Uus ELi kaubamärgi määrus. Muudatusi kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2017

23. märtsil 2016 jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/2424 (edaspidi „muutmismäärus“), millega muudetakse ühenduse kaubamärgi määrust.

Muu hulgas muudeti muutmismäärusega järgmist: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti nimetus, ameti hallatava kaubamärgi nimetus (nüüd „Euroopa Liidu kaubamärk“) ja kaubamärkide lõivusüsteem. Muudeti ka läbivaatamismenetlust, absoluutseid keeldumispõhjuseid, vastulause esitamise korda ja tühistamismenetlust, suhtelisi keeldumispõhjuseid ja kaebustega seotud korda. Muudatuste ülevaade on siin.

Muutmismääruses on mitu sätet, mida kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2017, sest nende kohta tuli vastu võtta teisesed õigusaktid.

Need teisesed õigusaktid on delegeeritud määrus ehk määrus (EL) 2018/625, millega täiendatakse määrust (EL) 2017/1001, ja rakendusmäärus ehk määrus (EL) 2018/626, millega nähakse ette määruse (EL) 2017/1001 teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

Teisestes õigusaktides on kehtestatud üksikasjalikud üleminekusätted selle kohta, millal hakatakse kohaldama uusi menetluseeskirju (üleminekusätete tabel).

Õigusloome reformiprotsessis tunnustatakse Euroopa Liidu kaubamärgi süsteemi edu, mis viitab sellele, et süsteemi põhimõtted on aja jooksul säilinud ning vastavad jätkuvalt tegevusega seotud vajadustele ja ootustele. Edasise edu nimel on aga vaja muuta protsessi kui tervikut veelgi tõhusamaks ja ühtsemaks ning kohandada seda internetiajastu tingimustega.

Muutmismääruse eesmärk on eelkõige ühtlustada menetlusi ja suurendada õiguskindlust, samuti määratleda selgelt kõik ameti ülesanded, sealhulgas ameti ja liikmesriikide intellektuaalomandiametite tavade ühtlustamise ja koostööraamistik.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Selle jaotise eesmärk on anda üldteavet ELi kaubamärgi määruse kohta ja seda kasutajatele tutvustada. Teave ei ole õiguslikult siduv.
Soovitame tungivalt, et kasutajad või võimalikud kasutajad tutvuksid määrusega (EL) 2015/2424, mis on olemas kõigis Euroopa Liidu keeltes.
Ameti suunised on peamine teabeallikas ühenduse kaubamärgisüsteemi kasutajatele ja kutselistele nõustajatele, kes vajavad EUIPO kontrollimismenetluste kohta värskeimat teavet.

23. märtsil 2016 jõustunud muudatuste teave on siin.