Avalehele
Observatory
On infringements of intellectual property rights

Intellektuaalomandi väärtuse edendamine ja toetamine

Menüü

faq-et

FAQs on copyright for consumers

The Frequently Asked Questions (FAQs) on copyright help inform all European consumers about what is legal and what is not when using copyright protected content, such as music or film, on the internet.

As an extension of this successful initiative, the FAQs on copyright for teachers will provide teachers and students from the EU with clear and accurate information on what use of copyright protected content is allowed in the context of education.

15 questions from consumers on copyright for all EU Member States

Answers to the FAQs are given for all EU Member States. They are available in English and at least one of the official languages of the Member State in focus.

How does copyright affect your daily life?

 
Do you post on social media?
Do you add stories to your blog?
Are you streaming legally?
Who owns your work when you upload it to a platform?
Quoting a famous book online? How?
 
 
 

Click on a country in the map or select a country from the list to show the answers for the country:

 

Showing the answers for the country: Estonia Read in: Eesti | English .

 

1. Mida autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused tähendavad ja kaitsevad? Kas nad on samad kogu maailmas?

2. Kellele kuulub autoriõigus ja millist väärtust loob see loojatele, õiguste omajatele, tarbijatele, majandusele ja kultuurile tervikuna?

3. Kas autoriõigus tekib automaatselt, kui ma näiteks teen oma telefoniga pildi või ma pean oma teose kaitse saamiseks registreerima?

4. Mis on autoriõiguse rikkumine? Kas autoriõiguse rikkumine võib tuua mulle pahandusi? Mis siis, kui ma ei teadnud, et ma rikun autoriõigust?

5. Millistel tingimustel on mul lubatud kasutada kellegi teise loodud autoriõiguslikult kaitstud teost? Mulle öeldi, et teiste loodud teoste kasutamine on tsiteerimine ning seega alati lubatud.

6. Kas ma tohin kasutada autoriõiguslikult kaitstud muusikat taustamuusikana oma koduvideole, mille tegin ja tahan laadida ülesse videoplatvormile?

7. Kas ma tohin anda autoriõiguslikult kaitstava teose koopia pereliikmele või sõbrale?

8. Kas ma tohin laadida autoriõiguslikult kaitstava teose alla internetist? Kas omab tähtsust kasutatav tehnoloogia ning see kui laen alla ainult osa teosest?

9. Ma üritasin teha oma DVD-st arvutisse koopiat, kuid ei saanud. Selle põhjuseks on miski, mida nimetatakse “tehniliseks kaitsemeetmeks“. Mis see on ja kas ma saan seda kuidagi vältida, et teha isiklik koopia?

10. Mis on autoriõiguslik hüvitis?

11. Kas ma rikun autoriõigust, kui ma vaatan filmi voogesitusena selle asemel, et seda internetist alla laadida?

12. Kas ma vastutan selle ees, kui minu postitusele lisavad sotsiaalmeedia platvormid automaatselt autoriõiguslikult kaitstavaid teoseid? Kas tegemist on autoriõiguse rikkumisega? Mis siis kui ma lingin või kasutan põimlinke autoriõiguslikult kaitstud teoste kättesaadavaks tegemiseks oma veebilehel või blogis?

13. Kui ma loon teose ja laen selle internetti, siis paljude veebilehtede tingimused nõuavad, et ma annaks oma autoriõigused veebilehele. Kas see tähendab, et ma jään alatiseks oma õigustest teosele ilma?

14. Minu avatar rajaneb minu lemmik filmitähel, multifilmitegelasel või spordiklubil. Kas mul võib seetõttu tekkida pahandusi seoses autoriõiguse või mõne muu seaduse rikkumisega?

15. Kuidas ma tean, kas internetis olev teos on seaduslikult või ebaseaduslikult kättesaadavaks tehtud?

 

 

 

1. Mida autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused tähendavad ja kaitsevad? Kas nad on samad kogu maailmas?

Autoriõigus tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele. Teos on mis tahes originaalne tulemus kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on tajutav ning reprodutseeritav. Autorile kuuluvad isiklikud ja varalised õigused.

Autoriõigusega kaasnevad õigused on teose esitajal, fonogrammitootjal, televisiooni- ja raadioteenuse osutajal, filmi esmasalvestuse tootjal, isikul, kes pärast autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemist esimesena õiguspäraselt avaldab või suunab üldsusele varem avaldamata teose, isikul, kes annab välja autoriõigusega mittekaitstava teose kirjanduskriitilise või teadusliku väljaande ja andmebaasi loojal.

Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste regulatsioon ei pruugi olla sama kogu maailmas. Me võime eristada tavaõiguse autoriõiguse ja Kontinentaal-Euroopa autoriõiguse traditsioone. Kui esimene seab esikohale autoriõiguse majandusliku dimensiooni, siis viimane lähtub autoriõiguse mitte-majanduslikust (moraalsest) aspektist.

 

2. Kellele kuulub autoriõigus ja millist väärtust loob see loojatele, õiguste omajatele, tarbijatele, majandusele ja kultuurile tervikuna?

Teose autoriks on füüsiline isik või füüsilised isikud, kes on selle teose loonud. Autori isiklikud õigused ja varalised õigused kuuluvad algselt teose autorile. Töösuhtes loodud teose varalised õigused lähevad üle tööandjale. Autor saab oma õigused lepinguga üle anda (nt müüa). Autoriõiguse süsteem loob väärtust autorile, tööstusele ja ühiskonnale. Autorile kuuluvad isiklikud ja varalised õigused, mis võimaldavad tal oma loomingut kaitsta. Autoril on motivatsioon loominguks, kuna ta õigused on kaitstud. Tööstus saab äriliselt kasutada teoseid ja kaasnevate õiguste objekte (nt. esitused, fonogrammid). Ühiskond saab nautida uusi tooteid ja teenuseid, mille loomist autoriõiguse süsteem motiveerib. Loovus rikastab kultuuri, uued tooted ja teenused edendavad majandust ning heaolu. Lisaks on ühiskonna liikmetel võimalus kasutada teoseid isiklikul otstarbel ja hariduslikul eesmärgil nõusolekuta ja tasu maksmata.

 

3. Kas autoriõigus tekib automaatselt, kui ma näiteks teen oma telefoniga pildi või ma pean oma teose kaitse saamiseks registreerima?

Jah. Autoriõigus teosele tekib teose loomisega. Teos on loodud hetkel, mil see on väljendatud mingis objektiivses vormis, mis võimaldab selle tajumist ja kopeerimist. Autoriõigus laieneb teile seega ka siis, kui te näiteks pildistate. Autoriõiguse tekkimiseks ei pea teost registreerima.

 

4. Mis on autoriõiguse rikkumine? Kas autoriõiguse rikkumine võib tuua mulle pahandusi? Mis siis, kui ma ei teadnud, et ma rikun autoriõigust?

Teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti õigusvastase kasutamise näol on tegemist õiguste rikkumisega. Rikkumise puhul võib õiguste omaja nõuda kahju hüvitamist ja õigusvastase kasutamise lõpetamist. Tähtsust ei oma asjaolu, kas te olete teadlik teose autoriõiguslikust kaitsest või sellest et teos on tehtud õigusvastaselt internetis kättesaadavaks. Teadmatusest hoolimata võib teil ikkagi tekkida kohustus maksta õiguste omajale kompensatsiooni.

 

5. Millistel tingimustel on mul lubatud kasutada kellegi teise loodud autoriõiguslikult kaitstud teost? Mulle öeldi, et teiste loodud teoste kasutamine on tsiteerimine ning seega alati lubatud.

Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud teost kopeerida ja tõlkida isiklikuks kasutamiseks ja mitteärilistel eesmärkidel. Muudel juhtudel peab kasutamine tuginema õiguste omaja loale (litsentsile). Kasutamine võib olla lubatud standardlitsentsiga nagu Creative Commons. Kasutaja võib sõlmida ka litsentsilepingu, mis vastab tema vajadustele. Teosest kokkuvõtte tegemisel ja selle tsiteerimisel ilma loa ja tasuta on lihtne reegel: viidake autorile, teosele ja selle avaldamisallikale. Pidage meeles, et te ei tohiks ületada tsiteerimisel motiveeritud mahtu ning ei muudaks teose kui terviku mõtet.

 

6. Kas ma tohin kasutada autoriõiguslikult kaitstud muusikat taustamuusikana oma koduvideole, mille tegin ja tahan laadida ülesse videoplatvormile?

Te tohite kasutada muusikat isiklikuks kasutamiseks ja näidata videot sõpradele ja perekonnale, kuid te ei tohi videot loata internetti laadida. Kui teile ei ole oluline kasutada oma lemmiklaule, siis otsige tasuta pakutavat muusikat. Sellega võivad kaasneda mõned tingimused, kuid see on ohutum ja odavam. Muul juhul muusika lisamine teisele teosele (teie koduvideole) ning internetis kättesaadavaks tegemine võib rikkuda autori isiklikke õigusi nagu õigus teose puutumatusele, õigus teose lisadele ning õigus autori au ja väärikuse kaitsele. Kui te seejuures unustate lisada autori nime, siis te rikute ka õigust autorsusele. Muusika lisamine koduvideole ning selle järgnev internetti laadimine puudutab varalisi õigusi nagu õigus teose reprodutseerimisele (üleslaadimisel teete teosest koopia), õigus teose töötlemisele (lisate video muusikale) ning õigus teose üldsusele kättesaadavaks tegemisele (teete selle üldsusele kättesaadavaks). Kuna muusika, mida kasutate, on kellegi poolt esitatud ning te võisite selle kopeerida fonogrammilt, siis te rikute samaaegselt ka mõningaid autoriõigusega kaasnevaid õigusi.

