Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Aidake ettevõtteid
intellektuaalomandi eriteadmistega

See on suurepärane võimalus toetada VKEsid praeguses kriisis, anda oluline panus intellektuaalomandi mõistmise ja kasutuse optimeerimisele VKEdes ning ühtlasi aidata paremini mõista VKEde vajadusi.

Kas soovite hakata tasuta nõustajaks või olete huvitatud lisateabest? Tutvuge osalemiskutsega, töökorraldusega ja taotlusvormiga.

Tähtis: lugege osalemiskutset, kuidas pakkuda tasuta intellektuaalomanditeenuseid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE).

a) Valikutingimustele vastavate isikute kirjalik kinnitus:

Üksnes füüsilised isikud Üksnes juriidilised isikud

(edaspidi: isik),

1) kinnitab, et:

1 Juriidiline isik peab olema registreeritud; füüsilise isiku tegevus- või töökoht peab asuma ELi/EMP liikmesriigis.

2 See kehtib võrdselt iga ELi/EMP liikmesriigi kohta.

Allakirjutanu kinnitab, et ülalnimetatud isik suudab taotluse korral viivitamata esitada nimetatud kinnitusi tõendavad dokumendid.
Kui kinnitus antakse juriidilise isiku nimel, kinnitab allakirjutanu, et tal on vajalik esindusõigus.
Ülalnimetatud isiku võib tagasi lükata, kui menetluses osalemise tingimuseks olev kinnitus või teave osutub vääraks või kehtetuks.


Märkus: Euroopa Liidu kaubamärgimääruse artikli 120 lõike 1 punkti b või ühenduse disainilahenduse määruse artikli 78 lõike 4 kohaselt loetellu kantud esindajatelt eeldatakse nimetatud nõuetele vastavust ja seepärast ei nõuta neilt kirjalikku kinnitust.

b) Osalemisvorm

Võite valida mitu varianti.

3 Tasuta intellektuaalomanditeenused erinevad vaidluste kohtuvälise lahendamise teenusest. EUIPO pakub VKEdele mittejuriidilist COVID-19 eriteenust, et nad saaksid teha teadliku otsuse, mis vaidluste lahendamise mehhanismiga lahendada EUIPOs menetletavaid vaidlusi. Seda mittejuriidilist eriteenust nimetatakse vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks ja VKE saab taotleda seda järgmistes EUIPO menetlustes: esindajata VKEde vastulausemenetlus (pärast ooteaega); tühistamismenetlus; kehtetuks tunnistamise menetlus; kaebuse esitamise menetlus. Tasuta intellektuaalomanditeenuste algatus ei hõlma vaidluste kohtuvälist lahendamist.
VKEde vaidluste kohtuvälise lahendamise teenuse eesmärk on teavitada VKEsid järgmistest vaidluste lahendamise mehhanismidest, mida saab kasutada EUIPOs või mujal: vahendamine, lepitamine, abiga läbirääkimine, varane erapooletu hindamine ja (mittesiduv) eksperdihinnang. Vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta tekkinud küsimused saatke e-posti aadressile ADR-Info@euipo.europa.eu. Üks VKEde vaidluste kohtuvälise lahendamise võimalikke tulemusi on, et VKEdel soovitatakse kasutada tasuta intellektuaalomanditeenust või õigusabi.
Tasuta intellektuaalomanditeenused võivad siiski hõlmata VKEde kutselist esindamist kõigis eelnimetatud vaidluste lahendamise mehhanismides ning nõustamist võimalike vaidluste lahendamise mehhanismide suhtes ooteaja jooksul (vastulausemenetluses) ja poolte esindamisel.


Võite valida mitu varianti.

Võite valida mitu varianti.

Võite valida mitu varianti.

Võite valida mitu varianti.

Võite valida mitu varianti.

Kontaktandmed:
Kinnitan, et olen tutvunud ja nõus teenuse osutamise tingimustega (vt osalemiskutse).

Kinnitan, et mulle teadaolevalt on selles vormis esitatud teave tõene, õige ja täielik ning esitatakse heas usus. Vastutan isiklikult iga vea, väljajätu või valeväite eest ja selles vormis esitatud teabe eest ning kinnitan, et EUIPO ei vastuta selle eest mingil viisil. Kui esitatud teave muutub, olen kohustatud teatama sellest EUIPO-le viivitamata. Mõistan ja nõustun, et EUIPO ei vastuta tasuta teenuse osutaja tekitatud kahju korral. Kinnitan, et EUIPO ei vastuta kahju korral, mille teenuse osutaja on tekitanud kolmandatele isikutele tasuta teenuse osutamisel või selle tõttu. Olen teadlik, et mind võidakse eemaldada intellektuaalomandiõiguste tasuta teenuste algatusest, kui menetluses osalemise tingimuseks olev kinnitus või teave osutub vääraks või kehtetuks.

Mõistan, et isiku lisamine intellektuaalomandiõiguste tasuta teenuse osutajate loetellu ei tähenda, et EUIPO tunnustaks ega kinnitaks kvaliteeti.

Selle veebilehe teavet ei saa käsitada õigusteenuste reklaamimisena mitte üheski ELi/EMP liikmesriigis kutsetegevust reguleerivate õigusaktide ja eeskirjade mõistes.

Kohustun pakkuma intellektuaalomandiõiguste tasuta teenuseid tasuta kooskõlas osalemiskutsega ja siin vormil sätestatud tingimustega. Kui VKE on juba saanud tasuta teenust, on ta kohustatud taotlema ja läbi rääkima täiendavad tasulised teenused otse tasuta teenuse osutajaga. (vt VKE määratlus komisjoni soovituses 2003/361/EÜ).

Olen nõus, et minuga võidakse võtta ühendust teabe saamiseks ja kliendirahulolu uurimiseks.

Nõustun anonüümitud tulemuste ja saadud tagasiside üksikasjade avaldamisega.

Nõustun, et minu ees- ja perekonnanimi või (kui asjakohane) minu advokaadibüroo nimi avaldatakse EUIPO veebilehel avaldatavas tasuta teenuse osutajate loetelus, et teavitada kasutajaid algatuses osalevate tasuta teenuse osutajate nimekirjast. See nõusolek ei kohusta EUIPOt säilitama andmeid oma veebilehel.

NB! Pärast vormi valideerimist/esitamist hallatakse kõiki selles sisalduvaid andmeid kooskõlas isikuandmete töötlemise tingimustega, mis on loetletud privaatsusteates. 
Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave