Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Sekkumistaotlus

 

Vastavalt ELi tollimäärusele nr 608/2013 tuleb tolliasutuse meetmete võtmise taotlus (AFA) esitada liikmesriigi määratud pädevale tolliasutusele, et toll toimiks piiril õiguste omaniku nimel. AFA peamine ülesanne on taotleda tolliasutuselt kaupade kinnipidamist, kui kauba puhul kahtlustatakse intellektuaalomandiõiguste rikkumist.
 
Võib juhtuda, et toll peab kinni kahtlased kaubad, mida ei kata kehtiv AFA. Sellisel juhul on õiguste omanikul (tema tuvastamisel) õigus esitada ex officio AFA nelja tööpäeva jooksul pärast teavitamist. Ex officio AFA on AFA lühem versioon (toote tuvastamiseks vajalikke andmeid, näiteks pilte, ei ole vaja).


EDB võimaldab koostada tolliasutustele ettenähtud AFA-d neljas etapis, kasutades varem andmebaasi sisestatud intellektuaalomandiõigusi ja tooteteavet. EDB lubab AFA esitada ainult siis, kui kõik kohustuslikud AFA väljad on täidetud. EDB kohustuslikud väljad on määratletud ELi tollimääruses nr 608/2013.
 
Kui AFA koostamisel on puudu kohustuslik teave, kuvab vahend automaatselt lingi süsteemi vastavale väljale, et saaksite puuduva teabe lisada, hõlbustades nii kasutaja jaoks protsessi.
 
Selle eeliseks on, et EDB kaudu esitatud AFA-s sisalduv teave saabub tolliasutuse COPIS-e andmebaasi struktureeritud kujul. Sellisel kujul saab tolliasutus sisestada seda erinevatesse riskianalüüsisüsteemidesse.
 
Sõltumata sellest, mis keeles õiguste omanik või tema esindaja AFA koostab, koostatakse dokument kõigi liikmesriikide keeltes, kus AFA rakendub, ning saadetakse tolliasutustele vastuvõtva tolliasutuse keeles ning samuti inglise, prantsuse ja saksa keeles, lahendades nii kõik tõlkega seotud probleemid.


Liidu AFA saab esitada ainult seoses intellektuaalomandiõigustega ning tuginedes Euroopa Liidu seadustele, mis kehtivad kogu liidus, näiteks kuuluvad siia alla ELi kaubamärk, Euroopa Ühenduse disainilahendus või rahvusvahelised ELi kaubamärgid ning samuti põllumajandustoodete geograafilised tähised. Seega peab teil liidu AFA esitamiseks olema üks ülaltoodud intellektuaalomandiõigustest. Kui soovite tollimeetme rakendamist taotleda rohkem kui ühes liikmesriigis, saate esitada liidu AFA ja valida liikmesriigid, kus AFA kohaldub.
 
Kui soovite kasutada riiklikku intellektuaalomandiõigust, peate koostama riikliku AFA vastavas liikmesriigis. Mõlemat tüüpi AFA saab esitada EDB kaudu.Kui olete juba EDB andmebaasi väliselt liidu AFA esitanud, ei ole seda vaja EDB kaudu uuesti esitada.
 
Siiski on oluline lisada oma ettevõtte, toodete ja intellektuaalomandi õigus(t)e teave ning jagada seda politseiametnikega, kes vahendit kasutavad (sest AFA saadetakse ainult tolliasutusele).
 
Kui EDB-s on olemas kogu tooteteave, saate koostada uue AFA, kui juba esitatud AFA kehtivuse kaotab. Selle eeliseks on, et EDB kaudu esitatud AFA-s sisalduv teave saabub tolliasutuse COPIS-e andmebaasi struktureeritud kujul.


Jah, võite esitada AFA muutmise taotluse. ELi määrus nr 608/2013 võimaldab seda, kuid selle jaoks ei ole standardvormi või ei ole seda õiguste omanikele kättesaadavaks tehtud. Muudatuste korral peate saatma muudatusettepaneku selle liikmesriigi tolliasutusele, kus taotlus rahuldati, ning seda menetletakse vastavalt korrale.
 
ELi tolliasutuste kontaktandmed on siin.
 
Tolli- ja politseiametnike kontaktandmed leiate EDB tolliasutuste ja politsei andmehoidla vahekaardilt:Päritoluriik ehk „taotluse esitamise riik“ on liikmesriik, kus taotlus esitatakse ning seejärel riikliku tolliasutuse poolt rahuldatakse.
 
Kõik muud liikmesriigid peale taotluse esitamise riigi, kus tollimeedet taotletakse, on „kohaldamisriigid“.
 
Pärast AFA rahuldamist taotluse esitamise riigi poolt kohaldatakse AFA-t ka kõikides valitud liikmesriikides, kus taotleja tollimeetme kehtestamist taotles. Ainsaks tingimuseks on, et riik, kus tollimeedet kohaldatakse, võib nõuda AFA tõlkimist, kui seda ei ole veel tõlgitud. AFA koostatakse nende liikmesriikide keeltes ja lisaks inglise keeles.


Rikkumisega seotud ettevõtted on sellised ettevõtted, mis on varem rikkujana tuvastatud või mida on kahtlustatud seotuses intellektuaalomandiõiguste rikkumise protsessiga. Nende funktsioonid võivad olla järgmised: importija, tootja, vedaja, saatja, eksportija, vahendaja, kaubasaatja, edasimüüja, tarnija ja kaupleja. See teave vastab ELi tollimäärusele nr 608/2013, kuid seda ei salvestata EDB andmebaasis andmekaitsest tulenevatel põhjustel.


