Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Läbipaistvusportaal - Rahandus

EUIPO on täielikult isemajandav. Kõik toimingud rahastatakse registreerimislõivudest, st amet ja selle tegevus ei tekita Euroopa Liidule ega liidu maksumaksjatele rahalisi lisakohustusi. EUIPO ametlikud finantsaruanded sisaldavad eelarvet, raamatupidamise aastaaruannet, eelarve täitmise ja finantsjuhtimise aruannet ning Euroopa Kontrollikoja aruannet, samuti EUIPO eelarvekomisjoni tööga seotud dokumente.

2023. EUIPO eelarve

 

EUIPO järgmise aasta eelarve koostatakse ja esitatakse heakskiitmiseks ameti eelarvekomisjonile. Eelarvet ei saa rakendada enne, kui selle on heaks kiitnud eelarvekomisjon, kuhu kuuluvad Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi esindajad.
 


PDF Lisateave >>

2021. Raamatupidamise aastaaruanne

 

EUIPO raamatupidamise aastaaruanne sisaldab ameti finantsaruandeid (bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne, netovara muutuste aruanne) ja aruanded EUIPO eelarve täitmise kohta. Raamatupidamise aastaaruanne peab olema kooskõlas kehtivate eeskirjadega, täpne ja põhjalik ning esitama tõese ülevaate. Raamatupidamise aastaaruanne koostatakse kooskõlas üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetega.


PDF Lisateave >>

Euroopa Kontrollikoja aruanded

 

Euroopa Kontrollikoda on Euroopa Liidu institutsioon, mis kontrollib ELi rahandust. ELi välisaudiitorina aitab kontrollikoda parandada ELi finantsjuhtimist ja tegutseb liidu finantshuvide sõltumatu kaitsjana. Euroopa Kontrollikoda kontrollib, et ELi rahaliste vahendite arvepidamine oleks korras, et neid kogutaks ja kasutataks kooskõlas asjakohaste eeskirjade ja õigusaktidega ning et neist saadav kasu oleks võimalikult suur. Kontrollikoda koostab igal aastal EUIPO auditiaruande, mis avaldatakse seejärel EUIPO veebilehel.
 


PDF Lisateave >>

Eelarvekomisjoni määrus nr BC-1-19

EUIPO eelarvekomisjoni määrus, milles on sätestatud ametis kohaldatavad finantseeskirjad

Dokumendis sätestatakse ametis kohaldatavad finantseeskirjad. Selles on muu hulgas esitatud ameti finantsaruandluse ja eelarve täitmise ajakava, samuti eelarve, hangete ja välisauditi kord.


PDF

Raamatupidamis- ja finantsvaldkonna lisateave   Täpsem teave >>
Ameti eelarvekomisjon   Täpsem teave >>

 

Pealkiri DIN Loodud Vaade
Can’t find what you are looking for? Request here
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.