Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Oma õiguste kaitsmine

„Ühenduse registreeritud disainilahendus annab selle omanikule ainuõiguse kasutada disainilahendust ning takistada kolmandat isikut seda loata kasutamast."

Ühenduse disainilahenduse määruse artikkel 19

 
 

Disainilahenduse jõustamine on sama oluline kui selle registreerimine.

Ühenduse registreeritud disainilahenduse jõustamise eest vastutate teie. Disainilahenduse tõhusaks kaitsmiseks peate olema tähelepanelik. Ühenduse registreeritud disainilahendus on konkurentidele hoiatuseks, et disainilahendus kuulub teile, kuid kui keegi kasutab teie disainilahendust või sellega sarnast ilma teie loata, peate selle lõpetamiseks tegutsema teie.

 

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) vastutab ühenduse kaubamärkide ja disainilahenduste registreerimise eest.

Amet ei ole jõustamisasutus ning seega ei saa me anda õigusabi kaubamärkide või disainilahenduste jõustamisel.

 

Registrid

Kontrollige, et keegi ei üritaks kaitsta teie disainilahendusega samasugust või sarnast disainilahendust.

Otsige disainilahenduste registritest disainilahendusi, mis on teie omaga samasugused või sarnased.

Ametil on olemas disainilahenduste registreeringute otsimisvahend. Registreeritud kasutajad saavad tellida automaatse teate, kui ametile esitatakse võimaliku konfliktse disainilahenduse taotlus.

DesignView on otsingumootor, mis otsib nii ühenduse disainilahendusi kui ka riiklike disainilahenduste taotlusi ja registreeringuid Euroopa Liidu liikmesriikides.

Kui te ei saa disainilahendusi ise jälgida, võite kasutada juristide pakutavat professionaalset intellektuaalomandi jälgimise teenust.

Kui märkate, et konkurent on registreerinud disainilahenduse, mis on teie omaga sarnane või samasugune, saate tugineda varasemale registreeringule ja nõuda disainilahenduse hilisema registreeringu tühistamist.

Tegutsemine on teie otsustada.

Turg

Tagage, et keegi teine ei kasutaks turul teie disainilahendust.

Jälgige turgu, kontrollige meediat, erialaväljaandeid ja veebilehti, et leida ettevõtted, kes kasutavad teie disainilahendust ilma loata.

Pidage meeles, et disainilahendust võidakse ebaseaduslikult kasutada nii füüsilistel kaupadel kui ka reklaamides, sealhulgas kaupu reklaamivatel veebilehtedel.

Taotlege vajadusel jälgimist riiklikus tolliametis. Tolliametnikud saavad ebaseadusliku kauba kahtluse korral kasutada andmebaase, kuhu on koondatud kõik taotlused, et avastada võimalikud rikkumised ja konfiskeerida võltsitud kaubad.

Sisestage oma toodete ja tootemarkide teave ka IP Enforcement Portal. Järelevalve andmebaas võimaldab järelevalveasutustel tuvastada võltsitud kaupa. Andmebaas on tasuta, sisestada saab pakendi ja märgistuse teavet ning kontaktandmeid. Teavet kasutavad järelevalveasutused, et eristada võltsitud kaupa originaalkaubast.

EUIPO

Taotlege samasuguste või sarnaste registreeritud disainilahenduste tühistamist.

 

Kohtud ja ettevõtted

Õiguste rikkuja vastu tegutsemine

Enne tegutsemist soovitame pidada nõu juristiga.

 

Teatage rikkumisest oletatavale rikkujale

Kui avastate õiguste rikkumise, võite saata rikkujale kirja, milles teatate konfliktist ja nõuate rikkumise lõpetamist. Sellega teatate konkurendile ametlikult oma õigused ja viitate, et õiguste rikkumise jätkamise korral võite võtta edasisi meetmeid.

 

Läbirääkimine

Mõnel juhul võite lepitamise ja vahekohtumenetluse abil jõuda kohtuvälisele kokkuleppele. See lahendus sobib seaduslike ettevõtete vaidluste korral, kui mõlemad pooled on huvitatud kulutõhusast ja praktilisest lahendusest.

 

Tsiviilõigusmeetmed

Kui õiguste oletatava rikkuja hoiatamine või läbirääkimine ebaõnnestub, saate võidelda rikkumise vastu muude õigusmeetmetega, näiteks nõuda disainilahenduse ebaseadusliku kasutamise takistamiseks ajutist kohtulikku keeldu või ennetavat konfiskeerimist. Igal juhul tuleb tsiviilõigusmeetmeid jõustada riiklikul tasandil asjakohastes Euroopa Liidu jurisdiktsioonides. Ühenduse registreeritud disainilahenduse eelis on samas see, et üks kohus on pädev tegema korralduse meetmete võtmiseks kõikides liikmesriikides.

 

Kriminaalõigusmeetmed

Kriminaalõigusmeetmeid kohaldatakse võltsimise ja piraatluse korral. Sellisel juhul peate pöörduma asjakohases Euroopa Liidu jurisdiktsioonis riikliku õiguskaitseasutuse ja prokuratuuri poole.

Pidage meeles, et Euroopa Liidu eri liikmesriikides kehtivad intellektuaalomandi suhtes erinevad kriminaalõiguse jõustamise eeskirjad. Kriminaalõiguslikke jõustamismeetmeid võetakse riiklikul tasandil asjakohaste riiklike õigusaktide alusel. Kriminaalõiguse jõustamise võimalused on seepärast Euroopa tasandil erinevad ja alati ei ole võimalik võtta kriminaalõiguslikke meetmeid igas riigis ühtmoodi.

Kui teil tuleb tõestada kohtus ühenduse registreeritud disainilahenduse olemasolu, saate tellida kasutajakonto kaudu registreeringu tõestatud või tõestamata ärakirja.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.