Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Menu

Vastustus

 

Aikaisempien oikeuksien olemassaolo on Euroopan unionin tavaramerkin rekisteröinnin suhteellinen hylkäysperuste. Virasto ei tutki tällaisia hylkäämisperusteita viran puolesta. Siksi EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistaan EU:n tavaramerkkilehdessä, ja tästä julkaisupäivästä alkaa kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa on tehtävä väiteilmoitus sellaisten aikaisempien oikeuksien suojaamiseksi, joihin tulevalla Euroopan unionin tavaramerkillä voisi olla vaikutusta.

Euroopan unionin tavaramerkkilehdessä julkaistaan siis tietoa Euroopan unionin tavaramerkkiä koskevien hakemusten tekemisestä, jotta aikaisempien oikeuksien omistajat voisivat suojella oikeuksiaan.

Voit myös luoda User Area -käyttäjäalueellasi hälytyksen, joka voi ilmoittaa, kun tavaramerkkiäsi muistuttavista merkeistä jätetään hakemuksia.

Lisätietoja on usein kysyttyjä kysymyksiä koskevassa osiossa FAQs Search Availability.

Väiteosasto käsittelee väiteilmoitukset, jotka on tehty kolmen kuukauden kuluessa Euroopan unionin tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemisesta. Väiteosasto tarkistaa ensin, onko väitemaksu maksettu määräajassa, ja tutkii sen jälkeen, täyttääkö väiteilmoitus perusvaatimukset. Jos se havaitsee korjattavia puutteita, väitteentekijää pyydetään korjaamaan ne.
Tämän vaiheen jälkeen Euroopan unionin tavaramerkin hakijalle tiedotetaan väiteilmoituksesta. Tästä ajankohdasta alkaa kahden  kuukauden määräaika, jonka kuluessa osapuolet voivat yrittää päästä sovintoon neuvottelemalla keskenään. Tätä vaihetta kutsutaan harkinta-ajaksi (cooling-off).

Lisätietoa oikeuksistasi on osiossa Huolehdi oikeuksistasi tavaramerkkien verkkosivustolle rekisteröitymisen jälkeen.

Harkinta-aika alkaa väiteilmoituksen julkaisemisen jälkeen ja kestää kaksi kuukautta. Se edeltää kontradiktorista vaihetta (johon osallistuvat sekä väitteentekijä että hakija). Jos kontradiktorinen vaihe ei ole vielä alkanut ja osapuolet pääsevät sovintoon väitteestä, kumpaakaan osapuolta ei määrätä vastaamaan kustannuksista.
Jos sovinto johtaa EU-tavaramerkillä suojattujen tavaroiden ja palveluiden luettelon rajoittamiseen siten, että siitä suljetaan pois tavarat ja palvelut, joita väite koskee, tai EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen peruuttamiseen, virasto palauttaa väitemaksun väitteentekijälle.

Lisätietoja on ohjeiden kohdassa C ”Väitemenettely” olevassa jaksossa 1 ”Menettelyjä koskevat asiat”.

EU:n tavaramerkkihakemuksia koskevat väitteet on jätettävä kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus on julkaistu EU:n tavaramerkkilehdessä.
Väitteen voi halutessaan tehdä myös verkkolomakkeella. Kun verkkolomake on toimitettu, hakemukselle annetaan väitenumero.
Väite katsotaan asianmukaisesti tehdyksi vain, jos väitemaksu on maksettu.

Lisätietoja väiteilmoituksen jättämisestä Euroopan unionin tavaramerkkiä tai kansainvälistä rekisteröintiä vastaan.

Väiteilmoituksen jättäminen edellyttää, että virasto saa maksun väitteen jättämisen määräajassa.
Lisätietoja väitemaksusta.

Hakijoilla, joilla ei ole kotipaikkaa tai ammatillista kotipaikkaa tai todellista ja toiminnassa olevaa teollista tai kaupallista liikettä ETA-alueella (Euroopan talousalue), on oltava edustaja virastossa. Viraston luettelo edustajista on eSearch plus -tietokannassa.
 