 

7. Kas ma tohin anda autoriõiguslikult kaitstava teose koopia pereliikmele või sõbrale?

Jah, te tohite. Kui te olete ostnud teose (nt. raamatu, CD) või saanud selle kingituseks, siis võite selle vabalt edasi müüa või tasuta ära anda ükskõik kellele. Kui te olete teose kopeerinud, siis peab teie tegevus olema kooskõlas isikliku kasutamise erandiga: 1) kopeerida on lubatud õiguspäraselt avaldatud teost; 2) koopia peab olema tehtud isikliku kasutamise eesmärkidel füüsilise isiku poolt; 3) te ei taotle kopeerimisel ärilisi eesmärke. Autoriõigus ei ütle, mida tähendab ʻisikliku kasutamise eesmärkʼ. Siiski määratleb autoriõiguse seadus mõiste ʻüldsusʼ, mis on määramata isikute ring väljaspool perekonda ja lähimat tutvusringkonda. Seega on koopia andmine pereliikmele või sõbrale on lubatud.

 

8. Kas ma tohin laadida autoriõiguslikult kaitstava teose alla internetist? Kas omab tähtsust kasutatav tehnoloogia ning see kui laen alla ainult osa teosest?

Õiguslikus mõttes tähendab alla laadimine reprodutseerimist – te teete teosest koopia. Füüsilisest isikust kasutajana võite laadid alla autoriõiguslikult kaitstud teose isikliku kasutamise eesmärgil tingimusel, et tegemist on õiguspäraselt avaldatud teosega. Probleem on siin selles, et „internet“ ei ole allikas ning te peate ise kindlaks tegema, kas tegelik allikas on seaduslik või mitte. Näiteks Soundcloud’is on lubatud vahel alla laadida, kuid torrenti kasutamisel ei saa te olla allika seaduslikkuses kindel. Ei oma tähtsust, kas te laete alla kogu teose või selle osa. Kui te samaaegselt allalaadimisega laete teose ka üles, siis te rikute ka teoste avaldamisele kehtivaid reegleid.

 

9. Ma üritasin teha oma DVD-st arvutisse koopiat, kuid ei saanud. Selle põhjuseks on miski, mida nimetatakse “tehniliseks kaitsemeetmeks“. Mis see on ja kas ma saan seda kuidagi vältida, et teha isiklik koopia?

Autorid ja kaasnevate õiguste omajad võivad kasutada tehnoloogilisi trikke takistamaks koopiate tegemist. Sellele vaatamata kehtib vaba kasutuse erand ning te võite teha isiklikke koopiaid. Kui te ei saa seda tehniliste kaitsemeetmete tõttu teha, siis on õiguste omaja kohustatud kohaldama meetmeid nii, et te saaksite koopia teha. Kui õiguste omaja ei tee teiega koostööd, siis te võite pöördud avaldusega autoriõiguse komisjoni poole. Te ei või ise tehnilist kaitsemeedet kõrvaldada. Tehnilise kaitsemeetme kõrvaldamine on väärteona karistatav vaid siis, kui seda tehakse väljaspool isikliku kasutust kasu saamise eesmärgil.

 

10. Mis on autoriõiguslik hüvitis?

Autoriõigus eristab autoriõiguste piiramist tasu maksmiseta ja tasu maksmisega. Kui te näiteks tsiteerite kellegi teost, siis puudub autoril õigus hüvitisele. Samas eksisteerivad kasutused, mis tuleb autorile hüvitada. Hüvitis on ette nähtud audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise kasutamise eest isiklikeks vajadusteks. Ühelt poolt on tarbijal õigus kasutada audiovisuaalseid teoseid ja teose helisalvestisi, kuid teiselt poolt on autoritel, teoste esitajatel ja fonogrammitootjatel õigus hüvitisele. Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise kasutamine isiklikeks vajadusteks on õiguste omajale hüvitatud läbi tasu lisamise salvestuskandjatele ja –seadmetele. Autoril (õiguste omajal) on õigus saada hüvitist ka teose fotokopeerimise eest.

