Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Registreerimine
kiirmenetlusega (FastTrack)

Kas soovite kaitsta oma kaubamärki või disainilahendust?

KAUBAMÄRK DISAINILAHENDUS

Oma
kaubamärgi registreerimine
Mis võib olla
kaubamärk?
Mis on
eelised?

Euroopa Liidu kaubamärk annab teile ainuõigused kõigis praegustes ja tulevastes Euroopa Liidu liikmesriikides ühtse registreerimise kaudu. See kehtib 10 aastat ning seda saab 10 aasta kaupa piiramatu arv kordi pikendada.

Soovime teile pakkuda kiiret ja usaldusväärset võimalust ELi kaubamärgi registreerimiseks.

Taotluse koostamisel ja esitamisel tuleb läbida kolm lihtsat etappi, kasutades vormi, mis juhendab Euroopa Majanduspiirkonnas tegutsevaid VKEsid ja üksikisikuid ilma kaubamärgispetsialisti abita.

 
 

Teie
disainilahenduse registreerimine
Mis võib olla
disainilahendus?
Mis on
eelised?

Soovime pakkuda kiiret ja usaldusväärset võimalust, kuidas saate registreerida ELi disainilahenduse.

Saate taotluse koostada ja esitada nelja juhendatud etapi kaudu. Vajate järgmist.

 • Teie nimi ja aadress
 • Teie disainilahendus (7 vaadet)
 • Kas disainilahendus on uudne? Kontrollige oma disainilahenduse saadavust siit.
 • Millega teie ettevõte tegeleb? Kas müüte tooteid? Kas pakute teenuseid? Otsige sobivaid nimetusi siit.
 • Disainilahenduse registreerimise ja avaldamise põhitasu on 350 eurot.

Taotlege ühenduse registreeritud disainilahendust 4 etapi abil

Disainilahenduse registreerimine kiirmenetlusega Fast Track

Fast Trackiga taotlemise logo
 
 • Taotluse koostamine ja esitamine kestab ainult 10 minutit.
 • Juhendame teid taotlusmenetluse igas etapis.
 • Kiirmenetluse Fast Track lisateave
 • Tasuda saab üksnes krediitkaardi või arvelduskontoga. Pangaülekandeid ei aktsepteerita.

EUIPO pakub disainilahenduste taotlemisel kiirmenetlust (Fast Track).

Kui EUIPO on saanud taotluse, seda kontrollitakse. Kui taotlus vastab nõuetele ja puudusi ei leita, menetletakse seda kiirkorras ja disainilahendus võidakse registreerida kahe tööpäevaga.

Meie teeninduskvaliteedi lisateave on EUIPO kvaliteedi veebilehel teenuste hartas.

 

Mis on kiirmenetluse (Fast Track) tingimused?

Kui soovite disainilahendust registreerida kiirmenetlusega (Fast Track), peate tegema järgmist.

 • Kasutage meie 4-etapilist veebitaotlusvormi.
 • Märkige disainilahendusega seotud tooted andmebaasi DesignClass abil.
 • Prioriteedinõude korral lisage kõik asjakohased manused.
 • Tasuge ametis avatud arvelduskonto või krediitkaardiga.
 • Kui olete esindaja, märkige EUIPO andmebaasis olev tunnusnumber.

Mis võib olla ühenduse disainilahendus?
See on teie toote või pakendi välimus. Registreeritud disainilahendus kaitseb teie investeeringut toote välimusse ja takistab teistel ettevõtetel selle kopeerimist. See annab teie ettevõttele lisaväärtust ja tõstab seda teiste seast esile kogu Euroopa Liidus!

 

Kiirmenetluse (Fast Track) tingimused

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) pakub kaubamärgi taotlejaile nende taotluse kiirema kontrolli ja avaldamise võimalust, kui taotlus vastab Fast Track menetluse tingimustele.

Taotluse EUIPOsse laekumisel kontrollivad ja hindavad ameti töötajad, kas sellest võib saada kehtiv kaubamärk. Mida keerukam taotlus, seda rohkem kulub kontrollimiseks aega. Seetõttu töödeldakse kindlatele tingimustele vastavaid taotlusi kiiremini ja nende avaldamiseni ehk registreerimise esimene etapini jõudmiseks kulub samuti vähem aega. Kiirmenetluse ingliskeelne nimetus on „Fast Track“.