Jah, rikkumisega seotud ettevõtteid saate lisada AFA esitamise kolmandas etapis „Valige oma tooted“. Tabelis „Rikkumisega seotud ettevõtte lisamine“ esitatud teavet ei salvestata andmekaitsega seotud põhjustel. Siiski on see teave olemas pre-AFA taotluses ning saadetakse elektrooniliselt tolliasutusele.

AFA protsessi viimases etapis näete kogu AFA eelvaadet koos lisadega valitud keeles (taotluse esitamise riigi keel või inglise keel). See võimaldab näha kogu AFA dokumenti ekraanil enne saatmist.
 
Pre-AFA prinditud versioon on saadaval AFA protsessi neljandas etapis.
Enne taotluse tolliasutusele saatmist saate seda vaadata ja alla laadida.Võite „Kaasnevate dokumentide“ valikus laadida üles mis tahes arvu eraldi dokumente koos lisateabega (PDF-formaadis).
 

Siiski ei ole soovitav lisada liiga palju eraldi dokumente, sest siia üleslaaditud teavet ei tõlgita järelvalveasutustele ning see ei ole ka PDF-failidest otsitav.
 
Faili näevad EDB andmebaasi kasutavad ametiasutused juhul, kui olete selle toote jagamiskriteeriumide seas valinud. See saadetakse ka elektrooniliselt AFA-ga. Et vältida süsteemi ülekoormamist, ei saa seda eelnevalt vaadata pre-AFA dokumendis EDB andmebaasis. Seetõttu printige toote dokumendiportfelli lisatud mis tahes dokumendid välja ning saatke need koos AFA prinditud koopiaga.
 
Kõik litsentsilepingud ja/või volikirjad, mille olete AFA-ga seostanud selle koostamisel EDB andmebaasis, on nähtavad ka COPIS-e süsteemi AFA-s.
 
Võtke arvesse, et manuseid ei tõlgita. Liikmesriikide tolliasutused võivad paluda nende manuste tõlkimist, kuid AFA ei kehti nende riikides, kui AFA ei ole esitatud.
 
Kõik muud dokumendid, mis on lisatud „Ettevõtte teave“ all, on tolliasutustele kättesaadavad ainult EDB andmebaasis. Samas ei saadeta neid koos AFA-ga, v.a juhul, kui etapis 1 on AFA-le lisatud volikiri või litsentsileping(ud).

 


Rahuldatud on pre-AFA lõppstaatus ning see tähendab, et AFA taotlus on rahuldatud ning tollisüsteemis edukalt loodud. See on kättesaadav ka kõigile taotluses märgitud riikidele.
Pre-AFA taotlusel on järgmised staatused:
  • Mustand: pre-AFA on salvestatud mustandina ning seda ei ole veel tolliasutusele saadetud. Kui pre-AFA staatuseks on mustand, on saadaval redigeerimise ja kustutamise funktsioonid. 
  • Koostatud: pre-AFA on koostatud ja tolliasutusele saadetud. 
  • Valideeritud: tollisüsteem on pre-AFA valideerinud. 
  • Pre-AFA tagasi lükatud: tollisüsteem ei ole pre-AFA-t valideerinud. 
  • Pre-AFA esitatud: tolliasutus on pre-AFA ja selle manused edukalt kätte saanud. Vastavalt ELi määrusele nr 608/2013 intellektuaalomandi õiguskaitse tagamise kohta tollis on väljastava riigi tolliasutusel aega 30 tööpäeva alates taotluse kättesaamisest, et õiguste omanikku oma otsusest teavitada. 
  • Pre-AFA manus ei ole saadaval: tollisüsteemis esineb probleeme manus(t)e kättesaamisega. 
  • AFA rahuldatud: AFA on tollisüsteemis edukalt loodud. Saadaval on AFA ID.


Vastavalt ELi tollimäärusele nr 608/2013 on kohustuslik saata pre-AFA allkirjastatud versioon (paberil) taotluse esitamise riigi tolliasutusele.
Kui esitate pre-AFA tolliasutusele EDB andmebaasis, saadetakse teile e-posti teel teavitus koos pre-AFA ID ja lingiga liikmesriikide AFA-ga seotud kontaktandmetele. EDB võimaldab teil pre-AFA välja printida, et saaksite selle allkirjastada ja taotluse esitamise riigi tolliasutusele saata.
Seaduslikud esindajad peaksid koos paberversiooniga saatma ka volikirja.


Kui teie taotluse esitamise riik on Itaalia, tuleb Itaalia tolliasutusele saata allkirjastatud eelsekkumisteade paberil.
 
Kui Itaalias saadetakse eelsekkumisteade tolliasutusele, laaditakse see üles Itaalia süsteemi (Falstaff) ja eelsekkumisteates märgitud (EDBs määratletud) kontaktpunktile saadetakse e-postiga ühekordne salasõna. Seejärel saate Falstaffi süsteemis juurdepääsu eelsekkumistaotlusele, kui sisestate elektroonilise allkirja lisamiseks eelsekkumistaotluse tunnuse ja ühekordse salasõna, mille saite e-postiga.
 
Samas kohas saab genereerida uue ühekordse salasõna. Itaalia süsteemi lisateave on lingitud videos „02 — Come recuperare il codice della PreAFA - scarica il video“:

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/new-national-and-unional-tools-for-enforcement-of-ipri

Hispaanias laaditakse eelsekkumisteade üles Hispaania maksuameti Agencia Tributaria süsteemi Sede Electronica.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DB07.shtml

Klõpsake kaubamärgiga seotud rikkumise korral sekkumise taotlemise vormi (hispaania keeles: „Formulario de solicitud de intervención de marcas“) ja seejärel sisestage koos oma digitaalse sertifikaadiga eelsekkumisteate tunnus. Kindlasti klõpsake lõpuks allkirjastamise ja saatmise nuppu (hispaania keeles: „Firmar Enviar“).This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.