Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Menu

VKEde fond „Ideas Powered for Business“ on 20 miljoni eurone toetuskava, mis loodi, et aidata Euroopa väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel (VKEd) kasutada oma intellektuaalomandiõigusi.

VKEde fondi „Ideas Powered for Business“ toetavad Euroopa Komisjon ja EUIPO ja see on suunatud ettevõtjatele, kes soovivad arendada oma intellektuaalomandistrateegiaid ja kaitsta intellektuaalomandiõigusi riiklikul, piirkondlikul ja ELi tasandil.

VKEde fond „Ideas Powered for Business“ katab intellektuaalomandi eeldiagnostikateenused (IP scan) ja/või kaubamärgi- ja disainilahenduste taotlused, võimaldades seeläbi võimestada teie äritegevust.

Hüvitis VKE kohta võib ulatuda kuni 1500 euroni.

 

Registreeruge ajakohastuste ja lisateabe saamiseks

Nimi
e-post
Keel
 

Täname!

75% soodustus intellektuaalomandi eeldiagnostikateenustest
(IP Scan) *

Teenus 1

Kutselised intellektuaalomandiaudiitorid aitavad teil kindlaks teha oma intellektuaalomandi väärtuse. See võib aidata teil teada saada, kuidas kujundada oma intellektuaalomandi tegevusstrateegiat nüüd ja tulevikus.

50% soodustus kaubamärgi ja disainilahenduse
taotlemise põhilõivudest

Teenus 2

Kui olete otsustanud, mis intellektuaalomandiõigusi soovite kaitsta riiklikul, piirkondlikul ja ELi tasandil, võite saada taotlemise põhilõivudest 50% soodustust.

 

* Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuseid pakuvad ja koordineerivad selle kava raames osalevad riiklikud ja piirkondlikud intellektuaalomandiametid ning teenused ei ole õigusteenused: enne taotlemist peaksite tutvuma loeteluga ja veenduma, et teenust pakutakse VKEde fondi raames teie liikmesriigis.

Intellektuaalomandi eeldiagnostika on ettevõtte intellektuaalomandistrateegia loomisel kesksel kohal. Intellektuaalomandieksperdid tutvuvad teie ärimudeli, toodete ja/või teenuste ning kasvuplaanidega ning aitavad teil koostada äriperspektiivist lähtuva intellektuaalomandistrateegia. See teenus saab aidata teil otsustada, mis intellektuaalomandiõigusi taotleda, kuidas arendada intellektuaalomandiportfelli, kui teil on juba registreeritud õigusi, ning see aitab teil koostada intellektuaalomandi tulevikustrateegia.

Kas olen toetuskõlblik?

VKEde fond on suunatud otse väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele tegevuskohaga 27 ELi liikmesriigis ja toetust antakse viiel taotlusperioodil 2021. aasta jooksul. Kui teie ettevõte vastab ELi ametlikule VKE määratlusele, saate taotleda eelnimetatud teenuste toetust.

Taotlusperioodid avatakse vastavalt järgmisele ajakavale:

1. TAOTLUSPERIOOD
11. jaanuar 2021
– 31. jaanuar 2021

2. TAOTLUSPERIOOD
esmaspäev, 1. märts 2021
– kolmapäev, 31. märts 2021

3. TAOTLUSPERIOOD
laupäev, 1. mai 2021
– esmaspäev, 31. mai 2021

4. TAOTLUSPERIOOD
neljapäev, 1. juuli 2021
– laupäev, 31. juuli 2021

5. TAOTLUSPERIOOD
1. september 2021
– 30. september 2021

Taotlusi, mis on tehtud väljaspool viit määratud ajavahemikku, arvesse ei võeta. Teenuse 1 või 2 või mõlema kombinatsiooni jaoks saab esitada ainult ühe taotluse, mille puhul on hüvitise maksimummäär alati 1500 eurot taotleja kohta. Kui taotlete ühte teenust ühel taotlusperioodil, võite taotleda teist teenust järgmisel taotlusperioodil. Toetusi antakse taotluste laekumise järjekorras.

Kontroll-loetelu taotlejatele

Enne taotlemist veenduge, et saate vastata jaatavalt kõigile järgmistele küsimustele:

Jah Ei

Kas teie ettevõte on Euroopa Liidus tegutsev väikene või keskmise suurusega ettevõte?
 
Kas lugesite konkursikutset enne taotlusvormi täitmist?
 
Kas teate oma ettevõtte pangaandmeid ja teil on pangakonto väljavõte (näide) järgmise teabega: ettevõtte kui kontoomaniku nimi; IBAN-number (näited) ning BIC-/SWIFT-kood?
 
Kas teie ettevõttel on käibemaksukohustuslase tõend või riikliku käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri tõend?
 
Kas teate, mis teenust/teenuseid taotlete (teenus 1/teenus 2 või mõlemad), nagu need on esitatud konkursikutses?
 
Kas te teate, mis intellektuaalomandiõigusi (kaubamärgid ja/või disainilahendused) kavatsete taotleda (teenus 2)?
 
