Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Menu

Osnovna pitanja

 

U skladu s definicijom navedenom u Uredbi o dizajnu Zajednice, „dizajn” znači vanjski izgled proizvoda u cijelosti ili dijela proizvoda koji proizlazi iz njegovih obilježja, posebno crta, obrisa, boja, oblika, teksture i/ili materijala samoga proizvoda i/ili njegove ornamentacije.

Za zaštitu dizajna Zajednice dizajn mora biti nov i imati individualno obilježje.
Postoje dvije vrste dizajna Zajednice:
  • neregistrirani dizajn Zajednice i
  • registrirani dizajn Zajednice.

Registrirani dizajn Zajednice dizajn je koji je registriran na način utvrđen u Uredbi o dizajnu Zajednice. Dizajn je definiran kao „vanjski izgled proizvoda u cijelosti ili dijela proizvoda koji proizlazi iz njegovih obilježja, posebno crta, obrisa, boja, oblika, teksture i/ili materijala samoga proizvoda i/ili njegove ornamentacije”. Saznajte ispunjava li vaš dizajn zahtjeve za registraciju.

Neregistrirani dizajn Zajednice dizajn je koji ispunjava zahtjeve Uredbe o dizajnu Zajednice i koji je dostupan javnosti nakon što je objavljen, izložen, upotrijebljen u trgovini ili drukčije otkriven na takav način da su ti događaji u redovitom poslovanju objektivno mogli biti poznati poslovnim krugovima specijaliziranim u predmetnom sektoru koji posluju unutar Zajednice.
Ne smatra se da je dizajn postao dostupan javnosti samo zbog toga što je otkriven trećoj osobi pod izričitim ili prešutnim uvjetima tajnosti.

Opseg je zaštite isti. Oba su jedinstvena unutar Europske unije i imaju jednake zahtjeve za zaštitu, kao što su inovativnost i individualnost.
Međutim, razlikuju se prava koja iz njih proizlaze. Nositelji registriranih dizajna Zajednice imaju isključivo pravo na uporabu, izradu, ponudu, stavljanje na tržište, uvoz, izvoz ili stvaranje zaliha proizvoda koji obuhvaćaju zaštićeni dizajn te na sprječavanje drugih da to čine s proizvodima koji obuhvaćaju zaštićeni dizajn, a koji ne stvaraju drugačiji ukupan dojam.
Nositelji neregistriranih dizajna Zajednice mogu samo spriječiti druge osobe da upotrebljavaju dizajn na komercijalnoj razini ako je ta uporaba rezultat kopiranja. Prema tome, pravo nije prekršeno ako je dizajn neovisno izradio neki drugi dizajner (koji može dokazati da nije bio svjestan da postoji zaštićeni dizajn).

Dodatne informacije u pogledu koncepta na kojemu se temelji dizajn u kontekstu intelektualnog vlasništva.

Registrirani dizajn Zajednice (RCD) daje isključiva prava koja obuhvaćaju vanjski izgled proizvoda ili njegova dijela koji proizlazi iz njegovih značajki, posebno crta, obrisa, boja, oblika, teksture i/ili materijala samoga proizvoda i/ili njegove ornamentacije. Registracijom prava dizajnu se dodjeljuje velika sigurnost u slučaju povrede prava. Registrirani dizajn Zajednice isprva vrijedi pet godina od dana podnošenja prijave i može se produljivati za razdoblja od pet godina, ukupno do najviše 25 godina.
 
Dodatne informacije o dizajnima u EU-u.

Registrirani dizajn Zajednice isprva vrijedi pet godina od dana podnošenja prijave i može se produljivati za razdoblja od pet godina, a ukupno do najviše 25 godina, dok neregistrirani dizajn Zajednice jamči zaštitu od samo tri godine od datuma njegove prve javne objave na području EU-a.

Dodatne informacije o roku valjanosti registracije dizajna i o tome kako se prijaviti.

Za dizajne Zajednice upotrebljava se jedinstveni postupak registracije, čime se nositeljima pruža snažna i ujednačena zaštita u 27 država članica Europske unije.
To znači da su formalnosti pojednostavljene zahvaljujući:
  • jedinstvenoj prijavi,
  • jedinstvenom jeziku za podnošenje prijave,
  • jedinstvenom upravnom središtu,
  • jedinstvenom dokumentu koji treba obraditi,
  • jedinstvenom plaćanju,
  • mogućnosti podnošenja višestrukih prijava (tj. mogućnosti da se u jednu prijavu uključi više dizajna, na primjer cijeli asortiman sličnih proizvoda),
  • mogućnosti da se dizajn ne objavi do 30 mjeseci (kako konkurenti ne bi saznali za njega).
Uporaba registriranog dizajna Zajednice nositelju daje isključivo pravo uporabe i sprječavanja bilo koje treće strane da se tim dizajnom koristi bez njegova odobrenja.

Dodatne informacije o prednostima dizajna Zajednice.

Ne. Materijali se ne mogu zaštiti dizajnom Zajednice.
Zaštićen je izgled proizvoda na koji se primjenjuje dizajn, premda uporaba određenih materijala kao što je drvo može pridonositi tom vanjskom izgledu.
Dodijeljeno pravo ne daje isključivo pravo na proizvodnju određenog proizvoda od drva. Konkurentima je i dalje dopušteno da proizvode svoj proizvod od drva ako njihov dizajn ispunjava zahtjeve u pogledu novosti i individualnog obilježja.

Primjeri dizajna.
Kriteriji prijave dizajna.

Primjer su dijelovi automobila, primjerice retrovizori, branici, poklopci motora ili svjetla.
Ako su ti dijelovi vidljivi tijekom normalne uporabe složenog proizvoda, oni nisu nužno isključeni iz registracije, no imat će ograničenu zaštitu. Takvi registrirani sastavni dijelovi mogu se posebno proizvoditi i prodavati za potrebe popravka izvornog proizvoda, a da se pritom ne krše prava registriranog dizajna Zajednice. Ako ti dijelovi nisu vidljivi tijekom normalne uporabe, oni neće biti isključeni iz zaštite registracijom, no neće biti obuhvaćeni pravnom zaštitom dodijeljenom dizajnima Zajednice jer EUIPO ne provodi materijalno-pravno ispitivanje prije registracije.

Modularni sustav sastoji se od više predmeta koji su dizajnirani tako da se mogu međusobno povezivati na više načina. Tipičan su primjer kocke ili pločice za slaganje za djecu. Taj je pojam od osobite važnosti za industriju namještaja jer uključuje predmete kao što su (radni) stolovi koji se mogu sastojati od više manjih stolova koji se mogu sastaviti u različitim konfiguracijama.

Za dodatne informacije možete pogledati:

Spojni elementi obilježja su proizvoda koja omogućuju sastavljanje proizvoda ili njegovo mehaničko povezivanje s drugim proizvodom, npr. priključak za utikač ili ispušna cijev. Oni moraju imati odgovarajući oblik i dimenzije kako bi odgovarali određenom automobilu.
Spojni elementi obično ne uključuju mogućnost različitih konfiguracija kao što je to slučaj kod modularnih sustava.
Prijave za registraciju „spojnih elemenata” neće biti isključene iz zaštite registracijom, no neće biti obuhvaćene pravnom zaštitom dodijeljenom dizajnu Zajednice jer EUIPO ne provodi materijalno-pravno ispitivanje prije registracije.

Moguće je ostvariti oba oblika zaštite.
Dizajn Zajednice podliježe zaštiti ako ispunjava pravne zahtjeve u pogledu novosti i individualnog karaktera u vrijeme podnošenja prijave. Zaštita koja se dodjeljuje dizajnom Zajednice obuhvaća crte, obrise, boje, oblik i/ili teksturu proizvoda na koji se primjenjuje ili proizvoda koji ih obuhvaća.
Trodimenzionalni žig EU-a registrirat će se ako se sam proizvod može smatrati znakom kojim se proizvodi podnositelja prijave razlikuju od proizvoda neke druge osobe ili društva koji se bavi sličnim poslovanjem. Zaštita koja se dodjeljuje žigom EU-a odnosi se na razlikovnost samog znaka u odnosu na iste reprodukcije i znakove s vizualnim, fonetskim ili konceptualnim sličnostima koje mogu dovesti do zabune.
Ambalažu je, na primjer, moguće zaštititi i kao žig EU-a i kao registrirani dizajn Zajednice ako su zadovoljeni odgovarajući pravni zahtjevi: novi oblik postane sinonim za proizvode/usluge nekog društva i zatim se može registrirati kao žig, a istodobno može biti registriran i kao dizajn Zajednice na osnovi individualnog karaktera i novosti.
 
Primjere trodimenzionalnih žigova možete vidjeti u Smjernicama, dio B, Ispitivanje, 2. odjeljak, Formalnosti, stavak 9.3.
Više informacija o dizajnu.

Registracijom žiga koji čini oblik štiti se razlikovnost znaka u odnosu na ostale postojeće znakove koji su u uporabi za iste proizvode ili usluge, a registracijom dizajna štiti se novost i individualan karakter proizvoda.
Karakteristika novosti ne primjenjuje se na žigove, a karakteristika razlikovnosti ne primjenjuje se na dizajne.
Žig nema vremensko ograničenje (može se neograničeno obnavljati za razdoblja od 10 godina), dok registrirani dizajn Zajednice ima maksimalno trajanje od 25 godina od datuma podnošenja prijave.

