Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Menu

SME Fund


Ideas Powered for Business SME Fund on Euroopan komission aloite, jonka Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) toteuttaa tukeakseen taloudellisesti eurooppalaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) IPR-arvoseteleillä immateriaalioikeuksien eli tavaramerkkien ja mallien suojaamiseksi. Rahasto myöntää 20 miljoonaa euroa avustuksina, jotka jaetaan kuusi vaiheessa (hakuajat) tammikuusta joulukuuhun 2021.
 
Edunsaajat saavat osittaisen korvauksen immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalveluista (IP Scan) sekä tavaramerkki- ja mallihakemuksista aiheutuvista kustannuksista.
 
Palvelu 1: 75 %:n alennus osallistuvien kansallisten IP-toimistojen tarjoamista immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalveluista (IP Scan). 

Palvelu 2: 50 %:n alennus kansallisten, alueellisten ja EU:n tavaramerkkejä ja malleja koskevien hakemusten perusmaksuista. 

Yksi pk-yritys voi saada korvausta enintään 1 500 euroa.

Ei. Pk-yrityksen on ensin haettava avustusta (IP-arvoseteli) ja odotettava avustuspäätöstä. Saatuaan avustuspäätöksen pk-yritys voi hakea avustushakemuslomakkeessa (sähköinen lomake 1) ilmoittamiaan palveluja (tavaramerkkejä ja/tai malleja ja/tai esidiagnoosipalvelua (IP Scan) tai niiden yhdistelmää). Sen jälkeen pk-yritys voi myös hakea vastaavaa korvausta.

EU-maan pk-yritysten valtuutettu työntekijä tai toimitusjohtaja voi täyttää Ideas Powered for Business SME Fund -rahaston avustushakemuksen.
 
Kaikki Euroopan unioniin sijoittautuneet pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) voivat hakea tukea IPR-arvosetelin muodossa. Pk-yritysten, jotka haluavat hakea immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalvelua (IP Scan), on oltava sijoittautuneina siihen maahan, jossa soveltuva immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalvelujen tarjoaja on käytettävissä ehdotuspyynnössä julkaistulla tavalla.
 
Tarkista EU:n virallinen pk-yrityksen määritelmä varmistaaksesi, että yrityksesi on tukikelpoinen.
 

Pk-yrityksen on oltava sijoittautuneena Euroopan unioniin.
 
Seuraavassa esitetään tekijät, jotka määrittävät, onko yritys EU:n suosituksessa 2003/361 määritelty pk-yritys.


Ei, elleivät ne harjoita taloudellista toimintaa. Katso Euroopan komission määritelmä pk-yrityksestä.

Kyllä. Kuitenkin jos hakemus hyväksytään, vain kyseinen pk-yritys saada avustuksen.

Ensimmäinen kuusi hakuajasta aukeaa 11. tammikuuta 2021 seuraavan aikataulun mukaisesti:Pk-yritys voi hakea avustusta IPR-arvosetelin muodossa vain hakuajan ollessa avoinna ja ainoastaan käytettävissä olevalla verkkolomakkeella. Kuuden määräajan ulkopuolella jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

 

Kyllä. Jos pk-yritys hakee yhtä palvelua yhden hakuajan aikana, se voi hakea toista palvelua seuraavan hakuajan aikana.

Kullekin pk-yritykselle voidaan korvata enintään 1 500 euroa palvelusta 1 tai palvelusta 2 tai näiden yhdistelmästä:

Palvelu 1: 75 %:n alennus osallistuvien kansallisten IP-toimistojen tarjoamista immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalveluista (IP Scan).
Palvelu 2: 50 %:n alennus kansallisten, alueellisten ja EU:n tavaramerkkejä ja malleja koskevien hakemusten perusmaksuista.