Kas olete teadlik, et te ei saa neid teenuseid taotleda, kui olete juba saanud riiklikku või ELi rahastust samadele teenustele või nende osadele?
 

Kui vastate jaatavalt kõigile neile küsimustele, suunduge taotlusvormile (taotlusperioodil):

Mida ma saan?

Selle kava raames on võimalik saada kaht liiki teenuseid ja intellektuaalomandi eeldiagnostika (IP scan, teenus 1) ning kaubamärkide ja disainilahenduste riiklike ja piirkondlike (Benelux) ja ELi tasandi (teenus 2) taotluste maksumuse osalist hüvitist

Hüvitis VKE kohta võib ulatuda kuni 1500 euroni.

75% soodustus intellektuaalomandi eeldiagnostikateenusest (IP Scan)

Teenus 1

Intellektuaalomandi eeldiagnostika on ettevõtte intellektuaalomandistrateegia loomisel kesksel kohal. Intellektuaalomandieksperdid tutvuvad teie ärimudeli, toodete ja/või teenuste ning kasvuplaanidega ning aitavad teil koostada äriperspektiivist lähtuva intellektuaalomandistrateegia. See teenus saab aidata teil otsustada, mis intellektuaalomandiõigusi taotleda, kuidas arendada intellektuaalomandiportfelli, kui teil on juba registreeritud õigusi, ning see aitab teil koostada intellektuaalomandi tulevikustrateegia.

Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuseid pakuvad ja koordineerivad selle kava raames osalevad riiklikud ja piirkondlikud intellektuaalomandiametid ning teenused ei ole õigusteenused: enne taotlemist peaksite tutvuma loeteluga ja veenduma, et teenust pakutakse VKEde fondi raames teie liikmesriigis.

50% soodustus kaubamärgi ja disainilahenduse taotlemise põhilõivudest

Teenus 2

Kui kaalute kaubamärgi või disainilahenduse registreerimist kas ELis, piirkondlikul (Benelux) või riiklikul tasandil, võib see kava olla just teile.

Võite taotleda kaubamärgi ja/või disainilahenduse taotluse põhilõivu 50%-list hüvitist. Teie valitud territoriaalne kaitse sõltub loomulikult teie äristrateegiast ja kasvuplaanidest. Kui te ei ole kindel, mida ja kus taotleda, võib intellektuaalomandi eeldiagnostika teenus (IP scan, teenus 1) aidata teil valida õige suuna. Võite teabe saamiseks pöörduda ka oma riikliku või piirkondliku intellektuaalomandiameti poole.

Kuidas esitada taotlust?

VKEde fondile saab taotluse esitada üksnes viiel taotlusperioodil 2021. aastal. EUIPO ei võta arvesse taotlusi, mis saabuvad väljaspool neid ajavahemikke. Taotlusprotsess koosneb kolmest lihtsast etapist:

1

Esmalt lugege meie toetuste veebilehel hoolikalt konkursikutset. Seejärel esitage taotluse veebivorm koos vajalike dokumentidega, et kontrollida teie VKE-staatust ja teha kindlaks, kas taotluse saab esitada. Tutvuge enne taotluse esitamist kontroll-loeteluga. Saate e-kirja, milles kinnitatakse taotluse kättesaamist. Kui osutute edukaks, saate toetuse andmise otsuse, mille amet on allkirjastanud. Hoidke seda hästi – te vajate seda hiljem. Kui te ei osutunud edukaks, teatatakse teile negatiivse otsuse põhjused.

2

Järgmisena esitage taotlus ja tasuge oma kaubamärgi ja/või disainilahenduse ja/või intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse (IP scan) eest 30 päeva jooksul alates toetusotsuse kättesaamisest. Kaubamärke ja disainilahendusi saab taotleda ühes ELi liikmesriikide intellektuaalomandiametitest (riiklikul tasandil) Beneluxi intellektuaalomandi büroos (hõlmab Belgiat, Madalmaad ja Luksemburgi; piirkondlikul tasandil) või meie juures EUIPOs (hõlmab kõiki ELi liikmesriike). Seda saab kiiresti ja lihtsalt teha internetis. Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenused on kättesaadavad seda teenust pakkuvates riiklikes ametites (vt loetelu allpool).

3

Kui olete lõpuks teenuste eest tasunud, esitage oma hüvitistaotlus, kasutades toetusotsuses antud linki (punkt 1). Kui taotlus on esitatud, saate e-kirja, milles kinnitatakse maksenõude kättesaamist. Esitatud teabe ja dokumentide heakskiitmisel tuleb makse teha ühe kuu jooksul ja toetuse saajaid teavitatakse vastavalt e-posti teel.

Kui teil on jätkuvalt küsimusi taotluste esitamise protsessi, eeskirjade, ajakava või mõne muu antud kavaga seotud teema kohta, saate meiega ühendust võtta meie teabekeskuse kaudu.

Arvestage, et avalikustame kõik meile potentsiaalsete taotlejate poolt esitatud küsimuste vastused. Avalikustame need küsimused ja vastused, et tagada kõigi taotlejate võrdne kohtlemine, pakkudes neile juurdepääsu samale teabele.

Uuendamiskuupäev 02-06-2021
Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave