Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Maksuton ja yrityskohtainen
teollisoikeuksia koskeva tuki

Täytä lomake maksuttoman yrityskohtaisen teollisoikeuksia koskevan tuen pyytämiseksi. Haluatko saada lisätietoa? Näin se toimii. Tutustu tuen hakemisen eri vaiheisiin.

sme provider header 1

Täytä ja lähetä lomake Täytä pyydetyt tiedot lomakkeeseen

sme provider header 2

Analysoimme tiedot Antamiesi tietojen avulla virasto voi löytää yrityksellesi sen tarpeita vastaavaa tukea

sme provider header 3

Hakemukseesi pyritään löytämään paras mahdollinen ratkaisuEUIPO:n tehokkaan riidanratkaisun asiankäsittelijä ottaa yritykseesi yhteyttä tai lähetämme sähköpostitse luettelon vapaaehtoisista asiantuntijoista

Virasto tekee säännöllisesti laaduntarkastuksia, joilla varmistetaan tukea pyytävien yritysten antamien tietojen oikeellisuus.
EUIPO:n maksuton yrityskohtainen teollisoikeuksia koskeva neuvonta on rajoitettu yhteen palvelusuoritukseen pk-yritystä kohden.
Virasto ei voi taata neuvonnan saatavuutta.

Palvelu on tarkoitettu komission suosituksessa 2003/361/EY annetun määritelmän mukaisille pk-yrityksille.

Ennen palvelua koskevan pyynnön tekemistä on varmistettava, täyttääkö yrityksenne pk-yrityksille asetetut vaatimukset. Sitä varten on täytettävä kyselylomake, joka on laadittu komission suosituksen perusteella. Yrityksenne on velvollinen varmistamaan, että annetut tiedot pitävät paikkansa.

 
  • Kelpoisuus
  • Tiedot
  • Yhteystiedot
  • Ehdot

Kelpoisuus palvelun saannille

Tämä kenttä on pakollinen Tehty valinta ei ole pyynnössä sallittu
Alaviite 1 - Maksutonta teollisoikeuksia koskevaa yrityskohtaista neuvontaa voivat saada yhtäläisin ehdoin kaikki perussopimusten soveltamisalaan kuuluvat oikeushenkilöt Näytä Piilota

1 Maksutonta teollisoikeuksia koskevaa yrityskohtaista neuvontaa voivat saada yhtäläisin ehdoin kaikki perussopimusten soveltamisalaan kuuluvat oikeushenkilöt, kuten kaikki EU:hun rekisteröityneet pk-yritykset. Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen nojalla Islantiin, Norjaan ja Liechtensteiniin rekisteröityneet pk-yritykset voivat osallistua täysimääräisesti sisämarkkinoille ja siten tähän aloitteeseen. Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneet hakijat: Yhdistynyt kuningaskunta erosi Euroopan unionista 1. helmikuuta 2020. EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan erosopimuksen 126 artiklan ja 127 artiklan 1 kohdan mukaan EU:n lainsäädäntöä kuitenkin sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 31. joulukuuta 2020 päättyvän siirtymäkauden ajan. Tämä aloite kattaa näin ollen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneet pk-yritykset ja edustajat kyseisen siirtymäkauden ajan.


Tämä kenttä on pakollinen Tehty valinta ei ole pyynnössä sallittu
Tämä kenttä on pakollinen Tehty valinta ei ole pyynnössä sallittu

Tukea koskevat tiedot

Tämä kenttä on pakollinen
Tämä kenttä on pakollinen
Alaviite2 – Maksuttomia teollisoikeuspalveluja ei pidä sekoittaa vaihtoehtoista riidanratkaisua (ADR) koskevaan palveluun. Näytä Piilota

