Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Sporovi

Sada kada posjedujete registrirani dizajn Europske unije, on može poslužiti kao osnova „osporavanja" potencijalno sukobljenih prava, ali i njega samog mogu „osporavati" ili „napadati".

Takvi napadi mogu se odvijati na različitim razinama – bilo pred Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) ili nacionalnim sudovima. U nastavku slijedi opis postupanja pred EUIPO-om. Za informacije o sudskim postupcima molimo pogledajte odjeljak „Briga za svoja prava".

Za razliku od žigova, kod kojih sukobi mogu nastati prije registracije žiga, dizajni se mogu osporavati jedino nakon registracije. To osporavanje se – pravnim žargonom – naziva zahtjevom za proglašenje ništavnim. U nastavku slijedi objašnjenje postupka proglašenja ništavnim sa stajališta podnositelja zahtjeva za proglašenje ništavnim i nositelja registriranog dizajna EU-a.


Pokretanje postupka za proglašenje ništavnim

Kako podnijeti zahtjev za proglašenje ništavnim

Nije obvezna uporaba službenog obrasca za podnošenje zahtjeva za proglašenje ništavnim, ali se najtoplije preporučuje jer olakšava obradu zahtjeva i pomaže izbjeći pogreške. Zahtjev, uključujući popratnu dokumentaciju, treba podnijeti u dva primjerka: to omogućuje da se jedan primjerak zadrži u pismohrani EUIPO-a, a da se drugi pošalje nositelju registriranog dizajna EU-a bez gubitka kvalitete uslijed kopiranja.

Zahtjev za proglašenje ništavosti može se podnijeti EUIPO-u poštom.

Molimo pogledajte napomene o obrascu zahtjeva za proglašenje registriranog dizajna Europske unije ništavnim ako imate bilo kakvih dvojbi oko popunjavanja. Također se preporučuje da zatražite pravni savjet prije podnošenja zahtjeva za proglašenje ništavnim.

Pristojba za podnošenje zahtjeva za proglašenje ništavnim iznosi 350 eura. Zahtjevi se neće smatrati podnesenima dok pristojba ne bude uplaćena u cijelosti.

Proces proglašenja ništavnim

EUIPO šalje zahtjev za proglašenje ništavnim nositelju registriranog dizajna EU-a i daje mu dva mjeseca za očitovanje. Ako nositelj registriranog dizajna EU-a odluči ne očitovati se, EUIPO donosi odluku na temelju zahtjeva koji je podnio podnositelj zahtjeva za proglašenje ništavnim. Ako nositelj registriranog dizajna EU-a odluči očitovati se, njegovo se očitovanje smjesta dostavlja podnositelju zahtjeva za proglašenje ništavnim.

Ako EUIPO smatra da ima dovoljno informacija za donošenje odluke, on donosi odluku. Ako tomu nije tako, može doći do razmjene još jedne runde prepiske.

Obje strane mogu zatražiti produženje roka ako im dvomjesečno razdoblje nije dovoljno. Opće je pravilo da se prvi zahtjev za produženje tog razdoblja automatski odobrava. Daljnja produženja odobravaju se samo ako su dovoljno i propisno obrazložena.

Redoslijed događaja opisuje proces proglašenja ništavnim, prvi je korak „Obavijest o proglašenju ništavnim", nositelj registriranog dizajna EU-a ima 2 mjeseca za očitovanje. Sljedeći je korak „Obavijest podnositelja zahtjeva za proglašenje ništavnim o očitovanju nositelja registriranog dizajna EU-a"; dva mjeseca od tog trenutka istječe krajnji rok za očitovanje podnositelja zahtjeva za proglašenje ništavnim.

 • 2 mj.
 • 2 mj.
 • Obavijest o proglašenju ništavnim
 • Rok za odgovor nositelja registriranog dizajna EU-a
 • Obavijest podnositelja zahtjeva za proglašenje ništavnim o očitovanju nositelja registriranog dizajna EU-a
 • Krajnji rok za očitovanje podnositelja zahtjeva za proglašenje ništavnim

Razlozi za ništavnost

U članku 25. stavku 1. točki (b) Uredbe o dizajnu navode se različiti razlozi na koje se može pozivati. Najčešće se koriste razlozi da dizajn nije nov ili da nema individualni karakter. Ostali se razlozi mogu pronaći u smjernicama.

