Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

EUIPO

Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa..

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Tavaramerkin
läpikäynti

Strategia

Euroopan unionin tavaramerkkisuoja antaa hienot mahdollisuudet merkkisi kehittämiseen ja puolustamiseen. Se antaa monia niitä mahdollisuuksia, joita henkisen omaisuuden suoja voi tarjota. On kuitenkin ymmärrettävä, että mitä enemmän panostat, sitä enemmän saat.

 

Valitsemasi strategia tavaramerkille on ainutlaatuinen. Se heijastaa laajemmin yrityksesi tavoitteita sekä teollis- ja tekijänoikeuksien portfoliota. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti kolmeen seikkaan:

 

Tavaramerkin käyttäminen

Kuten aiemmin on mainittu, kaikkiin oikeuksiin liittyy velvollisuuksia. Saamasi oikeus on tehokas työkalu, jonka avulla voit kehittää merkkisi tunnistamista markkinoilla. Saamasi yksinoikeuden on kuitenkin palveltava jotakin tarkoitusta tai se voidaan poistaa. Tavaramerkin on tarkoitus erottaa tavarasi ja/tai palvelusi niistä, joita kilpailijat tarjoavat markkinoilla. Siksi tavaramerkkisi on oltava käytössä. Jos et käytä sitä, kolmannet osapuolet voivat riitauttaa tavaramerkkisi käyttämättä jättämisen perusteella. Lain mukaan EU-tavaramerkin on oltava tosiasiallisesti käytössä Euroopan unionissa viiden vuoden kuluessa sen rekisteröinnistä.

Tavaramerkki saatetaan myös peruuttaa, jos siitä tulee käyttösi perusteella jonkin tavaran tai palvelun yleisnimi tai jos siitä tulee harhaanjohtava niiden tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen, joita varten se on rekisteröity.

Tavaramerkin puolustaminen

Se, että omistat tavaramerkin, ei tarkoita sitä, että kolmannet osapuolet eivät voisi riitauttaa sitä. Kolmannet osapuolet, jotka eivät ole tehneet huomautuksia tai väitettä määräaikaan mennessä, saavat vielä tilaisuuden hakea oikeutesi peruuttamista.

Tämä voi tuntua hiukan epäreilulta, mutta jos ajattelet itsesi vastapuolen paikalle, asian voi nähdä toisin: kuvittele, ettet ole onnistunut noudattamaan aikarajaa väitteen tekemiselle jostakin kilpailijasi tavaramerkistä.

Peruuttamista koskevan vaatimuksen jättämisestä käynnistyy menettely, jonka aikana osapuolet pääsevät esittämään omat näkemyksensä. Jos asiassa ei päästä yksimielisyyteen, virasto tekee päätöksen.

Peruutuspyyntö maksaa 630 euroa. Voit käyttää kahta eri lomaketta: mitätöintiä koskeva hakemus sekä menettämistä koskeva lomake. Niiden välinen ero on siinä, että mitätöinti tekee tavaramerkistä mitättömän takautuvasti (se poistaa sen kokonaisuudessaan tavaramerkkirekisteristä), kun taas menettäminen tapahtuu siitä päivästä lukien, jona sitä koskeva pyyntö esitetään virastolle.

Brändin kehittäminen

Henkisen omaisuuden strategiasi muuttuu vuosien varrella, ja samalla suojan tarpeesi laajenee. Jos tavoittelet Euroopan unionin ulkopuolelle, sinun tulisi hakea myös tavaramerkkisi ulottamista EU:n ulkopuolelle.

Siihen on useita vaihtoehtoja. Voit joko jättää suoraan yksittäisiä hakemuksia mihin tahansa EU:n ulkopuoliseen teollisoikeusvirastoon tai voit tehdä kansainvälisen hakemuksen Madridin pöytäkirjan nojalla.

Madridin pöytäkirja on keskeinen väline maailmanlaajuisen tavaramerkkisuojan alalla. Se on kansainvälinen rekisteröintijärjestelmä, jota hallinnoi Genevessä toimiva Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO). Sen ovat ratifioineet lukuisat maat ympäri maailman, muun muassa lähes kaikki Euroopan maat, Yhdysvallat, Japani, Australia, Kiina, Venäjä ja lokakuussa 2004 Euroopan unioni.

