Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Ühenduse registreeritud
disainilahenduse lühijuhend

Mis võib olla ühenduse registreeritud disainilahendus?

Disainilahenduste taotluste näited

Tolmuimeja, disainilahenduse taotluse näide

Tolmuimeja

Disainilahendus nr: 003305929-0002

Aiamaja, disainilahenduse taotluse näide

Aiamajad

Disainilahendus nr: 002068585-0003


Enne disainilahenduse taotlemist kontrollige kolme asja.


Kas disainilahendus vastab registreerimiskriteeriumidele?

Disainilahendusega kaitstakse toote välimust ja see on tootega lahutamatult seotud. Kui toode puudub, ei saa seda ka kaitsta.

Toode võib olla mis tahes tööstus- või käsitööese, sealhulgas pakend, graafilised sümbolid ja kirjatüübid. Kaitsta saab ka tooteosi, mida saab lahti võtta ja uuesti kokku panna.

Toode ei saa olla värv, üksnes sõnaline element või heli, sest need ei määra toote välimust. Neid saab siiski kaitsta kaubamärgiga.

Samal põhjusel ei ole toode elusorganismid ja ideed; neid ei saa kaitsta ka kaubamärgiga.

Peale selle peaks disainilahendus vastama avaliku korra ja moraali nõuetele. Disainilahendused, mis kujutavad või edendavad vägivalda või diskrimineerimist soo, rassi või etnilise päritolu, usu või maailmavaate, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel, lükatakse tagasi.

Kas disainilahendus on uudne?

Disainilahenduse määruses nõutakse, et ühenduse disainilahendus (nii registreeritud kui ka registreerimata) oleks uudne ja eristuv.

Uudsus

Disainilahendus on uudne, kui samasugust disainilahendust ei ole varem avaldatud. Kui kaks disainilahendust erinevad üksnes ebaoluliste üksikasjade poolest, peetakse neid samaks.

Eristatavus

Disainilahendus on eristatav, kui asjatundjale jääv üldmulje erineb varasemate disainilahenduste omast.

Kas disainilahenduse kujutis on nõuetekohane ja täpne?

Graafilise kujutise eesmärk on kujutada kõiki taotletava disainilahenduse omadusi. Disainilahenduse omaduste võimalikult põhjaliku kujutamise eest vastutate üksnes teie.

Disainilahenduse kujutis tuleb seepärast koostada hoolikalt ja põhjalikult. Kujutise kvaliteet on disainilahenduse kaitse juures väga tähtis.

Graafilise kujutise kvaliteet peab võimaldama disainilahendust vähendada või suurendada mõõtmeteni kuni 8 × 16 cm, et selle saaks sisestada ühenduse registreeritud disainilahenduste registrisse ja avaldada Ühenduse Disainilahenduste Bülletäänis.

Vaated

Disainilahenduse kujutamiseks võib esitada kuni kümme eri vaadet: seitse kaitstud vaadet ja kolm kaitsmata vaadet. Üles saab laadida eri vaated, näiteks liht- või pealtvaated, lõiked, perspektiivvaated või koostejoonised. Meie disainilahenduste veebirakendus võimaldab lohistamise abil üles laadida 3D- ja staatilisi vaateid. Veenduge, et teie vaated kujutavad sama disainilahendust ja esitavad disainilahenduse nähtavat osa.

Kui disainilahendus käsitleb keerukat, st mitmest vahetatavast osast koosnevat toodet, mida saab lahti võtta ja kokku panna, peab vähemalt üks vaade kujutama toodet kokkupanduna. Sama kehtib tootekomplekti, näiteks nuppudega malelaua või lauanõude komplekti korral.

Värvid

Disainilahenduse kujutised võivad olla kas mustvalged või värvilised. Sama disainilahenduse erilaadsed vaated (näiteks kolm mustvalget ja neli värvilist) ei ole lubatud.

Taust

Disainilahenduse kujutis peab olema neutraalsel taustal. Disainilahendus peab olema ümbrusest selgelt eristatav.