EUIPO:n väiteosaston työkielet ovat viraston viisi kieltä (englanti, ranska, saksa, italia ja espanja). Väiteilmoituksen voi tehdä vain näillä kielillä, ja kielen on oltava jompikumpi niistä kahdesta kielestä, jotka hakija on valinnut EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kieleksi ja jotka on ilmoitettu hakemusta koskevassa julkaisussa EU:n tavaramerkkilehdessä. Tätä kieltä käytetään koko väitemenettelyn ajan.

Jos väiteilmoitus tehdään jollakin viraston kielellä (englanti, ranska, saksa, italia ja espanja), joka ei kuitenkaan ole sama kuin väiteilmoituksen kohteena olevan EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jompikumpi kieli, väitteentekijälle annetaan yksi kuukausi aikaa laatia käännös vaaditulla kielellä.

Menettelykielestä on lisätietoja ohjeiden osassa A ”Yleiset säännöt” olevassa jaksossa 4 ”Menettelyjen kieli”.

Väiteilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemisesta. Virallinen julkaisupäivä on päivä, jona hakemus on julkaistu Euroopan unionin tavaramerkkilehden osassa A1. Viraston on saatava väiteilmoitus ja väitemaksu tähän määräaikaan mennessä.

Lisätietoja väiteilmoituksen jättämisestä on ohjeiden osassa C ”väitemenettely” olevassa jaksossa 1 ”Menettelyjä koskevat asiat”.
Lisätietoa väitemaksuista.

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi tehdä väiteilmoituksen vetoamalla niin moneen tavaramerkkiin kuin katsoo tarpeelliseksi, jos hän/se on oikeuksien haltija.

Lisätietoja on ohjeiden osassa C ”Väitemenettely” olevassa jaksossa 0 ”Johdanto”.

Et. Väitteentekijän on oltava yksi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, ja hänen/sen on perusteltava väiteilmoitusta omistamillaan tavaramerkeillä. Jos EU-tavaramerkkiä koskevaa hakemusta koskevaa väitettä perustellaan useilla tavaramerkeillä, jotka kuuluvat eri yrityksille (eri luonnollisille henkilöille tai eri oikeushenkilöille), kunkin on tehtävä erillinen väiteilmoitus.
Useat henkilöt voivat tehdä väitteen yhteisesti vain, jos he ovat väitteen perustana olevien tavaramerkkien yhteishaltijoita.

Lisätietoa tästä asiasta on ohjeiden osassa C ”Väitemenettely” olevassa jaksossa 0 ”Johdanto”.

Kyllä. Väitteentekijän on valittava menettelyn kieleksi jokin viraston kielistä, ja sen on oltava jompikumpi EU-tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa mainituista kahdesta kielestä. Kaikki viestintä viraston kanssa ja asiakirjat, joihin väitteentekijä vetoaa oikeuksiensa tueksi, on laadittava menettelyn kielellä tai käännettävä kyseiselle kielelle.

Lisätietoa tästä asiasta on ohjeiden osassa C ”Väitemenettely” olevassa jaksossa 1 ”Menettelyjä koskevat asiat”.

Virasto toimittaa väiteilmoituksen, kun se on todennut, että väite voidaan ottaa tutkittavaksi EU:n tavaramerkkiasetuksen (EUTMA) perusteella. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että väiteilmoitus olisi ”täydellinen”. Jos harkinta-aika (cooling off) on päättynyt eivätkä osapuolet ole päässeet sovintoon, väitteentekijällä on kaksi kuukautta aikaa täydentää asiakirjojaan todisteilla, jotka tukevat hänen väitteitään ja oikeuksiaan. Virasto lähettää vastaanottamansa asiakirjat hakijalle, jotta tämä voisi esittää niistä huomautuksia kahden kuukauden kuluessa.