Madridin pöytäkirja edellyttää perusmerkkiä, joka sitten laajennetaan muihin Madridin sopimukseen ja/tai pöytäkirjaan osallistuviin maihin. On tärkeää tietää, että lainsäädännön näkökulmasta sinun ei tarvitse odottaa, että EU-tavaramerkkihakemuksesi on rekisteröity, ennen kuin voit hakea sen "laajentamista" EU:n ulkopuolelle. EU-perustavaramerkin ja kansainvälisen rekisteröinnin välillä on kuitenkin viisi vuotta kestävä riippuvuus. Jos EU-tavaramerkkihakemustasi ei jostakin syystä koskaan rekisteröidä, menetät myös näin ollen kansainvälisen rekisteröinnin.

Kansainvälinen hakemus on jätettävä Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle EUIPO:lle. EUIPO:a voi käyttää "alkuperävirastona" vain sellainen EU-tavaramerkin haltija/hakija, joka on EU:n jäsenvaltion kansalainen tai jolla on todellinen ja toiminnassa oleva teollisuus- tai kauppayritys tai kotipaikka Euroopan unionissa. Toisin sanoen kaikki EU-tavaramerkin haltijat/hakijat eivät voi hakea kansainvälistä rekisteröintiä EU-tavaramerkin perusteella.

Kansainvälisen hakemuksen tekemiseen on käytettävä virallisia lomakkeita. Hakijat eivät saa käyttää mitään muita lomakkeita tai muuttaa lomakkeiden sisältöä ja asettelua.

 • EUIPO on luonut sähköisen hakemisen työkalun, joka on käytössä kaikilla virallisilla kielillä ja jonka muoto vastaa EUIPO:n EM 2 -muotoa. EUIPO kehottaa käyttämään sähköisen hakemisen työkalua, koska se ohjaa hakemuksen tekemisessä, näin ollen vähentää mahdollisia puutteita ja nopeuttaa tutkimista. Sähköisen hakemisen työkalua voi käyttää kaikilla virallisilla EU-kielillä. Lisäksi on valittava yksi Madridin pöytäkirjan kielistä (ranska, englanti tai espanja), koska hakemus välitetään WIPOlle valittavalla kielellä.
   
 • EUIPO:n EM 2 -paperilomake (EUIPO:n versio WIPOn MM2-lomakkeesta) on käytettävissä kaikilla virallisilla EU-kielillä.
   
 • WIPOn MM2 -lomake englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi

EUIPO:on on maksettava kansainvälistä hakemusta tehtäessä 300 euron käsittelymaksu, mutta kansainvälisiin hakemuksiin liittyvät maksut suoritetaan suoraan WIPOon. WIPOlle maksettavat maksut, jotka on osoitettu EUIPO:lle, palautetaan hakijalle.

Kun EUIPO on tarkistanut hakemuksen sisällön ja että siitä ei puutu mitään, se lähettää kansainvälisen hakemuksen WIPOon. EUIPO:n on ilmoitettava WIPOlle kaikista merkittävistä muutoksista, jotka vaikuttavat EU-tavaramerkkiin sinä aikana, kun kansainvälinen rekisteröinti on siitä riippuvainen (viisi vuotta kansainvälisen hakemuksen päivämäärästä).

Kansainväliseen rekisteröintiin voi lisätä maita sen jälkeen, kun WIPO on rekisteröinyt sen. Tämän voi tehdä myös EUIPO:n kautta, kun EUIPO on alkuperävirasto, mutta nimeämisiä on helpompi hakea suoraan WIPOn kansainväliseltä toimistolta.

Mikä voi olla EU-tavaramerkki

EU-tavaramerkki voi koostua mistä tahansa merkeistä, erityisesti sanoista (mukaan lukien henkilönnimet) tai kuvioista, kirjaimista, numeroista, väreistä, tavaroiden tai niiden päällyksen muodosta tai äänestä.

Graafista esitettävyyttä koskeva vaatimus poistui asetuksen (EU) 2015/2424 muuttamisen tuloksena 1. lokakuuta 2017.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että niin pitkään kuin tavaramerkkisi kuuluu johonkin viraston hyväksymään tavaramerkkien ryhmään ja on esitettävissä hyväksytyssä muodossa, voit toimittaa hakemuksen ilman, että sitä täytyisi esittää graafisesti.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Minkä tyyppisen tavaramerkin haluaisit suojata?