Esimerkki 1. Palvelu 1: Pk-yrityksen on ensin maksettava immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalvelun (IP Scan) kokonaiskustannukset. Jos kustannukset ovat 1 000 euroa, 75 %:n korvaus on 750 euroa. Tässä tapauksessa pk-yritykselle korvattaisiin 750 euroa.Esimerkki 2. Palvelu 2: Pk-yrityksen on ensin maksettava tavaramerkkejä ja malleja koskevien hakemusten perusmaksut. Jos pk-yritys haluaa rekisteröidä kaksi kansallista mallia, joista kumpikin maksaa 250 euroa, ja samalla kaksi EU-tavaramerkkiä, joista kumpikin maksaa 850 euroa, kaikkien hakemusten kokonaiskustannukset olisivat 2 200 euroa. 50 %:n korvaus olisi 1 100 euroa. Tässä tapauksessa pk-yritys maksaa 2 200 euroa ja sille maksetaan takaisin 1 100 euroa.Esimerkki 3. Palvelu 1 ja palvelu 2 yhdistettynä: Jos pk-yritys haluaa molemmat esimerkeissä 1 ja 2 mainitut palvelut, palvelun 1 kustannukset olisivat 1 000 euroa ja palvelun 2 kustannukset 2 200 euroa, jolloin kokonaiskustannukset olisivat 3 200 euroa. Tällöin pk-yritykselle maksettaisiin takaisin avustuksen enimmäismäärä 1 500 euroa.

Kullekin pienelle ja keskisuurelle yritykselle voidaan korvata enintään 1 500 euroa palvelusta 2 tai palvelujen 1 ja 2 yhdistelmästä. Kun haetaan palvelua 1, korvauskelpoisten kulujen 75 prosentin enimmäismäärä on seuraavanlainen:Voit tehdä yhden hakemuksen, joka koskee vain palvelua 1 tai 2, tai voit tehdä yhteisen hakemuksen molempia varten. Korvauksen määrä on aina enintään 1 500 euroa hakijaa kohti.
Jos haet yhtä palvelua yhden hakuajan kuluessa, voit hakea toista jonkin myöhemmän hakujakson aikana.
 

Jos hakijat ovat tukikelpoisia, avustukset jaetaan hakujärjestyksessä hakemuksen jättöpäivän perusteella kunkin hakuajan osalta.

Seuraavassa on esitetty toimet, jotka pk-yritysten on toteutettava hakiessaan avustusta:
 
1. Kun olet lukenut ehdotuspyynnön avustusten verkkosivulla, täytä ja lähetä avustushakemus verkkolomakkeella (sähköinen lomake 1) ja liitä mukaan vaaditut asiakirjat. Lue kysymyksen 9 tarkistuslista huolellisesti ennen hakemuksen jättämistä. Jos hakemus hyväksytään, saat EUIPO:n allekirjoittaman avustuspäätöksen. Pidä päätös tallessa, sitä tarvitaan myöhemmin. Hylätyille hakijoille ilmoitetaan kielteisen päätöksen syistä.
 
2. Hae tavaramerkkiä ja/tai mallia ja/tai immateriaalioikeuksien esianalyysipalvelua (IP Scan) ja maksa ne 30 päivän kuluessa avustuspäätöksen vastaanottamisesta. 

Tavaramerkkejä ja malleja voi hakea jossakin EU:n kansallisista teollis- ja tekijänoikeusvirastoista (kansallinen taso), Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeusvirastosta (kattaa Belgian, Alankomaat ja Luxemburgin; alueellinen taso) tai EUIPOsta (kattaa kaikki EU:n jäsenvaltiot).
 
Immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalvelut (IP Scan) ovat saatavilla niissä kansallisissa toimistoissa, jotka tarjoavat kyseistä palvelua (ks. jäljempänä oleva luettelo).
   
3. Kun olet maksanut palveluista, lähetä korvauspyyntösi (sähköinen lomake 2) ennen perjantaita 31.05.2022 käyttämällä avustuspäätökseen sisältyvää linkkiä. Korvaus maksetaan kuukauden kuluessa, mikäli toimitetut tiedot ja asiakirjat hyväksytään.

Hakijan tulee lukea seuraava tarkistuslista huolellisesti ennen hakemuksen jättämistä varmistaakseen, että tarvittavat asiakirjat voidaan valmistella.