Fast Track menetluses on kontrolliperiood lühem

 

Mis on selle menetluse eelised?

 • Menetlus on kiirem. Võrreldes tavamenetlusega avaldatakse taotlus vähemalt poole kiiremini.
 • Menetlus on kindlam. Kiirmenetluse taotluse esitamisel tuleb valida kaupade ja teenuste nimetused ühtlustatud andmebaasist, mille EUIPO ja kõik intellektuaalomandiametid Euroopa Liidus on juba kinnitanud. See vähendab oluliselt puudusi ning võite olla kindel, et valite õiged nimetused.

Meie teeninduskvaliteedi lisateave on EUIPO kvaliteedi veebilehel teenuste hartas.

 

Kuidas täita Fast Track menetluse tingimusi?

Et taotlus vastu võetaks, peab olema täidetud kaks põhitingimust:

 • Taotletava kaubamärgi kaupade ja teenuste nimetused tuleb valida EUIPO kinnitatud nimetuste andmebaasist. 5-etapilises vormis juhendatakse, kuidas teha valikuid, nii et taotlust saaks menetleda Fast Track korras.
 • Lõiv tuleb tasuda kohe: taotlust hakatakse kontrollima alles siis, kui lõiv on tasutud. Kui lõiv makstakse viivitamatult ning taotluse esitamisel ja kontrollimisel ei leita puudusi, menetletakse taotlus Fast Track korras.

Kui maksate ameti arvelduskonto kaudu, debiteeritakse see viivitamatult. Kui maksate pangaülekandega, tuleb ülekanne teha kohe pärast taotluse esitamist. 

Kuigi mõned taotlused võivad esitamise ajal vastata Fast Track kiirmenetluse tingimustele, ei pruugi need hiljem neile enam vastata. Seda võivad põhjustada puudused, nt ei ole kaubamärk, mida soovite registreerida, piisavalt eristav. Kui teie taotlus ei vasta enam Fast Track tingimustele, teatatakse teile sellest kirjalikult.

 

Fast Track: täielikud tingimused

 1. Taotleja alaline asukoht peab olema Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Kui alaline asukoht EMPs puudub, peab taotleja määrama volitatud esindaja.
 2. Kaubamärk ei tohi olla kollektiivkaubamärk või sertifitseerimismärk.
 3. Ärge küsige taotluses liikmesriikide või Euroopa otsingut.
 4. Prioriteet või vanemus:
  • prioriteedi/vanemuse nõuet ei tohiks olla;
  • kui aga prioriteeti/vanemust nõutakse, võib kaubamärgid, millele nõue tugineb, importida taotlemise ajal andmebaasist TMView, või
  • kui nõutakse prioriteeti/vanemust ja seotud kaubamärk (kaubamärgid) TMView andmebaasis puudub (puuduvad), tuleb lisada vastav tõend.
 5. Kui taotletakse näituseprioriteeti, on Fast Track menetlus siiski võimalik, kui lisatakse vastav tõend.
 6. Kaubamärk peab olema üks järgmistest: sõnamärk, kujutismärk, kujumärk, helimärk.
 7. Kui kaubamärk on kujutismärk või kujumärk, ei saa värvinõudeid enam esitada.
 8. Kui kaubamärk on kujutismärk, kujumärk või helimärk, tuleb lisada vastavad nõuetekohased lisafailid.
 9. Kõik kaupade ja teenuste loetelu nimetused peavad olema valitud EUIPO kinnitatud nimetuste andmebaasist.
 10. Maksta tuleb aktsepteeritud maksemeetodil. Maksmine kolmanda isiku arvelduskonto kaudu ei ole Fast Track menetluses siiski lubatud.
 11. Lõivude maksmisel on järgmised tingimused:
  • krediitkaardi kasutamisel erinõuded puuduvad;
  • pangaülekande korral peab taotleja 1) kasutama vormil genereeritud pangaülekande koodi ja kaubamärgi numbrit, et fail identifitseerida; 2) tegema ülekande kohe ning 3) eelistatult tegema iga esitatud taotluse kohta eraldi makse;
  • arvelduskonto omanikud peavad valima maksevormil võimaluse „debiteeri kohe“.
 12. Kui taotluse keel ei ole üks EUIPO viiest keelest (hispaania, inglise, itaalia, prantsuse ja saksa keel), peab taotleja nõustuma EUIPO pakutud tõlkega teise keelde, mis on valitud ameti viie keele hulgast.

Pangaülekandega maksed, mis sisaldavad asjaomase tehingu koodi, peavad laekuma ametile üheksa päeva jooksul taotluse esitamisest. Selle nõude eiramisel ei taga amet Fast Track menetluse tähtaegadest kinnipidamist.

Prindi täielikud tingimused
 

Kõik ajapiirangute viited on esitatud näitlikustamise eesmärgil ega ole ametile siduvad.

Mis võib olla ELi kaubamärk?

Euroopa Liidu kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, eelkõige sõnad (sh isikunimed), või kujutised, tähed, numbrid, värvid, kaupade või nende pakendi kuju või helid.

1. oktoobril 2017 kaotati muutmismäärusega (EL) 2015/2424 graafiliselt kujutatavuse nõue.

Praktikas tähendab see, et kui teie kaubamärk vastab ühele ametis aktsepteeritud kaubamärgi liigiIe ja seda saab esitada vastuvõetavas vormingus, saate esitada vaid kaubamärgi taotluse ega pea seda graafiliselt kujutama.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Mis liiki kaubamärki soovite kaitsta?

Olenevalt sellest, mida soovite kaitsta (sõna, kujutis, värvus jne), on olemas erinevad kaubamärgivalikud. Vt valikud.

Tähised, mis moodustavad kaubamärgi, peavad võimaldama eristada ühe ettevõtte kaupu ja teenuseid teise ettevõtte omadest.

Registreerimiseks peab kaubamärk olema eristav ega tohi kirjeldada, mida sellega müüakse.

 
 

Kaubamärk peab olema eristav.

Tarbijad peaksid nägema märgis selle otstarvet, näiteks toote päritolu. See peaks eristama teid turul teistest ettevõtetest, et saaksite kaitsta ja arendada oma tootemargi identiteeti ja väärtust.

Kaubamärk ei tohi pakutavaid kaupu või teenuseid kirjeldada.

Kaubamärk ei tohi monopoliseerida märki, mis üksnes kirjeldab pakutavaid kaupu ja/või teenuseid. Selliseid märke peaksid saama kasutada kõik – nii teie kui ka konkurendid.

 

Asi ei ole veel selge? Järgnev näide peaks kõik kahtlused hajutama

Ei ole eristav
Tarbija ei näeks siin kujutatud pudelit eristava märgina, millega saab eristada üht ettevõtet teisest. Tähis peab jääma kättesaadavaks kõikidele ettevõtetele.

Vein

Liiga kirjeldav
Sellisel juhul ei pea tarbija pudelit eristavaks ning sõna „vein“ üksnes kirjeldab pudeli sisu. Ta peab seda tootekirjelduseks.

Nõuetekohase kaubamärgi näide – eristav, kuid mitte liiga kirjeldav

Joe
Bloggs

Registreeritav kaubamärk
Kuigi näitel kujutatud pudel üksi ei ole eristav, on see koos eristava nimega sildil tarbijate jaoks kaubamärk, mis tähistab konkreetset tootemarki.

 

Kui kaubamärk ei vasta nendele ja mõnele muule nõudele, lükkab EUIPO taotluse tagasi. Kaubamärgi tagasilükkamise muid põhjusi nimetatakse absoluutseteks keeldumispõhjusteks.

Kahtluse korral küsige nõu asjatundjalt. Meie ei saa sellist nõu anda.

 

Mis kaubamärke saab registreerida?

Registreerida saab kolme liiki kaubamärke: üksikkaubamärke, sertifitseerimismärke ja kollektiivkaubamärke.

Üksikkaubamärk eristab ühe konkreetse ettevõtte kaupu ja teenuseid teiste omadest.

See ei tähenda siiski, et üksikkaubamärk peaks kuuluma ühele isikule: üksikkaubamärgid võivad kuuluda ühele või mitmele juriidilisele või füüsilisele isikule. See tähendab, et taotlejaid on mitu.

Üksikkaubamärgi tavaline taotluslõiv on alates 850 eurost (e-taotlus).

Kollektiivkaubamärgid eristavad ettevõtete rühma või ühenduse liikmete kaupu ja teenuseid konkurentide omadest. Kollektiivkaubamärke saab kasutada tarbijate usalduse suurendamiseks kollektiivkaubamärgi all pakutavate toodete või teenuste vastu. Neid kasutatakse sageli teatavate ühiste omadustega toodete tähistamiseks.