Tavaramerkkejä on erilaisia sen mukaan, mitä sillä halutaan suojata (sana, kuvio, väri jne.). Tutustu vaihtoehtoihin.

Merkkien, joista tavaramerkki muodostuu, on kyettävä erottamaan kyseisen yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista.

Jotta tavaramerkki voitaisiin rekisteröidä, sen on oltava erottamiskykyinen eikä se saa kuvailla myytäviä tavaroita tai palveluja.

 
 

Tavaramerkkisi on oltava erottamiskykyinen.

Kuluttajien on voitava tunnistaa merkkisi itsessään, esimerkiksi osoituksena alkuperästä. Sen on erotettava yrityksesi muista markkinoilla toimivista yrityksistä, jotta voisit suojella ja kehittää brändisi identiteettiä ja arvoa.

Tavaramerkkisi ei saa kuvailla myytäviä tavaroita tai palveluja

Tavaramerkkisi ei saa monopolisoida merkkiä, joka vain kuvailee tarjottuja tavaroita ja/tai palveluja. Kyseisenlaisten merkkien on pysyttävä kaikkien, sekä sinun että kilpailijoittesi, käytössä.

 

Jäikö jotain epäselväksi? Seuraava esimerkki selventää asiaa.

Ei erottamiskykyä
Kuluttajat eivät hahmota tässä esitettyä pulloa erottamiskykyisenä merkkinä, joka erottaa yhden yrityksen toisesta. Tämän merkin on jäätävä kaikkien yritysten käyttöön.

Viini

Liian kuvaileva Tässä tapauksessa kuluttajat eivät näe pulloa erottamiskykyisenä, ja sana "viini" ainoastaan kuvaa pullon sisältöä. He näkisivät sen tuotteen kuvauksena.

Esimerkki siitä, millainen tavaramerkin tulisi olla: erottamiskykyinen eikä liian kuvaileva

Joe
Bloggs

Rekisteröintikelpoinen tavaramerkki
Vaikka tässä esimerkissä pullo ei yksin ehkä ole erottamiskykyinen, kuluttajat ymmärtävät sen tietyn brändin tavaramerkiksi, kun etikettiin on lisätty erotuskykyinen nimi.

 

EUIPO hylkää tavaramerkkiä koskevan hakemuksen, jos sen ei katsota täyttävän näitä ja tiettyjä muita edellytyksiä. Voit halutessasi tutustua muihin syihin, joiden perusteella tavaramerkki voidaan hylätä (niin kutsutut ehdottomat hylkäysperusteet).

Jos olet epävarma, pyydä neuvoa ammattilaiselta. EUIPO ei tarjoa tällaista neuvontaa.

 

Minkälaisia tavaramerkkejä voidaan rekisteröidä?

Rekisteröidä voidaan kolmenlaisia tavaramerkkejä: yksilöllisiä tavaramerkkejä, tarkastusmerkkejä ja yhteismerkkejä.

Yksilöllinen tavaramerkki erottaa yhden yrityksen tavarat ja palvelut toisen yrityksen tavaroista ja palveluista.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yksilöllisen tavaramerkin haltijan olisi oltava yksittäinen henkilö: yksilöllisen varsinaisen tavaramerkin haltijana voi olla yksi tai useampia oikeushenkilöitä tai luonnollisia henkilöitä. Hakijoita voi siis olla useita.

Yksilöllisen tavaramerkin perushakemus maksaa vähintään 850 euroa (sähköisesti jätetty hakemus).

Yhteismerkki erottaa yritysten ryhmän tai yhteenliittymiin kuuluvien jäsenten tavarat ja palvelut kilpailijoiden tavaroista ja palveluista. Yhteismerkit voivat lisätä kuluttajien luottamusta yhteismerkin suojaamiin tuotteisiin tai palveluihin. Niitä käytetään usein myös tuotteissa, joilla on joitakin yhteisiä ominaisuuksia.

Yhteismerkkiä voivat hakea ainoastaan valmistajien, tuottajien, palveluntarjoajien tai kaupan alan toimijoiden yhteenliittymät sekä julkisoikeudelliset oikeushenkilöt.

Yhteismerkkiä koskeva hakemus maksaa 1 500 euroa (sähköisesti tehtynä).

Tarkastusmerkki otettiin EUIPO:ssa käyttöön 1. lokakuuta 2017. Ne ovat uudentyyppisiä tavaramerkkejä EU:n tasolla, joskin niitä on ollut jo useiden vuosien ajan kansallisissa järjestelmissä. Niitä käytetään osoittamaan, että tietyt tavarat tai palvelut täyttävät tarkastuslaitoksen tai -organisaation tarkastusta koskevat vaatimukset; ne ovat valvotun laadun merkki.

Kaikki luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, mukaan lukien julkisoikeudelliset laitokset, viranomaiset ja elimet, voivat jättää EU-tarkastusmerkkihakemuksen edellyttäen, että tällainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ei harjoita liiketoimintaa, johon liittyy varmennettujen tavaroiden tai palvelujen tarjoaminen.

EU:n tarkastusmerkkiä koskeva hakemus maksaa 1 500 euroa (sähköisesti tehtynä).

Luettelo kaikista tavaramerkkimaksuista 

 

 

Esimerkit tavaramerkeistä

Sanamerkki

 

 

Kuviomerkki

Virasto hyväksyy seuraavan tiedostomuodon: JPEG

 

Sanaosia sisältävä kuviomerkki*

Virasto hyväksyy seuraavan tiedostomuodon: JPEG

 

Muotomerkki

Virasto hyväksyy seuraavat tiedostomuodot: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Sanaosia sisältävä muotomerkki*

Virasto hyväksyy seuraavat tiedostomuodot: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Sijaintimerkki

Virasto hyväksyy seuraavan tiedostomuodon: JPEG

 

Kuosimerkki

Virasto hyväksyy seuraavan tiedostomuodon: JPEG

 

Värimerkki (yksi väri)

Virasto hyväksyy seuraavan tiedostomuodon: JPEG

 

Värimerkki (värien yhdistelmä)

Virasto hyväksyy seuraavan tiedostomuodon: JPEG

 

Äänimerkki

Graafista kuvausta koskevan vaatimuksen poistamisen seurauksena äänimerkkiä koskeva EU-tavaramerkkihakemus voi 1. lokakuuta 2017 alkaen ainoastaan olla äänitiedosto, jossa ääni toistetaan, tai tarkka kuvaus äänestä nuottikirjoituksella.

Virasto hyväksyy seuraavat tiedostomuodot: JPEG, MP3 (enintään 2 Mb)

 

Liikkuva merkki

Virasto hyväksyy seuraavan tiedostomuodon: MP4 (video), JPEG (yksittäisten kuvien sarja).

 

Multimediamerkki

Tämä on uusi tavaramerkkien ryhmä (1. lokakuuta 2017 alkaen).

Virasto hyväksyy seuraavan tiedostomuodon: MP4 (enintään 20 Mb)

 

Hologrammimerkki

Virasto hyväksyy seuraavat tiedostomuodot: JPEG, MP4 (enintään 20 Mb)

 

*Huomautus: Tähdellä merkityt tavaramerkin tyypit eivät ole erillisiä ryhmiä EU-tavaramerkistä annetun täytäntöönpanoasetuksen mukaan. Käytännöllisistä ja teknisistä syistä ne kuitenkin erotetaan sähköisessä hakemisessa muista.


 

Tavarat ja palvelut

Euroopan unionin tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa täytyy olla kuvaus rekisteröitävästä tavaramerkistä ja luettelo tavaroista ja/tai palveluista, jotka merkki kattaa.

Tavaroiden ja palvelujen luettelon esittämiseen on joitakin sääntöjä:

 • Tavarat ja palvelut tulisi määritellä mahdollisimman tarkasti.
 • Ne tulisi luokitella johonkin Nizzan luokituksen luokkaan.

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) käyttää tavaroiden ja palvelujen luokittelussa Nizzan luokitusta. Nizzan luokituksessa tavarat ja palvelut on jaettu 45 ryhmään (tai luokkaan).

Kun maksat 850 euron hakemusmaksun, voit valita yhden luokista. Maksamalla 50 euron lisämaksun, voit lisätä hakemukseesi toisen luokan. Kolmesta ja sitä seuraavista lisäluokista joudut maksamaan 150 euroa kustakin luokasta.

 

Löydä ja luokittele tavarasi ja palvelusi

Kun teet tavaramerkkihakemuksen millä tahansa viraston hakemuslomakkeella verkossa, kuten viiden vaiheen -lomakkeella tai laajennetulla lomakkeella,voit tehdä hakuja ja selata tavaroiden ja palveluiden luetteloa nk.yhdenmukaistetussa tietokannassa.