Patent obuhvaća funkciju, djelovanje ili izradu izuma. Patent se može dodijeliti za bilo koji izum, u svim područjima tehnologije, pod uvjetom da je nov, da uključuje inventivnu razinu te da je industrijski primjenjiv.
Više informacija o patentima potražite u Europskom patentnom Registru.
Dizajn obuhvaća samo izgled proizvoda. Dizajnom se ne štiti funkcija proizvoda.
Ako se proizvod želi zaštititi i patentom i registracijom dizajna (tj. novi proizvod može uključivati i nove funkcije i nov izgled), od ključne je važnosti vrijeme podnošenja prijave jer je potrebno osigurati da objava jednog ili drugog prava ne spriječi utvrđivanje novosti u drugoj prijavi.
 

Korisni model isključivo je pravo koje se dodjeljuje za izum. Sličan je patentu pa se ponekad naziva „mali patent” (engl. petty patent) ili „inovacijski patent” (engl. innovation patent). Može se dodijeliti svakome tko izumi ili otkrije nov i koristan stroj, proizvod, sastav nečega ili bilo kakvo njihovo novo korisno poboljšanje. Korisni modeli ne postoje u svim državama članicama EU-a i zaštita korisnog modela ne može se ostvariti na razini EU-a.
 
Više informacija na popisu zemalja i regija koja pružaju zaštitu za korisni model.

Mora. Objava se, međutim, može odgoditi na najviše 30 mjeseci i stoga se proizvod može držati u tajnosti sve dok ne budete spremni objaviti ga. Ako odlučite da uopće nećete objaviti registrirani dizajn Zajednice, registracija će isteći nakon isteka 30-mjesečnog razdoblja odgode.
Za objavu dizajna nakon razdoblja odgode potrebno je platiti odgovarajuće pristojbe za objavu i, kada je to potrebno, dostaviti opis dizajna (ako je prijava uključivala primjerak) u roku od 27 mjeseci od datuma podnošenja prijave ili bilo kojeg datuma prvenstva.
 
Više informacija o objavi dizajna.
Više informacija o naknadama i plaćanju.
 

Dizajner (ili naknadni nositelj dizajna) može podnijeti zahtjev za zaštitu u roku od godine dana od datuma kada je prvi put objavio dizajn, a da pritom objavljivanje dizajna nema štetan učinak na registraciju. To je razdoblje poznato kao i „razdoblje odgode” (drugim riječima, smatra se novim godinu dana od objave). To nositeljima daje mogućnost da utvrde isplati li im se tražiti zaštitu za dizajn. Negativna strana takve mogućnosti jest pravna nesigurnost za treće strane s obzirom na to hoće li se dizajn registrirati ili ne. Međutim, to je relativno kratko razdoblje tijekom kojeg konkurenti ne smiju kopirati dizajn zbog neregistriranog prava koje je predviđeno Uredbom o dizajnu Zajednice.
Ova je mogućnost osobito korisna za mala poduzeća kojima često nedostaju sredstva za financiranje sustavne registracije dizajna čiji je uspjeh na tržištu neizvjestan.
 
Dodatne informacije.

Može, pod uvjetom da se poštuje razdoblje odgode od jedne godine. Drugim riječima, prijava registriranog dizajna Zajednice mora se podnijeti u roku od godine dana od objave nacionalnog dizajna. Isto tako, ako je prva prijava dizajna podnesena prije manje od šest mjeseci, uz prijavu registriranog dizajna Zajednice može se zahtijevati pravo prvenstva za tu prethodnu prijavu.
 
Više informacija o korisnim savjetima i najboljim praksama ispunjavanja prijave dizajna.

Nagradama DesignEuropa odaje se priznanje za izvrsnost u kreiranju dizajna i upravljanju njima, a dodjeljuju se nositeljima registriranih dizajna Zajednice (RCD), bez obzira na to je li riječ o pojedincima, malim ili velikim poduzećima.

Više informacija o nagradama DesignEuropa i načinu prijave.

Pitanja i odgovori na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne mogu se upotrijebiti kao pravna referenca. Za više informacija pročitajte Uredbu o žigu Europske unije i Uredbu o žigu Zajednice ili Smjernice o žigu/dizajnu.

Više informacija o tome kako Ured postupa s vašim osobnim podatcima možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka.
 

Posljednji put ažurirano 14-03-2019
Na našem mrežnom mjestu služimo se kolačićima za podršku tehničkim elementima koji vam omogućavaju bolje korištenje stranica. Također upotrebljavamo analitiku. Kliknite za više informacija