Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Kaubamärgi
lühijuhend

Strateegia

ELi kaubamärgi kaitse annab hea võimaluse tootemarki arendada ja kaitsta ning kasutada mitmesuguseid intellektuaalomandiga seotud eeliseid. Selle potentsiaali kasutamisel kehtib aga põhimõte: kasu on seda suurem, mida rohkem selle nimel tegutsetakse.

 

Kaubamärgistrateegia on täielikult teie enda otsustada. See kajastab ettevõtte laiemaid huve ja intellektuaalomandi portfelli. Nende huvide nimel tegutsemisel arvestage eelkõige kolme asjaolu:

 

Kaubamärgi kasutamine

Nagu juba mainitud, ei ole õigusi ilma kohustusteta. Teile antud õigus on võimas vahend, millega saab arendada tootemargi tuntust turul. Saadud monopol peaks teenima siiski konkreetset eesmärki, muidu võite eelise kaotada. Kaubamärgi eesmärk on eristada turul teie kaupu ja/või teenuseid konkurentide omadest, mis eeldab, et kaubamärki tuleb kasutada. Kui te kaubamärki ei kasuta, võivad kolmandad isikud kaubamärgi mittekasutamise tõttu vaidlustada. Õigusaktides on sätestatud, et ELi kaubamärki tuleb hakata Euroopa Liidus reaalselt kasutama viie aasta jooksul pärast registreerimist.

Teie kaubamärk võidakse tühistada ka juhul, kui teie kasutusviisi tõttu muutub kaubamärk teatud kauba või teenuse üldnimetuseks või kui see muutub registreeritud kauba või teenuse olemuse, kvaliteedi või geograafilise päritolu seisukohast eksitavaks.

Kaubamärgi kaitsmine

Asjaolu, et kaubamärk kuulub teile, ei tähenda, et kolmandad isikud ei võiks seda vaidlustada. Kuigi kolmandad isikud ei esitanud tähtaja jooksul teie kaubamärgi suhtes vastuväiteid või vastulauseid, võivad nad hiljem taotleda kaubamärgi tühistamist.

See võib tunduda ebaõiglane, kuid vastupidises olukorras arvaksite tõenäoliselt teisiti: kujutage ette, et jätsite tähele panemata, millal lõppes konkurendi kaubamärgi vastulause esitamise tähtaeg.

Tühistamistaotluse esitamisel alustatakse menetlust, kus kumbki pool esitab oma argumendid. Kui kokkuleppele ei jõuta, teeb otsuse amet.

Tühistamistaotluse lõiv on 630 eurot. Saate kasutada kaht vormi: kehtetuks tunnistamise vormi ja tühistamise vormi. Nende erinevus on, et kehtetuks tunnistamine muudab kaubamärgi kehtetuks tagasiulatuvalt (eemaldab selle täielikult kaubamärkide registrist) ja tühistamist hakatakse kohaldama kuupäevast, mil ametile tehti taotlus.

Kaubamärgi arendamine

Intellektuaalomandistrateegiat arendatakse aastate jooksul ning see võib muutuda, kui tegevuse ulatus suureneb. Kui Euroopa Liit jääb teie eesmärkide jaoks kitsaks, laiendage kaubamärki ka mujale.

Selleks on mitu võimalust. Võite esitada taotluse otse Euroopa Liidu välise riigi intellektuaalomandiametile või rahvusvahelise taotluse Madridi protokolli alusel.

Madridi protokoll on kaubamärkide ülemaailmse kaitse oluline vahend. See on rahvusvaheline registreerimissüsteem, mida haldab Genfis asuv Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO) ja mille on ratifitseerinud paljud riigid üle maailma, sealhulgas peaaegu kõik Euroopa riigid, USA, Jaapan, Austraalia, Hiina, Venemaa ja alates 2004. aasta oktoobrist ka Euroopa Liit.

Madridi protokolliga nõutakse, et olemas oleks põhimärk, mille kaitset laiendatakse seejärel teistesse Madridi lepingu ja protokolli osalisriikidesse. Kui soovite laiendada märgi kaitset Euroopa Liidust väljapoole, ei pea te ootama, kuni ELi kaubamärgi taotlus registreeritakse. Viie aasta jooksul aga sõltuvad põhiline Euroopa Liidu kaubamärk ja rahvusvaheline registreering teineteisest. Seetõttu, kui teie ELi kaubamärgi taotlust mingil põhjusel ei registreerita, läheb teie rahvusvaheline registreering kaduma.

Rahvusvahelise registreeringu taotlus tuleb esitada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO). EUIPO kasutamiseks nn päritoluametina peab ELi kaubamärgi omanik/taotleja olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või peab tema alaline asukoht või tegelik ja toimiv tööstus- või kaubandusettevõte asuma Euroopa Liidus. Teisisõnu, kõik ELi kaubamärgi omanikud/taotlejad ei saa taotleda ELi kaubamärgi alusel rahvusvahelist registreeringut.

Rahvusvahelise taotluse esitamisel on kohustuslik kasutada järgmisi vorme. Taotlejad ei tohi kasutada muid vorme ega muuta vormide sisu ja kujundust.

 • EUIPO on loonud e-taotluse vahendi, mis on kättesaadav kõikides ametlikes keeltes ja on samas vormingus mis EUIPO EM 2 vorm. EUIPO soovitab tungivalt kasutada e-taotluse vahendit, sest see juhendab taotlejat ja vähendab seeläbi võimalikke puudusi ning kiirendab läbivaatamist. E-taotluse vahend on kättesaadav kõikides ELi ametlikes keeltes, kuid märkida tuleb ka Madridi protokolli keel (hispaania, inglise või prantsuse keel), kuna taotlus edastatakse WIPO-le selles valitud keeles.
   
 • EUIPO EM 2 paberkandjal vorm (EUIPO kohandus WIPO MM2 vormist) on kättesaadav kõikides ELi ametlikes keeltes.
   
 • WIPO MM2 vorm hispaania, inglise või prantsuse keeles

EUIPO-le tuleb tasuda rahvusvahelise taotluse esitamisel edastamislõiv 300 eurot, kuid rahvusvahelise taotluse lõivud tuleb maksta otse WIPO-le. Kõik WIPO-le makstavad lõivud, mis saadetakse EUIPO-le, tagastatakse taotlejale.

Pärast taotluse sisu ja terviklikkuse kontrollimist edastab EUIPO rahvusvahelise taotluse WIPO-le. EUIPO peab teatama nn sõltuvusperioodil (viis aastat pärast rahvusvahelise taotluse esitamise kuupäeva) WIPO-le kõik asjakohased ELi kaubamärki mõjutavad muudatused.

Pärast WIPOs registreerimist saate lisada rahvusvahelisele registreeringule riike. Kuigi seda saab teha EUIPO kui päritoluameti kaudu, on lihtsam taotleda lisariike otse WIPO rahvusvahelises büroos.

Mis võib olla ELi kaubamärk?

Euroopa Liidu kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, eelkõige sõnad (sh isikunimed), või kujutised, tähed, numbrid, värvid, kaupade või nende pakendi kuju või helid.

1. oktoobril 2017 kaotati muutmismäärusega (EL) 2015/2424 graafiliselt kujutatavuse nõue.

Praktikas tähendab see, et kui teie kaubamärk vastab ühele ametis aktsepteeritud kaubamärgi liigiIe ja seda saab esitada vastuvõetavas vormingus, saate esitada vaid kaubamärgi taotluse ega pea seda graafiliselt kujutama.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Mis liiki kaubamärki soovite kaitsta?

Olenevalt sellest, mida soovite kaitsta (sõna, kujutis, värvus jne), on olemas erinevad kaubamärgivalikud. Vt valikud.

Tähised, mis moodustavad kaubamärgi, peavad võimaldama eristada ühe ettevõtte kaupu ja teenuseid teise ettevõtte omadest.

Registreerimiseks peab kaubamärk olema eristav ega tohi kirjeldada, mida sellega müüakse.

 
 

Kaubamärk peab olema eristav.

Tarbijad peaksid nägema märgis selle otstarvet, näiteks toote päritolu. See peaks eristama teid turul teistest ettevõtetest, et saaksite kaitsta ja arendada oma tootemargi identiteeti ja väärtust.

Kaubamärk ei tohi pakutavaid kaupu või teenuseid kirjeldada.

Kaubamärk ei tohi monopoliseerida märki, mis üksnes kirjeldab pakutavaid kaupu ja/või teenuseid. Selliseid märke peaksid saama kasutada kõik – nii teie kui ka konkurendid.