Svatko može podnijeti zahtjev za proglašenje ništavnim. Ne morate POSJEDOVATI ranije pravo da biste podnijeli takav zahtjev. Sve što morate učiniti jest dokazati da dizajn nije nov ili da nema individualni karakter, što ćete učiniti tako da pokažete da je istovjetan ili sličan dizajn, vaš ili ne, postojao prije onoga na kojega se odnosi zahtjev za proglašenje ništavnim.


Dokaz

Moraju se dokazati dvije stvari da bi zahtjev za proglašenje ništavnim na temelju nedostatka novosti ili individualnog karaktera bio uspješan:

EUIPO će ocijeniti taj ukupni dojam samo ako je raniji dizajn bio otkriven.

Otkrivanje ranijeg dizajna

Potreban je izgled ranijeg(ih) dizajna, zajedno s popratnim dokazom u vidu dokumenata da je dizajn bio otkriven.

Slijedi popis s primjerima dokumenata koji mogu poslužiti u ove svrhe. U smjernicama se objašnjava kako ih EUIPO ocjenjuje i koliku težinu dokaza ima svaki od njih:

 • Službena objava: objava ranijeg dizajna u službenom glasniku bilo kojeg ureda za intelektualno vlasništvo bilo gdje u svijetu općenito predstavlja otkrivanje, baš kao i objave u službenim glasnicima žigova i patenata.

 • Izložbe i uporaba u trgovini: činjenje dizajna dostupnim javnosti na međunarodnoj izložbi bilo gdje u svijetu općenito predstavlja činjenje otkrivanja, baš kao i uporaba u trgovini.

 • Otkrivanja na internetu: u načelu, otkrivanja na internetu smatraju se dijelom ranijeg dizajna. Informacije otkrivene na internetu ili u elektroničkim bazama podataka smatraju se javno dostupnima od dana objave informacije. Međutim, po svojoj naravi internet je takav da je vrlo teško ustanoviti stvarni datum činjenja informacija dostupnima javnosti: sve internetske stranice ne sadrže datum objave.

 • Izjave u pisanom obliku, pod prisegom ili pisane izjave date sudu pod zakletvom (afidaviti): u načelu, afidaviti sami po sebi nisu dovoljni za dokazivanje otkrivanja ranijeg dizajna. Međutim, oni mogu potkrijepiti i/ili razjasniti točnost drugih dokumenata.

Ukupni dojam na upućenog korisnika

Pri usporedbi dvaju dizajna EUIPO primjenjuje iste kriterije koji bi se trebali primijeniti i pri provođenju pretraživanja ranijih prava i pronalaženju potencijalno sličnih prava. Dodatne informacije o načinu ocjene ukupnog dojma možete pronaći u smjernicama.

Okončanje postupka proglašenja ništavnim

Okončanje postupka proglašenja ništavnim:

 • Ili zato što jedna (ili obje strane) odluči(e) okončati postupak (zato što su strane postigle izvansudsku nagodbu, zato što je podnositelj zahtjeva za proglašenje ništavnim povukao svoj zahtjev ili zato što se nositelj registriranog dizajna EU-a odrekao dizajna Unije).
 • Ili zato što EUIPO donese odluku o okončanju postupka. Svaka strana u postupku proglašenja ništavnim ima pravo na žalbu na odluku koja na nju ima nepovoljan učinak.

Smatrat će se da dizajn Unije koji je proglašen ništavnim nikada nije ni postojao.

Tko plaća troškove

Koja će strana snositi troškove ovisi o ishodu odluke o tome tko je okončao postupak.

Kada EUIPO donosi odluku, općenito postoje dva moguća ishoda:

Registrirani dizajn EU-a nije proglašen ništavnim

Podnositelj zahtjeva plaća troškove zastupanja nositelju registriranog dizajna EU-a – obično 400 eura.

Registrirani dizajn EU-a je proglašen ništavnim

Nositelj registriranog dizajna EU-a plaća troškove podnositelju zahtjeva – obično 750 eura, od čega je 350 eura pristojba za podnošenje zahtjeva za proglašenje ništavnim, a 400 eura troškovi zastupanja.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.