Identifikaatorid

Kui soovite disainilahenduse teatud osi rõhutada, näiteks viidates, et taotlus käsitleb üksnes või ei käsitle konkreetset osa, kasutage üht järgmistest tähistest:

 • katkendjooned – elemendid, mille kaitset ei taotleta
 • äärejooned – tõmmake äärejoon ümber disainilahenduse elementide, mida soovite kaitsta
 • varjutamine ja hägustamine – kui kaitset ei taotleta mitme elemendi jaoks
 • katkestamistähised – taotlus ei käsitle disainilahenduse konkreetset pikkust

Disainilahenduse vaadetel ei tohi kasutada selgitavat teksti, sõnu ega lisasümboleid.

Disainilahenduse määratlus

Disainilahenduste kaitse on oluline vara igas suuruses ettevõtetele, mitte üksnes suurematele.

EUIPO uuringud näitavad, et disainilahenduste omanikest väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes (VKE) on tulu töötaja kohta 17% suurem kui VKEdes, kes ei ole intellektuaalomandiõiguste omanikud.

Disainilahendused on Euroopa Liidus täpselt määratletud:

„Toote või selle osa välimus, mis tuleneb eelkõige toote enese ja/või selle kaunistuste joonte, piirjoonte, värvide, kuju, struktuuri ja/või materjali omadustest“.

Disainilahenduse määruse artikkel 3

 

Disainilahenduste näited

Disainilahendusena saab kaitsta peaaegu kõiki tööstus- ja käsitooteid (v.a tarkvara)

Tootepakendite näidete otsing

Tootepakendid

RCD 002710731-0001
Toodete/tootekomplektide näidete otsing

Toode/tootekomplekt

RCD 002490193-0001
Liittoodete näidete otsing

Liittooted

RCD 000408166-0001
Tooteosade näidete otsing

Tooteosad

RCD 229752-0001
 
Arvutiikoonide näidete otsing

Arvutiikoonid

RCD 003001494-0002
Kirjatüüpide näidete otsing

Kirjatüübid

RCD 004007441-0016
Joonistuste ja kunsti näidete otsing

Joonistused ja kunst

RCD 004547370-0002
 
 

Veidi teooriat

Intellektuaalomand

Intellektuaalomandi põhimõte on lihtsalt mõistetav ja on olnud olemas juba kaua. Kõikjal meie ümber on intellektuaalomand.

Ainult mõtted ja ideed selleks ei kvalifitseeru; intellektuaalomand määratleb ja kaitseb inimeste innovatsiooni ja loomingut

Intellektuaalomand tunnustab novaatoreid ja võimaldab kõigil saada oma saavutustest kasu.

 

Intellektuaalomandi ülevaatlik skeem: disaineritel on sageli uusi ideid, et teha midagi uut, kasulikku ja ainulaadset. Laadige alla kaart – see aitab teil oma õigusi registreerida.


Ülevaatlik skeem, millel on intellektuaalomandi eri protsesside ajaline järjestus

 

Lisaallikad intellektuaalomandi kohta

 

Kuidas registreerida?

Registreeritud disainilahenduse abil saavad konkurendid täpselt teada, mis on disainitud ja millal. Õigust saab pikendada kuni 25 aastani ja sellest võib saada ettevõtte märgiline vara. Disainilahendus on teie intellektuaalomand.

 

Hea disainilahendus annab lisaväärtust. Seda võimaldavad ühenduse registreeritud disainilahendused.

 

Taotlusvormi kolm kõige tähtsamat jaotist on järgmised.

 • Omanik – ühenduse registreeritud disainilahenduse omanik võib olla eraisik või ettevõtja. Andmed avaldatakse ja neid tuleb hoida ajakohasena, et disainilahenduse omanik oleks alati selge.
 • Mis võib olla ühenduse registreeritud disainilahendus? – Disainilahenduse olemus peab olema selge.
 • Disainilahendus ja seotud tooted – Seotud tooteid tuleb kirjeldada selgesti, eelkõige kasutades toodete rahvusvahelise Locarno klassifikatsiooni nimetusi. Kui toodet Locarno klassifikatsioonis ei ole, võib taotluse kontrollija paluda teil toote olemust ja otstarvet täpsustada või muuta toote nimetust.


Ühenduse disainilahenduse taotlemine veebis maksab 350 eurot.