 

11. Kas ma rikun autoriõigust, kui ma vaatan filmi voogesitusena selle asemel, et seda internetist alla laadida?

Te ei riku filmi voogesitusena vaadates autoriõigusi. Autoriõiguse seaduse kohaselt on lubatud teoste ajutine või juhuslik kopeerimine, mis toimub tehnilise protsessi lahutamatu ja olulise osana.

 

12. Kas ma vastutan selle ees, kui minu postitusele lisavad sotsiaalmeedia platvormid automaatselt autoriõiguslikult kaitstavaid teoseid? Kas tegemist on autoriõiguse rikkumisega? Mis siis kui ma lingin või kasutan põimlinke autoriõiguslikult kaitstud teoste kättesaadavaks tegemiseks oma veebilehel või blogis?

Eeldatavasti on teil võimalus kontrollida teie poolt kasutatavate sotsiaalmeedia platvormide automaatse lisamise funktsiooni. Juhul kui teie postitus sisaldab autoriõigusega kaitstud sisu (nt. koduvideo, mis sisaldab kellegi teise poolt loodud muusikat), siis võib teil tekkida vastutus autoriõiguse rikkumise eest. Kui teoste lisamine ei ole teie kontrolli alla ning see toimub ilma teie teadmiseta, siis te ei saa ka vastutada autoriõiguse rikkumise eest.

Te võite kasutada õiguspäraselt avaldatud autoriõiguslikult kaitstavale teosele viitamisel nii linke kui ka põimlinke. Linkide ja põimlinkide kasutamine õiguspärasest allikast ei ole autoriõiguse rikkumine.

 

13. Kui ma loon teose ja laen selle internetti, siis paljude veebilehtede tingimused nõuavad, et ma annaks oma autoriõigused veebilehele. Kas see tähendab, et ma jään alatiseks oma õigustest teosele ilma?

Teile kui teose autorile kuuluvad varalised ja isiklikud õigused. Seetõttu võite te endale kuuluvad varalised õigused üle anda. Isiklikud õigused ei ole üleantavad, sest nad on isiklikud (autoriga lahutamatult seotud). Kui olete varalised õigused üle andnud, siis tuleb teid ikka autorina nimetada, kuid te ei saa teose kasutust enam kontrollida. Autoriõiguse seadus näeb ette, et varaliste õiguste üleandmine tuleb vormistada kirjalikult. Samas ei too selle vorminõude järgimata jätmine kaasa lepingu tühisust. Kokkuvõtteks võib öelda, et pärast varaliste õiguste üleandmist ei kuulu need enam teile.

 

14. Minu avatar rajaneb minu lemmik filmitähel, multifilmitegelasel või spordiklubil. Kas mul võib seetõttu tekkida pahandusi seoses autoriõiguse või mõne muu seaduse rikkumisega?

Kui te kasutate internetis avatari, siis võite te potentsiaalselt rikkuda autori- ja kaubamärgiõigusi ning õigust oma kujutise kasutamisele. Ühelt poolt võib multifilmitegelane olla autoriõiguslikult kaitstav teos ja/või kaubamärk ning filmitähel on õigus olla vastu oma kujutise õigustamatule kasutamisele. Teiselt poolt võib avatari kasutamisel tugineda põhiõigustele nagu sõnavabadus. Hetkel ei ole avatari loomine ja kasutamine selgelt reguleeritud.

 

15. Kuidas ma tean, kas internetis olev teos on seaduslikult või ebaseaduslikult kättesaadavaks tehtud?

Autoriõiguse seadus ei esita loetelu asjaoludest, mis võivad viidata ebaseaduslikule allikale. Teatud tehnoloogia (nt torrent) kasutamine võib viidata ebaseaduslikule allikale. Siiski tuleb vaadelda ka veebilehe sisu. Kui veebileht teeb kättesaadavaks teoseid, mida harilikult müüakse (nt. uued filmid, muusika albumid, äriliselt levitatav tarkvara, jne.) ja/või sisaldab samaaegselt paljusid erinevaid teoseid, siis võib see viidata ebaseaduslikule tegevusele. Kindlam on kasutada ametlikke veebilehti (nt. Microsofti ametlik veebileht tarkvara jaoks) ja tuntud sisupakkujaid (nt Flickr piltide jaoks Creative Commons litsentsidega, samas kui YouTube võib siiski sisaldada ebaseaduslikku sisu).

 

Back to Top

Disclaimer

The answers to the Frequently Asked Questions (FAQs) were finalised on the date indicated as the status date on the website. Gathering up-to-date information from 27 Member States is an extensive exercise. While the EUIPO tries to keep the information up-to-date, new case-law or legislative reforms may impact the content of the FAQs. Neither the EUIPO nor any person acting on behalf of the EUIPO is responsible for the use which might be made of the FAQs.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.