Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Menu

Ühenduse registreeritud
disainilahenduse lühijuhend

Mis võib olla ühenduse registreeritud disainilahendus?

Disainilahenduste taotluste näited

Tolmuimeja, disainilahenduse taotluse näide

Tolmuimeja

Disainilahendus nr: 003305929-0002

Aiamaja, disainilahenduse taotluse näide

Aiamajad

Disainilahendus nr: 002068585-0003


Enne disainilahenduse taotlemist kontrollige kolme asja.


Kas disainilahendus vastab registreerimiskriteeriumidele?

Disainilahendusega kaitstakse toote välimust ja see on tootega lahutamatult seotud. Kui toode puudub, ei saa seda ka kaitsta.

Toode võib olla mis tahes tööstus- või käsitööese, sealhulgas pakend, graafilised sümbolid ja kirjatüübid. Kaitsta saab ka tooteosi, mida saab lahti võtta ja uuesti kokku panna.

Toode ei saa olla värv, üksnes sõnaline element või heli, sest need ei määra toote välimust. Neid saab siiski kaitsta kaubamärgiga.

Samal põhjusel ei ole toode elusorganismid ja ideed; neid ei saa kaitsta ka kaubamärgiga.

Peale selle peaks disainilahendus vastama avaliku korra ja moraali nõuetele. Disainilahendused, mis kujutavad või edendavad vägivalda või diskrimineerimist soo, rassi või etnilise päritolu, usu või maailmavaate, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel, lükatakse tagasi.

Kas disainilahendus on uudne?

Disainilahenduse määruses nõutakse, et ühenduse disainilahendus (nii registreeritud kui ka registreerimata) oleks uudne ja eristuv.

Uudsus

Disainilahendus on uudne, kui samasugust disainilahendust ei ole varem avaldatud. Kui kaks disainilahendust erinevad üksnes ebaoluliste üksikasjade poolest, peetakse neid samaks.

Eristatavus

Disainilahendus on eristatav, kui asjatundjale jääv üldmulje erineb varasemate disainilahenduste omast.

Kas disainilahenduse kujutis on nõuetekohane ja täpne?

Graafilise kujutise eesmärk on kujutada kõiki taotletava disainilahenduse omadusi. Disainilahenduse omaduste võimalikult põhjaliku kujutamise eest vastutate üksnes teie.

Disainilahenduse kujutis tuleb seepärast koostada hoolikalt ja põhjalikult. Kujutise kvaliteet on disainilahenduse kaitse juures väga tähtis.

Graafilise kujutise kvaliteet peab võimaldama disainilahendust vähendada või suurendada mõõtmeteni kuni 8 × 16 cm, et selle saaks sisestada ühenduse registreeritud disainilahenduste registrisse ja avaldada Ühenduse Disainilahenduste Bülletäänis.

Vaated

Disainilahenduse kujutamiseks võib esitada kuni kümme eri vaadet: seitse kaitstud vaadet ja kolm kaitsmata vaadet. Üles saab laadida eri vaated, näiteks liht- või pealtvaated, lõiked, perspektiivvaated või koostejoonised. Meie disainilahenduste veebirakendus võimaldab lohistamise abil üles laadida 3D- ja staatilisi vaateid. Veenduge, et teie vaated kujutavad sama disainilahendust ja esitavad disainilahenduse nähtavat osa.

Kui disainilahendus käsitleb keerukat, st mitmest vahetatavast osast koosnevat toodet, mida saab lahti võtta ja kokku panna, peab vähemalt üks vaade kujutama toodet kokkupanduna. Sama kehtib tootekomplekti, näiteks nuppudega malelaua või lauanõude komplekti korral.

Värvid

Disainilahenduse kujutised võivad olla kas mustvalged või värvilised. Sama disainilahenduse erilaadsed vaated (näiteks kolm mustvalget ja neli värvilist) ei ole lubatud.

Taust

Disainilahenduse kujutis peab olema neutraalsel taustal. Disainilahendus peab olema ümbrusest selgelt eristatav.

Identifikaatorid

Kui soovite disainilahenduse teatud osi rõhutada, näiteks viidates, et taotlus käsitleb üksnes või ei käsitle konkreetset osa, kasutage üht järgmistest tähistest:

  • katkendjooned – elemendid, mille kaitset ei taotleta
  • äärejooned – tõmmake äärejoon ümber disainilahenduse elementide, mida soovite kaitsta
  • varjutamine ja hägustamine – kui kaitset ei taotleta mitme elemendi jaoks
  • katkestamistähised – taotlus ei käsitle disainilahenduse konkreetset pikkust

Disainilahenduse vaadetel ei tohi kasutada selgitavat teksti, sõnu ega lisasümboleid.

Disainilahenduse määratlus

Disainilahenduste kaitse on oluline vara igas suuruses ettevõtetele, mitte üksnes suurematele.

EUIPO uuringud näitavad, et disainilahenduste omanikest väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes (VKE) on tulu töötaja kohta 17% suurem kui VKEdes, kes ei ole intellektuaalomandiõiguste omanikud.

Disainilahendused on Euroopa Liidus täpselt määratletud:

„Toote või selle osa välimus, mis tuleneb eelkõige toote enese ja/või selle kaunistuste joonte, piirjoonte, värvide, kuju, struktuuri ja/või materjali omadustest“.

Disainilahenduse määruse artikkel 3

 

Disainilahenduste näited

Disainilahendusena saab kaitsta peaaegu kõiki tööstus- ja käsitooteid (v.a tarkvara)

Tootepakendite näidete otsing

Tootepakendid

RCD 002710731-0001
Toodete/tootekomplektide näidete otsing

Toode/tootekomplekt

RCD 002490193-0001
Liittoodete näidete otsing

Liittooted

RCD 000408166-0001
Tooteosade näidete otsing

Tooteosad

RCD 229752-0001
 
Arvutiikoonide näidete otsing

Arvutiikoonid

RCD 003001494-0002
Kirjatüüpide näidete otsing

Kirjatüübid

RCD 004007441-0016
Joonistuste ja kunsti näidete otsing

Joonistused ja kunst

RCD 004547370-0002
 
 

Veidi teooriat

Intellektuaalomand

Intellektuaalomandi põhimõte on lihtsalt mõistetav ja on olnud olemas juba kaua. Kõikjal meie ümber on intellektuaalomand.

Ainult mõtted ja ideed selleks ei kvalifitseeru; intellektuaalomand määratleb ja kaitseb inimeste innovatsiooni ja loomingut

Intellektuaalomand tunnustab novaatoreid ja võimaldab kõigil saada oma saavutustest kasu.

 

Intellektuaalomandi ülevaatlik skeem: disaineritel on sageli uusi ideid, et teha midagi uut, kasulikku ja ainulaadset. Laadige alla kaart – see aitab teil oma õigusi registreerida.


Ülevaatlik skeem, millel on intellektuaalomandi eri protsesside ajaline järjestus

 

Lisaallikad intellektuaalomandi kohta

 

Alusta taotlemist

Ühenduse registreeritud disainilahendus annab ainuõiguse kõikides praegustes ja tulevates Euroopa Liidu liikmesriikides üheainsa veebi kaudu esitatud registreeringu abil. See kehtib 5 aastat ja seda saab pikendada kuni 25 aastaks, 5 aasta kaupa.

Enne taotluse esitamist tutvuge ka disainilahenduse taotluse esitamise nõuannete ja parimate tavadega, et vältida vigade tegemist taotluses.

 

Esitage vigadeta taotlus

Meie soovitus probleemide vältimiseks.

 

Lõivude lisateave.

 

Taotle ühenduse registreeritud disainilahendust 4-etapilise taotluse abil

Disainilahenduse registreerimine kiirmenetluse Fast Track abil

Fast Track taotluse logo
 
 
  • Taotluse koostamiseks ja esitamiseks kulub vaid 10 minutit.
  • Juhendame teid üksikasjalikult igal etapil.
  • Kiirmenetluse Fast Track lisateave.
  • Tasuda saab üksnes krediitkaardiga või arvelduskonto kaudu. Pangaülekandeid ei aktsepteerita.

 

Üksikasjalik vorm

Üksikasjaliku vormiga saate esitada oma tootenimetuse, nõuda hiljem prioriteeti, lisada hiljem prioriteedidokumendid või näitusenõude. NB! See vorm ei ühildu kiirmenetlusega Fast Track.

Uuendamiskuupäev 01-07-2020
Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave