Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Menu

Peruskysymykset

 

Yhteisömallista annetun asetuksen määritelmän mukaan ”malli” on tuotteen tai sen osan ulkomuoto, joka johtuu tuotteen ja/tai sen koristelun piirteistä, erityisesti linjoista, ääriviivoista, väreistä, muodosta, pintarakenteesta ja/tai materiaalista.

Yhteisön mallisuojan saadakseen mallin on oltava uusi ja luonteeltaan yksilöllinen.
Yhteisömalleja on kahdenlaisia:
  • rekisteröimätön yhteisömalli ja
  • rekisteröity yhteisömalli.

Rekisteröity yhteisömalli on yhteisömallista annetussa asetuksessa säädetyllä tavalla rekisteröity malli. Asetuksen määritelmän mukaan malli tarkoittaa tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka johtuu tuotteen ja/tai sen koristelun piirteistä, erityisesti linjoista, ääriviivoista, väreistä, muodosta, pintarakenteesta ja/tai materiaalista. Ota selvää, voidaanko mallisi rekisteröidä.

Rekisteröimätön yhteisömalli on yhteisömallia koskevan asetuksen vaatimukset täyttävä malli, joka on tullut tunnetuksi, koska se on julkaistu tai asetettu näytteille, sitä on käytetty liiketoiminnassa tai se on muuten julkistettu siten, että se on voinut kohtuudella tulla yhteisössä kyseisellä alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä.
Mallin ei katsota tulleen tunnetuksi pelkästään sillä perusteella, että se on saatettu kolmannen henkilön tietoon nimenomaisin tai hiljaisin salassapitoa koskevin ehdoin.

Suojan laajuus on sama. Molemmat ovat luonteeltaan yhtenäisiä koko Euroopan unionissa, ja molempiin sovelletaan samoja suojaa koskevia vaatimuksia, kuten uutuuden ja yksilöllisen luonteen vaatimuksia.
Oikeuksissa on kuitenkin eroa. Rekisteröity yhteisömalli antaa yksinoikeuden käyttää, valmistaa, tarjota, tuoda markkinoille, tuoda maahan tai viedä maasta suojatun mallin sisältäviä tuotteita tai pitää niitä varastossa ja kieltää muita tekemästä näin sellaisten suojatun mallin sisältävien tuotteiden osalta, joista ei välity erilainen yleisvaikutelma.
Rekisteröimätön yhteisömalli antaa oikeuden kieltää mallin kaupallinen käyttö vain, jos käyttö johtuu jäljentämisestä. Suojaa ei siis loukata, jos toinen muotoilija (joka pystyy osoittamaan, ettei ollut tietoinen suojatun mallin olemassaolosta) on luonut mallin itsenäisesti.

Lisätietoja siitä, mitä tarkoittaa malli henkisen omaisuuden yhteydessä.

Rekisteröity yhteisömalli (RCD) on yksinoikeus, joka kattaa tuotteen tai sen osan ulkomuodon, joka johtuu tuotteen ja/tai sen koristelun piirteistä, erityisesti linjoista, ääriviivoista, väreistä, muodosta, pintarakenteesta ja/tai materiaalista. Oikeuden rekisteröinti antaa mallille paremman oikeusvarmuuden, mikäli sen suojaa loukataan. Rekisteröity yhteisömalli on voimassa aluksi viisi vuotta hakemispäivästä, ja se voidaan uusia viiden vuoden jaksoissa enintään 25 vuodeksi.
 
Lisätietoja malleista Euroopan unionissa.

Rekisteröity yhteisömalli on voimassa aluksi viisi vuotta hakemispäivästä, ja se voidaan uusia viiden vuoden jaksoissa enintään 25 vuodeksi. Rekisteröimätön yhteisömalli on suojattu sen sijaan vain kolmen vuoden ajan siitä päivästä, jona se on tullut ensimmäisen kerran tunnetuksi EU:n alueella.

Lisätietoja mallin rekisteröinnin voimassaolosta ja hakemisesta.

Yhteisömalleissa käytetään yhtä ainoaa rekisteröintimenettelyä, joka antaa vahvan ja yhtenäisen suojan Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa.
Muodollisuudet ovat yksinkertaiset:
  • yksi hakemus
  • yksi menettelykieli
  • yksi hallintokeskus
  • yksi asiakirja-aineisto käsiteltävänä
  • yksi maksu
  • mahdollisuus tehdä yhteisrekisteröintihakemus (eli sisällyttää samaan hakemukseen useita malleja, kuten useita samanlaisia tuotteita)
  • mahdollisuus estää mallin julkistaminen 30 kuukauden ajan (jotta kilpailijat eivät saa tietää siitä).
Rekisteröity yhteisömalli antaa haltijalleen yksinoikeuden käyttää mallia ja estää kolmatta osapuolta käyttämästä sitä ilman haltijan lupaa.

Lisätietoja yhteisömallin eduista.