 

Asi ei ole veel selge? Järgnev näide peaks kõik kahtlused hajutama

Ei ole eristav
Tarbija ei näeks siin kujutatud pudelit eristava märgina, millega saab eristada üht ettevõtet teisest. Tähis peab jääma kättesaadavaks kõikidele ettevõtetele.

Vein

Liiga kirjeldav
Sellisel juhul ei pea tarbija pudelit eristavaks ning sõna „vein“ üksnes kirjeldab pudeli sisu. Ta peab seda tootekirjelduseks.

Nõuetekohase kaubamärgi näide – eristav, kuid mitte liiga kirjeldav

Joe
Bloggs

Registreeritav kaubamärk
Kuigi näitel kujutatud pudel üksi ei ole eristav, on see koos eristava nimega sildil tarbijate jaoks kaubamärk, mis tähistab konkreetset tootemarki.

 

Kui kaubamärk ei vasta nendele ja mõnele muule nõudele, lükkab EUIPO taotluse tagasi. Kaubamärgi tagasilükkamise muid põhjusi nimetatakse absoluutseteks keeldumispõhjusteks.

Kahtluse korral küsige nõu asjatundjalt. Meie ei saa sellist nõu anda.

 

Mis kaubamärke saab registreerida?

Registreerida saab kolme liiki kaubamärke: üksikkaubamärke, sertifitseerimismärke ja kollektiivkaubamärke.

Üksikkaubamärk eristab ühe konkreetse ettevõtte kaupu ja teenuseid teiste omadest.

See ei tähenda siiski, et üksikkaubamärk peaks kuuluma ühele isikule: üksikkaubamärgid võivad kuuluda ühele või mitmele juriidilisele või füüsilisele isikule. See tähendab, et taotlejaid on mitu.

Üksikkaubamärgi tavaline taotluslõiv on alates 850 eurost (e-taotlus).

Kollektiivkaubamärgid eristavad ettevõtete rühma või ühenduse liikmete kaupu ja teenuseid konkurentide omadest. Kollektiivkaubamärke saab kasutada tarbijate usalduse suurendamiseks kollektiivkaubamärgi all pakutavate toodete või teenuste vastu. Neid kasutatakse sageli teatavate ühiste omadustega toodete tähistamiseks.

Kollektiivkaubamärki võivad taotleda üksnes tootjate, valmistajate, teenuseosutajate või ettevõtjate ühendused, samuti avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Kollektiivkaubamärgi taotluslõiv on 1500 eurot (e-taotlus).

Sertifitseerimismärgid võeti EUIPOs kasutusele 1. oktoobril 2017. Sertifitseerimismärgid on ELi tasandil uut liiki kaubamärgid, mida on riiklikes süsteemides kasutatud juba palju aastaid. Sertifitseerimismärk näitab, et kaubad ja teenused vastavad sertifitseeriva asutuse või organisatsiooni sertifitseerimisnõuetele; nad tähistavad kontrollitud kvaliteeti.

Mis tahes füüsilised või juriidilised isikud, sh riiklikud asutused, ametid ja organid võivad taotleda ELi sertifitseerimismärgi registreerimist tingimusel, et nad ei tee äritehinguid, mis hõlmavad samalaadsete kaupade pakkumist või samalaadsete teenuste osutamist nagu sertifitseeritavad.

Kollektiivkaubamärgi taotlemise lõiv on 1500 eurot (e-taotlus).

Kaubamärgilõivude täielik loetelu 

 

 

Kaubamärkide näited

Sõnamärk

 

 

Kujutismärk

Amet aktsepteerib järgmist failivormingut: JPEG

 

Sõnaelementidega kujutismärk*

Amet aktsepteerib järgmist failivormingut: JPEG

 

Kujumärk

Amet aktsepteerib järgmisi failivorminguid: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Sõnaelementidega kujumärk*

Amet aktsepteerib järgmisi failivorminguid: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Asendmärk

Amet aktsepteerib järgmist failivormingut: JPEG

 

Musterkaubamärk

Amet aktsepteerib järgmist failivormingut: JPEG

 

Ühest värvist koosnev värvimärk

Amet aktsepteerib järgmist failivormingut: JPEG

 

Värvikombinatsioonist koosnev värvimärk

Amet aktsepteerib järgmist failivormingut: JPEG

 

Helimärk

Alates graafilise kujutamise nõude kaotamisest 1. oktoobril 2017 tohivad helimärkide ELi kaubamärgi taotlused olla ainult heli reproduktsiooniga helifail või heli täpne esitus noodikirjas.

Amet aktsepteerib järgmisi failivorminguid: JPEG, MP3 (kuni 2 Mb)

 

Liikumismärk

Amet aktsepteerib järgmist failivormingut: MP4 (video), JPEG (järjestikuste liikumatute kujutiste sari).

 

Multimeediamärk

See on uus kaubamärgiliik (alates 1. oktoobrist 2017).

Amet aktsepteerib järgmist failivormingut: MP4 (kuni 20 Mb)

 

Hologramm-märk

Amet aktsepteerib järgmisi failivorminguid: JPEG, MP4 (kuni 20 Mb)

 

*Märkus. Tärniga märgistatud kaubamärgiliigid ei ole ELi kaubamärgi rakendusmääruse kohaselt eraldi kategooriad, kuid neid eristatakse elektroonilisel esitamisel praktilistel ja tehnilistel põhjustel.


 

Kaubad ja teenused

Euroopa Liidu kaubamärgi taotlus peab sisaldama registreeritava kaubamärgi kujutist ja kaubamärgiga hõlmatud kaupade ja/või teenuste loetelu.

Kaupade ja teenuste loetelu peab vastama teatud nõuetele:

 • Kaubad ja teenused tuleb määratleda võimalikult täpselt.
 • Kaubad ja teenused tuleb esitada Nizza klassifikatsiooni klasside kaupa

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) liigitab kaupu ja teenuseid Nizza klassifikatsiooni abil, milles on 45 kaupade ja teenuste klassi.

Taotlemislõiv 850 eurot sisaldab üht klassi. Teise klassi lisamisel tuleb tasuda lisalõiv 50 eurot, kolme või enama klassi lisamisel tuleb tasuda 150 eurot iga klassi eest.

 

Kaupade ja teenuste otsimine ja klassifitseerimine

Kui esitate kaubamärgitaotluse veebis, kas 5-etapilisel või üksikasjalikul taotlusvormil, saate otsida ja kuvada kaupu ja teenuseid valmisloetelust, st ühtlustatud andmebaasist.

See andmebaas sisaldab termineid, mille EUIPO ja kõik riiklikud intellektuaalomandiametid Euroopa Liidus ja väljaspool on juba kinnitanud.

Kiireim viis kaubamärgi avaldamiseks

Valides kaubad ja teenused ühtlustatud andmebaasist, on taotluse menetlemine lihtsam. Võite esitada ka EUIPO kiirmenetluse Fast Track taotluse, mis võimaldab kaubamärgi kiiremini avaldada.

Loetelu saab koostada kakaupade ja teenuste kirjelduse koostamisvahendiga Seda soovitatakse kutselistele kasutajatele, kes esitavad vahel korraga mitu taotlust.

Kaupade ja teenuste kirjelduste koostamine on keerukas.

Olge ambitsioonikas

Ettevõtjana võite pakkuda tulevikus rohkem kaupu ja teenuseid kui praegu. Kuigi praegune turuolukord võib olla teada, mõelge ka sellele, kuidas soovite kaubamärki edasi arendada – näiteks kui praegu toodate komme, võite mõne aasta pärast tootevalikut laiendada ja hakata tootma ka jäätist.

Olge realistlik

Taotluses võib olla ahvatlev loetleda võimalikult mitmesuguseid kaupu ja/või teenuseid, kuid pidage meeles, et kui kaubamärki ei kasutata kõikide taotletud kaupade ja teenuste jaoks, võidakse ELi kaubamärk vaidlustada.

Loetelu piirates vähendate teiste kaubamärkidega konflikti riski.

Kaal kivil rõhutab kaubamärgi kaupade ja teenuste sobiva valiku vajadust

Tuletame meelde, et pikkadel kaupade ja/või teenuste loeteludel võib olla mitmesuguseid puudusi:

 • klassifitseerimispuuduste suurem risk;
 • viivitused ELi kaubamärgi avaldamisel ja registreerimisel;
 • suurem risk, et tekivad konfliktid muude kaubamärkidega (vastulausede);
 • suurem risk, et kaubamärk võidakse tühistada sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga või seetõttu, et kõiki kaupu ja/või teenuseid ei kasutata.

NB! Pärast taotluse esitamist ei saa sellesse kaupu ja teenuseid enam lisada, seepärast mõelge koostamisel hoolikalt.

Omanik

Taotluse täitmisel tuleb esitada kaubamärgi omaniku andmed.

 • Esitatud teavet kasutatakse teie kui kaubamärgi ainuomaniku tuvastamiseks.
 • Vajaduse korral võime lisateabe küsimiseks pöörduda teie poole registreerimismenetluse ajal või hiljem.

Väga oluline on hoida andmed ajakohastena, näiteks teatada meile uus telefoninumber, kui see on muutunud.

Mis teave esitada?

Kui olete esitanud taotluse ka varem, märkige ainult teile määratud tunnusnumber. Selle abil saame andmebaasist teie andmed, mida ei ole vaja taotlusele uuesti kirjutada.

Tunnusnumbri saate kas varasemast kirjavahetusest ametiga või rakendusega eSearch.

Esmakordsel taotlemisel peate enda andmed siiski esitama. Amet salvestab need andmebaasi hilisema suhtlemise jaoks.

Kindlasti märkige, kas esitate taotluse äriühingu või eraisikuna.

Äriühingust omaniku ikoon, kujutab inimest ja maja

Äriühing

Äriühinguna peate esitama järgmised andmed:

 • Täielik nimi ja õiguslik vorm
 • Registreerimisriik
 • Aadress
Eraisikust omaniku ikoon, kujutab inimest

Eraisik

Eraisikuna peate esitama järgmised andmed:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Kodakondsus
 • Aadress

Mõlemal juhul on väga oluline esitada ka e-posti aadress ning telefoni- ja faksinumber, et saaksime vajaduse korral teie poole pöörduda.

Kuidas EUIPO teiega suhtleb?

Kõige lihtsam ja kiirem viis on meiega suhelda veebis User Area kaudu.

Ava EUIPO haldusvahend User Area

See on turvaline keskkond, mille kaudu saab ametiga elektrooniliselt suhelda.

NB! Peame e-kirju üksnes ebaametlikuks kirjavahetuseks.

Kas esindaja nimetamine on kohustuslik?

Põhimõtteliselt ei vaja taotlejad esindajat. Kui omaniku peamine tegevuskoht või tegelik ja toimiv ettevõte ei asu Euroopa Majanduspiirkonnas, peab tal olema esindaja kõikideks ametis tehtavateks toiminguteks, välja arvatud taotluse esitamiseks. Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, Norra, Island ja Liechtenstein.

Esindajaks võib olla:

Õigusala töötaja (või sellele vastav isik, olenevalt riigist)

Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis kvalifitseeritud jurist, kelle peamine tegevuskoht asub EMPs. Tal peab olema ka õigus tegutseda asjaomases riigis esindajana kaubamärkide ja/või disainilahenduste küsimustes.

Kutseline esindaja

Kutseline esindaja, kes on EUIPO esindajate nimekirjas.

Füüsilise või juriidilise isiku töötaja

Sellise füüsilise või juriidilise isiku töötaja, kelle alaline asukoht või peamine tegevuskoht või tegelik ja toimiv tööstus- või kaubandusettevõte asub Euroopa Majanduspiirkonnas, võib esindada teisi juriidilisi isikuid, kui mõlemad juriidilised isikud on majanduslikult seotud.

Kuidas registreerida?

Taotluse koostamisel ja esitamisel tuleb läbida kolm lihtsat etappi, kasutades vormi, mis juhendab Euroopa Majanduspiirkonnas tegutsevaid VKEsid ja üksikisikuid ilma kaubamärgispetsialisti abita.

Taotlusvormi kolm kõige tähtsamat jaotist on järgmised.

 • Omanik – ELi kaubamärgi omanik võib olla eraisik või ettevõtja; andmed avaldatakse ja neid tuleb ajakohastada, et märgi omanik oleks alati selge.
 • Mis võib olla ELi kaubamärk? – Kaubamärgi kujutis peab olema selge.
 • Kaubad ja teenused – Need tuleb määratleda nii, et teised kauplejad mõistaksid, mis kaupu ja teenuseid teie taotlus hõlmab.

