Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Lumi

Tasuta individuaalne

 

intellektuaalomanditugi

Kogu Euroopa eksperdid on valmis vastama teie küsimustele intellektuaalomandi kohta.

Kas vajate abi kaubamärgi, disainilahenduse või muu intellektuaalomandiõiguse taotluse koostamisel?

  • Kas teie kaubamärgi või disainilahenduse taotlus võetakse tõenäoliselt vastu?
  • Kas keegi kasutab loata teie kaubamärki, disainilahendust või patenti?
  • Kas teid süüdistatakse kolmanda isiku intellektuaalomandiõiguste rikkumises?
  • Kas soovite esitada vastulause või kaebuse, kuid vajate juhiseid?

Esitage taotlus ja leiame intellektuaalomandieksperdi, kes abistab teid teie keeles Täitke vorm.

vke teenuseosutaja päis 1

Täitke ja esitage vorm Märkige vormile nõutud teave

vke teenuseosutaja päis 2

Analüüsime teavet Teie antud teave aitab meil leida lahenduse, mida vajate

vke teenuseosutaja päis 3

Teie juhtum ühitatakse parima sobiva lahendusegaTeiega võtab ühendust EUIPO vaidluste kohtuvälise lahendamise teenuse juhtumihaldur või saadame teile e-kirjaga loetelu ettevõtetest, kes pakuvad tasuta intellektuaalomandituge.

EUIPO kontrollib korrapäraselt taotlejate esitatud teabe õigsust.
EUIPO pakutav tasuta individuaalne intellektuaalomandinõustamine piirneb ühe teenusega VKE kohta.

Taotletud nõustamise kättesaadavust ei tagata.

Seda teenust saavad kasutada VKEd, kes vastavad määratlusele komisjoni soovituse 2003/361/EÜ alusel.

Enne teenuse taotlemist kontrollige, kas kvalifitseerute VKEna, täites Euroopa Komisjoni soovitusel põhineva küsimustiku. Vastutate esitatud teabe õigsuse eest.

 
  • Sobivus
  • Andmed
  • Kontaktandmed
  • Tingimused

Sobivus teenuse jaoks

Väli on kohustuslik See variant ei ole selles taotluses lubatud
Allmärkus 1 – seda personaliseeritud tasuta intellektuaalomandinõustamist saavad võrdsetel alustel kasutada kõik juriidilised isikud, kes kuuluvad aluslepingute kohaldamisalasse Näita Peida

1 Seda personaliseeritud tasuta intellektuaalomandinõustamist saavad võrdsetel alustel kasutada kõik juriidilised isikud, kes kuuluvad aluslepingute kohaldamisalasse. Nende hulka kuuluvad kõik ELis registreeritud VKEd. Islandil, Norras ja Liechtensteinis registreeritud VKEd on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingu alusel ühtsel turul täieõiguslikud osalejad ning tänu sellele on neil algatusele võrdne juurdepääs. Ühendkuningriik ei ole enam ELi liikmesriik ja seepärast ei saa taotleda Ühendkuningriigis elavad Briti kodanikud või seal asutatud VKEd.


Väli on kohustuslik See variant ei ole selles taotluses lubatud
Väli on kohustuslik See variant ei ole selles taotluses lubatud

Toe andmed

Väli on kohustuslik
Väli on kohustuslik
Allmärkus2 – intellektuaalomandiõiguste personaliseeritud tasuta tugi ei ole sama kui vaidluste kohtuvälise lahendamise teenus Näita Peida

2 Intellektuaalomandiõiguste personaliseeritud tasuta tugi ei ole sama kui vaidluste kohtuvälise lahendamise teenus. EUIPO pakub VKEdele mittejuriidilist COVID-19 eriteenust, et nad saaksid teha teadliku otsuse, mis vaidluste lahendamise mehhanismiga lahendada EUIPOs menetletavaid vaidlusi. Seda mittejuriidilist eriteenust nimetatakse vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks ja VKE saab taotleda seda järgmistes EUIPO menetlustes: esindajata VKEde vastulausemenetlus (pärast ooteaega); tühistamismenetlus; kehtetuks tunnistamise menetlus; kaebuse esitamise menetlus. Vaidluste kohtuväline lahendamine ei kuulu intellektuaalomandiõiguste personaliseeritud tasuta toe hulka.
Vaidluste kohtuvälise lahendamise teenus teavitab VKEsid järgmistest vaidluste lahendamise mehhanismidest, mida saab kasutada EUIPOs või mujal: vahendamine, lepitamine, abiga läbirääkimine, varane erapooletu hindamine ja (mittesiduv) eksperdihinnang.
Vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta saab küsida e-posti aadressilt ADR-Info@euipo.europa.eu. Üks VKEde vaidluste kohtuvälise lahendamise võimalikke tulemusi on, et VKEdel soovitatakse kasutada tasuta intellektuaalomanditeenust või õigusabi.
Intellektuaalomandiõiguste personaliseeritud tasuta tugi võib siiski hõlmata VKEde kutselist esindamist kõigis eelnimetatud vaidluste lahendamise mehhanismides ning võimalike vaidluste lahendamise mehhanismide nõustamist ooteaja jooksul (vastulausemenetluses) ja poolte esindamisel.

Väli on kohustuslik

Võite valida mitu varianti.