Lisätietoa tästä asiasta on ohjeiden osassa C ”Väitemenettely” olevassa jaksossa 1 ”Menettelyjä koskevat asiat”.

Tavaramerkkejä koskee velvoite ottaa ne markkinoilla tosiasialliseen käyttöön viiden vuoden kuluessa niiden rekisteröinnistä kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. EU-tavaramerkkiasetuksen (EUTMA) mukaan hakijalla on siten oikeus pyytää, että väitteentekijä todistaa niiden tavaramerkkien käytön, joihin väite perustuu, mikäli kyseiset tavaramerkit on rekisteröity yli viisi vuotta sitten. Käytön todistamista koskevan pyynnön on oltava ehdoton, ja se on toimitettava erillisenä asiakirjana.
Väitteen ulkopuolelle jätetään tavarat ja palvelut, joiden käytöstä ei ole toimitettu todisteita. Toisin sanoen väitemenettelyä voidaan jatkaa vain sellaisten tavaramerkkien, tavaroiden ja palvelujen osalta, joiden tosiasiallinen käyttö on todistettu. Jos todisteita ei toimiteta sellaisten tavaroiden ja palvelujen käytöstä, joita varten aikaisempi tavaramerkki tai aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity, väite hylätään.

Lisätietoa tästä asiasta on ohjeiden osassa C ”Väitemenettely” olevassa jaksossa 6 ”Käytön todistaminen”.

Käytön todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmettävä väitteen perustana olevan tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja laji niiden tuotteiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin se perustuu. Todisteita voivat olla esimerkiksi väitettä tukevat asiakirjat ja todistuskappaleet, kuten pakkaukset, etiketit, hinnastot, luettelot, laskut, valokuvat ja lehtimainokset sekä valaehtoiset tai juhlalliset vakuutukset.

Lisätietoa tästä asiasta on ohjeiden osassa C ”Väitemenettely” olevassa jaksossa 6 ”Käytön todistaminen”.
 

Kulujen jakamista koskeva päätös annetaan pääasiaa koskevan päätöksen yhteydessä. Kaikissa muissa asioissa, jotka EUIPO:n väiteosasto saattaa päätökseen, kuluja koskeva päätös liitetään tiedoksiantoon. Jos kulut koskevat edustuskustannuksia ja väitemaksua, kulujen määrää koskeva päätös on sisällytettävä kulujen jakamista koskevaan päätökseen EU-tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 18 artiklassa vahvistettujen enimmäismäärien mukaisesti.

Lisätietoa tästä asiasta on ohjeiden osassa C ”Väitemenettely” olevassa jaksossa 1 ”Menettelyjä koskevat asiat”.

Käytön todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmettävä väitteen perustana olevan tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja laji niiden tuotteiden osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin se perustuu. Todisteita voivat olla esimerkiksi selventävät asiakirjat ja todistuskappaleet, kuten pakkaukset, etiketit, hinnastot, luettelot, laskut, valokuvat ja lehti-ilmoitukset sekä valaehtoiset tai juhlalliset vakuutukset. Todisteet on toimitettava jäsennellysti ja niihin täytyy sisältyä hakemisto.

Tällä sivulla annetut kysymykset ja vastaukset on tarkoitettu vain tiedoksi. Ne eivät siis ole oikeudellisia viitteitä. Katso lisätietoja EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia koskevista asetuksista tai tavaramerkkiä/mallia koskevista ohjeista.

Lisätietoja siitä, miten EUIPO käsittelee henkilötietojasi, saat tietosuojalausekkeesta.
 

Sivu on päivitetty viimeksi 18-07-2018
Käytämme sivustollamme evästeitä sellaisten teknisten ominaisuuksien tukena, jotka parantavat käyttäjäkokemustasi. Käytämme myös analytiikkaa. Näpäytä saadaksesi lisätietoja