Registreerige oma disainilahendus
Kiire ja lihtne

Taotluse esitamine veebis 

* Soovitame kindlasti esitada disainilahenduse taotlus veebis disainilahenduse e-taotluse vahendi abil. Veebivahendil on mitu eelist. Me ei soovita esitada taotlust faksiga, sest faksi saatmisel või vastuvõtmisel võib disainilahenduste kujutiste kvaliteet kahjustuda.
Faksiga saadetud taotlusi menetletakse kuni kuu aega kauem, sest ootame faksi saamise kuupäevast kuni kuu aega kinnitava koopia saabumist, enne kui jätkame taotluse menetlemist. Pärast selle tähtaja möödumist alustame taotluse kontrollimist esitatud dokumentide alusel.

Sama või sarnast liiki tooteid käsitleva koondtaotluse korral on lõiv väiksem.

Alusta taotlemist

Ühenduse registreeritud disainilahendus annab ainuõiguse kõikides praegustes ja tulevates Euroopa Liidu liikmesriikides üheainsa veebi kaudu esitatud registreeringu abil. See kehtib 5 aastat ja seda saab pikendada kuni 25 aastaks, 5 aasta kaupa.

Enne taotluse esitamist tutvuge ka disainilahenduse taotluse esitamise nõuannete ja parimate tavadega, et vältida vigade tegemist taotluses.

 

Esitage vigadeta taotlus

Meie soovitus probleemide vältimiseks.

 

Lõivude lisateave.

 

Taotle ühenduse registreeritud disainilahendust 4-etapilise taotluse abil

Disainilahenduse registreerimine kiirmenetluse Fast Track abil

Fast Track taotluse logo
 
 
 • Taotluse koostamiseks ja esitamiseks kulub vaid 10 minutit.
 • Juhendame teid üksikasjalikult igal etapil.
 • Kiirmenetluse Fast Track lisateave.
 • Tasuda saab üksnes krediitkaardiga või arvelduskonto kaudu. Pangaülekandeid ei aktsepteerita.

 

Üksikasjalik vorm

Üksikasjaliku vormiga saate esitada oma tootenimetuse, nõuda hiljem prioriteeti, lisada hiljem prioriteedidokumendid või näitusenõude. NB! See vorm ei ühildu kiirmenetlusega Fast Track.

Registreerimine

Olete just esitanud disainilahenduse registreerimise taotluse. Mis saab edasi? Kas peate veel midagi tegema?

Kui Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) on teie taotluse kätte saanud, kontrollivad seda meie läbivaatajad. Kui esitasite taotluse veebi kaudu, on registreerimismenetlus lihtne. Enamik e-taotlusi registreeritakse mõne päeva jooksul.

Alljärgnev kehtib otse ametile esitatud taotluste korral. Ülemaailmsele Intellektuaalomandi Organisatsioonile (WIPO) esitatud Euroopa Liitu nimetavate rahvusvahelise registreerimise taotluste vorminõudeid kontrollib valdavalt WIPO Rahvusvaheline Büroo.


Kontrollimiskriteeriumid

Vorminõuded

Kõik taotlused läbivad vorminõuete kontrolli. Vajaduse korral pöördub taotluse läbivaataja teie või teie esindaja poole (kui esindaja on nimetatud). Tavaliselt on läbivaataja märkustele (puuduste kirjale) aega vastata kaks kuud. Kui ajast ei piisa, võite paluda pikendust. Üldiselt annab amet esimese pikenduse automaatselt. Teine pikendus antakse üksnes siis, kui see on piisavalt ja nõuetekohaselt põhjendatud.


Probleemide näited

Lahendus

Esitatud kujutis ei sobi reprodutseerimiseks, st kujutise põhjal ei ole selge, millele kaitset taotletakse. Lahendus Peida

Teil tuleb saata (postiga) disainilahenduse selge kujutis, millele kaitset taotletakse. Kuupäev, millal amet kujutise saab, märgitakse esitamiskuupäevaks.

Esitatud vaated on vastuolus. Lahendus Peida

Teil tuleb

 • eemaldada taotlusest vastuolulised vaated või
 • muuta taotlus mitme disainilahenduse koondtaotluseks ja tasuda vajalikud lõivud.
Te olete kas ettevõtja, kelle tegevuskoht või tegelik ja toimiv ettevõte ei asu Euroopa Liidus, või eraisik, kelle elukoht ei ole Euroopa Liidus, ning te ei ole määranud esindajat. Lahendus Peida

Teil tuleb määrata esindaja.

