Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Menu

Vastuväide

 

Varasemate õiguste olemasolu on ELi kaubamärgi registreerimisest keeldumise suhteline põhjus. EUIPO ei kontrolli omal algatusel selliste keeldumispõhjuste olemasolu. Seetõttu avaldatakse ELi kaubamärgi taotlus ELi kaubamärgibülletäänis ja seejärel saab kolme kuu jooksul esitada vastulause, et kaitsta varasemaid õigusi, mida tulevane ELi kaubamärk võib kahjustada.

ELi kaubamärgibülletäänis teatatakse seega uutest ELi kaubamärgi taotlusest, võimaldades varasemate õiguste omanikel oma õigusi kaitsta.

Samuti saate luua oma User Area‘s (kasutajapiirkonnas) kiirteate, mis annab teile teada, kui keegi taotleb teie kaubamärgiga sarnast kaubamärki.

Lisateave otsingu kohta on saadavuse otsimisega seotud korduma kippuvates küsimustes.

ELi kaubamärgi taotluse avaldamisele järgnenud kolmekuulise tähtaja jooksul esitatud vastulauseid menetleb vastulausete osakond. Kõigepealt kontrollitakse, kas lõiv on õigeaegselt tasutud, ja seejärel uuritakse, kas vastulause on põhinõuetega kooskõlas. Kui tuvastatakse puudusi, mida on võimalik parandada, palutakse vastulause esitajal seda teha.
Kui see etapp hakkab lõpule jõudma, teatatakse vastulausest ELi kaubamärgi taotlejale. Sellest hetkest arvestatakse kahekuulist tähtaega, mille jooksul pooled saavad teineteisega sõbraliku lahenduse saavutamiseks ühendust võtta. Seda nimetatakse järelemõtlemisajaks.

Lisateavet oma õiguste kohta saate meie veebisaidil jaotises „Registreeritud kaubamärgid“ lehel „Oma õiguste kaitsmine“.

Järelemõtlemisaeg on kaks kuud pärast vastulause esitamist ja see eelneb võistlevale etapile (milles osalevad nii vastulause esitaja kui ka taotleja). Kui pooled saavutavad kokkuleppe enne võistleva etapi algust, lõpetab see vastulausemenetluse ja kumbki pool ei pea kulusid kandma.
Kui kokkulepe saavutatakse ELi kaubamärgiga kaitstud kaupade ja teenuste loetelu piiramise tulemusena, kustutades sellest vastulausega hõlmatud kaubad ja teenused, või ELi kaubamärgi taotluse tagasivõtmise tulemusena, tagastab EUIPO vastulause esitajale vastulause esitamise eest makstud lõivu.

Lisateave on suuniste C osa „Vastulausemenetlus“ 1. jaotises „Menetlusküsimused“.

Vastulause ELi kaubamärgi taotluse kohta tuleb esitada kirjalikult kolme kuu jooksul alates ELi kaubamärgi taotluse avaldamisest ELi kaubamärgibülletäänis.
Vastulauset on mugav koostada veebivormil. Kui veebivorm on esitatud, määratakse teie taotlusele vastulause number.
Vastulause loetakse nõuetekohaselt esitatuks üksnes juhul, kui tasutud on vastulause esitamise lõiv.

Lisateave selle kohta, kuidas esitada vastulauset ELi kaubamärgi või rahvusvahelise registreeringu kohta.

Vastulause esitamiseks peab makse EUIPO-le laekuma enne vastulause esitamise tähtaja lõppu.
Lisateave vastulause esitamise lõivu kohta.

Esindajat peavad kasutama taotlejad, kelle alaline asukoht või peamine tegevuskoht või tegelik ja toimiv kaubandusettevõte ei asu EMPs (Euroopa Majanduspiirkonnas). Ameti nimekiri esindajatest on kättesaadav andmebaasis eSearch plus.
 

EUIPO vastulausete osakond kasutab ameti viit töökeelt (hispaania, inglise, itaalia, prantsuse ja saksa). Vastulause võib esitada ühes nendest keeltest ja see keel peab olema ka üks kahest keelest, mille taotleja on ELi kaubamärgi jaoks valinud ja mis märgitakse taotluse avaldamisel ELi kaubamärgibülletäänis. Vastulausemenetluses kasutatakse seejärel läbivalt seda keelt.

Kui vastulause esitatakse ühes EUIPO töökeeles (hispaania, inglise, itaalia, prantsuse ja saksa), mis ei ole aga vaidlustatud ELi kaubamärgi taotluse keel, peab vastulause esitaja esitama ühe kuu jooksul tõlke sobivasse keelde.

Menetluskeelega seotud lisateave on suuniste A osa „Üldeeskirjad“ 4. jaotises „Menetluskeel“.

Vastulause tuleb esitada kolme kuu jooksul alates ELi kaubamärgi taotluse avaldamise kuupäevast. Ametlik avaldamiskuupäev on kuupäev, millal taotlus avaldatakse ELi kaubamärgibülletääni A1 osas. Sama aja jooksul tuleb EUIPO-le esitada ka vastulause ja tasuda vastulause esitamise lõiv.

Lisateave selle kohta, kuidas esitada vastulauset, on suuniste C osa „Vastulausemenetlus“ 1. jaotises „Menetlusküsimused“.
Lisateave vastulause esitamise lõivude kohta.

Füüsiline või juriidiline isik võib esitada vastulause nii mitme kaubamärgi põhjal, kui ta vajalikuks peab, tingimusel et ta on nende kaubamärkide omanik.

Lisateave selles küsimuses on suuniste C osa „Vastulausemenetlus“ 0. jaotises „Sissejuhatus“.