Tämä tietokanta sisältää EUIPO:n ja Euroopan unionissa ja muualla toimivien kansallisten immateriaalivirastojen hyväksymiä termejä.

Nopein tapa julkaista tavaramerkki

Kun valitset tavarasi ja palvelusi yhdenmukaistetun tietokannan mukaan, voimme käsitellä hakemustasi sujuvammin. On myös mahdollista, että hakemuksesi hyväksytään Fast Track -hakemukseksi. Se tarkoittaa, että EUIPO käsittelee hakemustasi nopeutetussa menettelyssä, jotta se voitaisiin julkaista nopeammin.

Voit myös käyttää nk.tavara- ja palvelukeräintä laatiessasi luetteloa ennen hakemista. Tätä suositellaan erityisesti ammattimaisille käyttäjille, koska ajoittain hakemuksia on toimitettava useita yhtä aikaa.

Tavaroiden ja palvelujen määritteleminen on tasapainoilua.

Ajattele laajasti

Yrityksesi saattaa tarjota enemmän tavaroita ja palveluja kuin arvaatkaan. Vaikka tietäisit tarkasti, millä markkinoilla toimit tänä päivänä, mieti millaiseksi haluat kehittää merkkiäsi tulevaisuudessa. Jos esimerkiksi valmistat nyt makeisia, saatat kahden tai viiden vuoden päästä haluta laajentaa tarjontaasi (esimerkiksi jäätelöihin).

Ole realistinen

Saatat haluta hakea suojaa laajalle valikoimalle tavaroita ja/tai palveluja, mutta muista, että jos et käytä merkkiäsi kaikkia hakemuksen kattamia tavaroita tai palveluja varten, EU-tavaramerkkisi on altis hyökkäykselle.

Kaventamalla määrittelyä pienennät ristiriidan riskiä muiden merkkien kanssa.

Tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen valinta on kuin tasapainottelua kivellä

Haluamme muistuttaa, että laajoilla tavaroiden ja/tai palveluiden luetteloilla voi olla erilaisia haittapuolia, nimittäin

 • kohonnut luokitusvirheiden riski
 • EU-tavaramerkin julkaisun ja rekisteröinnin viivästyminen
 • kohonnut samankaltaisuuden riski muiden tavaramerkkien kanssa (väitemenettelyn riski)
 • kohonnut riski tavaramerkin mahdollisesta menettämisestä aikaisemman tavaramerkin samankaltaisuuden vuoksi tai siksi, että merkkiä ei ole käytetty kaikille tavaroille ja/tai palveluille.

Ethän unohda: Kun hakemus on jätetty, määritelmää ei voi enää muuttaa, joten mieti tarkasti, mitkä tavarat ja/tai palvelut valitset.

Omistajuus

Hakemuslomakkeessa on annettava henkilötiedot.

 • Näiden tietojen avulla sinut tunnistetaan selkeästi tavaramerkkisi ainoaksi omistajaksi.
 • Saatamme joutua ottamaan sinuun yhteyttä, jos tarvitsemme lisätietoja rekisteröintimenettelyn aikana tai sen jälkeen.

On erittäin tärkeää, että kerrot meille kaikista muutoksista henkilötiedoissasi, kuten puhelinnumeron vaihtumisesta.

Mitä tietoja sinun tulisi antaa?

Jos olet aiemmin tehnyt meille hakemuksen, sinun tarvitsee vain ilmoittaa sinulle annettu yksilöllinen tunniste. Sen avulla löydämme henkilötietosi, eikä niitä tarvitse kirjoittaa uudelleen.

Löydät tunnusnumerosi/tunnisteesi joko aiemmasta kirjeenvaihdosta tai käyttämällä eSearch-sovellusta.

Ensimmäisen hakemuksen yhteydessä sinun täytyy antaa meille henkilötietosi. Tiedot tallennetaan myöhempää yhteydenpitoa varten.

Sinun on kerrottava, haetko yrityksenä vai yksityishenkilönä.

Kuvaketta, jossa on henkilö ja rakennus, käytetään, kun omistaja on yritys

Yritys

Jos olet yritys, sinun on annettava meille seuraavat tiedot:

 • Koko nimi ja oikeudellinen muoto
 • Rekisteröintimaa
 • Osoite
Kuvaketta, jossa on henkilö, käytetään, kun omistaja on yksityishenkilö

Yksityishenkilö

Jos olet yksityishenkilö, sinun on annettava seuraavat tiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Kansallisuus
 • Osoite

Molemmissa tapauksissa on erittäin tärkeää, että annat myös sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja faksinumeron (jos sinulla on sellainen), jotta voimme ottaa sinuun helposti yhteyttä.

Miten EUIPO pitää yhteyttä sinuun?

Helpoimmin ja nopeimmin pidät meihin yhteyttä verkossa olevan User Arean eli käyttäjäalueen kautta.

Valitse User area, EUIPO:n hallintaväline

Se tarjoaa turvallisen ympäristön, jossa voit olla sähköisesti vuorovaikutuksessa kanssamme.

Huomaa, että hyväksymme sähköpostiviestit vain epävirallisessa viestinnässä, emme virallisessa.

Onko edustajan nimeäminen pakollista?

Periaatteessa hakijat eivät tarvitse edustajaa. Mutta jos omistajalla ei ole toimipaikkaa, todellista ja toiminnassa olevaa liikettä tai kotipaikkaa Euroopan talousalueella, hänen on nimettävä edustaja kaikkiin viraston menettelyihin hakemuksen jättämistä lukuun ottamatta. Euroopan talousalue koostuu kaikista Euroopan unionin jäsenvaltioista sekä Norjasta, Islannista ja Liechtensteinista.

Edustajana voi toimia jokin seuraavista:

Asianajaja (tai vastaava, maasta riippuen)

Jossakin EU:n jäsenvaltiossa pätevyyden saanut juristi, jonka toimipaikka sijaitsee EU:ssa. Lisäksi hänellä on oltava oikeus toimia kyseisessä valtiossa edustajana tavaramerkki- ja/tai malliasioissa.

Ammattimainen edustaja

Ammattimainen edustaja, jonka nimi esiintyy EUIPO:n ylläpitämässä luettelossa.

Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön työntekijä

Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön työntekijä, jonka kotipaikka tai pääasiallinen toimipaikka tai todellinen ja toiminnassa oleva teollinen tai kaupallinen liike sijaitsee Euroopan talousalueella, voi edustaa muita oikeushenkilöitä, mikäli näiden kahden oikeushenkilön välillä on taloudellisia yhteyksiä.

Reitti rekisteröintiin

Hakemuksen laatimisessa ja toimittamisessa on kolme yksinkertaista vaihetta. Siinä käytetään lomaketta, jossa opastetaan Euroopan talousalueelle sijoittautuneita pk-yrityksiä ja yksityishenkilöitä, eikä tavaramerkkiammattilaisen apua tarvita

Hakulomakkeessa on annettava kolme keskeistä tietoa:

 • Omistajuus - kuka tahansa yksityishenkilö tai mikä tahansa yritys voi olla EU:n tavaramerkin omistaja; tiedot julkaistaan ja ne on pidettävä ajan tasalla siten, ettei merkin omistajasta voi olla epäselvyyttä.
 • Millainen EU:n tavaramerkki voi olla - tavaramerkkisi on oltava selkeästi esitetty.
 • Tavarat ja palvelut - on määriteltävä siten, että muut liikkeenharjoittajat ymmärtävät, mitkä tavarat ja palvelut hakemus kattaa.

Seuraavien linkkien kautta löydät ohjeet EU:n tavaramerkin hakemiseen ja rekisteröintiin. Emme voi taata, että hakemuksesi hyväksytään, mutta huolellinen valmistautuminen parantaa mahdollisuuksiasi onnistua.

Rekisteröintiprosessi

Olet juuri hakenut tavaramerkkiä. Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Kun hakemus on jätetty Euroopan unionin teollisoikeuksien virastoon (EUIPO), EUIPO tarkistaa, voidaanko tavaramerkki rekisteröidä. Tähän liittyy useita vaiheita.

Ajallisesti menettely etenee tutkimusjaksosta vastustusjakson kautta rekisteröintiin. Tutkimusjakso alkaa hakemuksen vastaanottamisesta ja päättyy hakemuksen julkaisemiseen. Vastustusjakso alkaa hakemuksen julkaisemisesta ja päättyy jakson määräajan umpeutumiseen. Sen jälkeen tavaramerkki rekisteröidään. Lopuksi rekisteröity tavaramerkki julkaistaan.

Tutkimusjakso

Vastustusjakso

Rekisteröinti

 • Hakemuksen vastaanottaminen

 • Hakemuksen julkaiseminen

 • Vastustusjakson päättyminen

 • Rekisteröidyn merkin julkaiseminen

 

Mitä tutkimusjakson aikana tapahtuu?

Seuraavassa luodaan yleiskatsaus toimiin, jotka EUIPO toteuttaa tutkimusjakson aikana. Ne toteutetaan lähes samanaikaisesti. Voit seurata hakemuksesi käsittelyä verkossa eSearch-tietokannan avulla tai User Area -käyttäjäalueellasi.

Seuraava koskee suoraan EUIPO:lle jätettyjä hakemuksia. Lue lisää Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen hakemuksen rekisteröinnin etenemisestä.

Menettely etenee seuraavien vaiheiden kautta: hakemispäivä, luokittelu, muotovaatimukset, ehdottomat hylkäysperusteet, kääntäminen ja tutkimus. Vaiheista saa lisätietoja napsauttamalla niitä. Kun kaikki vaiheet on saatu päätökseen, tavaramerkki julkaistaan.

Vastustusjakso

 
 

Jos EUIPO havaitsee virheen tai joutuu kertomaan sinulle hakemuksen vastustamisesta, se lähettää havainnostaan virallisen tiedonannon User Area -käyttäjäalueellesi. Tämän jälkeen sinulla on kaksi kuukautta aikaa korjata puutteet ja antaa vastauksesi. Voit pyytää ensin kahden kuukauden jatkoaikaa vastauksen laatimiseen. Tämä ensimmäinen jatkoaika myönnetään yleensä automaattisesti, mutta toinen jatkoaika on perusteltava.

Joissakin menettelyissä EUIPO:n tutkijat voivat soittaa hakijoille (tai näiden edustajille) ja pyytää yksinkertaisten virheiden korjaamista.

Jos vastauksesi ei poista EUIPO:n mielestä kaikkia epäselvyyksiä tai jos jätät vastaamatta, EUIPO tekee lopullisen päätöksen, jolla hakemuksesi tai siinä esitetty vaatimus (kuten etuoikeutta koskeva vaatimus) hylätään kokonaisuudessaan tai osittain. Vaihtoehtoisesti EUIPO saattaa tehdä hakemuksesi tietoihin tarvittavat muutokset (esimerkiksi poistaa kuvauksen tai lisätä väreihin liittyvän vaatimuksen). Muista, että jos olet tyytymätön lopputulokseen tai jos mielestäsi on tapahtunut virhe, sinulla on oikeus valittaa.

Jos hakemuksesi hylätään, EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus on edelleen mahdollista muuntaa (IP silta) kansalliseksi rekisteröinniksi edellyttäen, ettei ristiriitaa ole.

Jos kukaan ei vastusta hakemustasi, tavaramerkkisi julkaistaan kaikilla EU:n 23 virallisella kielellä. Tämä tarkoittaa, että julkistamme tiedon siitä, että olet hakenut kyseistä tavaramerkkiä mainituille tavaroille ja/tai palveluille.

Mitä väitejakson aikana tapahtuu?

Julkaisemispäivästä lähtien kolmansilla osapuolilla, jotka eivät halua, että tavaramerkkisi rekisteröidään, on kolme kuukautta aikaa vastustaa rekisteröintiä.

Vastustamiselle on kaksi yleistä syytä:

Kolmannella osapuolella on aiempi oikeus (tai useampia oikeuksia) ja hän katsoo, että jos tavaramerkkisi rekisteröidään, se on ristiriidassa hänen aiemman oikeutensa kanssa.

Kolmannen osapuolen on vastustettava tavaramerkkiäsi estääkseen tavaramerkkisi rekisteröinnin täyttämällä lomakkeen ja maksamalla 320 euron suuruisen maksun. Jos vastustus tehdään, tavaramerkkisi joutuu väitemenettelyyn, joka sen on läpäistävä. Vastustavan väitteen voi tehdä kolmen kuukauden kuluessa tavaramerkin julkaisemisesta.
 

Väitemenettely

Joka viidenteen EU-tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen kohdistuu väite, jonka on tehnyt markkinoilla jo olevan tavaramerkin haltija. EUIPO ratkaisee nämä kiistat sen jälkeen, kun kumpikin osapuoli – hakija ja väitteen tekijä – on toimittanut todisteet ja perustelunsa. Hakija voi minimoida vastustusta koskevan riskin tutkimalla mahdollisia ristiriitoja ennen hakemuksen tekemistä.
 

Seuraavassa luodaan yleiskatsaus väitemenettelyn eri vaiheisiin.

Väitemenettely alkaa hakemuksen julkaisemisesta ja päättyy rekisteröidyn tavaramerkin julkaisemiseen, ja siinä on seuraavat viisi vaihetta: vastustavan väitteen tekeminen, käsiteltäväksi ottamisen edellytysten tarkistus, sovittelulle varattu aika, menettelyn kontradiktorinen osa ja menettelyn päättyminen. Vaiheista saa lisätietoja napsauttamalla niitä.

Sovittelulle varattu aika

Tutkimusjakso

Rekisteröinti


 

Kaikki väitteitä koskevat päätökset julkaistaan verkossa, ja kaikilla osapuolilla, joille aiheutuu päätöksestä haittaa, on mahdollisuus valittaa päätöksestä.

Jos vastustusta koskeva väite hyväksytään, EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus on edelleen mahdollista muuntaa (IP silta) kansalliseksi rekisteröinniksi edellyttäen, ettei ristiriitoja ole.

Kolmas osapuoli katsoo, että tavaramerkkiäsi ei olisi pitänyt hyväksyä.

Hän voi vedota mihin tahansa sopivaksi katsomaansa ehdottomaan hylkäysperusteeseen. Ehdottomat hylkäysperusteet ovat vaatimuksia, jotka tavaramerkkisi on täytettävä, kuten että tavaramerkki on erottamiskykyinen, se ei kuvaile liiketoimintaasi ja se on selkeästi esitetty. Kolmannen osapuolen tulee lähettää virastoon tiedonanto, jossa selitetään, miksi tavaramerkkiä ei kolmannen osapuolen mielestä saisi rekisteröidä. Tiedonantoa kutsutaan "kolmannen osapuolen huomautukseksi", ja se on maksuton. Tähän keinoon tulisi kuitenkin turvautua vain, kun tavaramerkin vastustamiseen on vakava syy.

Kun virasto on saanut huomautukset, se lähettää niiden esittäjälle (huomautusten tekijälle) kuittauksen ja toimittaa huomautukset hakijalle. Tämän jälkeen huomautusten tekijä ei saa enää mitään viestiä EUIPO:lta. Huomautusten tekijälle ei myöskään lähetetä tietoa hakemuksen mahdollisen uudelleenkäsittelyn tuloksesta. Jos huomautusten tekijä haluaa myöhemmin tietää kyseisen EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kohtalosta, hän voi hakea tietoa sen tilasta eSearch-tietokannan kautta.

Todistus rekisteröinnistä

Jos kukaan ei tee väitettä tai kolmannen osapuolen huomautusta, tavaramerkkisi rekisteröidään ja rekisteröinti julkaistaan. Näin muut tavaramerkkien haltijat ja yleisö saavat tietää, että kyseinen tavaramerkki kuuluu sinulle.

Rekisteröinnin julkaisemisesta ei peritä maksua, ja siitä toimitetaan rekisteröintitodistus.

Todistuksen voi ladata kahden päivän kuluttua julkaisemisesta. Rekisteröintitodistusta ei toimiteta paperisena. Siitä voi kuitenkin pyytää oikeaksi todistettuja tai todistamattomia jäljennöksiä. Ne voivat olla tarpeen, jos haluat vaatia EU-tavaramerkkisi aiemmuutta. Osa tuomioistuimista hyväksyy viittauksen tietokantaamme (eSearch), mutta osa vaatii virallisemman asiakirjan, jonka voit saada lähettämällä julkista nähtävillä oloa koskevan pyynnön.

Viraston päätöksen riitauttaminen

Osapuolet, joihin lopullinen päätös vaikuttaa haitallisesti, voivat valittaa päätöksestä. eAppeal-työkalun avulla valitusilmoituksen voi jättää yhtenä sähköisenä ilmoituksena. Valituksen tekeminen on nyt nopeampaa ja helpompaa kuin koskaan ennen. eAppeal-työkaluun pääsee suoraan omalta User area -käyttäjäalueelta verkkopalvelujen osiosta Forms and Filings -osion kautta. Sen jälkeen tiedosto avataan eSearch Plus:ssa, ja sen jälkeen toiminto- ja viestiosio.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.