TARKISTUSLISTA 
 • Yritykseni on EU:hun sijoittautunut pieni tai keskisuuri yritys (pk-yritys).
 • Olen lukenut ehdotuspyynnön ennen hakemuslomakkeen täyttämistä.
 • Minulla on yritykseni pankkitiedot ja tiliote, josta käyvät ilmi seuraavat tiedot: yrityksen nimi tilinomistajana, IBAN-numero sekä BIC/SWIFT-koodi.
 • Minulla on yhtiöni alv-todistus.
 • Tiedän, mitä edellä kysymyksessä 1 ja ehdotuspyynnössä mainittua palvelua/palveluja aion hakea (palvelua 1, palvelua 2 tai molempia).
 • Tiedän, mitä immateriaalioikeuksia (tavaramerkkejä ja/tai malleja) aion hakea (palvelu 2).
 • Ymmärrän, etten voi hakea palveluja, jos olen jo saanut kansallista tai EU:n rahoitusta samoihin palveluihin tai niiden osiin. 

On erittäin tärkeää ilmoittaa ”Yrityksen nimi” -kentässä samat tiedot, jotka lukevat liitteenä olevassa alv- tai verotusasiakirjassa ja tiliotteessa.

Toinen yleinen virhe on jättää mainitsematta sähköisessä lomakkeessa täydellinen IBAN-numero, jonka on oltava täsmälleen sama kuin tiliotteessa (ja sisällettävä maakoodi).

Varmistathan, että kaikki liiteasiakirjat ovat selvästi luettavissa.

Voit antaa useamman kuin yhden sähköpostiosoitteen varmistaaksesi, että kaikki viestit tulevat perille.

Nimikentässä ilmoitettavan yrityksen nimen on oltava sama kuin alv-todistuksessa oleva nimi ja pankin antamassa todistuksessa oleva tilinhaltijan nimi.

Tarkista tästä asiakirjasta maatasi koskeva ALV-tunnuksen esimerkkirakenne, kun täytät ALV-kenttää sähköisessä hakulomakkeessa (myös maatunnus).
Hakijoita, joiden toimivaltainen kansallinen viranomainen katsoo olevan vapautettu verotuksesta ja joilla on sen mukainen verotunnistenumero, pyydetään toimittamaan asiaankuuluva toimivaltaisen kansallisen viranomaisen todistus, joka osoittaa yrityksen laillisen olemassaolon.
Jos verotunnistenumero on eri muodossa kuin alv-numero, noudata seuraavia ohjeita antaessasi tietoja.
 • Jos verotunnistenumerossa on sama määrä numeroita, mutta siitä puuttuu maakoodi, lisää se numeroiden eteen.Esimerkki: jos alv-tunnus on EU12345678 ja verotunnistenumero 12345678, merkkisarja annetaan muodossa EU12345678.
 • Jos verotunnistenumero sisältää maakoodin mutta eri määrän numeroita, loppuun lisätään puuttuvia numeroita vastaava määrä X-kirjaimia.Esimerkki: jos alv-tunnus on EU12345678 ja verotunnistenumero EU123456, hakija syöttää merkkisarjan EU123456XX.
 • Jos verotunnistenumerosta puuttuvat maakoodi ja vaadittu määrä numeroita, ensimmäiseksi lisätään maakoodi ja viimeiseksi puuttuvia numeroita vastaava määrä X-kirjaimia.Esimerkki: jos alv-tunnus on EU12345678 ja verotunnistenumero 123456, hakija syöttää merkkisarjan EU123456XX.

Tiliotteesta tai pankkiyhteyden osoittavasta asiakirjasta on käytävä ilmi tilinhaltija (oltava sama kuin yrityksen nimi), pankin nimi, tilinumero IBAN-muodossa ja BIC/SWIFT-koodi. Pankin leimaa ja pankin edustajan allekirjoitusta ei vaadita. Tutustu esimerkkiin täällä.