Tasutud lõivudest ei piisa kõigi taotletud disainilahenduste jaoks. Lahendus Peida

Teil tuleb maksta puuduv summa või eemaldada taotlusest osa disainilahendusi.

Olete jätnud märkimata toote või on toote nimetus vale. Lahendus Peida

Teil tuleb märkida toode või täpsustada toote olemust ja otstarvet, et seda saaks nõuetekohaselt klassifitseerida. Soovitame kindlasti kasutada Eurolocarno klassifitseerimisvahendit.


Kui teie vastus probleemi ei lahenda, lükkab taotluse läbivaataja taotluse tagasi kas täielikult või (koondtaotluse korral) mõne disainilahenduste suhtes. Läbivaataja väljastab otsuse, mille kohta saab vajadusel esitada kaebuse.

Mida kontrollitakse?

Taotluse sisust kontrollib amet ainult kaht järgmist aspekti:

 1. Kas taotluses esitatu on disainilahendus?
  Kas teie disainilahendus kujutab kogu toote või selle osa välimust? Läbivaataja teatab, kui tema arvates ei ole esitatu disainilahendus – näiteks kui disainilahendus kujutab elustaime.
 2. Kas disainilahendus sisaldab elemente, mis on vastuolus avaliku korra või moraalipõhimõtetega?
  Avaliku korra ja moraali mõisted võivad riigiti erineda. Arvestades ühenduse registreeritud disainilahenduse ühtset olemust, piisab disainilahenduse tagasilükkamiseks sellest, kui disainilahendust peetakse avaliku korraga vastuolus olevaks ka ainult mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis.

Kui läbivaataja leiab, et teie disainilahendus ei täida üht või mõlemat nendest nõuetest, saadetakse teile puudustele osutav kiri, pakkudes võimalust kas disainilahenduse kujutis tagasi võtta või seda muuta. Võite esitada ka argumente. Kui otsustate esitada disainilahenduse muudetud kujutise, võetakse see vastu, kui säilib disainilahenduse eristatavus. Loomulikult ei saa esitada täiesti erinevat disainilahendust. Eemaldada saab üksnes ebaolulisi, asjatundjale tõenäoliselt märkamatuks jäävaid detaile või nendest hoopis loobuda.

Kui te ei vasta läbivaatajale või ei lahenda tema märgitud probleemi, saate teate disainilahenduse tagasilükkamise kohta. Ka selle otsuse peale saab esitada kaebuse.

Mida ei kontrollita?

Amet ei kontrolli, kas teie disainilahendus on uudne ja eristuv. Kolmandad isikud saavad taotleda teie disainilahenduse kehtetuks tunnistamist. Kehtetuks tunnistamise menetlust saab alustada alles pärast seda, kui disainilahendus on registreeritud. Seda ei saa algatada registreerimise ajal.

Registreerimise tõendamine

Kui probleeme ei ole või kui te need lahendate, registreeritakse disainilahendus. Samuti avaldatakse see Ühenduse Disainilahenduste Bülletäänis. Kui olete palunud disainilahenduse avaldamise edasi lükata, avaldatakse üksnes disainilahenduse number, esitamiskuupäev, registreerimiskuupäev ning taotleja ja esindaja nimi. Disainilahenduse kujutist ennast ei avaldata.

Registreerimistunnistus väljastatakse veebis pärast ühenduse registreeritud disainilahenduse täielikku avaldamist. Tunnistuse saab alla laadida järgmisel päeval pärast disainilahenduse avaldamist. Paberkandjal registreerimistõendit ei anta. Sellegipoolest saab taotleda registreerimistunnistuse tõestatud ja tõestamata koopiaid.

Kuidas vaidlustada ameti otsust?

Isikud, keda lõplik otsus kahjustab, võivad esitada kaebuse. Kaebuse esitamiseks kasutage paberkandjal vormi. Vajaduse korral lugege ka selgitavaid märkusi. Kaebuse saab esitada ka elektrooniliselt kasutajakonto kaudu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.