2 Maksuttomia teollisoikeuspalveluja ei pidä sekoittaa vaihtoehtoista riidanratkaisua (EDR) koskevaan palveluun. EUIPO tarjoaa covid-19-kriisin yhteydessä erityistä ei-juridista palvelua pk-yrityksille, jotta ne voisivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä siitä, mikä riidanratkaisumekanismi niiden tulisi valita EUIPO:ssa tehtävää riidanratkaisua varten. Palvelua kutsutaan vaihtoehtoiseksi riidanratkaisuksi. Se on ei-juridinen erityispalvelu, jota pk-yritykset voivat pyytää seuraavia EUIPO:ssa tehtäviä menettelyjä varten: väitemenettelyt (harkinta-ajan umpeuduttua) pk-yrityksille, joilla ei ole edustajaa; kumoamismenettelyt; mitättömyysmenettelyt; valitusmenettelyt. Vaihtoehtoisen riidanratkaisun palvelu ei kuulu tämän maksutonta teollisoikeusneuvontaa koskevan aloitteen soveltamisalaan.
Pk-yrityksille suunnatun vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevan palvelun tarkoituksena on antaa tietoa pk-yrityksille seuraavista EUIPO:ssa tai muualla saatavissa olevista riidanratkaisumekanismeista: sovittelu, välitysmenettely, avustettu neuvottelu, varhaisvaiheen puolueeton arviointi ja asiantuntijapäätös (sitomaton). Mahdollisia kysymyksiä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta voi lähettää osoitteeseen ADR-Info@euipo.europa.eu. Vaihtoehtoisen riidanratkaisun tuloksena pk-yritystä voidaan neuvoa ottamaan yhteyttä maksutonta teollisoikeusneuvontaa tarjoavaan asiantuntijaan tai hakemaan juridista apua.
Maksuttomat teollisoikeuspalvelut voivat kuitenkin käsittää myös pk-yritysten ammatillisen edustamisen edellä mainituissa riidanratkaisumenettelyissä. Lisäksi niihin voi kuulua mahdollista riidanratkaisumekanismia koskeva neuvonta väitemenettelyjen harkinta-aikana silloin, kun osapuolet ovat edustettuina.

Tämä kenttä on pakollinen

Voitte valita useamman kuin yhden kohdan

Tämä kenttä on pakollinen
Tämä kenttä on pakollinen
Tämä kenttä on pakollinen

Voitte valita useamman kuin yhden kohdan.

*Tämä on maa / maantieteellinen alue, jolla teollis- ja tekijänoikeustukea tarvitaan

Tämä kenttä on pakollinen

Maksuttoman yrityskohtaisen teollisoikeuksia koskevan neuvonnan (johon ei sisälly vaihtoehtoista riidanratkaisua) tarkoituksena on auttaa pk-yrityksiä covid-19-kriisistä selviämiseksi. Emme suosittele tämän palvelun hakemista, jos yritykselläsi on jo immateriaalioikeuksiin erikoistunut asianajaja.

Yrityksen yhteystiedot

Tämä kenttä on pakollinen Tämä kenttä on pakollinen
Tämä kenttä on pakollinen
Tämä kenttä on pakollinen Tämä kenttä on pakollinen
Tämä kenttä on pakollinen Anna kelvollinen sähköpostiosoite.

Käyttöehdot

Vahvistan lukeneeni ja hyväksyväni jäljempänä olevat palveluehdot. Tämä kenttä on pakollinen

EUIPO laatii parhaillaan maksuttomia teollisoikeuspalveluja varten palveluntarjoajien luetteloa kiinnostuksenilmaisupyyntöön vastanneista hakijoista. Virasto on sitoutunut laatimaan luettelon palveluntarjoajista ja luokittelemaan ne sekä avustamaan pk-yrityksiä välittämällä niille yrityksen tarpeita vastaavan asiantuntijan yhteystiedot.

Luettelo on ainoastaan viitteellinen, ja teollisoikeuksia koskevia maksuttomia palveluja voidaan hakea myös EUIPO:n aloitteen ulkopuolelta.

Asiantuntijoiden tarjoamat teollisoikeuksia koskevat maksuttomat palvelut eivät ole EUIPO:n palveluja. Annettujen tietojen täsmällisyydestä vastaa ainoastaan maksutonta palvelua tarjoava asiantuntija.

EUIPO ei takaa tehokkaan riidanratkaisun tai teollisoikeuksia koskevan maksuttoman palvelun saatavuutta, palvelutasoa eikä palvelun tosiasiallista suorittamista.

EUIPO ei tarjoa teollisoikeuksia koskevan maksuttoman yrityskohtaisen neuvonnan yhteydessä oikeudellista neuvontaa. Se on vapautettu korvausvelvollisuudesta eikä myöskään ole vastuussa palveluntarjoajan tai tehokkaan riidanratkaisun palvelun pk-yritykselle tai kolmansille osapuolille palvelun aikana tai sen seurauksena aiheuttamista vahingoista.