Kollektiivkaubamärki võivad taotleda üksnes tootjate, valmistajate, teenuseosutajate või ettevõtjate ühendused, samuti avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Kollektiivkaubamärgi taotluslõiv on 1500 eurot (e-taotlus).

Sertifitseerimismärgid võeti EUIPOs kasutusele 1. oktoobril 2017. Sertifitseerimismärgid on ELi tasandil uut liiki kaubamärgid, mida on riiklikes süsteemides kasutatud juba palju aastaid. Sertifitseerimismärk näitab, et kaubad ja teenused vastavad sertifitseeriva asutuse või organisatsiooni sertifitseerimisnõuetele; nad tähistavad kontrollitud kvaliteeti.

Mis tahes füüsilised või juriidilised isikud, sh riiklikud asutused, ametid ja organid võivad taotleda ELi sertifitseerimismärgi registreerimist tingimusel, et nad ei tee äritehinguid, mis hõlmavad samalaadsete kaupade pakkumist või samalaadsete teenuste osutamist nagu sertifitseeritavad.

Kollektiivkaubamärgi taotlemise lõiv on 1500 eurot (e-taotlus).

Kaubamärgilõivude täielik loetelu 

 

 

Disainilahenduse määratlus

Disainilahenduste kaitse on oluline vara igas suuruses ettevõtetele, mitte üksnes suurematele.

EUIPO uuringud näitavad, et disainilahenduste omanikest väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes (VKE) on tulu töötaja kohta 17% suurem kui VKEdes, kes ei ole intellektuaalomandiõiguste omanikud.

Disainilahendused on Euroopa Liidus täpselt määratletud:

„Toote või selle osa välimus, mis tuleneb eelkõige toote enese ja/või selle kaunistuste joonte, piirjoonte, värvide, kuju, struktuuri ja/või materjali omadustest“.

Disainilahenduse määruse artikkel 3

 

Disainilahenduste näited

Disainilahendusena saab kaitsta peaaegu kõiki tööstus- ja käsitooteid (v.a tarkvara)

Tootepakendite näidete otsing

Tootepakendid

RCD 002710731-0001
Toodete/tootekomplektide näidete otsing

Toode/tootekomplekt

RCD 002490193-0001
Liittoodete näidete otsing

Liittooted

RCD 000408166-0001
Tooteosade näidete otsing

Tooteosad

RCD 229752-0001
 
Arvutiikoonide näidete otsing

Arvutiikoonid

RCD 003001494-0002
Kirjatüüpide näidete otsing

Kirjatüübid

RCD 004007441-0016
Joonistuste ja kunsti näidete otsing

Joonistused ja kunst

RCD 004547370-0002
 
 

Veidi teooriat

Intellektuaalomand

Intellektuaalomandi põhimõte on lihtsalt mõistetav ja on olnud olemas juba kaua. Kõikjal meie ümber on intellektuaalomand.

Ainult mõtted ja ideed selleks ei kvalifitseeru; intellektuaalomand määratleb ja kaitseb inimeste innovatsiooni ja loomingut

Intellektuaalomand tunnustab novaatoreid ja võimaldab kõigil saada oma saavutustest kasu.

 

Intellektuaalomandi ülevaatlik skeem: disaineritel on sageli uusi ideid, et teha midagi uut, kasulikku ja ainulaadset. Laadige alla kaart – see aitab teil oma õigusi registreerida.


Ülevaatlik skeem, millel on intellektuaalomandi eri protsesside ajaline järjestus

 

Lisaallikad intellektuaalomandi kohta

 

4 Reasons 4 Trademarks

rademarks are one of several intellectual property rights that help protect and enhance your brands. They help consumers identify products and services with the entity from which they originate. Organisations rely on trademarks to distinguish themselves from their competitors, to create an association between their trademarks and product quality, and to build their reputation and consumer loyalty. So, there are good reasons to consider how you develop a trademark protection strategy and safeguard your brand.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


4 Reasons 4 Design Rights

Design rights are one of several intellectual property rights. They are exclusive rights that protect the appearance of a product, or a part of it, provided it is new and has individual character that sets it apart from any pre-existing designs that could be known about (however old). Businesses register designs to strengthen their competitive advantage, prevent work from being copied and build assets for value creation.

This means that the absence of design protection can be detrimental on those dimensions.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.