Väli on kohustuslik
Väli on kohustuslik
Väli on kohustuslik

Võite valida mitu varianti.

* See on riik/geograafiline piirkond, kus vajate intellektuaalomandituge.

Väli on kohustuslik

* Personaliseeritud tasuta intellektuaalomandinõustamine (v.a vaidluste kohtuvälise lahendamise teenus) abistab VKEsid COVID-19 kriisi kontekstis. Me ei soovita seda teenust taotleda, kui teie ettevõtet juba esindab intellektuaalomandijurist.

Ettevõtte kontaktandmed

Väli on kohustuslik Väli on kohustuslik
Väli on kohustuslik
Väli on kohustuslik Väli on kohustuslik
Väli on kohustuslik Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Teenuse tingimused

Kinnitan, et olen läbi lugenud teenuse tingimused allpool ja nõustun nendega. Väli on kohustuslik

EUIPO koostab tasuta õigusteenuste kohta pärast osalemiskutse avaldamist saadud taotluste põhjal tasuta teenuseosutajate nimekirja. EUIPO on pühendunud teenuseosutajate koondamisele ja liigitamisele ning VKEde abistamisele, vahendades neile nende vajadustele vastavate teenuseosutajate kontaktandmeid.

Nimekiri ei ole ammendav ja intellektuaalomandiõiguste tasuta teenuseid võib otsida ka väljastpoolt EUIPO algatust.

Intellektuaalomandiõiguste tasuta teenuste osutajate pakutavad ja osutatavad teenused ei ole EUIPO teenused. Pakutava teabe õigsuse eest vastutavad täielikult tasuta teenuste osutajad.

EUIPO ei taga vaidluste tulemusliku lahendamise teenuse ega intellektuaalomandiõiguste tasuta teenuse kättesaadavust, teenustaset ega tegelikku osutamist.

Personaliseeritud tasuta intellektuaalomandinõustamise algatuse kontekstis ei paku EUIPO õigusabi ning on vabastatud mis tahes vastutusest, sh teenuseosutaja või vaidluste tulemusliku lahendamise teenuse tekitatud mis tahes kahju korral VKE-le või kolmandatele isikutele teenuse osutamise ajal või tagajärjel.

EUIPO ei maksa teenuseosutajale tagasi ega hüvita kulusid teenuste eest, mida VKEdele on osutanud kolmandad isikud.

Selle veebilehe teavet ei saa käsitada õigusteenuste reklaamimisena mitte üheski ELi/EMP liikmesriigis kutsetegevust reguleerivate õigusaktide ja eeskirjade mõistes.

EUIPO võtab VKEga ühendust pärast taotluse kättesaamist vormis esitatud teabe alusel ning pakub abi, kas määrates vaidluse tulemusliku lahendamise teenuse juhtumimenetleja või saates kriteeriumidele vastavate intellektuaalomandiõiguste tasuta teenuste osutajate nimekirja. Intellektuaalomandiõiguste tasuta teenuste osutaja valimine ja temaga kontakteerumine toimub täielikult VKE algatusel. EUIPO personaliseeritud tasuta intellektuaalomandinõustamine piirdub ühe teenusega VKE kohta. Kui VKE on juba saanud tasuta teenuse, on ta kohustatud taotlema ja läbi rääkima täiendavad tasulised teenused otse tasuta teenuse osutajaga.

Olen nõus, et minuga võidakse võtta ühendust teabe saamiseks ja kliendirahulolu uurimiseks. Väli on kohustuslik

Nõustun anonüümitud tulemuste ja saadud tagasiside üksikasjade avaldamisega. Väli on kohustuslik

Teabe õigsus ja täpsus. Väli on kohustuslik

Kinnitan, et käesolevaga esitatud teave on täpne ja täielik ning antud heas usus. Vastutan võimalike vigade ja väljajätmiste korral. Mõistan, et kui siin esitatud andmed on valed või ebaõiged, võidakse mind välistada personaliseeritud tasuta intellektuaalomandinõustamisest.

NB! Pärast vormi valideerimist/esitamist hallatakse kõiki selles sisalduvaid andmeid kooskõlas isikuandmete töötlemise tingimustega, mis on loetletud privaatsusteates.

Andmekaitse Käesoleva menetluse eesmärgil kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist. Amet töötleb nimetatud isikuandmeid nii, nagu on märgitud privaatsusteates ameti veebilehel (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement) ja vormide lõpus. Teie isikuandmetega seotud taotlused tuleb saata ameti andmekaitseametnikule aadressil DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Kaebused: kui vastutav töötleja ja/või andmekaitseametnik ei ole konflikti lahendanud, on alati võimalik pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole aadressil edps@edps.europa.eu

Testimonials

‘With the help of EDR services, we have concluded our trademark opposition with a satisfactory ending for both parties. The service was very informative and supportive throughout the whole process, making an overwhelming situation more comfortable and easier to resolve. I am really happy with this EUIPO mediation service.’

Salty Pelican SL, Portugal

‘Great initiative for start-ups and new companies.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘We are very satisfied with IP pro bono experience.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘Extremely super service, you rarely see that small companies are so actively helped. During this time, we are also very grateful for any free help. Everything really good.’

VENDING2BE, Austria

‘Very interesting initiative of the EUIPO to help SMEs to solve their doubts about intellectual property and above, at zero cost.’

RDC, Spain

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.
Rate this page