Ei. Yhteisömallilla ei voida suojata tiettyjä materiaaleja.
Mallin suoja koskee tuotteen ulkoasua, vaikka tiettyjen materiaalien, kuten puun, käyttö voikin lisätä joitakin ominaisuuksia sen ulkoasuun.
Annettu oikeus ei anna yksinoikeutta valmistaa tiettyä tuotetta puusta. Kilpailijat voivat edelleen valmistaa omaa tuotettaan puusta, jos niiden malli täyttää uutuutta ja yksilöllistä luonnetta koskevat vaatimukset.

Esimerkkejä malleista
Mallin hakukriteerit.

Esimerkkejä moniosaisen tuotteen osasta ovat autojen osat, kuten sivupeilit, puskurit, konepellit tai valot.
Jos osat ovat näkyvissä moniosaisen tuotteen tavanomaisen käytön aikana, ne voidaan ehkä rekisteröidä, mutta niillä on rajallinen suoja. Tällaisia rekisteröityjä osia on mahdollista valmistaa ja myydä nimenomaan alkuperäisen tuotteen korjaamista varten loukkaamatta rekisteröidyn yhteisömallin suojaa. Jos osat eivät ole näkyvissä tavanomaisen käytön aikana, niitä ei jätetä rekisteröintisuojan ulkopuolelle, mutta niillä ei ole yhteisömalleille annettua oikeudellista suojaa, sillä EUIPO ei suorita asiasisällön tutkimista ennen rekisteröintiä.

Moduulijärjestelmä sisältää lukuisia tuotteita, jotka on suunniteltu liitettäviksi toisiinsa eri tavoin. Tyypillinen esimerkki moduulijärjestelmästä on lapsille tarkoitetut rakennuspalikat. Moduulijärjestelmät ovat tyypillisiä myös huonekalualalla, jolla valmistetaan esimerkiksi työpöytiä ja muita pöytiä, jotka saattavat muodostua useasta pienemmästä pöydästä, joista voidaan koota erilaisia kokoonpanoja.

Katso lisätietoja:

”Liitoskohdat” ovat tuotteen ominaisuuksia, joiden avulla tuote voidaan koota tai liittää mekaanisesti toiseen tuotteeseen. Esimerkkeinä voidaan mainita pistokeliitin tai pakoputki, joiden on oltava tietyn muotoisia ja kokoisia sopiakseen autoon.
Liitoskohtiin ei tavallisesti sisälly vaihtoehtoisten kokoonpanojen mahdollisuutta, kuten moduulijärjestelmässä.
Liitoskohtien rekisteröintiä koskevat hakemukset eivät jää rekisteröintisuojan ulkopuolelle, mutta niillä ei ole yhteisömalleille annettua oikeudellista suojaa, sillä EUIPO ei suorita asiasisällön tutkimista ennen rekisteröintiä.

Molemmat suojan muodot on mahdollista saada.
Yhteisömalli suojataan, jos se täyttää uutuutta ja yksilöllistä luonnetta koskevat lainsäädännön vaatimukset hakemuksen jättämisen ajankohtana. Yhteisömallin antama suoja koskee sellaisen tuotteen linjoja, ääriviivoja, värejä, muotoa ja/tai pintarakennetta, johon mallia sovelletaan tai johon se sisältyy.
Kolmiulotteinen EU-tavaramerkki rekisteröidään, jos itse tuotetta voidaan pitää merkkinä, joka erottaa hakijan tavarat samankaltaista liiketoimintaa harjoittavan toisen henkilön tai yrityksen tavaroista. EU-tavaramerkin antama suoja liittyy itse merkin erottamiskykyyn verrattuna samanlaisiin toisintoihin ja merkkeihin, joiden ulkoasun tai merkityssisällön samankaltaisuus taikka äänteelliset samankaltaisuudet johtavat todennäköisesti sekaannukseen.
Esimerkiksi pakkauksia on mahdollista suojata sekä EU-tavaramerkillä että rekisteröidyllä yhteisömallilla, jos ne täyttävät asiaa koskevat lainsäädännön vaatimukset: uusi muoto alkaa edustaa yrityksen tavaroita/palveluita, ja se voidaan näin ollen rekisteröidä tavaramerkiksi ja myös yhteisömalliksi sen yksilöllisen luonteen ja uutuuden perusteella.
 
Kts. esimerkkejä kolmiulotteisista tavaramerkeistä ohjeiden osassa B ”Tutkinta”, jakson 2 ”Muodollisten edellytysten tutkinta” 9.3  kohdassa.
Lisätietoa malleista.

Muotomerkin rekisteröinti suojaa merkin erottamiskykyä verrattuna muihin olemassa oleviin merkkeihin, joita käytetään samoilla tavaroilla tai palveluilla, kun taas mallin rekisteröinti suojaa tuotteen uutuutta ja yksilöllistä luonnetta.
Uutuuden ominaisuutta ei sovelleta tavaramerkkeihin, eikä erottamiskyvyn ominaisuutta sovelleta malleihin.
Tavaramerkin voimassaololle ei ole aikarajaa (se voidaan uusia kuinka monta kertaa tahansa kymmenen vuoden jaksoissa), kun taas rekisteröidyn yhteisömallin voimassaoloaika on enintään 25 vuotta rekisteröintihakemuksesta.

Patentti kattaa keksinnön käyttötarkoituksen, toiminnan tai valmistamisen. Patentti voidaan myöntää eri tekniikan alojen keksinnöille, mikäli keksintö on uusi, innovatiivinen ja teollisesti käyttökelpoinen.
Lisätietoa patenteista, kts. Euroopan patenttirekisteri.
Malli kattaa vain tuotteen ulkomuodon. Mallilla ei voi suojata tuotteen toimintoa.
Jos tuote suojataan sekä patentilla että mallirekisteröinnillä (uuteen tuotteeseen voi sisältyä sekä uusi toiminto että uusi ulkomuoto), hakemusten ajoitus on hyvin tärkeä, koska on varmistettava, ettei toisen oikeuden julkaiseminen vaaranna toisen hakemuksen uutuusvaatimusta.
 

Hyödyllisyysmalli on keksinnölle myönnetty yksinoikeus. Se on samankaltainen kuin patentti, ja sitä kutsutaan toisinaan ”pikkupatentiksi” tai ”innovaatiopatentiksi”. Se voidaan myöntää kenelle tahansa, joka keksii uuden ja käyttökelpoisen koneen, valmisteen tai ainekokonaisuuden tai uuden käyttökelpoisen parannuksen tällaisesta. Hyödyllisyysmalleja ei ole kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, eikä hyödyllisyysmallille voi saada koko EU:n laajuista suojaa.
 
Lisätietoja, kts. luettelo maista ja alueista, jotka antavat hyödyllisyysmallille suojan.

Kyllä. Julkaisemista voidaan kuitenkin viivästyttää enintään 30 kuukautta, jotta tuote pysyisi salassa, kunnes hakija on valmis julkistamaan sen. Jos hakija päättää olla julkaisematta rekisteröityä yhteisömallia, rekisteröinti raukeaa 30 kuukauden lykkäämisajan jälkeen.
Jotta malli voitaisiin julkaista lykkäämisajan päätyttyä, on maksettava asiaankuuluvat julkaisemismaksut ja tarvittaessa mallia esittävä kuva (jos hakemukseen sisältyi mallikappale) on toimitettava 27 kuukauden kuluessa hakemispäivästä tai mahdollisesta etuoikeuspäivästä.
 
Lisätietoa mallin julkaisemisesta.
Lisätietoa maksuista ja maksamistavoista.
 

Mallin luoja (tai mallin myöhempi omistaja) voi hakea suojaa vuoden ajan mallin ensimmäisen julkistamisen jälkeen ilman, että hänen omat julkistamistoimenpiteensä muodostavat estettä rekisteröinnille. Tätä kutsutaan armonajaksi (eli mallia pidetään uutuutena yhden vuoden ajan julkistamisesta). Tämä antaa omistajalle mahdollisuuden harkita, onko suojan hakeminen siihen kuluvan rahan ja ajan arvoista. Huonona puolena tässä on kolmansien osapuolten kokema oikeudellinen epävarmuus siitä, rekisteröidäänkö malli. Kyseessä on kuitenkin melko lyhyt ajanjakso, jonka aikana kilpailijat eivät voi kopioida mallia, koska yhteisömalliasetuksessa on säädetty rekisteröimättömän mallin suojasta.
Käytännöstä on hyötyä erityisesti pienille yrityksille, koska niillä ei useinkaan ole tarvittavia resursseja rahoittaa sellaisten mallien järjestelmällistä rekisteröintiä, joiden menestys markkinoilla on epävarmaa.
 
Lisätietoa.

Voi, kunhan yhden vuoden armonaikaa noudatetaan. Toisin sanoen yhteisömallia koskeva hakemus on tehtävä vuoden kuluessa kansallisen mallin julkistamisesta. Lisäksi jos ensimmäinen mallihakemus on jätetty alle kuusi kuukautta aiemmin, yhteisömallia koskevassa hakemuksessa on mahdollista vaatia aiempaan hakemukseen perustuvaa etuoikeutta.
 
Lisätietoa mallin hakemista koskevista vinkeistä ja parhaista käytännöistä.

DesignEuropa-kilpailussa palkitaan mallien ja mallien hallinnan parhaita osaajia rekisteröidyn yhteisömallin haltijoista, joita voivat olla yksittäiset henkilöt, pk-yritykset tai suuret yritykset.

Lisätietoa DesignEuropa-kilpailusta ja kilpailuun hakemisesta.

Tällä sivulla annetut kysymykset ja vastaukset on tarkoitettu vain tiedoksi. Ne eivät siis ole oikeudellisia viitteitä. Katso lisätietoja EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia koskevista asetuksista tai tavaramerkkiä/mallia koskevista ohjeista.

Lisätietoja siitä, miten EUIPO käsittelee henkilötietojasi, saat tietosuojalausekkeesta.
 

Sivu on päivitetty viimeksi 14-03-2019
Käytämme sivustollamme evästeitä sellaisten teknisten ominaisuuksien tukena, jotka parantavat käyttäjäkokemustasi. Käytämme myös analytiikkaa. Näpäytä saadaksesi lisätietoja