EUIPO ei korvaa kustannuksia tai vastaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat kolmansien osapuolien pk-yritykselle suorittamista palveluista.

Tällä verkkosivustolla olevia tietoja ei pidä ymmärtää oikeudellisten palvelujen mainonnaksi minkään EU:n/ETA:n jäsenvaltion lakien ja ammattieettisten vaatimusten perusteella.

Lähetetyn pyynnön ja lomakkeessa annettujen tietojen perusteella EUIPO ottaa pk-yritykseen yhteyttä ja tarjoaa tukea. Tämä tapahtuu joko nimeämällä tehokkaan riidanratkaisun asiankäsittelijä tai välittämällä luettelo käytettävissä olevista teollisoikeuksien asiantuntijoista, jotka vastaavat yrityksen tarpeita. Teollisoikeuksien asiantuntijan valinta ja yhteydenotto häneen on yksinomaan pk-yrityksen vastuulla. EUIPO:n maksuton yrityskohtainen teollisoikeuksia koskeva neuvonta on rajoitettu yhteen palvelusuoritukseen pk-yritystä kohden. Kun pk-yritys on saanut maksuttoman palvelun, se on yksin vastuussa muiden mahdollisten maksullisten palvelujen tilaamisesta suoraan maksuttomien palvelujen asiantuntijalta ja niistä neuvottelemisesta sen kanssa.

Suostun siihen, että minuun otetaan yhteyttä tietojen saamiseksi ja asiakastyytyväisyyteen liittyvissä kysymyksissä. Tämä kenttä on pakollinen

Suostun siihen, että annetun palautteen anonymisoidut tulokset ja tiedot julkaistaan. Tämä kenttä on pakollinen

Tietojen totuudenmukaisuus ja täsmällisyys. Tämä kenttä on pakollinen

Vakuutan, että tässä annetut tiedot ovat täsmälliset ja täydelliset ja että ne on annettu vilpittömässä mielessä. Vastaan kaikista mahdollista virheistä tai puutteista. Olen tietoinen siitä, että minut voidaan sulkea teollisoikeuksia koskevan maksuttoman yrityskohtaisen neuvonnan ulkopuolelle, jos jokin tässä annettava vakuutus osoittautuu vääräksi tai virheelliseksi.

On huomattava, että kun tämä lomake on vahvistettu ja toimitettu, kaikkia siinä olevia tietoja hallitaan henkilötietojen käsittelystä annetun tietosuojaselosteen ehtojen mukaisesti.

Tietosuoja Tämän menettelyn yhteydessä kerättyjä tietoja käsitellään luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23 päivänä lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2018/1725 mukaisesti. Virasto käsittelee kyseisiä tietoja tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietosuojaseloste on nähtävissä viraston verkkosivustolla (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/data-protection) ja hakulomakkeen lopussa. Mahdolliset henkilötietoja koskevat tiedustelut tulee toimittaa viraston tietosuojavastaavalle osoitteeseen DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Valitukset: Jos rekisterinpitäjä ja/tai tietosuojavastaava ei pysty ratkaisemaan kiistaa, valitukset voi osoittaa milloin tahansa Euroopan tietosuojavaltuutetulle osoitteeseen edps@edps.europa.eu.

Testimonials

‘With the help of EDR services, we have concluded our trademark opposition with a satisfactory ending for both parties. The service was very informative and supportive throughout the whole process, making an overwhelming situation more comfortable and easier to resolve. I am really happy with this EUIPO mediation service.’

Salty Pelican SL, Portugal

‘Great initiative for start-ups and new companies.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘We are very satisfied with IP pro bono experience.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘Extremely super service, you rarely see that small companies are so actively helped. During this time, we are also very grateful for any free help. Everything really good.’

VENDING2BE, Austria

‘Very interesting initiative of the EUIPO to help SMEs to solve their doubts about intellectual property and above, at zero cost.’

RDC, Spain

Käytämme sivustollamme evästeitä sellaisten teknisten ominaisuuksien tukena, jotka parantavat käyttäjäkokemustasi. Käytämme myös analytiikkaa. Näpäytä saadaksesi lisätietoja