduzeća bez zastupnika; postupak brisanja iz registra; postupak proglašavanja ništavosti; žalbeni postupak. Alternativno rješavanje sporova je izvan područja primjene trenutačne inicijative besplatne pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva.
Svrha usluge alternativnog rješavanja sporova jest obavještavati mala i srednja poduzeća o sljedećim mehanizmima nagodbe dostupnima putem EUIPO-a ili drugim putem: posredovanje, mirenje, pomoć u pregovorima, rana neutralna evaluacija i (neobvezujuće) imenovanje stručnjaka. Za sva pitanja u vezi s alternativnim rješavanjem sporova, pošaljite e-poruku na ADR-Info@euipo.europa.eu. Jedan od mogućih ishoda alternativnog rješavanja sporova je savjet malim i srednjim poduzećima da zatraže uslugu besplatne pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva ili pravni savjet.
Usluge besplatne pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva ipak mogu obuhvaćati profesionalno zastupanje MSP-ova u bilo kojem od prethodno navedenih mehanizama nagodbe, a mogu obuhvaćati i savjetovanje o mogućim mehanizmima nagodbe tijekom razdoblja „hlađenja” (u postupku prigovora) u slučaju da strane imaju zastupnika.


Možete odabrati više od jedne stavke

Možete odabrati više od jedne stavke

Možete odabrati više od jedne stavke

Možete odabrati više od jedne stavke

Možete odabrati više od jedne stavke

Podaci za kontakt:
Ovime potvrđujem da sam pročitao/la i da prihvaćam uvjete pružanja usluga (vidjeti Poziv na iskaz interesa)

Potvrđujem da su navedene informacije istinite, točne i potpune prema mojim najboljim saznanjima te pružene u dobroj vjeri. Osobno sam odgovoran/na svaku pogrešku, svaki propust ili netočan navod kao i za informacije podnesene u ovom obrascu te tvrdim da se EUIPO ne može ni na koji način smatrati odgovornim za to. U slučaju promjene dostavljenih informacija, dužan/na sam odmah o tome obavijestiti EUIPO. Suglasan/na sam i prihvaćam da se EUIPO ne može smatrati odgovornim ni za kakav gubitak ili štetu koje prouzroči pružatelj besplatne pravne pomoći. Slično tome, tvrdim da se EUIPO ne može smatrati odgovornim ni za koju štetu koju pružatelj usluga prouzroči trećim osobama, tijekom ili uslijed izvršavanja besplatne usluge. Svjestan/na sam da mogu biti isključen(a) iz inicijative pružanja besplatne pravne pomoći u području IV-a ako se koja od izjava ili informacija danih kao uvjet sudjelovanja u ovom postupku dokaže lažnom ili netočnom.

Potvrđujem da uvrštavanje na popis pružatelja usluge besplatne pravne pomoći u području IV-a ne znači EUIPO-ovo priznavanje kvalitete ili certifikaciju.

Informacije sadržane na ovoj internetskoj stranici ne treba smatrati oglašavanjem pravnih usluga prema zakonima i pravilima profesionalnog postupanja države članice EU-a/EGP-a.

Pristajem pružati usluge besplatne pravne pomoći u području IV-a kako je definirano u pozivu na iskaz interesa i uvjetima navedenima u ovom obrascu. Nakon što MSP primi besplatnu uslugu, isključivo je odgovoran za traženje i pregovaranje o bilo kakvim drugim uslugama uz naknadu izravno s pružateljem besplatnih usluga. (Vidjeti definiciju MSP-a prema Preporuci Komisije 2003/361/EZ).

Pristajem da se sa mnom kontaktira za potrebe pružanja informacija i ispitivanja zadovoljstva klijenata.

Pristajem na objavu anonimiziranih rezultata i pojedinosti o primljenim povratnim informacijama.

Pristajem da moje ime i prezime ili, gdje je primjenjivo, ime mojeg društva budu objavljeni na popisu pružatelja besplatne pravne pomoći na internetskim stranicama EUIPO-a kako bi korisnici bili obaviješteni o popisu pružatelja besplatne pravne pomoći koji sudjeluju u ovoj inicijativi. Ova privola ne stvara za EUIPO nikakvu obvezu zadržavanja podataka na svojem mrežnom mjestu.

Imajte na umu da se nakon potvrde/podnošenja ovog obrasca svim podacima koji su u njemu sadržani upravlja u skladu s uvjetima sadržanim u izjavi o privatnosti u odnosu na obradu osobnih podataka. 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.