Järgmiste linkide kaudu selgitatakse, kuidas toimub ELi kaubamärgi taotlemine ja registreerimine. Ei ole võimalik tagada, et taotlus võetakse vastu, kuid mida paremini olete ette valmistatud, seda tõenäolisemalt taotlemine õnnestub.

Registreerimine

Olete just esitanud kaubamärgi taotluse. Mis saab edasi?

Pärast taotluse esitamist hakkab Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) teie kaubamärki menetlema, et kontrollida, kas seda saab registreerida. Registreerimismenetluses on mitu etappi.

Menetlus koosneb läbivaatamisperioodist, vaidlustamisperioodist ja registreerimisest. Läbivaatamisperiood algab taotluse kättesaamisel ja kestab taotluse avaldamiseni. Vaidlustamisperiood algab taotluse avaldamisel ja kestab vaidlustamistähtaja lõpuni. Pärast seda kaubamärk registreeritakse. Seejärel registreeritud kaubamärk avaldatakse.

Läbivaatamisperiood

Vaidlustamisperiood

Registreerimine

 • Taotluse esitamine

 • Taotluse avaldamine

 • Vaidlustamistähtaja lõpp

 • Registreeritud kaubamärgi avaldamine

 

Mis toimub läbivaatamisperioodil?

Järgmisena kirjeldatakse EUIPO tegevust läbivaatamisperioodil. Kogu kirjeldatud tegevus toimub peaaegu korraga. Taotluse seisu saate jälgida veebis otsinguvahendi eSearch abil või oma kasutajakonto kaudu.

Alljärgnev kehtib otse EUIPO-le esitatud taotluste puhul. Euroopa Liitu (EL) nimetavate rahvusvaheliste taotluste registreerimiskorra kirjeldus on esitatud siin.

Läbivaatamisperioodi etapid on järgmised: esitamiskuupäev, klassifitseerimine, vorminõuded, absoluutsed alused, tõlkimine ja otsing. Üksikasjalikumat teavet iga etapi kohta saab neil klõpsates. Pärast kõiki neid etappe kaubamärk avaldatakse.

Vaidlustamisperiood

 
 

Veast või vastulausest teatamiseks saadame teie kasutajakontole ametliku teate, mille järel on teil puuduste kõrvaldamiseks ja vastamiseks aega kaks kuud. Võite paluda vastuse koostamiseks kahekuulist ajapikendust. Esimesel korral antakse pikendus tavaliselt automaatselt, kuid järgmist ajapikenduse taotlust tuleb põhjendada.

Mõnes menetluses pöörduvad taotluse läbivaatajad lihtsate vigade parandamiseks taotleja (või tema esindaja) poole telefoni teel.

Kui leiame, et teie vastus ei lahenda probleemi täielikult, või kui te meie teadetele ei vasta, teeme lõpliku otsuse, milles teie taotlus või taotluses esitatud nõue (nt prioriteedinõue) lükatakse kas osaliselt või täielikult tagasi. Teise võimalusena muudame teie taotluse andmeid, kui see on asjakohane (nt kustutame kirjelduse või lisame värvinõude). Kui te ei ole lõpptulemusega rahul või leiate, et tehtud on viga, võite esitada kaebuse.

Kui taotlus lükatakse tagasi, saab ELi kaubamärgi taotluse siiski muuta (intellektuaalomandi sild) riiklikuks registreeringuks, kui vastuolud puuduvad.

Kui vastuolud puuduvad, avaldame teie kaubamärgi 23 Euroopa Liidu ametlikus keeles. See tähendab, et avaldatakse teade, et olete taotlenud seda konkreetset kaubamärki seoses loetletud kaupade ja/või teenustega.

Mis toimub vaidlustamisperioodil?

Alates kaubamärgi taotluse avaldamise kuupäevast on isikutel, kes leiavad, et teie kaubamärki ei tohiks registreerida, kolm kuud aega vastulausete esitamiseks.

Vastulauseid esitatakse tavaliselt kahel põhjusel:

Kolmandal isikul on varasem õigus (või varasemad õigused) ja ta on veendunud, et teie märk läheks registreerimise korral sellega (nendega) vastuollu

Teie märgi registreerimise takistamiseks peab vaidlustaja esitama kaubamärgi kohta vastulause vastaval vormil ja tasuma vastulause esitamise lõivu 320 eurot. Vastulause esitamise korral alustatakse teie kaubamärgiga seoses vastulausemenetlust. Vastulauseid võib esitada kuni kolme kuu jooksul pärast kaubamärgi avaldamist.
 

Vastulausemenetlus

Vastulause esitatakse taotletud ELi kaubamärkidest viiendikule ning seda teevad juba turul olevate kaubamärkide omanikud. Teeme otsuse vaidluse kohta pärast seda, kui mõlemad pooled – nii taotleja kui ka vastulause esitaja – on esitanud oma tõendid ja argumendid. Taotleja saab vähendada vastulause esitamise riski, kontrollides enne taotlemist, kas esineb võimalikke vastuolusid.
 

Järgmisel skeemil on esitatud vastulausemenetluse etapid.

Menetlus algab taotluse avaldamisega ja lõpeb registreeritud märgi avaldamisega ning koosneb järgmistest etappidest: vastulause esitamine, vastuvõetavuse kontrollimine, rahunemisperiood, väitlusperiood ja menetluse lõpp. Üksikasjalikumat teavet iga etapi kohta saab neil klõpsates.

Rahunemisperiood

Läbivaatamisperiood

Registreerimine


 

Kõik vastulauseotsused avaldatakse ameti veebilehel ning kõikidel kahjustatud isikutel on õigus otsus edasi kaevata.

Kui vastulause rahuldatakse, saab ELi kaubamärgi taotluse siiski muuta (intellektuaalomandi sild) riiklikuks registreeringuks, kui vastuolud puuduvad.

Kolmas isik leiab, et teie kaubamärki ei oleks tohtinud aktsepteerida

Sellisel juhul võib kolmas isik viidata asjakohasele absoluutsele alusele. Absoluutsed alused on nõuded, millele kaubamärk peab vastama, nagu eristusvõime, mittekirjeldavus ja selge esitus. Teie kaubamärgi vaidlustamiseks tuleb tal saata ametile teade, milles tal tuleb põhjendada, miks tema arvates ei tohiks seda kaubamärki registreerida. Seda nimetatakse kolmanda isiku vastuväiteks ja see on tasuta. Seda tuleks siiski kasutada üksnes siis, kui kaubamärgi vaidlustamiseks on oluline põhjus.

Märkuse saamisel annab amet märkuse saatnud isikule (märkuse saatja) kättesaamisteate ja märkus edastatakse taotlejale. Pärast seda EUIPO vastuväite esitajale rohkem teavet ei edasta. See tähendab, et vastuväite esitajale ei teatata taotluse taasläbivaatamise tulemustest. Vastuväite esitajad, kes soovivad saada teavet vaidlustatud ELi kaubamärgi taotluse kohta, saavad taotluse seisu jälgida otsinguvahendi eSearch kaudu.

Registreerimistunnistus

Kui vastulauseid ega märkusi ei esitata, registreeritakse teie kaubamärk ja registreering avaldatakse. Selle eesmärk on teatada teistele kaubamärgiomanikele ja üldsusele, et konkreetne kaubamärk kuulub teile.

Registreeringu avaldamine on tasuta ning teile väljastatakse kaubamärgi registreerimistunnistus.

Registreerimistunnistuse saab alla laadida kaks päeva pärast registreeringu avaldamist. Registreerimistunnistuse paberkoopiat ei väljastata. Registreerimistunnistuse kinnitatud ja kinnitamata ärakirju saab siiski taotleda. Neid võib olla vaja, kui soovite taotleda ELi kaubamärgi suhtes prioriteeti. Mõnes jurisdiktsioonis aktsepteeritakse viidet meie andmebaasile (eSearch), kuid mujal nõutakse ametlikku dokumenti, mida saate taotleda toimikuga tutvumise päringu kaudu.

Kuidas vaidlustada ameti otsust?

Isikud, keda lõplik otsus kahjustab, võivad esitada kaebuse. eAppeal võimaldab esitada kaebuse elektrooniliselt üheainsa rakenduse kaudu. Kaebuse esitamine on nüüd eriti lihtne. Rakendusse eAppeal pääseb otse User Area'st, veebiteenuste jaotisest, vormide ja avalduste jaotisest ning toimingute ja teadete jaotisest, kui olete leidnud faili otsinguvahendis eSearch Plus.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.