 1. Viestin lähettämiseen voi kulua enintään 60 minuuttia.
 2. Varmista, että olet ilmoittanut oikean sähköpostiosoitteen. Suosittelemme useamman kuin yhden sähköpostiosoitteen ilmoittamista.
 3. Tarkista myös roskapostikansiot.
 4. Jos olet tehnyt nämä tarkistukset etkä silti ole saanut vahvistusviestiä, ota yhteyttä osoitteeseen information@euipo.europa.eu
Vahvistusviestiä ei tule ymmärtää osoitukseksi hakemuksen hyväksymisestä, vaan ainoastaan siitä, että se on jätetty. Kullekin hakijalle ilmoitetaan arvioinnin tulokset erillisellä sähköpostiviestillä, kuten ehdotuspyynnön 4.5 kohdassa todetaan.

Arviointikomitea arvioi hakuajan umpeuduttua kaikki hakemukset ja ilmoittaa hakijalle sähköpostitse, jos arviointia varten tarvitaan lisätietoja.

Jos hakemuksen jättämisen jälkeen päätät, että ET haekaan avustusta meneillään olevalla hakujaksolla, lähetä viesti osoitteeseen grants.smefund@euipo.europa.eu. Liitä mukaan hakemuksen vastaanottamisesta saamasi vahvistus (lähetetty sähköpostilla) ja ilmoita, että haluat peruuttaa hakemuksesi pk-yritysrahastosta annettavaa avustusta varten.
 

Kyllä. Sinulla on 30 päivää aikaa hakea hakemuksessa ilmoittamiasi palveluja avustuspäätöksen vastaanottamisesta lukien. Muussa tapauksessa sinulla ei ole oikeutta hakea sitä vastaavaa korvausta

Palvelu 1: Immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalvelut (IP Scan)

Immateriaalioikeuksien esidiagnoosi on avainasemassa pk-yrityksen immateriaalioikeusstrategian luomisessa. Immateriaalioikeuksien asiantuntijat tarkastelevat pk-yrityksen liiketoimintamallia, tuotteita ja/tai palveluja sekä kasvusuunnitelmia laatiakseen sille immateriaalioikeuksia koskevan strategian.
 
Tämä palvelu voi auttaa pk-yrityksiä päättämään, mitä immateriaalioikeuksia kannattaa hakea ja miten ne voivat kehittää immateriaalioikeussalkkuaan, jos niillä on jo rekisteröityjä oikeuksia, sekä auttaa kehittämään tulevaisuuden strategiaa.

IP Scan-palvelu ei ole oikeudellinen palvelu.

Kaikki teollis- ja tekijänoikeudet (patentit, tavaramerkit, mallit, hyödyllisyysmallit, kasvilajikkeet, maantieteelliset merkinnät) kuuluvat immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalvelun (IP scan) piiriin, myös sellaiset, joita ei ole rekisteröity ja/tai jotka eivät ole rekisteröitävissä (esim. liikesalaisuudet, ©, rekisteröimättömät mallit), sekä yritysten nimet, verkkotunnukset jne.

Pk-avustusrahastosta tuettavia immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalveluja (IP Scan) ei tarjota kaikissa jäsenvaltioissa. Tarkista luettelosta, tarjoaako kansallinen teollis- ja tekijänoikeusvirasto tai sen kumppaniorganisaatio kyseistä palvelua maassasi.

Huomaa, että osa kansallisista teollis- ja tekijänoikeusvirastoista saattaa tarjota sellaista immateriaalioikeuksien esianalyysipalvelua (IP Scan), johon ei voida myöntää avustusta pk-yritysrahastosta. Lisätietoja saa kansallisesta teollis- ja tekijänoikeusvirastosta.

Kun olet saanut avustuspäätöksen, voit ottaa yhteyttä kansalliseen teollis- ja tekijänoikeusvirastoon ja hakea palvelua 1 (immateriaalioikeuksien esidiagnoosi eli IP scan).
 Kun olet saanut laskun palveluista ja maksanut sen, voit toimittaa korvauspyynnön käyttämällä avustuspäätöksen liitteessä IV olevaa linkkiä.


Palvelu 2: Tavaramerkki- ja mallihakemukset


Pk-yritys voi hakea 50 %:n korvausta tavaramerkkejä ja/tai malleja koskevien hakemusten perusmaksuista (kansalliset, alueelliset ja/tai EU:n laajuiset).
 
Tavaramerkkejä ja malleja voi hakea jossakin EU:n kansallisista immateriaalioikeusvirastoista (kansallinen taso), Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeusvirastosta (kattaa Belgian, Alankomaat ja Luxemburgin; alueellinen taso) tai EUIPOsta (kattaa kaikki EU:n jäsenvaltiot).
 
Valittu alueellinen suojataso riippuu pk-yrityksen liiketoimintastrategiasta ja kasvusuunnitelmista. Jos pk-yritys on epävarma siitä, mitä pitäisi hakea ja mistä, immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalvelu (IP Scan) voi auttaa päätöksenteossa.

Pk-yritys tai sen puolesta toimiva edustaja

 • Tavaramerkkihakemukset: hakemuksen jättämishetkellä maksettava perusmaksu, lukuun ottamatta tavaroiden ja palvelujen lisäluokkia.
 • Mallihakemukset: hakemuksen jättämishetkellä maksettava perusmaksu, lukuun ottamatta mahdollisia julkaisemisen tai lykkäämisen lisämaksuja. 

Perusmaksu peritään yhteisömallia haettaessa. Siihen ei sisälly julkaisemisesta tai lykkäämisestä perittäviä lisämaksuja. Yhdestä hakemuksesta peritään 230 euron maksu, josta 50 prosenttia voidaan korvata pk-yritysrahaston avustusmenettelystä. Yhdestä yhteisömallista voidaan siis korvata 115 euroa. Muut aiheutuneet kulut eivät ole korvauskelpoisia.


Edustaja voi tehdä hakemuksen tavaramerkeistä ja/tai malleista ja maksaa niitä koskevat maksut pk-yrityksen puolesta. Edustaja voi tämän jälkeen tehdä myös korvaushakemuksen maksuista pk-yrityksen puolesta. Korvaus maksetaan kuitenkin pk-yrityksen pankkitilille (eli avustuspäätöksessä ilmoitetulle edunsaajalle).

Pk-yrityksen hakemien immateriaalioikeuksien (tavaramerkkien ja/tai mallien) lukumäärää ei ole rajoitettu. Pk-yritykselle korvataan kuitenkin 50 % hakemusten perusmaksuista 1 500 euroon saakka.

Koska kutakin palvelua kohti sallitaan vain yksi hakemus, kaikki halutut teollis- ja tekijänoikeudet on sisällytettävä samaan hakemukseen.

Kyllä. Kun olet saanut avustuspäätöksen, sinulla on 30 päivää aikaa hakea palveluja. Jotta voit hyödyntää avustuksen, korvauspyyntö on tehtävä kaikista tavaramerkki- ja mallimaksuista samanaikaisesti.

Et voi. Sinun on odotettava, kunnes avustuspäätös on tehty. Kun avustus on myönnetty, voit hakea tavaramerkkiä ja/tai mallia ja/tai immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalvelua (IP scan) ja suorittaa niitä koskevat maksut 30 kalenteripäivän kuluessa.

Ei, avustus on varattu vain uusia tavaramerkki- ja/tai mallihakemuksia varten.

Hyväksyttyjä ja hylättyjä tavaramerkkihakemuksia ei erotella. Jos avustushakemus hyväksytään (IP-seteli), pk-yritys voi tavaramerkkihakemuksen jättämisen ja maksamisen jälkeen pyytää palautusta 50 % hakemuksen perusmaksusta.

Voit ilmoittaa vain tarvitsemasi palvelut, kunhan ne on mainittu vaatimusten mukaisesti tehtyä avustushakemusta koskevassa päätöksessä.

Kyllä. Avustusta voi hyödyntää useaa yhteisömallia koskevan hakemuksen yhteydessä. Muista kuitenkin, että avustus korvaa ainoastaan hakemuksen perusmaksun. Alennettuja tai ylimääräisiä maksuja ei oteta huomioon.
Useita malleja koskevien hakemusten maksurakenne on seuraavanlainen:
 
 • perusmaksu yhdestä mallista tai yhteisrekisteröintihakemuksen ensimmäisestä mallista (avustus kattaa tämän)
 • alennettu maksu seuraavista malleista (avustus ei kata seuraavia malleja)
 • mallikohtainen julkaisemismaksu (avustus ei kata julkaisemismaksuja)
 • mallikohtainen (valinnainen) lykkäysmaksu (avustus ei kata lykkäysmaksuja).

Korvaukset


 • Saat sähköpostitse vahvistuksen avustuspäätöksen hyväksymisestä.
 • Ilmoituksen saapumisen jälkeen sinulla 30 päivää aikaa hakea palvelua palveluntarjoajalta ja maksaa se.
 • Kun teet maksupyynnön virastolle, käytä avustuspäätöksessä olevaa linkkiä.
 • Maksupyynnön saapuminen vahvistetaan sähköpostitse. Vahvistusviestin lähettämiseen voi kulua enintään 60 minuuttia.
 • Avustus maksetaan ilmoitetulle pankkitilille kuukauden kuluessa, mikäli toimitetut tiedot ja asiakirjat hyväksytään.

Saat ilmoituksen asiasta sähköpostitse.

Pk-yritys voi hakea korvausta edunsaajana. Sen puolesta sitä voi hakea edustaja. Maksu suoritetaan kuitenkin aina pk-yrityksen pankkitilille.
 

Kaikki korvauspyyntölomakkeet (sähköinen lomake 2) on toimitettava viimeistään 31. toukokuuta 2022. Tämän päivämäärän jälkeen jätettyjä maksupyyntöjä ei hyväksytä, eikä korvausta voida maksaa.

Avustus maksetaan hakemuslomakkeessa (sähköinen lomake 1) ilmoitetulle yrityksen pankkitilille.

Summa lasketaan automaattisesti, kun lomakkeeseen kirjataan haetut tavaramerkit ja/tai mallit.

Ilmoitukset


Yritys saa sähköpostitse hakemuksen vastaanottovahvistuksen.
 
Jos hakemus hyväksytään, yritys saa EUIPO:n allekirjoittaman avustuspäätöksen. Hylätyille hakijoille ilmoitetaan kielteisen päätöksen syistä.

Tutkittuaan hakemuksen arviointikomitea ilmoittaa aina käsittelyn tuloksen, joka on jokin seuraavista: päätös avustuksen myöntämisestä, lisätietopyyntö tai ilmoitus hakemuksen hylkäämisestä.

Lähetä vastaus lisätietopyynnössä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Anna pyydetyt tiedot ja/tai liitä mukaan pyydetyt asiakirjat, niin hakemuksesi päivitetään.

Arviointikomitea arvioi toimitetut tiedot ja saat ilmoituksen arvioinnin tuloksesta.

Kun olet saanut avustuspäätöksen, voit hakea tavaramerkkejä ja/tai malleja ja maksaa niihin liittyvät maksut 30 kalenteripäivän kuluessa päätöksen saamisesta.
 
Kun olet maksanut palveluista, voit hakea korvausta maksuista käyttämällä avustuspäätöksen liitteessä IV olevaa linkkiä. Lähetettyäsi korvauspyynnön saat vahvistuksen sen vastaanottamisesta sähköpostitse tunnin kuluessa. Korvaus maksetaan yhden kuukauden kuluessa, mikäli toimitetut tiedot ja asiakirjat hyväksytään, ja edunsaajille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.


Sivu on päivitetty viimeksi 11-03-2021
Käytämme sivustollamme evästeitä sellaisten teknisten ominaisuuksien tukena, jotka parantavat käyttäjäkokemustasi. Käytämme myös analytiikkaa. Näpäytä saadaksesi lisätietoja