Ei. Vastulause esitaja peab olema üksainus füüsiline või juriidiline isik ja vastulause peab põhinema talle kuuluvatel kaubamärkidel. Seega, kui ELi kaubamärgi taotluse suhtes esitatud vastulause põhineb mitmel eri äriühingutele (eri füüsilistele või juriidilistele isikutele) kuuluval kaubamärgil, peab iga isik esitama eraldi vastulause.
Mitu isikut võib ühe vastulause esitada ainult siis, kui nad on asjaomaste kaubamärkide kaasomanikud.

Lisateave selles küsimuses on suuniste C osa „Vastulausemenetlus“ 0. jaotises „Sissejuhatus“.

Jah. Menetluse keel määratakse kindlaks siis, kui vastulause esitaja valib ühe EUIPO ametlikest töökeeltest, mis peab ühtlasi olema üks kahest ELi kaubamärgi taotlusel märgitud keelest. Kogu teabevahetus EUIPOga ning vastulause esitaja õiguste aluseks olevad dokumendid peavad olema koostatud menetluse keeles või tõlgitud sellesse keelde.

Lisateave selles küsimuses on suuniste C osa „Vastulausemenetlus“ 1. jaotises „Menetlusküsimused“.

EUIPO edastab vastulause ainult siis, kui on kindlaks teinud, et see on ELi kaubamärgi määruse kohaselt vastuvõetav. Siiski ei tähenda see, et vastulause on täielik. Kui pooled ei saavuta järelemõtlemisajal sõbralikku lahendust, siis on vastulause esitajal järelemõtlemisaja möödumisel aega kaks kuud oma toimiku täiendamiseks ning oma argumentide ja õiguste aluseks oleva tõendusmaterjali esitamiseks. EUIPO saadab seejärel saadud dokumendid taotlejale, kes võib esitada kahe kuu jooksul omapoolsed seisukohad.

Lisateave selles küsimuses on suuniste C osa „Vastulausemenetlus“ 1. jaotises „Menetlusküsimused“.

Kaubamärkide suhtes kehtib kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides kohustus, et need tuleb võtta viie aasta jooksul pärast registreerimist turul tegelikult kasutusele. Sellest tulenevalt antakse ELi kaubamärgi määrusega taotlejale võimalus nõuda vastulause esitajalt vastulause aluseks olevate kaubamärkide kasutamise tõendamist, tingimusel et kaubamärgid on olnud registreeritud kauem kui viis aastat. Kasutamise tõendamise nõue peab olema tingimusteta taotlus, mis esitatakse eraldi dokumendis.
Kaubad ja teenused, mille puhul ei ole kasutamist tõendatud, jäetakse vastulausest välja. Teisisõnu võib vastulausemenetlus jätkuda ainult selliste kaubamärkide ning kaupade ja teenuste suhtes, mille tegelikku kasutamist on tõendatud. Kui ühegi varasema kaubamärgiga / varasemate kaubamärkidega kaitstud kauba ja teenuse kasutamist ei ole tõendatud, lükatakse vastulause tagasi.

Üksikasjalikud juhised on suuniste C osa „Vastulausemenetlus“ 6. jaotises „Kasutamise tõendamine“.

Esitatavad tõendid „koosnevad viidetest varasema kaubamärgi kasutamise kohale, ajale, ulatusele ja olemusele kaupade ja teenuste osas, mille jaoks see on registreeritud ning mis on vastulause aluseks“. Näiteks võivad tõendid koosneda sellistest tõendavatest dokumentidest ja esemetest nagu pakendid, etiketid, hinnakirjad, kataloogid, arved, fotod, ajalehereklaamid ning vandega või muul viisil kinnitatud avaldused.

Lisateave selles küsimuses on suuniste C osa „Vastulausemenetlus“ 6. jaotises „Kasutamise tõendamine“.
 

Kulude jaotamine täpsustatakse otsuses. Kõigil muudel juhtudel, kui EUIPO vastulausete osakond juhtumi sulgeb, lisatakse kulude kohta tehtud otsus juhtumi sulgemise teatele. Kui kulud on piiratud esinduskulude ja vastulause esitamise lõivuga, täpsustatakse kulude summa kulude jaotamise otsuses vastavalt ELi kaubamärgi rakendusmääruse artiklis 18 sätestatud piirmääradele.

Lisateave selle küsimuse kohta on suuniste C osa „Vastulausemenetlus“ 1. jaotises „Menetlusküsimused“.

Esitatavad tõendid peavad koosnema „viidetest varasema kaubamärgi kasutamise kohale, ajale, ulatusele ja olemusele kaupade ja teenuste osas, mille jaoks see on registreeritud ning mis on vastulause aluseks“. Näiteks võivad tõendid koosneda sellistest tõendavatest dokumentidest ja esemetest nagu pakendid, etiketid, hinnakirjad, kataloogid, arved, fotod, ajalehereklaamid ning vandega või muul viisil kinnitatud avaldused. Tõendid tuleb esitada liigendatult ja neile tuleb lisada tõendite loetelu.

Siin lehel olevad küsimused ja vastused on üksnes teabeks ning ei ole õiguslik alus. Üksikasjalik teave on jaotistes „Euroopa Liidu kaubamärgi määrused“ ja „Ühenduse disainilahenduse määrused“ või „Kaubamärgijuhendid“ ja „Disainilahenduste juhendid“.

Lisateave isikuandmete töötlemise kohta EUIPOs onandmekaitseteates.
 

Uuendamiskuupäev 18-07-2018
Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave