Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Menu

Uudised

märts 19, 2020 EUIPO tutvustus

Tähtaegade pikendused COVID-19 tõttu: mõjutatud tähtajad, pikenduse olemus ja teated kasutajatele


 

Et anda kasutajatele täiendavaid juhiseid otsuse nr EX-20-3 kohta, millega pikendatakse seoses koroonaviiruse puhanguga tähtaegu, mis lõpevad 9. märtsist 2020 kuni 30. aprillini 2020, on esitatud järgmine selgitus tähtaegade kohta, mida pikendamine mõjutab, samuti pikendamise laadi, kasutajatele saadetavate teadete kohandamise meetmete ja jooksevkontodele avalduva mõju kohta.

Ι. TÄHTAJAD, MIDA PIKENDAMINE MÕJUTAB

Ameti tegevdirektori 16. märtsi 2020 otsuse nr EX-20-3 artikliga 1 pikendatakse kuni 1. maini (tegelikult 4.  maini, sest 1. mai on riigipüha, millele järgneb nädalavahetus) kõiki tähtaegu, mis lõpevad 9. märtsist 30. aprillini 2020 (kaasa arvatud), ja mõjutavad kõiki ameti menetlusosalisi.

ELi kaubamärgi määruse artikli 101 lõikes 4, milles volitatakse tegevdirektorit pikendama tähtaegu erakorralise sündmuse korral, väljendutakse sarnaselt, viidates samuti kõikidele tähtaegadele ja kõikidele menetlusosalistele.

Viidet kõikidele tähtaegadele tuleb mõista otseselt ja see hõlmab menetluste kõiki tähtaegu sõltumata sellest, kas need on kehtestanud amet või on need kohustuslikud (sätestatud vahetult määrustes).

Selguse huvides tähendab see järgmist.

 • Tähtajad, mille on kehtestanud ameti mis tahes üksus mis tahes EUIPO menetlusteks, sh apellatsioonikoja menetlusteks
 • Tähtajad, mis on kehtestatud vahetult ELi kaubamärgi määruses (ELKMM), rakendusmääruses (ELKMRM) või delegeeritud määruses, samuti ühenduse disainilahenduse määruses ja rakendusmääruses,
   
  • sh tähtajad, mis tulenevad Pariisi konventsioonist või muudest rahvusvahelistest lepingutest ja
  • sõltumata sellest, kas nende suhtes kohaldatakse tähtaja ennistamist ELKMMi artikli 104 lõike 5 ja ühenduse disainilahenduse määruse artikli 67 lõike 5 tähenduses
    
 • Eelkõige hõlmab pikendus järgmisi kohustuslikke tähtaegu:
   
  • Taotluse esitamise lõivu tasumine (ELKMMi artikkel 32)
  • Prioriteediõigus (ELKMMi artikli 34 lõige 1 ja ühenduse disainilahenduse määruse artikkel 41)
  • Näituseprioriteet (ELKMMi artikli 38 lõige 1 ja ühenduse disainilahenduse määruse artikkel 44)
  • Vastulause tähtaeg (ELKMMi artikli 46 lõige 1)
  • Vastulause esitamise lõivu tasumine (ELKMMi artikli 46 lõige 3)
  • Pikendamistaotlus (ELKMMi artikli 53 lõige 3 ja ühenduse disainilahenduse määruse artikkel 13)
  • Kaebuse ja selle aluste selgituse esitamine, kaebuse esitamise lõivu tasumine (ELKMMi artikli 68 lõige 1 ja ühenduse disainilahenduse määruse artikkel 57)
  • Muutmine (ELKMMi artikkel 139)
  • Disainilahenduse avaldamise edasilükkamine (ühenduse disainilahenduse määruse artikkel 50).

Otsuse viide ameti menetlustele tähendab, et tähtajad, mis seonduvad menetlustega muudes asutustes, ei ole hõlmatud pikendusega, isegi kui see on sätestatud määrustes. See kehtib eelkõige järgmistele tähtaegadele:

 • Kaebus esitatakse Üldkohtule pärast apellatsioonikoja otsuse teatavakstegemist (ELKMMi artikli 72 lõige 5 ja ühenduse disainilahenduse määruse artikkel 61).

Väljend „ameti menetlused“ seondub üksnes kaubamärkide ja disainilahenduste küsimustega, mis tähendab, et tähtaegu, mis seonduvad teemadega, mida ei hõlma ELKMM ega ühenduse disainilahenduse määrus (nt tööhõive või hanked) või mis on seotud muude küsimustega (nt ameti juhtimine), tegevdirektori otsus ei hõlma.

II.  PIKENDUSE OLEMUS

Tegevdirektori antud tähtajapikendused jõustuvad vahetult, et tähtajad ei aeguks algsetel tähtpäevadel, ning sellega kehtestatakse kõigile kohaldatav uus tähtpäev 1. mai 2020 (tegelikult 4. mai).

Jõustumine on automaatne ja tuleneb otse tegevdirektori otsusest. Mõjutatud osalised ei ole kohustatud esitama ametile taotlust tähtaja pikendamise jõustumiseks.

Pooleliolevate menetluste osalistel palutakse seetõttu mitte esitada ebavajalikke pikendustaotlusi.

Tuleb sellegipoolest märkida, et kui osalised on olukorras, kus saavad järgida kas algseid või pikendatud tähtaegu ja otsustavad oma menetluskohustused täita tähtaja jooksul, kulgeb menetlus tavapäraselt ja kõiki esitatud dokumente hinnatakse tavapäraselt.

III. TEATED KASUTAJATELE

Pikenduse vahetu jõustumine tähendab ka, et kasutajaid, kelle tähtaegu see mõjutab, ei teavitata pikendusest individuaalselt.

Amet on teinud kõik võimaliku, et kohandada oma IT-süsteemid nii, et tagada algselt enne pikendust lõppema pidavate tähtaegade sujuv töötlemine. Ebatõenäolisel juhul, kui ameti teade ja nimetatud pikendus ei ühti, tegeleb amet juhtumiga viivitamatult, väljastades kas omaalgatusliku paranduse või paranduse kasutaja kirjaliku taotluse alusel, märkides asjaomase toimiku numbri.

IV. MÕJU JOOKSEVKONTODELE

Et selgitada jooksevkonto ebapiisavate vahendite menetluse käsitlemisele avalduvat mõju, sätestatakse selles menetluses, et tasu teatud tähtpäeval debiteerimata jätmise korral väljastab amet ebapiisavate vahendite teate. Kliendil on teate laekumisest alates aega üks kuu, et tasude ja haldustasude maksmiseks arvelduskontole piisavalt vahendeid kanda.

Tähtaegade pikenduse tõttu aga ei väljasta amet jooksevkonto ebapiisavate vahendite teateid kuni pikendustähtaja lõpuni 1. maini 2020 (tegelikult 4. mai).

Kliendid saavad kasutada kasutajapiirkonnas olevat jooksevkonto teavet, et jälgida oma kontojääki ja märgata võimalikke puuduvaid vahendeid ning need kontole kanda. See võimaldab vältida deebetjäägi blokeerimist, ebapiisavate vahendite teadetega seotud haldustasusid ning omakorda tagada kaubamärgi- või disainilahenduste toimikute edusammud.

Enne 9. märtsi 2020 väljastatud ebapiisavate vahendite teadetes märgitud tähtaegu, mis jäävad 9. märtsi ja 30. aprilli vahele, pikendatakse automaatselt 1. maini 2020.

 


 
Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave