Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa


Tämän sivun sisältö on saatavissa vain seuraavilla kielillä: English, Español, Deutsch, Français ja Italiano.

Valituslautakunnat

”Olemme sitoutuneet vahvistamaan valituslautakuntien roolia laadukkaana, tehokkaana, johdonmukaisena ja nykyaikaisena teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia riitoja ratkaisevana elimenä.”
João Negrão, valituslautakuntien puheenjohtaja

Valituslautakuntien tehtävänä on ratkaista valituksia, jotka koskevat EUIPOn ensiasteen päätöksiä Euroopan unionin tavaramerkeistä ja rekisteröidyistä yhteisömalleista. Valituslautakuntien päätöksistä puolestaan voi nostaa kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa, jonka tuomioista on oikeuskysymyksissä mahdollista valittaa Euroopan unionin tuomioistuimeen. Valituslautakunnat ovat riippumattomia, eivätkä niitä sido mitkään ohjeet asioiden ratkaisemisessa.

 

Asetus

Valituslautakunnat toimivat EUTMDA:n nojalla. Sitä sovelletaan sekä tavaramerkki- että malliasetuksen mukaiseen valitusten hallinnointiin.

 

Menettelysäännöt

Valituslautakuntien menettelysäännöt ovat kattava joukko sääntöjä, joita sovelletaan kaikkiin valituslautakunnissa käytäviin valitusmenettelyihin sekä EU-tavaramerkkien että rekisteröityjen yhteisömallien osalta.

 

Puheenjohtajisto

Puheenjohtajisto vastaa valituslautakuntien säännöistä ja järjestelyistä, mukaan lukien lautakuntien jäsenpaikkojen jakamisesta ja asioiden jakamista lautakunnille koskevien sääntöjen määrittämisestä. Se koostuu valituslautakuntien puheenjohtajasta, joka on myös puheenjohtajiston puheenjohtaja, sekä kunkin valituslautakunnan puheenjohtajasta ja jäsenistä, jotka valituslautakuntien kaikki jäsenet (lukuun ottamatta valituslautakuntien puheenjohtajaa ja kunkin valituslautakunnan puheenjohtajaa) valitsevat joka kalenterivuosi.

Puheenjohtajisto päättää tästä vuosittain. Valituslautakuntiin kuuluu tällä hetkellä neljä lautakuntaa, jotka käsittelevät ainoastaan tavaramerkkiasioita, ja yksi lautakunta, joka käsittelee malleja koskevia asioita. Suuressa lautakunnassa voidaan myös käsitellä mitä tahansa tavaramerkkiä tai mallia koskevaa asiaa.

Puheenjohtajiston päätökset

 

Valituslautakuntien jäsenet

Euroopan unionin neuvosto nimittää valituslautakuntien puheenjohtajan. Puheenjohtajalla on hallinnollisia ja organisatorisia toimivaltuuksia, ja hän toimii myös puheenjohtajiston ja suuren lautakunnan puheenjohtajana. Euroopan unionin neuvosto nimittää myös yksittäisten valituslautakuntien puheenjohtajat. He ovat vastuussa oman valituslautakuntansa hallinnosta ja organisoinnista sekä esittelijän nimeämisestä kussakin asianomaiselle valituslautakunnalle jaetussa asiassa. Viraston hallintoneuvosto nimittää valituslautakuntien jäsenet.

 

Valituslautakuntien toimintasuunnitelma 2021–2026

On olennaisen tärkeää tarjota korkealaatuista tavaramerkki- ja mallipalvelua yrityksille, jotka hakevat suojaa innovaatioinvestointiensa tuloksille, ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) pyrkii siihen. Valituslautakunnilla on tässä keskeinen rooli teollis- ja tekijänoikeuksien järjestelmässä, koska ne tarjoavat riippumattomia, tehokkaita ja ammattimaisia keinoja riitojen ratkaisuun.

Valituslautakuntien vuosien 2021–2026 toimintasuunnitelma on sisäinen etenemissuunnitelma, jossa vahvistetaan lautakuntien tulevien vuosien suunta ja kuvataan, miten ne aikovat vastata tuleviin haasteisiinsa ja miten ne edistävät SP2025-suunnitelmaa. Suunnitelman tavoitteena on kehittää edelleen valituslautakuntien toimintaa esittämällä joukko aloitteita, jotka käynnistetään seuraavien viiden vuoden aikana. Näin vahvistetaan valituslautakuntien asemaa laadukkaana, tehokkaana, johdonmukaisena ja nykyaikaisena teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia riitoja ratkaisevana elimenä.

Toimintasuunnitelman tavoitteita ovat:

  • Varmistetaan, että valituslautakunnat pystyvät käsittelemään yhä useampia ja monimutkaisempia valitusasioita ja tekemään laadukkaita päätöksiä oikea-aikaisesti käyttäjiensä eduksi.
  • Parannetaan laatua kehittämällä johdonmukaisempi ja yhtenäisempi päätöksentekokäytäntö, joka on myös sovitettu yhteen unionin yleisen tuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa. Näin käyttäjille voidaan varmistaa koko EUIPOn työn parempi ennakoitavuus ja oikeusvarmuus.
  • Tuotetaan laadukkaita päätöksiä oikea-aikaisesti ja julkisen valvonnan alaisena. Tässä yhteydessä lisähaasteena on tarve lisätä avoimuutta ja varmistaa vastuuvelvollisuus kaikessa valituslautakuntien toiminnassa.
  • Edistetään vaihtoehtoisen riidanratkaisun käytön tehostamista ja laajentamista EUIPOssa, jotta voidaan tukea yrityksiä ja erityisesti pk-yrityksiä tarjoamalla osapuolille sopivia mekanismeja ja välineitä asiantuntija- ja nopeiden ratkaisujen löytämiseen varhaisessa vaiheessa.
  • Tehdään yhteistyötä ulkopuolisten kumppanien, kuten kansallisten teollis- ja tekijänoikeusvirastojen valituselinten, eurooppalaisten ja kansallisten tuomioistuinten ja käyttäjäjärjestöjen, kanssa asiantuntemuksen ja tietämyksen jatkuvan vaihdon helpottamiseksi sekä yhteisten käytäntöjen levittämiseksi edelleen tavaramerkkien ja mallien alalla.

Näiden tavoitteiden mukaisesti toimintasuunnitelma on jaoteltu viiteen kohdealaan ja 19 toisiinsa liittyvään keskeiseen aloitteeseen, jotta toimet voidaan toteuttaa tiiviissä yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa.

 

 

 

Valituslautakuntien tuottavuus

 

 

 

Valituslautakuntien julkaisut

Vuosittainen tiivistelmä unionin yleisen tuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä* Näytä Piilota
 
Vuosittainen tiivistelmä valituslautakuntien päätöksistä* Näytä Piilota
 
Valituslautakuntien oikeuskäytäntöä koskevat tutkimusraportit** Näytä Piilota
 
Valituslautakuntien tutkimukset *** Näytä Piilota


* Tiivistelmät ja/tai pääseikat ovat vain tiedoksi eivätkä ne välttämättä vastaa tarkasti päätösten/tuomioiden sanamuotoja. Asioiden yhteyteen liitetyt hyperlinkit johtavat viraston eSearch Case Law -tietokantaan, josta käyttäjät saavat nopeasti pääsyn päätöksiin ja tuomioihin ja niiden mahdollisiin käännöksiin.

** Raportit on laadittu yhdenmukaisuudesta vastaavien työryhmien ja yhteisen yhdenmukaisuutta käsittelevän valituslautakuntien kokouksen käymien keskustelujen perusteella ja ne vastaavat kunkin keskustelun ajankohtana esitettyjä näkemyksiä. Ne ovat työasiakirjoja, eikä niillä pitäisi katsoa olevan sitovia vaikutuksia valituslautakuntiin. Kysymyksiä ja palautetta voi lähettää osoitteeseen BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

*** Nämä tutkimukset heijastavat ne laatineiden asiantuntijoiden käsityksiä. Niiden tarkoituksena on antaa tietoa ja lisätä ymmärtämystä markkinoiden realiteeteista sekä tiettyihin asioihin liittyvistä oikeudellisista ja taloudellisista määräyksistä ja käytännöistä jäsenvaltioissa. Niiden ei pidä missään tapauksessa katsoa edustavan valituslautakuntien käsityksiä tai millään tavoin sitovan valituslautakuntia

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.